forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Nail Keçili

nail-kecili28 ?ubat'ta Türkiye'nin en önemli reklam ajans? Cenajans-Grey'in sahibi olan Nail Keçili Takvim Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ergun Diler'e konu?tu... 

 


28 ??RKET, 2.500 ÇALI?ANIM VARDI DED?N?Z?
Evet içeri al?nmadan önce böyleydi. Reklam pastas?n?n yüzde 53'ü bendeydi. Tart??mas?z, rakipsizdim. Benimle çal??an isimler aras?nda Ertu?rul Özkök, Engin Ard?ç, Nuri Çolako?lu ve Feryal Pere gibi isimler vard?.

ÇÖKÜ?ÜNÜZDEK? EN BÜYÜK HATANIZ NEYD??
Hatam yoktu. Ama baz? ?eyleri yanl?? yapt?m. Bunu da sonra fark ettim. NE G?B?? Burada ya?ayan Yahudiler güzel örnektir.
Adamlar kazan?rlar ama asla göstermezler.
Kötü otomobile binip kirada otururlar. Bende ise yat, kat, uçak yani ne ararsan vard?. Kazan?yordum. Ya?amal?yd?m diye dü?ündüm.Ama Yahudiler'in yapt??? do?ruymu?! Git Monaco'dan villa al, paran?n keyfini d??ar?da sür. Ama biz Türkler böyle yapmay?z.Haliyle çok k?skanan oldu. 

ÖZEL JET?N?Z VARDI DE??L M??
Türkiye'de Boronkaylar'da, Sancak Air'de ve bende vard?. Sadece kendim de?il dostlar?m da kullan?rd?. Mesela Mustafa Koç ve Erol Aksoy isterlerdi. "Yak?t? unutmay?n!" deyip verirdim...

VALLAH? KRALLAR G?B? YA?IYORMU?SUNUZ?
Öyle öyle de sonu kötü oldu.
Bak bir gün Yunan adalar?n?n üzerindeyim. Uça??mla Marmaris'e geliyorum. Tam Santorini'yi geçerken a?a?? bak?p "O?lum Nail seni kim y?kabilir ki?" diye kendi kendime konu?tum. Çok güçlüydüm ya!6 ay sonra 5 kuru?um yoktu! 

MURAT DEM?REL VE KENAN EVREN'L? FOTO?RAFA DÖNEL?M.
EVREN'? NEREDEN TANIYORSUNUZ?
Ailemin kim oldu?u ortada! 1971 darbesinden sonra Türkiye'yi tan?tma görevi bana verildi. Askerler o zamanki imajdan memnun de?ildi.
?li?kilerimi kulland?m. Hem Atatürk'ü hem Kenan Pa?a'y? TIME'a kapak yapt?rd?m.

PEK? ÖZKÖK'LE ?L??K?N?Z DAHA SONRA DEVAM ETT? M??
Erol Simavi onu isteyince verdim. 'Hay?r' diyemezdim. Sonra o Hürriyet'te olsa da iyi çal??t?k. Aray?p "Nail 1.5 milyon dolar laz?m" derdi, 5 dakika sonra o para onda olurdu. Hem Hürriyet'le hem Sabah'la çok iyi çal???yorduk.

REKLAM P?YASASI NASILDI O ZAMAN? 
Benim ipim çekilince, Eli Ac?man vefat edince ve Güzel Sanatlar'?n sahibi Ünver Oral b?rak?nca sektör çöktü. Kula??na iki küpe takan reklamc? oldu. Biz reklam üretiyorduk. Bugün piyasa çok geli?mi? olmas?na ra?men reklam gelirleri 10 y?l önceki seviyenin alt?nda!
Bu da bizim i? yapt???m?z? gösteriyor. Zaten ?u anda piyasada rü?vetten ba?ka bir ?ey konu?ulmuyor. 

ÖZAL'A GEÇMEDEN ÖNCE MERAK ETT???M B?R KONU VAR. S?Z?N CEVABINIZI ÖNEMS?YORUM. "?K? CÜMLEYLE ?? DÜNYASINI ANLATIN" DESEM NE SÖYLERD?N?Z?
Bak bu çok önemli bir soru.
Türkiye'de birinci ku?aktan kimse zengin olamaz. Olamazd?.
?ki neden, zengin üretti! KARABORSA ve KOTA... Bizim zenginlerimiz ya ili?kileri sayesinde KOTA'n?n arkas?na s???nd?. Ya da karaborsadan paray? götürdü. Geçmi?e gidilirse kar??n?za bu ç?kar. Bu alana da kimse bula?mak istemez...

(...)

'AYDIN BEY B?R KADEH V?SK?YLE RAHATLADI'
GELEL?M ÖZAL'A... DANI?MANLIK YAPTINIZ, YAKINDINIZ... MEDYA PATRONLARININ O DÖNEM S?ZDEN ?STE?? OLDU MU?
Olmaz m?! Bir gün rahmetli Kemal Il?cak yana yana beni ar?yor. "Evet Kemal Bey" dedim. "Nail ne yap ne et bizi Özal'la yan yana getir" ricas?nda bulundu. Tam telefonu kapatt? Halil ??vg?n arad?. Ben hemen "Beyefendi nerede" dedim."Veriyorum" cevab?yla ?a??rd?m. Konuyu iletir iletmez "Yar?m saat sonra Harbiye Orduevi'nde bekliyorum" dedi... Bütün medya patronlar?n? toplay?p götürdüm. Ayd?n Do?an Bey heyecanl?yd?. "Ben nas?l konu?urum" diye tedirgindi. Bir kadeh viski uzat?p "Dik rahatlars?n" dedim. Öyle yapt?, faydas?n? gördü. Patronlar toplant?dan çok memnun ayr?ld?. A?a??daKemal Bey di?erlerini toplay?p "Beyler bu ABD'de yap?lsa 5 milyon dolar ödememiz gerekirdi. Pamuk eller cebe" dedi. Kemal Bey'i zor durdurdum.

AYDIN BEY BUNA RA?MEN S?ZE HAC?Z GÖNDERD? AMA! 
Evet... Küçük bir borcum vard?. Faizle 4-5 milyona ç?karm??. Elimde avucumda bir ?ey yok zaten. Marmaris'teki evime haciz yollad?. Ev onda satm?yor, bekletiyor. Param olursa ödeyip geri alaca??m...

http://www.takvim.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri