forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

dizilerrrrTV'ler yeni sezona haz?rlan?rken, yeni diziler de çekilmeye ba?land?. Eylül ay?yla birlikte yeni sezona merhaba diyecek olan TV'lerin bu seneki tercihi uyarlamalar... 

 

??te yeni sezonda ba?layacak ve  ço?u uyarlama olan dizileri...

?UBAT / TRT 1 

Ba?rollerini Alican Yücesoy ve Melisa Sözen’in payla?t??? ‘?ubat’, sezonun en iddial? yap?mlar?ndan... Musa Uzunlar, Özkan U?ur, Ülkü Duru gibi isimleri de izleyece?imiz dizide, ?stanbul ’un yeralt?nda ya?ayan ?ubat adl? bir erkek ile bir gazeteci k?z?n a?k? i?lenecek. Büyük ve imkâns?z bir a?k?n içine dü?en ?ubat’?n ?iddet dolu sokaklarda, dokunulmazlar?n zalimli?iyle sava?aca?? dizinin yönetmeni Volkan Kocatürk. Eylülde ba?layacak ‘?ubat’ için ?stanbul dehlizlerinin ayn?s? in?a ediliyor. Dizi için Beykoz Kundura Fabrikas? platosunda 300 metrelik tüneller in?a edildi.

KAYIP ?EH?R / KANAL D 

Gökçe Bahad?r, Nik Xhelilaj, ?lker Kaleli ve Nazan Kesal’?n rol ald??? ‘Kay?p ?ehir’, ?stanbul ’un arka sokaklar?nda ya?anan insanl?k trajedilerini; kad?nlar?n, Çingenelerin, travestilerin, siyahlar?n u?rad??? ayr?mc?l???, i?çilerin sorunlar?n?, sokak çocuklar?n?n dünyas?n? farkl? bir dille gözler önüne seriyor. Cevdet Mercan’?n yönetti?i dizinin senaryosu kuvvetli kalemlerden ç?k?yor: Y?ld?r?m Türker , Murat Uyurkulak, Seray ?ahiner ve Leyla Olça. ‘Kay?p ?ehir’in dan??manl??? ise Tu?rul Ery?lmaz ’a emanet...

VEDA / KANAL D 

Ay?e Kulin’in ayn? adl? roman?ndan uyarlanan dizinin ba?rollerini Mehmet Aslantu?, Fahriye Evcen ve Maral Üner payla??yor. Müziklerini Zülfü Livaneli ’nin yapt??? Veda’n?n senaryosu Sündüz Ha?ar’a, yönetmenli?i Merve Girgin’e emanet. 1920’ler ?stanbul ’unda geçen dizi; seyirciyi Birinci Dünya Sava?? ertesindeki i?gal y?llar?n?n, zorluklarla bo?u?an ?stanbul ’una götürecek. Dönem Maliye Naz?r? Mehmet Re?at Bey’in evinde ya?ananlar arac?l???yla anlat?lacak.

ATLILAR / STAR 

Yönetmenli?ini Serdar Akar’?n yapt???, ba?rollerini Sarp Levendo?lu, Asl? Tando?an ve Canan Ergüder’in payla?t??? ‘Atl?lar’ tarihi bir öykü: Çok uzun zaman önce, Samaratl?lar dü?manlar? Çianl?lara kar?? bir sava? kaybeder. Lider Ejder Bey öç almak yerine kavmine göç etmeyi emreder. Samaratl?lar bir avuç Çianl? esir ile ulu Beyaz Kurt’un pe?ine dü?üp vaat edilen topraklar? aramaya ba?lar. Bir ye?il ovaya var?rlar. Toprak ana üstünde kendileri d???nda sadece dü?manlar? Çianl?lar?n ya?ad???na inanan Samararl?lar? yeni topraklar?nda; pek çok farkl? kavim, inanç, a?k ve tehlike bekliyordur.

KREM / atv 

Yönetmenli?ini O?uzhan Tercan’?n üstlendi?i ‘Krem’de çirkin bir k?z?n büyülü bir krem sayesinde rüyalar?ndaki kad?na dönü?mesi konu ediliyor. Kimi zaman Asl? kimi zaman Rüya olan ana karakterin ya?ad?klar?n? anlatacak dizinin senaryosunu A?k?m Özbek ve Deniz Ye?ilgün kaleme al?yor. Kadroda Duygu Yeti?, Kenan Ece, Ebru Akel, Larissa Gacemer, Devrim Yalç?n ve Ay?en Gruda var.

HUZUR SOKA?I / atv

?ule Yüksel ?enler’in 101 bask? yapan roman? ‘Huzur Soka??’ bir edebiyat uyarlamas?… G?ptayla seyredilen huzurlu bir mahallede; iki z?t ki?inin ya?ad??? zihinsel devrim ve bu konunun çevresinde dönen a?k? anlatan dizi, türbanl? bir karaktere yer vermesiyle bir ilk. Kutsi, Ye?im Salk?m, Selin Demiratar, Güven Hokna’n?n rol ald??? diziyi ?enol Sönmez çekiyor. Senaryo Funda Çetin’den…

SON YAZ BALKANLAR 1912 / atv 

Balkan Sava??’n?n 100’üncü y?l?nda hayata geçecek dizinin ba?rolünde Hazal Kaya, Seçkin Özdemir, Furkan Palal? ve Tu?çe Kazaz var. Senaryosu Kür?at Ba?ar’a ait olan dizi Balkan Sava?? arifesinden Çanakkale Sava??’na olan süreci konu alacak.

ALEV ALEV / ATV

Rojda Demirer, Berk Oktay, Hande Soral ve ?lker ?nano?lu’nu bir araya getiren dizi; Tar?k Akan , Gül?en Bubiko?lu ve Cüneyt Ark?nl? ‘Alev Alev’ filminin dizi versiyonu. ?nano?lu ve Soral zengin aile çocuklar?n?, Oktay ise Demirer ile ni?anl? kaptan rolünde.

BABALAR VE EVLATLAR / STAR

Fatma Girik’i setlere döndüren ‘Babalar ve Evlatlar’? Cemal ?an yönetiyor. Serdar Gökhan, Taner Barlas, Nur?im Demir ve It?r Esen gibi isimlerin de rol ald??? dizi bir kan davas? öyküsü: Eski kabaday? Aslan, sözünün do?rultusunda ya?arken o?ullar?ndan Burhan, mahalleli Gönül’e tecavüz eden Eyyo’yu öldürüp cezaevine girer. O?ullar? Eyyo’nun ölümü Demirel ailesini öfkeye bo?ar. Aslan o?lu Burhan’? kan davas?ndan korumaya çal??acakt?r ama i?ler planlad??? gibi gitmez...

A?IR ROMAN / STAR 

1996’da Metin Kaçan’?n roman?ndan sinemaya aktar?lan ‘A??r Roman’ da dizi oluyor... Metin Baleko?lu’nun yönetti?i dizide Tamer T?ra?o?lu, Özge Özpirinçci, Murat Daltaban, Onur Saylak , Erkan Bekta?, Sumru Yavrucuk, Macit Koper ana rollerde. Kolera’n?n efsanevi adam? Gli Gli Salih’in o?lu Salih Jr..’?n hapisten ç?k??? ve heyecanla kar??lanmas?yla ba?l?yor. Salih Jr. be? y?lda Kolera’n?n de?i?mi? oldu?unu görür. Kentsel dönü?üm projesinin girdi?i mahalle yok olma tehlikesiyle kar?? kar??yad?r...

BEN?M ?Ç?N ÜZÜLME / atv 

Mahsun K?rm?z?gül, hikâyesini yazd??? Karadeniz dramas? ‘Benim ?çin Üzülme’nin ilk bölümlerinde yönetmen koltu?una oturacak, sonra yerini Serkan Birinci’ye b?rakacak. ?lk bölümlerinin Kars’a 1.5 saat uzakl?ktaki köylerde yap?ld??? dizide Öykü Çelik, Fulya Zenginer ve Ça?lar Ertu?rul yer al?yor. Dizide bir a?k hikâyesi farkl? kültürlerden insanlar?n ortak ve farkl? yönleri, ayr? co?rafyalarda ya?anan benzer ac? ve mutluluklar, birbirlerinin yan?nda farkl? dillerde konu?an aileler etraf?nda anlat?l?yor.

KABADAYI / atv 

Kundurac? bir baba-o?ulun 1970’lerdeki kabaday? hikâyesini anlatacak dizide ba?rolü Kenan ?mirzal?o?lu, Bergüzar Korel, Çetin Tekindor ve Melike ?pek Yalova payla??yor.

FAT?H / Show TV 

Rekor say?da seyirciye ula?an ‘Fetih 1453’ filminin devam? olan Fatih, iddial? yap?mlardan. Fatih Sultan Mehmet’in 49 ya??ndan ölene kadar geçen dönemi anlat?lacak. Ba?rolde yine Devrim Evin var.

D?LA HANIM / STAR

Türk sinemas?n?n unutulmaz filmlerinden ‘Dila Han?m’?n dizi versiyonunda ba?rol Hatice ?endil’e emanet. Filmde Kadir ?nan?r’?n oynad??? ‘Karada?l? R?za’ karakterini ise Erkan Petekkaya canland?r?yor. Senaryo Zülküf Yücel’in kaleminden...

USTURA KEMAL / Show TV 

Üsküdar’da ya?am??, vatanseverli?i ve a?klar?yla dillere destan kabaday? ‘Ustura Kemal’i Oktay Kaynarca canland?r?yor. Haldun Sevel’in eserinden uyarlanan dizide Emre K?nay, Naz Elmas ve Esra Ru?an gibi oyuncular yer al?yor. 4 Eylül’de ba?l?yor...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri