forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Orhan Miro?lu

taraf_tarafTaraf Gazetesi yazar? Orhan Miro?lu yaz?s?n?n yay?nlanmamas? üzerine gazeteyle yollar?n? ay?rd?... 

 

??te önce gazeteye konmayan ve Taraf’?n internet sitesinde yay?nlanan ve sonra yay?ndan kald?r?lan o yaz?...

VUR KEND?N? DA?LARA!

VUR KEND?N? MAXMUR’A!

Türkiye nüfusunun önemli bir bölümü bence art?k realitelerden iyice koptu, derin bir ulusal hu?u içinde ya??yoruz, yas bitmiyor, ac?lar tükenmiyor, nereye baksan s?ra s?ra tabutlar, a??t yakan kad?nlar  var.

Bu tablo içerisinde Türkler bana biraz daha makul görünüyor.

Kürtler ise suskunluk, endi?e  ve psikolojik harp aras?nda bir araftalar.

Düz ovada siyaset yapmak onlar? bunalt?yor art?k.

Onlar da kendilerini da?lara vuruyorlar, ellerindeki muazzam siyasi imkanlara de?il, da?dakilerin ellerinde tutu?u silaha ve psikolojik harbe güveniyorlar.

Bir yanda devlet, bir yanda PKK.

?lki yava? yava? hakikate yakla??rken, di?eri yani PKK gelece?ini psikolojik harbe ba?lam?? görünüyor.

Devletin geçmi?te yürüttü?ü psikolojik harp metotlar?ndan uzakla??p, gerçe?e dönmesi kolay olmad?.

Türkiye neredeyse 2000’li y?llara kadar, sanki sanal bir mücadelenin içindeymi? gibi, sanki 20 y?l ülkenin belli bir bölgesinde adeta iç sava?? and?ran bir çat??ma yokmu? gibi gösterildi.

Oysa o tarihe kadar çat??ma sadece da?larda de?il, ?ehirlerde de sürmü?, sivillere kar?? binlerce faili meçhul cinayet i?lenmi?, köyler bo?alt?lm??, Türkiye’nin tarihindeki en büyük iç göç hareketi meydana gelmi? ve resmi aç?klamalara göre 28 bini PKK’li olmak üzere 35 bin insan hayat?n? kaybetmi?ti.

Bu iç çat??ma manzaras?,   ‘dü?ük yo?unluklu sava? olarak’ tan?mland?.

Nihayet 1999 y?l?nda Öcalan yakalan?p Türkiye’ye getirildi?inde, art?k ortada üstü örtülecek bir ?ey kalmam??t?.

PKK liderinin, mahkemeye sundu?u ve gerek yaz?l?, gerekse sözlü olarak yapt??? savunmalar asl?nda bütün gerçe?i tüm ç?plakl???yla ortaya koyuyordu.

Öcalan art?k ?mral?’dayd?, ama ayn? y?l yap?lan yerel seçimlerde HADEP büyük bir ba?ar? sa?lam?? ve aralar?nda Diyarbak?r’?n da oldu?u be? büyük ?ehrin belediye ba?kanl???n? kazanm??t?.

1999 Türkler’in ve Kürtler’in, Kürt sorununda gerçeklerle yüzle?meye ba?lad??? y?l olarak görülebilir.

Türkiye bu y?l itibariyle mücadele etti?i bu örgütün art?k siyasalla?m?? bir örgüt, da?daki birkaç militandan ibaret bir örgüt olmad???n? anlam??t?.

Ama PKK’de sava??n miad?n?n doldu?unu bizzat Öcalan’?n ifadeleri ve aç?klamalar?yla kabul etmi? görünüyordu. Mücadele art?k silahs?z ve hak temelli bir mücadele olarak sürebilirdi.

Bu tarihe gelinceye kadar, siyaset kurumu, alan? tamamen askerlere terk etmi? ve siyasetin gerçe?i halktan gizleyen psikolojik harp metotlar?n?n gönüllü savunucusu olmaktan ba?ka bir i?levi kalmam??t?.

Sivil-asker ili?kileri o y?llardan ba?layarak, son on y?lda büyük bir de?i?im geçirdi.

Türkiye kendi Kürt sorununda ve bu sorunun bir parças? haline gelen, iç içe geçen PKK’yle mücadele stratejisinde art?k psikolojik harbi esas alan bir yerde durmuyor.

Tabular bir bir y?k?ld? ve bu ülke Oslo gibi bir süreci ya?ad?.

?zlenen politika geçmi?te PKK’yi askeri ve siyasi manada yok edece?ine inananlar?n hayata geçirdi?i politikalard?, ama sonuç vermedi.

?imdi art?k PKK’yi yok etmekten bahseden kimse kalmad?. Ya da böyle birileri kald?ysa da, onlar süreci belirleyen bir konumda de?iller art?k.

Devlet bir yandan PKK’yle mücadele ederken bir yandan da demokratik reformlar?n devam etmesini yeni bir anayasa yap?lmas?n? ve siyasi partilerin bu konuda uzla?mas?n? istiyor.

Hükümet Kürt sorununda hakikatleri gizleyen bir konumdan, bu hakikatleri milliyetçi hezeyanlara kap?lmadan, etnik h?nç ve öfke bar?nd?racak söylemlerden önemli oranda kaç?narak kamuoyuyla payla?may? benimseyen bir konuma geçti.

O kadar ki, Antep’te aralar?nda dört de çocu?un bulundu?u ve 9 ki?inin hayat?n? kaybetti?i sald?r?dan sonra bile, Ba?bakan Erdo?an, kap?lar?n? çözüm için çalacak herkese aç?k tuttuklar?n? ifade etti. Geçmi?te ya?anan sald?r?lar kar??s?nda da tutumu farkl? de?ildi.

?ehit cenazelerinin kald?r?ld??? günlerde dahi,   PKK’nin silah? b?rakmas? halinde her ?eyi konu?abileceklerini aç?klam??t?.

Dolay?s?yla, ortal??? k?z??t?rmak için ortaya at?lan ve özellikle BDP çevrelerinin dillendirdi?i ‘bu hükümet Sri-Lanka modelini esas ald?, da?daki Kürt gençlerini imha edecek ‘ yollu propagandan?n k?sa sürede, PKK’nin yürüttü?ü ‘psikolojik harpten’ ba?ka bir ?ey olmad??? ortaya ç?kt?.

PKK, ?emdinli bask?nlar?ndan sonra ‘psikolojik harbe’ dört elle sar?lm?? bulunuyor.

Devleti de psikolojik harp günlerine geri dönmeye zorluyor.

PKK’nin psikolojik harbini siyaset alan?na ve kamuoyuna da, maalesef  BDP’li liderler ve ?iddet meselesine, bugün art?k hiçbir geçerlili?i kalmam??, ma?duriyet teorileriyle yakla?an  ve PKK’nin devrimci sava? stratejisine ba??ndan beri tolerans gösterenler ta??yor.

Peki, bu manzara içinde BDP’nin da?dakilerle bulu?mas?n? nas?l yorumlamak gerekir?

Per?embeye devam edelim.

Orda  bir kamp var uzakta, gitmesek de görmesek de o kamp bizim kamp?m?zd?r ve ad? Maxmur’dur!

CHP,    ziyaret etmek isteyip giremedi?i Hatay’daki kamp? ziyaret edecek olan Meclis-?HK’na üye vermeyecek.

Gerekçe de, CHP’nin kampta sakland???na inand??? birtak?m silahlar?n ve delillerin ortadan kald?r?lmas?!

Ne diyelim, sa?l?k olsun! Ama ben CHP’lilere yine bu ülkenin en yak?c? sorunu olan Kürt sorunu nedeniyle olu?mu? bir kamp? ziyaret etmelerini öneriyorum. ?nan?n bu daha faydal? olur hatta art?k yaz?lmas? y?lan hikayesine dönen Kürt Raporu’na da katk? sa?lar. Apayd?n kamp? bugün var, yar?n olmayacak. Ama Maxmur yirmi y?ld?r var. Kampta ya?ayanlar?n tümü bu ülkenin vatanda??. Vize yok, kampa girmek, geceyi orada geçirmek serbest. Diyarbak?r CHP il Ba?kanl???na seçilen de?erli politikac? ve sevgili dostum Ha?im Özkoyuncu’ya program haz?rlamas? için bir telefon yeterli.

Hadi CHP, vur kendini Maxmur’a ve Kürt sorunuyla yüzle?!

Not: ‘Kürt Ayd?n?n?n Trajedisi’ yaz?lar?n?n üçüncüsü ve sonuncusu cumartesiye kald?, merak edenlere duyurulur.

ORHAN M?RO?LU

***

BU DA M?RO?LU’NUN 3 BÖLÜM HAL?NDE PLANLADI?I YAZININ 2. BÖLÜMÜ

DA?A VE BAYRA?A DA?R.. 

Borsada de?eri giderek artan hisse senedi gibi da? mistifikasyonu sanki her geçen gün daha bir de?er kazan?yor.
Gece PKK’liler da?lara bayrak as?yor, gündüz olunca bu sefer de askerler ayn? bölgeye kocaman bayraklar? götürüp dikiyor.
PKK, son zamanlarda ?emdinli üzerinden ilginç bir pskolojik harp uyguluyor, ve BDP bu psikolojik harbin tam ortas?nda yer al?yor.
Siyasi temsil bak?m?ndan Meclisin dördüncü büyük partisi olan bir partinin, umudunu ve gelece?ini PKK’nin önüne koydu?u psikolojik harbe ba?lamas?, ba?ta bu partiye oy veren Kürt seçmenler olmak üzere, bütün Türkiye için bir kay?pt?r.
Say?n Demirta? ?emdinli hadiselerinden sonra ortaya bir iddia att?.
Buna göre hükümet gerçe?i halktan gizliyor çünkü ?emdinli k?rsal? ve 400 kilometrekarelik bir alana yay?lan bir toprak parças?n?, devlet de?il art?k PKK kontrol ediyor.
Hem de 700 ki?iyle.. 
Bence ortada PKK’nin ve onun iste?i üzerine de BDP’nin realitelerden koptu?u bir durum söz konusudur
Ke?ke PKK daha fazla geç kalmadan gerçe?e uyanabilse.. 
Bunun olabilmesini en çok arzu edenlerdenim.
Ama nafile bir temenni ve nafile bir arzu bu; öyle görülüyor ki, Türkiye’nin siyasi zemini, ve bu zeminin giderek demokrasi yönünde güçlenecek olmas? hiçbir ?ekilde PKK’yi tatmin etmeyecek ve PKK, demokrasi güçlendikçe silah?n ve ?iddetin önde oldu?u psikolojik harp yöntemlerine dört elle sar?lmaya devam edecek.
Bir hayli hazin ve bir o kadar da ironik bir durumla kar?? kar??yay?z.
Çünkü devletin PKK’ye kar?? mücadelede psikolojik harbi terk etti?i ve hakikate  dönmeye ba?lad??? bir dönemde, PKK filmi tekrar ba?a sar?yor ve ‘kurtar?lm?? bölge’ hayalleriyle hem kendini hem Kürt siyasetini, hem de kendisine inananlar? reel siyasi bir zeminde de?il, sadece ulusal hissiyattan, dahas? etnik h?nç ve öfkeden beslenen psikolojik bir zeminde tutmaya çal???yor.
Devletin Kürt sorununda tamamen güvenlik eksenli bir politikay? cumhuriyetten bu yana sürdürüyor olmas?n?n maliyetini nas?l ki bu halk ödediyse, PKK’nin ‘sava? stratejisinin’ maliyetini de bugün,   hiç ku?ku yok ki 15-16 ya?lar?nda sava?a sürülen Kürt gençleri ve halk?n kendisi ödüyor.
Demirta?, ‘?emdinli’yi PKK ele geçirdi, PKK ba?ka topraklar? ele geçirmeden gelin onunla anla??n’ demeye gelen  ça?r?lar yapt?.
Yani, Türkiye cumhuriyeti tarihinde bir ilkin gerçekle?mi? oldu?unu ve ‘devletin egemenli?i alt?nda bulunan topraklardan bir k?sm?n?n devletin egemenli?inden ç?kt???n?’ aç?klad?.
Aç?kças? ‘devrimci sava? stratejisinin’ sonuç verdi?ini ilan etti.
Sanki kimsenin fark?nda olmad??? bir gerçe?e dikkatlerimizi çeker gibi yapt?, ama yapt??? ?ey psikolojik harpten ba?ka bir ?ey de?ildi. Çünkü o da böyle bir durumun söz konusu olmad???n? biliyordu, nitekim daha sonra bir araya geldi?i medya mensuplar?na söylediklerinin yanl?? anla??ld???n? ifade etti.( Ezgi Ba?aran, Radikal2 Eylül.)
Say?n Demirta?’?n aç?klamas?n? ba?tan sona okudum. E?er ben de bu aç?klamadan psikolojik harp sezmi? ve bu yaz? bana iki yaz? yazd?rm??sa, s?radan vatanda?? art?k var?n siz dü?ünün.
PKK uzun zamand?r bu psikolojik harbi, BDP ve gönüllü medya üzerinden sürdürüyor.
Önce CHP Milletvekili Hüseyin Aygün kaç?r?l?yor, ard?ndan, BDP’nin öncülü?ünde PKK’lilerle bir mizansen bulu?ma gerçekle?iyor.
Sonra internete gece karanl???nda da?lar?n tepesine bayrak asmaya çal??an bir PKK’ linin görüntüleri dü?üyor.. 
Devlet de geçmi?te o bölgede da?a ta?a ‘Ne mutlu Türküm diyene’ vecizesini bembeyaz ta?larla veya kireçle yazd?r?r,   Ertürk Yöndemlere ‘Anadolu’dan Görünüm’ programlar? yapt?r?r, Türkçe bile bilmeyen Kürt a?alar?n? TRT’ye ç?kartarak, psikolojik üstünlük sa?lamaya çal???rd?.
Bugün art?k, böyle ?eylere itibar etmeyen ve geçmi?ten ders ç?karan bir devlet ve hükümet var.
Psikolojik harbi devlet terk etti, ?imdi PKK sürdürüyor.
Psikolojik harp senaryosunun buraya kadar olan k?sm?n? anlamak zor de?il ve ben bunu anlayabilecek durumday?m.
Anlamad???m ?ey Taraf gazetesinin bu psikolojik harbe bir tak?m haberlerle ve  man?etlerle  katk?da bulunmas?d?r.
Felaketi haber verir gibi at?lan ve Suriye’de, ‘  ikinci Kürt devletinin kuruldu?unu ‘ispatlayan’ man?etlerden sonra, ?emdinli için at?lan man?etler bar??a ve yumu?amaya de?il, PKK’nin psikolojik harbine hizmet ediyor.
Psikolojik harbin her türlüsü çok kötüdür ve hiçbir ?ekilde me?ru de?ildir.
Bir ülkenin, bir halk?n hakikatten kopu?u, psikolojik harbe inanmakla ve ona ba?vuranlar?n hakl? oldu?unu kabul etmekle ba?lar.
Kürtler ve Türkler  otuz y?l boyunca devletin psikolojik harbine yenik dü?tü.
?imdi PKK’nin psikolojik harbiyle kar?? kar??yay?z.
Daha birincisinin yol açt??? vahamet ve ac? bitmeden, Türkiye bir psikolojik harbe ikinci kez yenilmemelidir.
Ve kendi ki?isel hikayesi, Kürtlerin hakl?  davas?na yaz?lm?? bir yazar?n, Kürtlerin psikolojik harbini yazmak zorunda kalmas? gerçekten de çok trajiktir ve üzücüdür.
Bu durumda galiba o yazar?n,   ‘ulusal saflarla’ onun aras?nda ak?p giden bir nehrin korunakl? taraf?na do?ru iyice geri çekilmesi ve ayn? nehrin öbür yakas?ndan at?lacak ta?lardan kendini iyice korumas? gerekecektir.

ORHAN M?RO?LU

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri