forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrul_ozkok_30Hürriyet'in emekli yay?n yönetmeni Ertu?rul Özkök, kendinden söz ettirebilmek için akla hayale gelmeyen fikirler ortaya atmaya devam ediyor. Özkök'ün son bombas? ?stiklal Mar??... 

 

'Pop Sosyolog' Mehmet Akif'in yazd??? ?stiklal Mar??'n?n yerine Berkant'?n söyledi?i 'Samanyolu' ?ark?s?n?n daya iyi bir mar? olaca??n? iddia etti... 

??te Özkök'ün bugünkü yaz?s?ndan ilgili bölümler... 

Milli Mar??m?z Samanyolu olsayd?... 

Ba?bakan'?n“Ucube cemevi” sözleri, dilimdeki birçok prangay? çözdü.  ?badethanelerle ilgili görü?lerimizi böylesine rahat s?fatlarla ifade edebiliyorsak, baz? milli konulardaki görü?lerimizi de ayn? rahatl?kla söyleyebiliriz demektir. Dün birinci tabuyu y?kt?m. Bugün s?ra, Milli Mar??m?zda. Hooop, hemen ba?lamay?n sayd?rmaya. Milli Mar??m?za “ucube” falan demeyece?im. Çünkü ucube de?il.

KABUL EDEL?M BU MAR?I B?RL?KTE SÖYLEYEM?YORUZ

Anlatmaya neresinden ba?lasam bilmiyorum. Sözleri, Mehmet Âkif gibi büyük bir ?airin yazd??? en güzel dizeler de?il. Sözleri, müzi?e uymuyor. Heceler, yanl?? yerlerde kesiliyor. En önemlisi de millet olarak bu mar?? birlikte bir türlü söyleyemiyoruz. Liberaller k?zacak ama bir “Onuncu Y?l Mar??”n? nas?l söylüyoruz ona bak?n, bir de Milli Mar??m?za. Benim için ortaokul ve lisede bayrak töreninde Milli Mar?? söylemek ciddi bir sorundu. Bugün hâlâ sorun. Kalabal?k yerlerde kameralar bizi çekerken, a??z hareketlerim uymayacak ve rezil olaca??m diye korkudan ölüyorum. Bu defa sözleri unutuyorum. Bence yeni anayasa yaparken yeni bir milli mar?? da dü?ünsek çok iyi olur. Milli mar?lar kutsal semboller de?ildir. Birçok ülke sadece milli mar??n? de?il, bayra??n? bile de?i?tirdi. Biz de en az?ndan Onuncu Y?l Mar?? kadar kolay söyleyebilece?imiz, Türkiye’ye daha yak??an bir milli mar?? dü?ünebilmeliyiz. ?badethanelerinin çirkinli?ini konu?abilen bir ülke, halk?n?n yüzde 90’?n?n söyleyemedi?i bir milli mar?? da konu?abilmeli.

http://www.hurriyet.com.tr 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri