forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

RIDVAN MEM? ACI KONU?TU: ASIL SORUN MUHAFAZAKAR MEDYA

Aktif .

ridvan-tezcan-kozmik28 ?ubat Darbesi'nin faillerini Kozmik Oda program?nda de?ifre eden gazeteci R?dvan Memi Pusula Gazetesi'nde Ahmet Tezcan'a konu?tu...

"Ergenekon'da sermaye ve medyaya dokunulamad?, 28 ?ubat'ta da dokunamazlar!"

TRT Haber'de Kozmik Oda program? ile gndem belirleyen syle?iler gayet iyi giderken birden medyadan ekildiniz. ?imdi twitterda 140 harften ibaret mesajlarla analizler yap?yorsunuz? Biraz garip bir durum... de?il mi?

Kozmik Oda bir y?l nce yay?ndan kalkt? biliyorsunuz bir y?ld?r da bir ba?ka mecrada devam etmek nasip olmad?. Ben gazetecilik/televizyonculuk d???nda bir i? bilmiyorum ve hal-i haz?rda elimdeki tek ara twitter.com/kozmikodatv. Bildi?im i?i bir biimde orada yapmaya al???yorum. Evet hakl?s?n?z, biraz garip bir durum, ama gerek! 

Yazd???n?z 140 harflik mesajlar ilgi ekiyor, internet sitelerine haber oluyor. Bu durum gazetelerin ve gazetecili?in yeni medya kar??s?nda yenilgisine bir rnek say?labilir mi?

Gazetecilik uyulmas? gereken temel ilkeleri belli bir i?, nerede yaparsan?z yap?n o ilkeler de?i?mez. Bugn bu ilkelerdeki y?pranma bana gre zirvede. Hal byle iken yeni medya, ?online/internet medyas?' asl?nda bu genel foto?raf?n d???nda de?il. Hatta geleneksel kontrol mekanizmalar?n?n daha az i?ledi?i bir ortam olmas? itibar? ile kirlili?e daha yatk?n. Bununla beraber sorunuzun z itibar? ile hakl?s?n?z. ?nternet medyas? elindeki daha "ba??ms?z" olma kart?n? kullanarak  daha "ba??ms?z" daha "kamu yarar?na" gazetecilik rnekleri verebiliyor. 

Sizin haz?rlad???n?z Kozmik Oda program?, sermaye gruplar?n?n siyaset zerindeki bask?s?n?, ynlendirmesini detaylar?yla ele ald??? bir s?rada yay?ndan kald?r?ld?. Nedir arka planda olan? Kurumsal bir rahats?zl?k m?? Yoksa....

Son programda iller'in dan??man? Hseyin Kocab?y?k, ?nan K?ra'?n 95 seimlerinde iller ve Trke?'e verdi?i iki anket ile maniplasyon yapt???n?, MHP-DYP ittifak?n? nas?l engelledi?ini anlat?. ?nan K?ra'?n kendisine ili?kin o srete yap?lan haberler iinde tekzip etmedi?i tek haberdir bu. Program yay?ndan kald?r?l?nca, bir ok insan son programa ba?lad? bunu. Ama bu yarg?y? hakl? ?kartacak kck bir emare bile grmedim ben. TRT'nin de?il ama TRT Haber'in yneticileri ile o tarihe kadar zerinde ?ifahi-fiili mutab?k kald???m?z program?n yay?n ilkeleri zerinde ciddi ihtilaf olu?tu, mesele bundan ibaret.

Kozmik Oda program? 28 ?ubat darbesini adeta can damar?ndan yakalam??t?. Asker d???ndaki sivil darbeci odaklar ilk defa isim verilerek de?ifre edildi. O zamana kadar bunlar bilinmiyor muydu? Biliniyordu ise niye Kozmik Oda program?na kadar kimse bunu dillendirmedi?

Bir cmle ile zetlersek Kozmik Oda rportajlar?nda ?u afi?e oldu; 28 ?ubat, oda??nda sermayenin bulundu?u medyan?n yede?inde askerin bask?s? ile i?leyen bir mekanizma imi?. Bu biliniyor muydu  28 ?ubat'ta medyan?n bir blm aktif bir rol stlendi ise ki yle oldu?u grlyor, bu paradigman?n medyan?n o kesimi taraf?ndan bilinmemesi mmkn m? E adam?n kendi kendini ihbar etmesini beklemiyorsunuz herhalde.

Peki di?erleri, yani 28 ?ubat'ta aktr olmayan, hatta ma?dur olan gazeteler, gazeteciler?

As?l m?kl budur. Bu paradigmay? ve isimleri bilmiyor iseler bu bir sorun, biliyor da stne gitmemi? iseler bin sorun. Bana gre ikincisi.

Niye ikincisi? Bu tavr?n da bir sebebi olmal? ?

Bir ka ihtimal var. A?a??l?k kompleksi olabilir, mmkndr... Kendini gsz hissediyor olabilir, gelece?e dair envai tr planlar? vard?r zaman? olmad???n? d?nyor olabilir...Bunlar?n hepsi bana gre yan?lg?d?r. Ama en ac? olan?, yle grlyor ki  ta?radan, yeniden in?aa edilmesi gerekti?ini syleyerek khne yap?lara girenler, o yap?larda ya?amay? sevdiler. Yeniden in?aay? gereksiz bulup baz? yenilemelerle yetindiler.

28 ?ubat soru?turmas? Kemal Grz ile sivil kanat zerinde devam ediyor. Medya ve Sermaye'ye de uzan?r m? yoksa bir noktada kesilir mi?

Trkiye y?llard?r Ergenekon'u tart???yor, dava sryor... ?imdi; Ergenekon gibi bir yap?n?n Sermaye-Medya-Brokrasi-Yarg? aya??n?n olmayaca??n? syleyen bir insan?n zihni melekelerinde sorun vard?r. Tutuklu bulunan bir ka gazetecinin, bir ka brokrat?n, sulu dahi bulunsalar, gradolar? bu lekte bir yap?n?n kendi alanlar?nda yneticileri olmaya yetmez. Kim kald? geriye, yzlerce asker. Bu mudur yani ? Nerede sermaye, medya, brokrasi yarg? baca?? y?llard?r? Derdiniz bir grup askerle idi o zaman sizin...Y?llard?r Ergenekon'da durum bu iken, do?rusu 28 ?ubat soru?turmas?nda Medya ve Sermaye'ye dokunulaca??na dair benim ok da midim yok. Mmkndr, belki bir ka isime, ayn? Ergenekon'da oldu?u gibi  dokunulur ve o i? ylece kal?r gibi geliyor bana. Umar?m yan?l?r?m, ok da sevinirim yan?ld???m iin. 

Muhafazakar olarak adland?r?lan medyada da 28 ?ubat'?n medya kanad?n?n yarg?lanmamas? gerekti?ini, bunun hukuki de?il ahlaki sorun oldu?unu syleyenler hayli fazla. 28 ?ubat'?n ma?durlar?ndan say?lan bu s?n?f neden ?imdi bunlar? savunuyor? Sorun gerekten ahlaki mi hukuki mi?

"Hukuki de?il ahlaki bir sorun" demenin ta kendisi bir ahlaki sorundur! Bat? al??ma Grubu belgelerini bulmak mmkn bu bir, o srece dair a?klama ve itiraflarda bulunanlar okey yanc?s? de?il birincil tan?k bu iki, adalet dedi?in yasa de?ildir itihat bunun iin vard?r mesela bu , gazete kpr ile parti kapat?lan, darbe yap?lan bir lke buras? bu drt...Daha sayabilirim... Meral Ak?ener, 28 ?ubat'ta MGK'da askerin elinde neredeyse yaln?z gazete kprleri oldu?unu sylyor. Gerekirse kprle darbe yapan? da, o kprlerin sahiplerini de yine o kprlerle yarg?lars?n. Trkiye'nin ortodoks, yasaperest hukukular? da bi zahmet art?k biraz hukuk felsefesi okusun.

?u anki medyan?n durumu sizin gznze nas?l? Yanda?, canda?, cemaati trnden s?fatlar ne kadar gereki?

Dnyan?n hi bir yerinde Medya-?ktidar ili?kisinin pir pak oldu?unu sylemek mmkn de?il, i?in do?as? buna msait de?il. Bununla beraber bir vasat in?aas? mmkn, bir ok yerde de yap?lan bu. Trkiye'de Milliyet'in 1979'da sat?l???ndan bu yana y?llara sari y?k?lan ?ey o vasat i?te. Abdi ?peki, gazetecili?in evrensel ilkelerini belli llerde kullan?lmas?n? sa?lam?? olan isim. rne?in habere konu olan ?ahs?n gr? al?nmadan haberin yap?lmamas?, rne?in double check, ifte teyid.. ?kincisi, bugn art?k Trkiye'de unutulan ?ey gazetecili?in "Yar?-Kamusal bir i?" oldu?u. "Yar?-Kamusal"l??? muhafaza etmiyorsan, salt ticari ya da ba?ka tr "??" haline gelmi?se, gemi? olsun.. Bunlar y?k?ld?ktan sonra yanda?? da ?kar, canda?? da, kanda?? da, ne olacak yani... 

Cemaat ve hkmet aras?nda bir kavga oldu?unu d?nyor musunuz?

Ben bu meselede konu?anlar?n ciddi bir kavramsal ve olgusal yanl?? iinde oldu?unu d?nyorum, ?yle ki.. Cemaat byk bir topluluk, belki milyonlarca insan..Bir nevi ?Elit' s?n?f? var. Mevcut nizal? konularda bana gre muhatap onlar, cematin elitleri. Cemaat elitlerine ait d?ncelerin cemaatte yayg?n kabul grd?ne dair kan?t-kanaat olmad?ka bunu cemaate atfetmek do?ru de?il. nk, Fethullah Glen, Cemaat ve ?Elitleri', kesi?im noktalar? olsa da 3 ayr? zne, bunlardan biri ?btnyle' di?eri yerine kullan?lamaz. Sorunuza gelirsek; zellikle M?T krizinden sonra "cemaat elitleri" ile hkmet aras?nda kavga a??r ifade belki ama bir gerilim oldu?u a?ikar. Birbirlerinin ikbalinde belli de pay? olan herkeste, her grupta ortaya ?kar bu gerilim, ka?n?lmazd?r. Ama tam da ayn? nedenle, o payda?l?k nedeni ile birilerinin sand??? ya da umdu?u gibi k?l?c? ekip dalmazlar birbirlerine. 

Hi gndemde yokken, yakla??k bir y?l nce, Trkiye'de siyasetin Cumhurba?kanl??? seimi odakl? de?i?ebilece?ini, Abdullah Gl'n yeniden Cumhurba?kan? seilmesinin gndeme gelebilece?ini yazd?n?z. Geldi?imiz nokta bu ihtimalin ka??t zerindeki varl???, bugn ne d?nyorsunuz ?

Daha tesini de yazd?m asl?nda, Cumhurba?kanl??? seiminin 2012'de yap?lmas?n?n da gndeme gelebilece?ini... A?ka syleyeyim, 2-3 ay ncesine kadar da bunu hala muhtemel buluyordum. ?ki mesele var; bir, kresel oyuncular?n nmzdeki bir ka 10 y?ll?k oyun planlar? Trkiye'de mevcut iktidar?n tutumu ile at???rsa i siyasetin de?i?imini zorlayabilir, bunun e?itli i?aretleri mevcut... ikincisi ok daha somut; mevcut Anayasa'da, 104. Madde'de yeralan yetkilerle, halk?n seti?i, yzde 50'nin zerinde oy alarak seilmi? bir Cumhurba?kan? ile bu sistemde, ayn? partiden dahi olsalar Cumhurba?kan? ve Ba?bakan at???r. Denilebilir ki "ankaya'da oturacak ki?inin fiili yar?-ba?kanl???n? tan?yacak bir ba?bakan olursa bu at??ma olmaz"... Bu ka??t st do?rusudur.

Ka??t alt?na bakal?m o zaman... Somut bir ngrn var m? peki ?

?ki y?l siyasette ok uzun bir sre, hele Trkiye iin. Yine de Cumhurba?kan? va Ba?bakan'?n son a?klamalar? nemli. Say?n Cumhurba?kan? yeniden adayl?k kendisine soruldu?unda "Bakar?z, nmzde daha ok zaman var" demi?tir. Say?n Ba?bakan ise uzun uzun Anayasa 104'teki Cumhurba?kanl??? yetkilerini anlatm??, "Bakmay?n bizde icran?n ba?? Ba?bakan san?l?yor ama Cumhurba?kan?'d?r. Kabineyi bile toplar. Ba?bakan, Bakan gibidir" demi?tir.Latife ile sylyorum, asl?nda bu a?klamadan sonra ben Say?n Cumhurba?kan?'n?n yerinde olsam toplar?m ara s?ra Bakanlar Kurulu'nu. ?unu sylemek mmkn, Say?n Erdo?an ankaya'ya ?kmak ve fiili ya da resmi Yar?-Ba?kan olmak istiyor. Say?n Cumhurba?kan? ise "Bakar?z" diyor. ?u an iin foto?raf bu. Bir de ?u eklenebilir, bana gre Say?n Gl, fiili ya da resmi bir Yar?-Ba?kanl?k sisteminde Ba?bakan olmaz...  

Dzenli yazd???n?z konulardan birisi de Krt Sorunu... En son tarihsel arka plan?na i?aret edip, "bu i? BM kap?s?na gidebilir" mealinde bir ?ey sylediniz. Nedir size gre durum ?

Bir trl anla??lmad???n? d?nd?m bir ka temel nokta var. Bir kere Krt Sorunu PKK ile ortaya ?km?? bir ?ey de?il, PKK sre iindeki sonulardan biri. Sorun, 1830'dan sonra 2. Mahmut'un blgedeki idari yap?y? de?i?tirmesi ile ba?l?yor, ok net. Cumhuriyet bu sorunu tevars etmi?. Ba?lang?ta; sorunu ad?yla, "Krt sorunu" diyerek zikreden Atatrk'n dahi 1830'daki duruma dnlece?ini syledi?i belgeler mevcut. Mesela 1923 ?zmit Bas?n toplant?s?. Her ne olmu?sa olmu? bugne gelinmi?. Bugn dramatik olan ?ey ?u, Trkiye'nin gneyinde Erbil merkezli, geni?letilmi? bir ba??ms?z yap?n?n emareleri gn be gn o?al?yor. Trkiye Krt Sorununu zemez ve o ba??ms?z yap? hayata geerse paralanma tehlikesi ile yz yze gelebilir. Bendeniz bir ka y?ld?r sylyorum bunu, sorunu yak?ndan bilen ve bugne kadar temkinli bir dil kullanmay? tercih etmi? olan Eski M?T Mste?ar Yard?mc?s? Cevat ne? de geti?imiz hafta ayn?yla sylemi?tir bu tehlikeyi. Art?k anla??lmas? gerekiyor; vakit gerekten daral?yor ve gndelik politikan?n dilini-aralar?n? kullanarak, bu her iki taraf iin de geerli, bu sorunu zmemiz zor.

http://www.gazetepusula.net 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri