forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:28 ?ubat

28-subatDarbe Komisyonu 28 ?ubat sürecine ili?kin olarak dönemin siyasetçi, asker ve büroktarlara yönelik hesap hareketlerini mercek alt?na alacak. 

 

TBMM Darbe ve Muht?ralar? Ara?t?rma Komisyonu Sözcüsü ?dris ?ahin, 28 ?ubat sürecine ili?kin olarak, 1991-2007 tarihleri aras?nda dönemin siyasetçi,asker ve üst düzey bürokratlara yönelik hesap hareketlerini de inceleyeceklerini söyledi.

?ahin, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, komisyonun ?imdiye kadar resmi kurum ve kurulu?lardan talep etti?i bilgi ve belgeler ile dinledi?i ki?ilerle ilgili tutanaklara ili?kin raporlama çal??malar?n? sürdürdü?ünü belirtti. Komisyonun çal??malar?na ba?lamas?ndan bu yana ciddi bir dokümana sahip olduklar?n? ifade eden ?ahin, 43 uzman?n bu dokümanlar üzerinde çal??malar?n? sürdürdü?ünü bildirdi. ?ahin, ara?t?rd?klar? darbe ve muht?ralara ili?kin TRT'nin ve özel televizyonlar?n ar?ivlerinden faydaland?klar?n?, ayr?ca her dönem için gazete ar?ivini de toparlad?klar?n? söyledi.

Ba?bakanl?k'tan 1957 ile 1983 y?llar? aras?nda tüzük, genelge ve yönetmelikleri talep etiklerini, çok say?da Bakanl?ktan ara?t?rma konusu olan dönemlerle ilgili belge istendi?ini anlatan ?ahin, bilgi istenen kurumlar aras?nda YÖK, Diyanet ??leri Ba?kanl???, HSYK ve M?T'in de bulundu?unu kaydetti.

Hesap hareketleri incelenecek

?dris ?ahin, 28 ?ubat dönemine ili?kin çal??ma kapsam?nda, bankalarla ilgili de bir ara?t?rmalar?n?n olaca??n? bildirdi. Bu konuda BDDK ve TMSF'ye yaz? yazd?klar?n? ifade eden ?ahin, 1991 ile 2007 y?llar? aras?nda, dönemin siyasetçileri, askerleri ve üst düzey bürokratlar?na yönelik hesap hareketleriniincelemek istediklerini belirtti. Yak?n bir zamanda her iki kurumdan da cevap beklediklerini kaydeden ?ahin, ''Amac?m?z, 28 ?ubat süreci öncesi, sürecin ya?and??? dönem ve sonras?ndaki geli?meleri daha iyi analiz edebilmek. Bu konudaki ara?t?rmam?zda dönemin aktörlerinin banka hesaplar? da önem arz ediyor'' diye konu?tu.

?ahin ayr?ca, 28 ?ubat dönemi ile ilgili yarg? sürecinin devam etti?ini, konunun savc?l?k a?amas?nda oldu?unu, bu nedenle çal??malar?nda, soru?turma sürecine müdahaleden kaç?nd?klar?n? söyledi. ?dris ?ahin, soru?turman?n ard?ndan davan?n aç?lmas? halinde kendilerinin de iddianameyi inceleyerek çal??malar?na konu edebileceklerini dile getirdi. Bu nedenle MGK'n?n, yarg? süreci devam eden bir dönemle ilgili toplant?lar?n görü?me tutanaklar?n?, ''devlet s?rr?'' gerekçesiyle komisyona vermemesinin yasal çerçeve içinde kar??lanmas? gerekti?ine dikkati çeken ?ahin, ''Zaten o döneme ili?kin, rahmetli Erbakan'?n haricinde bütün aktörleri de dinledik'' dedi.

Öte yandan ?ahin, dinlemek için yaz?l? olarak komisyona davet etikleri ki?iler aras?nda Gazeteci U?ur Dündar'?n da bulundu?unu belirtti.

(Haberturk.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri