forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

mediacat-medyanereyegidiyorMediacat dergisi Eylül say?s?nda ?rfan ?ahin, Kenan Tekda?, Serdar Çalo?lu, Cem Ayd?n ve Vuslat Do?an Sabanc?'ya medyan?n gelece?ini sordu.

 


Mediacat dergisi, bu ay ülkemiz medya sektörünün yüzde 50’den fazlas?n? olu?turan dört büyük grubun temsilcilerini bir yuvarlak masa çevresine toplad?. Bu tepe yöneticilerinden bak?? aç?lar?ndan sektörün dünden yar?na uzanan süreçteki dengelerini, dinamiklerini ve beklentilerini dinledi.

Yuvarlak masa toplant?s?n? MediaCat Genel Yay?n Yönetmeni Pelin Özkan yönetti. Toplant?ya Ciner Medya Grup Ba?kan? Kenan Tekda?, Çukurova Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Çalo?lu, Do?an TV Holding CEO’su ?rfan ?ah?n kat?ld?. Do?u? Yay?n Grubu Genel Müdürü Cem Ayd?n ise mazereti nedeniyle kat?lamad??? toplant?n?n sorular?n? dijital ortamda yan?tlad?.

MEDYADA ?Y? ?EYLER OLUYOR

Medya yöneticilerinin de belirtti?i gibi Türkiye’de medya be? y?l Öncesine kadar Meksika-Brezilya dizilerini ithal eden, yay?nlayan bir endüstriydi. Oysa ?u anda 72 ülkeye dizi ihraç eden ve ihracatta ?lk be?e giren bir konuma gelen bir medyam?z var. Art?k Türk medyas? Türkiye’nin ’soft povver’?. Do?an TV CEO’su ?rfan ?ahin: ’?u anda ihracatta o kadar ?yi bir yerdeyiz ve geldi?imiz yer öyle muazzam ki, art?k b?rak?n diziihracat?n?, hikaye. roman ve format satmaya ba?lad?k.’ diyor. Türk dizileri, programlar? art?k Türkiye’nin tan?t?m?na katk?da bulunuyor, turizmi destekliyor ve üstelik bu be? y?l gibi k?sa bir sürede gerçekle?ti.

MEDYADA KÖTÜ ?EYLER OLUYOR

Her ne kadar dünyan?n her yerinde medya siyaset, bürokrasi, i? dünyas? vb. çevrelerle s?k?nt?lar ya??yor olsa da, bizdeki durum çok farkl?.

S?n?r Tan?mayan Gazeteciler Örgütü taraf?ndan haz?rlanan bas?n özgürlü?ü endeksinde 2002 y?l?nda Türkiye, 99’uncu s?radayken 2011 y?l? itibariyle listede 143’üncü s?rada ver al?yor.

Dünyada mesleklerini yapmalar? suç say?larak tutuklu bulunan gazetecilerin say?s? 170 iken bunlardan 83 tanesi Türkiye’de. Ve bu konuda Türkiyelistenin en ba??nda ver al?yor. Hiçbir zaman listede özgür ülkeler aras?nda yer bulamayan Türkiye, siyasi atmosferin çalkant?s?yla daha da kötü bir konuma do?ru gidiyor.

Hal böyle olunca, medya yöneticilerini de kar??m?zda bulmu?ken sorabilece?imiz tüm sorular? sorduk. Onlar da tüm içtenli?iyle sorular?m?z? yan?tlad?lar. Sayfalar?m?z?n izin verdi?i ölçüde konu?tuklar?m?z? aktard?k. Aktaramad?klar?m?z? ise haf?zalar?m?za ve ar?ivimize kaydettik.

Veri karanl???ndaki fiyatland?rma

Pelin Özkan: ?u anda sektörün en acil sorunlar?ndan birisi ölçümleme. Bu genel olarak sektörü ve gruplar?n?z? nas?l etkiledi? Bu konudaki beklentileriniz neler?

Serdar Çaloglu: Önümüzdeki günlerde bir toplant? var. T?AK içinde daha konsantre, daha uzman, -uzman derken ki?ilerin yeterlilikleri aç?s?ndan de?il de, sonras?nda olu?turacaklar? konsantrasyon aç?s?ndan- 20-2.S ki?ilik bir komite olu?turuluyor. O komite çal??acak ve yönetim kuruluna rapor yerecek. Hidayet Karaca’n?n bu krizi iyi yönetti?ini dü?ünüyorum. Belki, T?AK’daki örgütlenme olmasayd? çözüm dönemi daha da uzun sürebilirdi. Yüzde 100 olmasa da, yüzde 70-80 Eylül ay? itibariyle ölçümleme yeniden ba?layacak.

Pelin Özkan: T?AK taraf?ndan görevlendirilen Marmara Üniversitesi’nden denetçiler neden istifa etti?

?rfan ?ahin: Çok basit bir ?ey vard?r; denetçiyi görevlendirip isteklerini belirtirsin. Herkes görev tan?m?na göre hareket etmek zorundad?r. Datalar var ve datalar? denetçi d??ar? ç?karmak istiyor, ancak yetkililer de ’Bu verileri burada incele’ diyor. Bu nedenle ç?kan bir anla?mazl?k oldu.

Uluslararas? Denetçiler Birli?i var, bu i?in nas?l yap?lmas? gerekti?i ile ilgili kurallar var. ?imdi anla?ma daha düzgün, bu kurallara uygun yap?ld?.

Serdar Çaloglu: Özele?tiri bence bu i?in kilit noktas?. Bu özele?tiriyi medyan?n yapmas? laz?md?. Koca koca kanallar ve yöneticileri, yani bizler, bu i?i yeni ö?rendik. Daha önce her ?eyi AGB’ve teslim etmi? durumdayd?k. ?imdi süreçleri ö?rendik.

Kenan Tekda?: Bir de soru?turmaya yönelik bilgi eksikli?i var.

?rfan ?ahin: Bilmeyen herkes konu?tu bu konu hakk?nda. Bütün problem o.

Serdar Çaloglu: Ölçüm Eylül’de 2 bin 700’e yak?n ’people meter’la ba?layacak. Zamanla 3 bin 250 ’people meter’a ula??lacak. Asl?nda ?u anda da ölçüm yap?l?yor ancak aç?klanm?yor. TNS devam ediyor. E?er hukuki süreçle ?lgili bir sorun ya?anmazsa Eylül’de verilerin aç?klanmaya ba?lanmamas? için hiçbir sebep yok. ?ayet böyle bir sorun olursa, ya da veritaba???????? tamamen yeniden yap?lanmas? gibi rezalet bir durum gerçekle?irse süreç yedi, sekiz ay daha uzar.

Pelin Özkan: ?imdi her iki sistemin de sat?? performans?n? gördünüz. Veriler aç?klan?nca sat??lar?n?z nas?l devam edecek? Fiyat stratejiniz ne olacak?

Serdar Çaloglu: Biz GRP saniye satan ?irketleriz. O ortadan kalk?nca önce sudan ç?km??, bal?k gibi olduk, sonra h?zla adapte olduk. Devam eden programlar?n daha önceki performanslar? belli. Ayr?ca alternatif bir tak?m revting ölçümleri de var ?u an. Onlar da resmi olmamakla birlikte birer belirleyici olabilirler. Asl?nda yeni bir sistem olu?mad?, hep geçici ve ilave edici. Revting verilerini bekliyoruz. E?er sorunuz ?imdiki metotla tekrar GRP saniye satma metodu aras?nda ne yapacaks?n?z ise bizim metodumuz GRP saniye. Medya ajanslar? da bu beklentide. Ajanslardan hiç kimse ç?k?p da ’Ben revting sonuçlar?na bakm?yorum" demez.

?rfan ?ahin: Revting ölçümleme sisteminin amac? reklamverenin hangi mal? kaça alaca??n? tespit etmek. Sistem bunun için kurulmu?. Amaç huvsa, zaten ona göre satars?n?z. Ba?ka bir seçene?iniz yok.

Pelin Özkan: ?u anda SBT datalar?n? ne kadar dikkate al?yorsunuz?

?rfan ?ahin: SBT masan?n bir taraf?nda referans olarak var, olmak zorunda. Hiç referans?n olmad??? bir yerde SBT verileri göz ard? edilemez. TNS’e ya da SBT’ye kar?? de?iliz. Biz reklamverenin baz ald???, referans ald??? ?irket ve verilerini kabul etmek zorunday?z.
Ben kendi ?irketim için konu?acak olursam; biz SBT verilerini referans alarak satm?yoruz. Çok rahat bir ?ekilde SBT’ye göre performans?n çok üstünde olan programlar?m?z var. Örne?in biz Kötü Yol’u Temmuz’da girdik. Ama bu diziyi yaz fiyatlar?yla satmad?k. Fiyat?m?z? ’ aç?klad?k. ?steyen ödedi, ödemek istemeyen vermedi.

Serdar Çaloglu: Bu sistem büyük kanallar için çok do?ru. Ancak haber, kanallar? o sistem içerisine girdi?inde olmuyor. Gazeteler aç?s?ndan da sorun bu zaten. Bir yandan demokrasiye hizmet etmelisiniz, ama di?er taraftan da bir e?lence i?i var. Burada reklamverenierin bir sorumluluk hissetmesi gerekiyor.

?rfan ?ahin: Ben bu konuda sizinle ayn? dü?ünmüyorum. Bence haberin tan?m? art?k de?i?ti, yani dünya de?i?ti. Dolay?s?yla, haberden ne anlad???m?z çok önemli. Bana göre her ?ey haber konusu. Yani sizin main stream bir kanalda yapm?? oldu?unuz bir dizide, belgeselde, tart??ma program?nda verdi?iniz her ?ey haber. Dolay?s?yla ben o anlamda bakt???m zaman bir haber kanal? ?le bir tematik kanal ya da di?erleri s?ras?nda pek fark oldu?unu dü?ünmüyorum

Haber kanallar? reyting sistemine dönecek mi?

Kenan Tekda?
Ciner Yay?n Grubu Ba?kan?

Reyting ölçümü durdurulmadan önce biz sistemden ç?km??t?k. Ölçümlemenin ve denetlemenin haber kanallar? için farkl? olmas? gerekti?ini savunuyorum. Çünkü haber medyac?l???n?n en önemli fonksiyonu kat?l?mc? demokrasiye yapt??? hizmet, olgun yurtta?l?k bilincinin olu?mas?ndaki katk?. E?lence unsurunu öne alarak günün belli bir saatinde yüksek bir reyting almak ve di?er pozisyonlar? icra etmek... Yar??? buna göre kullanman?n kendi kendimizi aldatmak oldu?una ve kurak bir sisteme yol açt???na inan?yorum. Ancak bunu bile bile ölçümleme ba?lad???nda sisteme yeniden dahil olaca??z.
Sadece reyting ölçümü aç?s?ndan de?il RTÜK’ün kurumsal düzenlemelerde de haber kanallar?n? ayr? tutmas? gerekir. RTÜK iki ayr? kriter uygulamal?. E?lence kanallar?n? ayr? bir kriterle de?erlendirmeli. Haber kriterlerini yay?n ilkeleri aç?s?ndan da katk? paylalar?n?n kat?l?m? aç?s?ndan da, reklam ili?kileri aç?s?ndan da, yay?n planlamalar? aç?s?ndan da tamamen farkl? yani tematik kanal olarak de?il haber kanallar? olarak ayr? bir kapsamda de?erlendirmeli. Bunu da ayn? ilkeden hareketle söylüyorum. Haber kanallar?na, haber medyas?na, di?er kanallara oldu?u gibi evrensel habercilik kriterleriyle bak?lmal?.

Kanallar aras? transferler

Pelin Özkan: Televizyonlar aras?ndaki proje transferleri yeni sezonda dengeleri nas?l de?i?tirecek?

B?Z ÜRET?YORUZ

Serdar Çalo?lu: Bir kanaldan ba?ka bir kanala geçen proje ya da program?n reytinginin a?a?? dü?me riski çok yüksek. ?u ana kadar bunu ya?amayan iki tane istisna var bildi?im kadar?yla. Kurtlar Vadisi veMuhte?em Yüzy?l. Onlar da bir miktar dü?ü? ya?ad? ama dramatik de?il. Örne?iz Ezel gibi bir dizi bitti. Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Programlar? sadece yap?mc?lar olu?turmuyor. Programlar kanalla birlikte olu?uyor. Dolay?s?yla program?n ba?ar?l? olmas? için yap?mc?n?n harika olmas? önemli ama yeterli de?il. Planlama ve promosyon da önemli.
Kanal D ?u an ekonomik ve reyting olarak sektörün lideri Bu transfer meselesine kesinlikle prensip olarak kar??. Çünkü televizyonculuk üretkenlik gerektiren bir alan. Kanallar?n transfer stratejisini ben bireysel olarak çok yanl?? buluyorum. Ama benim kanal?ma program ald?klar? için de?il. Önemli olan ?u, örne?in Türkiye’De Vehbi Koç gibi 4 ki?i daha olsayd? çok daha geli?mi? bir ülke olabilirdik. Türkiye’de Kanal Dperformas?nda 4 tane kanal olsa daha iyi bir medyaya sahip oluruz. Nedir Kanal D ve Show TV’nin özelli?i? Biz üretiyoruz.

?rfan ?ahin: Biz son iki y?ld?r bu konuda baya?? yol ald?k. Mesela iki tane prodüksiyon ?irketi kurduk. Adetsel olarak neredeyse yüzde 60-70 oran?nda kendi programlar?m?z? kendimiz üretiyoruz. Tabii nas?l üretti?imiz de çok önemli. Mesela Öyle Bir Geçer Zaman ki son y?llar?n en yüksek reytingli program?. Üretim a?amas? iki y?l sürdü, Kay?p isimli bir projemiz var, 2010 y?l? Haziran ay?nda ba?lad?k, önümüzdeki Eylül’de vay?na girer mi emin de?ilim. O projede ?u ana kadar 5 tane senarist de?i?tirdik.

Televizyon i?inin kökeni yarat?c?l?kt?r. Ben kendi ?irketimdeki organizasyonumu birkaç y?lda de?i?tirdim. Eskiden klasik bir televizyonyönetim tarz? vard?. Bu klasik tarz?n d???nda bir organizasyon yap?s?na gidiyoruz. Ana hedefimiz personel kayna??m?z?n yarat?c? insanlardan olu?mas?. Yarat?c? insanlar dedi?iniz zaman jk modeliniz de?i?ir. Sabah 09:00 ak?am 18:00 mesai saatiyle çal??amazs?n?z. Amaç sürekli fikir üretmek ve onlar? reafize edebilmek olmal?d?r. Marka yaratmak, katma de?erli ürün yaratmak önemli. ?çinde bulundu?umuz endüstriye televizyonendüstrisi demek çok do?ru de?il bence. Buna "entertainment endüstrisi’ demek gerekir ki, o da çok katma de?eri yüksek bir endüstridir.

ACUN NEDEN STAR’A G?TT??

Pelin Özkan: Serdar Bey, Acun neden Star’a gitti? Bu Show’u yeni sezonda nas?l etkileyecek?

Serdar Çalo?lu: Acun çok duygusal bir çocuk ve ayn? zamanda da halka daha yak?n ve samimi olmak ad?na transparanl??? bir strateji olarak benimsemi? durumda. Bundan olsa gerek, son zamanlarda paras?n? alamad???vla ilgili ?ikâyet etmeye ba?lad?. Bana ?ikayet etseydi farkl? olurdu, ancak medyaya ?ikayet edince durum de?i?ti, Biz de gelene?imizi bozduk ve aç?klamalar vapmak zorunda kald?k.

Yedi gün televizvonlar için oklukça pahal?d?r. Yedi günün üç gününü Acun’la geçiriyorsunuz, of season d???nda. Biz piyasa ko?ullar?nda 120-180 gün aras?nda tahsilat yapabiliyoruz. B?rak?n bir kanal?n finansal durumunu, herkes biliyor ki biz leverage bir ?irketiz. Bizim borcumuz var, onu yönetmeye çal???yoruz. Yay?nc? olarak ben niye bütün riskleri üstleneyim: Yap?mc?s?n sen. sen de sermayeni biriktir. Sen de benim gibi pavda? ol. Yap?mc?s? pe?in olacak, reklamc?s? geç ödeyecek. O zaman medya yat?r?m olarak cazibesini kaybeder. Bizim bunu regüle etmemiz laz?m. Acun’un da y?ll?k cirosunun do?al olarak ay? alacak bakiyesine dönü?üyordu. Ben onunla sezondan sezona konu?urum. Yeni sezon için kendisine bir plan verdim ancak o plan? kabul etmedi. Bizden ayr?lmas? tamamen ticari nedenlerden dolay?.

Pelin Özkan: Bu transferde piyasada konu?ulan rakamlar do?ru mu?

Benim tahminim Acun, bizdeki ?artlar?n bir çil yukar?s?nda bir bedele Star’a gitti. öyle kamuoyunda konu?uldu?u gibi 70 milyonlar falan do?ru de?il.
Acun’un maliyeti ?u kadar, bu kadar demek çok do?ru olmaz. ?öyle tarif etmem daha etik olur: kanal D bir dizi yap?yor, kendi iç yap?m dizilerini kast etmiyorum, onlardaki dinamik farkl? olabilir. His yap?m, 90 dakikal?k bir diziden bahsediyoruz, eger bu dizi 8-10 reyting al?rsa ba?ar?l? sav?l?r. O zaman kar marj? yüzde 30 civar?ndad?r. Acun’un kâr marj? çok yüksek. Yani yüzde 30"lardan filan bahsetmiyoruz. Çok cok yüksek. Program?n?n maliveri ortalama bir diziyle ayn? fiyattayd?.
Show TV olarak bizim Acun’un projelerindeki toplam kâr marj?m?z yüzde 12 civar?ndayd?. Yani 100 liral?k cironun 12 TL’sini kazan?yorduk. Bu, rezalet bir rakam. Yüzde 12 ile ancak durumu idare edebilirsiniz. .?u ankanal D’nin kâr ortalamas? a?a?? yukar? yüzde 40 civar?nda. Bizim kârl?l???m?z ise vüzde yak?n. Biz kârl?l?kla kanal D’nin ard?ndan, ikinci s?raday?z. Do?al olarak derdimiz kanal d’ ye yeti?mek. Peki haftan?n üç gününü yüzde 12 ile geçirirsek nas?l olacak bu?

Tarihten bir garip transfer: Çark?felek

?RFAN ?AH?N
Do?an TV Holding-CEO

Bir zamanlar, bundan 15 sene önce ’ medya patronlar?n?n transfer olay?na nas?l bakt???n?, para dolu çantalarla nas?l transferler yapt?klar?n? biliyoruz.

Y?l 1993 Show TV olarak . Çark?felekle kontrat?m?z var. Bölüm ba??na 375 dolar telif ödüyoruz.
Kontrat bitti. Atv ile Star TV program? almak istediler ve teklif verdiler. Fiyat nas?l yükseldi biliyor musunuz? ilk y?l için 17, 500 dolar, ikinci y?l için 18 bin küsur dolar.

Ne oldu? Program? kaybetmemek için ?? Bankas?’ndan 8 milyon dolar teminat mektubu ald?k. Çark?felek’in telifini satan adam dedi ki: ’Ben dünyada kazanamad???m paray? bir kere de sizden kazan?yorum karde?im’. 8 milyon dolarl?k teminat mektubunu verdikten hemen sonra 1994 krizi patlad? ve paray? bankaya ödeyemedik. Mektup yüzde 1500 faizle tazmin edildi.

Ben ShowTV’den 1996 y?l?nda ayr?ld???mda hala o para ödenememi?ti. Faizi bile ödenememi?ti.

Medyan?n gelece?i ve entegre gazetecilik

Pelin Özkan: Biraz da medyan?n gelece?inden konu?al?m istiyorum. Örne?in dünyada son zamanlarda gündemde olan "entegre gazetecilik" konusunda Türk medyas? ne durumda?

Kenan Tekda?: Medyan?n gelece?i konu?ulunca akl?ma gelecekle ilgili öngörüleri yapman?n asl?nda ne kadar tehlikeli bir ?ey oldu?u geliyor. Mesela bilgisayar?n ilk üretildi?i zamanlarda IBM’nin CEO’sunun ’dünyada iki tane ticari bilgisayar ancak üretilebilir. Dolay?s?yla tercih edilecek bir alan de?ildir’ demesi ya da 1940’da yap?lan ’televizyonun ancak 6 ayl?k gelece?i var’ tahmini.
Dolay?s?yla mecralar?n gelece?ine yönelik öngörüde bulunmak gerçekten insani komik duruma dü?ürebilir. Ama Marshall McLuhan gibilerle gelece?e bakmak mümkün. Bundan 50 y?l önce yapt??? öngörü bugünü tarif ediyordu adeta.

Dijitalin bu kadar geli?mesinden sonra medyadaki durum ne olacak? Sadece Türkiye’de de?il, dünyada da henüz büyük medya gruplar? ?u karar? veremediler: Dijital ortamda içeri?i tümüyle ücretsiz mi yapal?m? Yoksa bir miktar bedel mi alal?m? Öncelikle bunun netle?mesi gerekiyor. Bu karardan sonra ister istemez haklar?n korunmas?na do?ru yol al?nacak. Çünkü içerik üretmek pahal? bir i?. Masa ba??nda yaratt???n içerikle di?eri ayn? ?ey de?il. E?er etkili bir koruma sistemi geli?tirilebilirse anlaml?, inan?l?r, güvenilir içerik bilgi ve yorum gazeteler taraf?ndan yap?labilir. Çünkü gazetecilik toplumda gelene?i oturmu? bir sektör. Buradaki tercih ya dijital ya da bas?l? mecra ?eklinde de?il tabii ki her ikisi ?eklinde olacak. Dolay?s?yla burada ’entegre gazetecilik’ devreye giriyor.

?rfan ?ahin: Bugün herkes bir medva. Yani medyan?n, Gutenberg matbaay? kurduktan sonraki haliyle geldi?imiz nokta çok farkl?. Kanal DHaber Bülteni’nde her ak?am 45 dakika haber dinliyoruz. Saat 19.da ba?l?yor, 19.45’ta bitiyor. 19.45’e kadar haberlerin tamam?n? ben zaten görmü? oluvorum. Bana göre anlaml? olan o 45 dakikada haberden çok, haberin ne anlama geldi?ini, yorumunu verebilmek. Yani, Kanal D’nin haber bülteni gazetelerin kö?e yazarlar? gibi olabilmeli.

Kenan Tekda?: Televizyon ç?kt??? zaman sinema bitti tart??mas? 5 v?l 10 y?l sürmü?. ?nsanlar evinde bedava izleme seçene?i varken, neden ba?ka bir yerde üstelik para ödeverek sinema izlesin tart??mas? sürerken sinema endüstrisi kendisini geli?irdi. Sineman?n ayn? zamanda bir sosval olay oldu?unu anlad?k. Gerek içerik, gerek teknoloji, gerekse sinemalar?n fiziksel ko?ullar?n?n geli?mesiyle televizyona ra?men sinema varl???m sürdürdü. Yani, sinema televizyona uyum sa?lad?, ikisi birbirini destekledi.

Türkiye’de önümüzdeki 10 y?l içinde gazetelerin ayakta kalaca??n? dü?ünüyorum, sonras?n? bilemem. Ama 10 y?lda kendi aç?m?zdan bakt???m?z zaman gazetenin mali yap?s?n? do?ru kurdu?umuz için gazeteler faaliyetlerine devam ediyor.

Enformasyona, e?lenccve ula?man?n s?n?rs?z mekanizmas? var. Ak?? online oldu, gazeteler dünün haberlerini veriyor, ama yine de gazeteler sat?yor. Örne?in Japonya’da yan?lm?yorsam 50 milyon civar?nda gazete sat?yor. Evlere da??t?m yüzde 93, bayii sat??? yüzde 7. Yine, Kore’de vüzde 87, Almanya’da yüzde 70. Türkiye’de henüz daha da??t?mla ilgili mekanizmalar tüketilmi? de?il.Ayr?ca yeni prodüksiyonlar da henüz tüketilmi? de?il. O kadar çok seçenek var ki. Mesela hafta som? gazeteleri ç?kabilir.
Gazeteler, televizyon kar??s?nda de?er kaybediyor olabilir. Ancak gazetelerin henüz almas? gereken yol oldu?unu dü?ünüyorum. Örne?in da??t?m sistemi ’Kent Devrimi’ne hala daha ayak uyduramyor. Hala 50 y?l önceki kent modeline göre da??t?m yap?yoruz.
En önemlisi, meydana gelen olaylar?n ne anlama geldi?ine ili?kin güvenilir insanlar?n kolektif- kimlik olu?turan bir mecrada birlikle yazmalar?, buna dahil olarak okuyucunun da bu kimli?e kendisini ait hissetmesi duygusu Türkiye’de hala ya?an?yor. Mesela Sözcü gazetesinin bu ihtiyac? iyi kar??lad???n? dü?ünüyorum. Sözcü’den insanlar bilmedi?i bir ?ey mi ö?reniyor? Hay?r. Onu alarak Türkiye’de salt muhalefet yap?lmas?n? ?steyen yüzde 30 civar? bir kitle var. Bu kitlenin ihtiyac?na yan?t veriyor.

Serdar Çalo?lu: Ben ’entegre gazetecilik’ sürecinin reklamc?lar taraf?ndan da iyi anla??lmas? gerekti?ini dü?ünüyorum. Örne?in, nas?l Hürriyet ve hürriyet.com.tr art?k ayn? çat? alt?nda olacaksa, reklamc?n?n da planlamas?n? bu bütünlük içerisinde yapmas? gerekiyor.

Kenan Tekda?: Pek çok grup genel yay?n ilkelerini aç?klamaya ba?lad?.Habertürk televizyonu olarak biz ilkelerimizi çal??ana va da yay?na ç?kanlara aç?kl?yoruz. ?lkeler ki?ilere uyuyorsa girecek, uymuvorsa girmeyecek. Herkes her istedi?ini söyleyemez ya da uzman olmayan ki?iler ç?kamaz.

Siyaset medya ili?kisi

Pelin Özkan: Biraz da siyaset-medya ya da medya-siyaset ili?kisini konu?al?m istiyorum...

Kenan Tekda?: Siyaset-medya ili?kisinin tarihine bakt???n?zda dünyan?n her verinde bunun sorunlu bir alan oldu?unu görürsünüz. Dünyan?n hiçbir yerinde siyaset-medya ili?kisi öyle teorik olarak yaz?ld??? gibi de?ildir. Türkive’de de medya-siyaset ili?kisinin dünyadaki örneklerden farkl? bir karakter ta??mad???n? dü?ünüyorum.
Bugünkü medya jenerasyonu, patronlar, genel yönetimler, yazarlar, 12 Eylül’den sonra nas?l iktidarlarla ya?ad?lar?

Özal’?n ilk dönemlerinde M?lli Güvenlik Konseyi ve sivil iktidardan olu?an ikili bir iktidar yap?s? vard?. Kenan Evren Cumhurba?kan?yd?, Özal ?se henüz kurumsalla?amam?? bir partinin ba?kan?yd? ve ba?bakand?. Ard?ndan gelen koalisyon iktidarlar?nda ise ?kili, üçlü, dörtlü iktidarlar vard?. Dolay?s?yla tam anlam?yla güçlü, ülkenin bütün kurumlar?na hakim ba?bakan ya da iktidar partileri yerine, iktidar olman?n gereklerini verine getiremeyen ba?bakanlarla çal??t? medya.

2002’DE YEN? B?R S?YASET-MEDYA ?L??K? MODEL? ?EK?LLENMEYE BA?LADI

2002’de ba?ka bir model ortaya Ç?kt?. Çok kuvvetli bir parti, tek ba??na iktidara geldi. Seçmen deste?i büyük. Önce medya bu ba?bakana me?ruiyet addetmek istemedi, en az?ndan bir k?sm?. Bu ili?ki devam ederken, ?ktidar partisi hem etkisini artt?rd?, hem otoritesini artt?rd? hem de kendisine kar?? olan kesimlerin bir k?sm?n? dönü?türdü. Sadece medya da de?il, i? dünyas?, yarg?, güvenlik bürokrasisi, akademi, kanaat önderleri ve medya... 2002-2007 aras?nda iktidar?n, iktidar olmaktan kaynaklanan bütün yetkilerini s?n?rs?z kulland???, bürokrasiye tümüyle hakim oldu?u, ba??ms?z yönetim kurullar?n?n da tümüne hakim oldu?u bir iktidar modeli ortaya ç?kt? ve medyan?n ezberi bozuldu. Beklentiler de buna göre ?ekillendi. Eskiden yazar kö?esinde ba?bakana olmad?k hakareti yap?yor, alk?? da al?yordu. Üstelik yarg? o küfürden daha a??r ?ekilde beraat karar? ver?yor ve destek oluyordu. ?imdi dünya de?i?ti.

KÖ?E YAZAR! K?MD?R?

Pelin Özkan: Peki ?imdi tam tersi bir durum yok mu?

Kenan Tekda?: ifrat ve tefrit denilebilir. Ancak biz. zaten sorunlu iktidar ve medya ili?kisinden geliyoruz.. Yani medya da sorunlu, sivaset de sorunlu. Herkesin özele?tiri yapmas? gerekiyor. Bizim fonksiyonumuz nedir? Demokratik bîr toplumdaki görevimiz nedir? Tüm bunlar? tan?mlay?p, evrensel ölçeklerde sorumluluklar?m?z? yerine getirmeliyiz.
Örne?in, kö?e yazar?n?n kendi ad?na de?il kamu ad?na yorum yaparak, toplumun kanaat sahibi olmasina katk? yapan bir unsur olmas? gerekir. Kö?e yaz?lar?n?n kendisi gerçek anlamda etik ilkeler aç?s?ndan editoryal özgürlü?ü hak ediyor. Ancak, kö?e yazar?n?n kendisi buna ne kadar sayg? duyuyor? Kendi ki?isel hedeflerini hiçbir etik ilkeye sahip olmadan s?n?rs?zca ve sorumsuzca kullan?yor. Ama kendisine yönelik bir ?ey oldu?u zaman editoryal ba??ms?zl?k bayra??n? çekiyor.

BAZI KÖ?E YAZARLARI NEDEN YAZAMIYOR?

Kenan Tekda?: Baz? kö?e yazarlar? neden yazam?yor? Medyay? iki gruba ay?rmak mümkün. Baz? gruplar kendilerini merkez medya, kitle medyas? olarak tan?ml?yor. Misyon medyas? de?ilim diyor. Tabii ki kategori kar??tl?k ya da kategori yanda?l?k yapan medyalar da olacak. Bunlardan kitle medyas? da bir ?eyler ö?renecek, biz de bir ?eyler ö?renece?iz. Ba?ka yerlerden ö?renemedi?imiz ?eyleri oradan ö?renece?iz. Ama siz kendinizi hem kitle medyas? olarak tan?mlay?p hem okuyucunuzu, dinleyicinizi kand?racak ?ekilde misyon medyac?l??? rolünü hiçbir ilke ta??madan oynamaya çal???rsan?z olmaz. Yazarlar bu ilkeye ayk?r? davrand???nda yönetimde endüstriyel bir i?letme olarak ’bu benim i?letme ç?karlar?ma uygun de?ildir’ karar?n? verebilir. Bu durumda da acayip bir ?ey yok.

Pelin Özkan: Peki yöneticiler bu yazarlar hakk?nda niye önceden karar vermiyor da, Ba?bakan söyleyince karar veriyor?

Kenan Tekda?: Ben Ba?bakan?n isim olarak söyledikten sonra oldu?unu sanm?yorum.

Pelin Özkan: En son Radikal ve Ak?am’dan gazeteciler gitti...

Serdar Çalo?lu: Yok onunla alakas? yok. Örne?in Cüneyt Özdemir olay? bence birçok meseleyi içinde bar?nd?r?yor. Ba?bakan bir kitleye aç?klama yap?yor, 70 milyon ki?i izliyor. Gündemde çok s?cak maddeler var. Suriye sorunu, ?ran’la gerginli?imiz. Ba?bakan bunu hani delegasyon denir ya, özellikle yap?yor. Ba?bakan böyle bir politika olu?turmu? durumda. Neticede bir siyasetçi oldu?unu unutmayal?m. Örne?in ben Cüneyt’i okumam??t?m mesela. Ba?bakan söyleyince okudum. Ba?bakan çok iyi bir ileti?imci. Normal ?artlarda bunu yapmamas? gerekiyor.

’BASBAKAN’IN REYT?NG? CÜNEYT’?N REYT?NG?N?N 50 KATI’

Pelin Özkan: Biz y?llard?r kö?e yazarlar? ara?t?rmas? yap?yoruz. Ülkede gazete okurlar?n?n sadece yüzde 24’ü kö?e yazar? okuyor...

Serdar Çalo?lu: ??te bak?n onu demek istiyorum, Ba?bakan?n reytingi Cüneyt’in reytinginin elli kat? daha tazlad?r. Normal ?artlarda böyle bir ?eyi yapmamas? gerekir.
Hakk?nda kötü yaz?lm?? ki?iler bana dan??t???nda "Hiç u?ra?ma, b?rak. Nas?lsa, Hürriyet’in ilk sayfas?nda ç?kmam??s?n. E?er sen gazeteciye tükürdü?ünü yalatmaya çal???rsan, peki?tirmi? olursun, duymayana da duyurmu? olursun, ak?ll? ol" diyorum.
?unu belirtmekte de fayda görüyorum. Medva-siyaset ili?kisinde; o kadar da d??ardan göründü?ü gibi ’diktatör’, ’asar?m’, ’keserim’ tarz?nda bir yakla??m yok.

Kenan Tekda?: Geçmi?te medya siyaset ili?kisinde dünyada veTürkiye’de her iki taraf aç?s?ndan da sorunlu uygulamalar oldu?una birçok kez tan?k olduk. Bir Ba?bakan bir kö?e yazar?n? ele?tirebilir, ya da kö?e yazar? da ba?bakan? ele?tirebilir. Ama Ba?bakan?n medya patronuna ’bu ki?ilere nas?l i? veriyorsun’ ifadesi sorunlu bir ifadedir. Bu i?i ele?tiri noktas?ndan ç?kart?yor. Çünkü Ba?bakan?n gücü var.

?rfan ?ahin: Medya ve siyaset ili?kisini ?öyle özetlemek laz?m: Medya için siyaset amaç ve araçt?r. Hem araçt?r, hem amaçt?r. Geçmi?te araç yönü çok daha fazlayd?. Siyasetin de medya üzerinde her zaman bir amac? vard?. Çünkü medya üzerinden seçmenine gidecektir. Dolay?s?yla bu etle t?rnak gibi bir ?ey. Bu ili?kinin dünyan?n her yerinde oldu?u gibi grift bir yap?s?
var. Önemli olan medyan?n mümkün oldu?u kadar tarafs?z ve objektif kalmay? ba?arabilmesidir. Bunun ?çin de ?effafl?k gerekir.
Örne?in, Amerika’da seçimler s?ras?nda bir gazete diyor ki biz X aday? destekliyoruz. Kimse ’Niye destekliyorsun?’ demiyor. Destekliyorum diyor, seçiliyor ya da seçilmiyor. Ama ?u var, seçimden sonra her ?ey bamba?ka bir yere gidiyor. Dolay?s?yla ben çok normal kar??l?yorum.

Serdar Çalo?lu: Ama deklare ediyor.

?rfan ?ahin: Örne?in bir haber yap?l?yor, bazen bir bürokrat, bazen bir siyasetçi ar?yor, bunun yanl?? bir haber oldu?unu sövlüvor. Siyaset olarak bahsetmiyorum, haber olarak söylüyorum. Bak?yorsunuz, o haberi yanl?? yapm??san?z düzeltmeye çal???yorsunuz. Burada önemli olan konu ?u. E?er siz o haberi do?ru yapm??san?z, anlatm??san?z, çal??m??san?z, bunu yay?nlamakta bir sak?nca yok. Bu birinci konu. ?kinci konu; siyasetçileri ve siyaseti medva ili?kileri konusunda ele?tirirken medyan?n da dönüp kendini ele?tirmesi gerekiyor. Biraz önce bahsetti?imiz üzere her ?eyin kurallar? vard?r ve her ?eyin serbest oldu?u ortamlar ve gelenekler vard?r. Biz geleneksel olarak bakt???m?z zaman medyada altyap?m?z?, kurallar?m?z? ne kadar do?ru olu?turduk?
En ba?ta yapt???m?z haberleri do?rulatma olay?m?z yok. Kabul edelim.
Medya ve siyaset ili?kisi her zaman olacak. Etle t?rnak gibi. Amaç ve araç her iki taraf için geçerlidir. Dolay?s?yla bunu yönetmeye çal??aca??z. Kurallar? zaman içerisinde oturacakt?r.

Serdar Çaloglu: Bunlara ilave olarak iç dinamikler ve rekabet bask?s? da var tabii. Gazeteler öyle televizyonlar kadar kolay i?letilen müesseseler de?il. Bunu teknik anlamda konu?uyorum.

Gazetelerin 20 bin noktaya ula?mas? ile ilgili strateji üretmemiz gerekiyor. Bask?s? ile ilgili operasyonel olarak inan?lmaz ?eyler yap?yorsunuz. Sabahleyin okudu?unuz gazetenin ka??d?, Sibirya’daki ormandan geliyor. Yolda gelirken Don’dan, Volga’dan geçiyor. Basarken i?çi haklar?, çevre haklar? gibi ?eylerle u?ra??yorsun. Gazeteyi lojistik olarak sabah?n köründe ula?t?rmaya çal???yorsunuz. Fiziksel olarak inan?lmaz bir u?ra? var.
Bir endüstri var ortada yani bir imalat sözkonusu. Bir taraftan da editoryal bir süreç var. Mürekkebin, çevre sorunlar?n?n, i?çinin her?eyin sürecin içinde oldu?u bir i?lem. Televizyonlar bu konuda çok ?ansl?. ?imdi bu ikisi birlikte, bu ekonomiden yani medya ekonomisinden çok daha fazla pay almalar? laz?m ki, tonlarca gazete ayakta kalabilsin. ?u anda durum ne?
Zaten birçok gazete var, herkes reklam pastas?ndan pay almaya çal???yor. Bence ekonomisi olmayan bir yerde özgürlüklerden bahsedilemedi?i gibi kö?e yazarlar?n?n, çal??anlar?n kalitesinden de bahsedemeyiz ne yaz?k ki. Bu sektörde e?itim programlar?n? ilk ba?latan benim. E?itim program?n? 2000 y?l?nda ba?latt?m çünkü ben medya sektörüne d??ar?dan gelen bir adam?m, daha kalifiye insan kaynaklar?n?n bulundu?u bir sektörden geldi?im için burada bu tip bir çal??maya ihtiyaç vard?. Amerika’y? yeniden ke?fetmeye gerek yok, gidelim üniversitelerden çiçe?i burnunda insanlar? alal?m. 6 ay biz e?itelim, ona göre bir kültür olu?tural?m ve e?itimli insanlar olsun dedim. Usta-ç?rak hikayesi olsun tabii ki, konvansiyonel bir ?ekilde ama. Ben önce altyap?da bir e?itim vereyim. Bizim 2000’li y?llarda yapmaya çal??t???m?z yat?r?mlar?n olu?abilmesi için maalesef ekonomik altyap?n?n olmas? laz?m.

Kenan Tekda?: Gazetenin yönetim kadrosunu kendimiz kurduk. Dolay?s?yla gazetenin dizayn?n? gazetenin genel yay?n yönetmeni ba?ta olmak üzere di?er arkada?larla birlikte haz?rlad?k. Bu kültür geçen süre içerisinde içselle?iyor.
Habertürk Gazetesi ve Habertürk Televizyonu ?u anda, demokratik bir toplumda örnek olabilecek, kriter oiu?turabilcek bir yap?va sahip. Bat? demokrasilerini, siyaset ve medyan?n içinde olmas? gereken seviyede Özümseriz. Yani editoryal düzeyde, habercilik düzeyinde, bu kimli?imiz oturmu? oldu?u için ne içeride böyle bir bask?ya yol açacak bir ortam?m?z var, ne de d??ar?dan bir bask?ya te?ebbüs eden ve böyle bir te?ebbüs oldu?unda sonuç al?naca??na inanan bir beklentimiz sözkonusu. Daha önce iki tane tasarrufumuz olmu?tu. O tasarruflar? zaman?nda konu?tuk, tart??t?k, gerekçelerini de izah ettik, o gerekçeler gerçekten, izah etti?imiz gerekçelerdir ve onun ötesinde hiçbir ?eyimiz voktur.
Di?er medyalardan farkl? olarak dördüncü y?l?na girmek üzere olan bir gazeteyiz ve bunun avantaj?n? ya??yoruz. Yani kurucu kadro olman?n avantaj?n? ya??yoruz. Olu?turdu?umuz kültürü içselle?tirme noktas?nday?z. Hem reklamverenlerle, hem siyasetle hem de okuyucular?m?zla ve izleyicilerimizle olan ili?kilerimizde. Her ?eyi do?ru yapt???m?z iddias?nda elbette de?ilim. Hatalar?yla, sevaplar?yla, do?rular?yla bir rotada gidiyoruz. O rota kesinlikle ve kesinlikle, gönül rahatl??? içerisinde söylüyorum ki çizdi?imiz rota bizim kendi tercihlerimizin yaratt???, üretti?i bir rota. Yay?na yans?yan ve yans?mayan bütün tercihler, kendi iç akl?m?z?n, ortak kültürümüzün ürünüdür. ?yi yap?yorsak kar??l??? öyle de?erlendirilmeli, kötü yap?yorsak yine kar??l??? böyle de?erlendirmeli.

MEDYA S?YASET ?L??K?S? NASIL OLMALI

Kenan Tekda?: Medva-siyaset ili?kisinde olmas? gereken nedir? Bence olmas? gereken ?udur: Medya, me?ru yoldan seçilmi? hükümetin ülkeyi yönetme hakk?na sayg? duymal?d?r. Seçimden ku?kusu yoksa me?ruiyetine sayg? göstermelidir. Ülkeyi yönetme hakk?na sayg? duymas?, hükümeti alk??lamas? anlam?nda de?il, hükümetin de?i?me mekanizmas? yine demokratik me?ruiyet içerisindedir. Me?ru siyaset, me?ru sivil toplum hareketleriyle olu?acak muhalefetlerden olu?abilece?ini kabul etmeli. Bu aç?dan Türk medyas? seçilmi? hükümete kar??, demokrasi d??? yol ve yöntemlerle hükümeti hizaya çekmek, tehdit ermek, demokrasi d??? yöntemlerle gözda?? vermek, kula??n? çekmek, ülkeyi yönetemez hale getirmek konusunda ne yaz?k ki geçmi?te parlak bir gazetecilik siciline sahip de?ildir.

Serdar Çalo?lu: Üstad 10 y?l oldu.

Kenan Tekda?: Hükümetin 2002’den 2007’ye kadar ya?ad??? süreç, her türlü ?eyden a??n ku?kuya kap?lmas?na, demokratik ele?tiriyi dü?manl?k olarak alg?lamas?na, ki?iyi ele?tiri yapan bir gazeteci olarak de?il manipülasyon yapan bir dü?man olarak görmesine vol aç?yor.
Birinci sapma medyan?n sapmas?d?r, ?kinci sapma da ?imdi kamu otoritesinin hükümetin, iktidar çevresinden gelen bu tür yakla??mlar?d?r. Olmas? gereken nedir? Medya kendisini siyasetin uygulayac?s?; hükümet gibi görmemeli. Kamu yönetiminin halk ad?na ele?tirisini yapan, denetlemesini yapan fonksiyonla temsilini s?n?rlamal?. Politika uygulay?c?s? formuna geçip, icrac?s? konumuna geçti?i zaman medva olmaktan ç?k?yor. Bülten haline geliyor. Ya iktidar bülteni, ya da iktidara kar?? olanlar?n bülteni. Medya demokratik Türk toplumunda denetleme makam?nda olmal?.

Dijitale ayak uyduran kârl? ç?kacak
Do?u? Yay?n Grubu Genel Müdürü Cem Ayd?n

?u anda sektörün içinde bulundu?u en acil sorun ölçümleme. Bu genel olarak sektörü ve sizin grubunuzu nas?l etkiledi. Bu konudaki beklentileriniz neler?

Eylül ay?nda TNS’nin ölçüme ba?lamas?n? bekliyoruz. Belirsizlik sektörü olumsuz etkiledi. 2010’dan itibaren büyüme trendinde olan reklam sektörü ölçümsüz dönemde yava?lad?, küçüldü. Yeni yat?r?mlar ertelendi, devam etmek zorunda olan markalar yat?r?mlar?n? k?st?. K?saca sektörde ciddi bir bo?luk olu?tu. Star’?n, yeni yüzü ve yeni yat?r?mlar? tam da bu bo?lu?a denk geldi. Bu dönemde kendimiz, bizdeki de?i?imi sektöre anlatt?k, iyi bir alg? yönetimi ile reklamverenler ve medya ajanslar?yla ortak mutabakat zeminleri olu?turduk. Tümn bu sürecin sonunda ilk almt? ayl?k dönemde yüzde 50’ye yak?n bir büyüme sa?lad?k.
Önümüzdreki dönemde umar?z sa?l?kl? bir ölçüm sistemi ile yolumuza devam edece?iz.

Reyting datas? yeniden aç?klanmaya ba?lad???nda fiyatland?rma stratejinizde bir de?i?iklik olacak m?? GRP/sn sat??? m? yapacaks?n?z?

Sektör gerçeklerine göre hareket edece?iz. Star’da bugüne kadar yapt???m?z gibi GRP ile sat?? yapmaya devam edece?iz.

Star TV için yapt???n?z yeni yat?r?mlar (Acun Il?cal?’n?n transferi vb.) ile yeni sezonda nas?l bir s?ra hedefliyorsunuz?

Birincili?e oynayan ikinci oluruz. PT ku?a??m?zda haftan?n en az be? günü önemli bir GRP üretece?imizi dü?ünüyoruz. Birincinin hemen arkas?ndan, çok az bir farkla, en çok GRP/saniye üreten kanal olaca??z. Sat?? stratejimizi de bu do?rultuda yenileyece?iz.

Reklamveren medya ili?kisinde sorunlu gördü?ünüz alanlar var m??

Gerek reklamverenlerin gerekse medya ajanslar?n?n bu d önemde oldukça yap?c? oldu?unu dü?ünüyoruz. Ölçümsüz dönemde birçok farkl? kaynaktan yararlanarak bir mutabakat zemini olu?turuldu. Bunu oldukça olumlu buluyoruz.
Bunun d???nda reklam piyasasan?n hepimize yans?yan olumsuz yönleri var tabii. Günü kurtarma tela??yla rekabette olmayacak tavizler verilmesi ve t avizlerin k?sa sürede al??kanl?k halini almas? zaten bozuk olan zemini bazen yürünemez hale getiriyor.

Dijital medyan?n yükseli?i kar??s?nda geleneksel medya olarak ne tür önlemler al?yorsunuz? Entegre gazetecilik konusunda grup olarak pat?r?mlar?n?z var m??

Dijital medya inan?lmaz bir ?ekilde yükseliyor ve bu de?i?imi anlayan, buna ayak uyduranlar süreçten kârl? ç?kacak. Bizim de bu anlamda yeni yat?r?mlar?m?z var: Bir VoD platformu ve bir sosyal TV projesini yak?n zamanda tüketici ile bulu?turmay? hedefliyoruz.
Tüketicinin içerikle bulu?ma yollar? ve al??kanl?klar? de?i?tikçe, bizlerin buna uygun yeni yöntemler üzerinde ç?la?mas? kaç?n?lmaz. Tabii buna paralel reklamverenler de pazarlama stratejilerini gözden geçiriyorlar.
VoD; tüketicinin istedi?i içre?i istedi?i zaman tüketmesini sa?larken, sosyal TV ise izledi?i dizi/film hakk?nda sosyal medyada etkile?im halinde olmas?n? sa?l?yor, bir nevi beraber izleme deneyimi ya?at?yor.
Habercilik cephesinde ise; ntvmsnbc.com’da haber tüketicisinin deneyimini artt?racak, etkile?imi güçlendirecek formüller üzerinde çal???yoruz.

Data aç?klanmaya ba?lad???nda NTV olarak ölçüm sistemine girecek misiniz?

Tematik kanallar?n ayr? bir sistemle ölçülmesi gerekiyor. Yoksa hayatta kalamazlar. 15 dakikal?k ölçümlerde bunun sonucunu gördük, daha çok izlenme kayg?s? tematik kanallar?n yap?s?n? bozar, bozdu da. Tematik kanallar? ne kadar çok ki?inin izledi?i de?il, izleyenin kim oldu?u, harcama gücü ve tüketim al??kanl?klar? önemlidir. E?er bu gözetilmeden e?lence kanallar? ile ayn? potada d e?erlendirilirse bu adil olmaz. Yanl?? anla??lmas?n biz ölçüme kar?? de?iliz, tam tersi do?ru ölçümden yanay?z.

Hürriyet dijitale entegre oluyor
Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Ba?kan? Vuslat Do?an Sabanc?

Dijital mecraya entegre olmak için nas?l ad?mlar at?yorsunuz?

On be? y?l evvel ilk web sitemizi kurduk, tamamen ba??ms?z, farkl? bir ekiple olu?turduk. Ard?ndan dikey içerikli ba?ka web siteleri geldi; Hürriyet Aile, piyasa.net, Çocuk Kulübü gibi... Ayn? zamanda Hürriyet Emlak, yenibiri? gibi ilan siteleri, Yeni Çar??m gibi elektronik ticaret ve yakala.com gibi f?rsat sitelerini kurduk. Bunlar?n hepsi ba??ms?z ve kendi ba?lar?na büyüyen sitelerdi.

Bir gün toplant?da arkada?lar?m?zdan biri önümüze bir rapor koydu ve ?unu gördük; Hürriyet gazetesi günde ortalama iki milyon okura ula??yor, hürriyet.com.tr’de iki milyon civar?... Yeni Çar??m, Yeni Bir ??, Emlak. Hürriyet, her gün içerik arayan, merak eden, ev-araba almak satmak isteyen vs. be? milyonun üzerinde farkl? ki?iye ula??yor. Bu bir büyüme projesidir. Belli bir seviyeye gelmi? büyüklü?ü hep beraber bir de?ere çevirme projesidir. Hürriyet Dünyas? içinde olursa bunun faydas?n? ne kadar görece?iz, bunu sorgulamaya ba?lad???m?z bir dönem ve fayday? görüyoruz.

’Hürriyet Dünyas?’ kapsam?nda web’in de bas?l? gazetenin de ekibi bir olacak. ?ki farkl? ekip kurulmayacak. Kadroda küçülmeye gitmeniz söz konusu mu?

Bir haberi takip ediyoruz, o haber yaz?l?p geldi?inde hangi kanaldan ne ?ekilde vermeliyiz ve haberler birbirini nas?l takip etmeli? Web’de ne kadar verece?iz? Muhabir olay yerine asl?nda gazete için gidiyor, saat yedi bask?s?na yeti?tirmek için saat alt?ya kadar ara?t?r?yor, yaz?yor, düzeltiyor... Haber ne ?ekilde, ne büyüklükte girecek, onu bilmiyor. O esnada yaz? i?lerinden geri bildirim geliyor, bazen çal??ma durdurulabiliyor. Muhabir haber ilerledikçe önce web’de bir k?sm?n? girecek, onunla ilgili belki tart??ma forumlar? aç?lacak, belki önce sosyal medyada payla??lacak, daha sonra mobilde servis edilecek. Tabletin son bask?s?na girecek. Örne?in tablet kullan?mlar? gece artt???ndan SonBask? adl? bir çal??ma yapt?k, ak?am sekizde tablette bir gazete yay?nl?yoruz. En sonunda da haberin en iyi i?lenmi?, geli?tirilmi? hali ertesi günün gazetesine giriyor. Yani ’convegence’ bütün bu gazeteye giriyor. Dolay?s?yla 360 derece 7/24 haberin ya?amas?, ya?at?lmas? ve ula?t?r?lmas?. Herkese istedi?i mecrada ve her dakikada haber...

Dijitalin bu kadar yayg?nla?t??? bir dönemde gazeteler kendini nas?l farkl?la?t?racak?

Gazetede mutlaka ve mutalaka seni durdurup okutturan haber laz?m. ?yi analiz edilmi?, incelenmi? ba?ka görsel ö?elerle desteklenmi?, web’de ald???n ya da mobilde eri?ti?in, son dakika haberin daha fazla ayr?nt?s?na girilmi?. Orada gazetecilik fark?n? yaratacak. Onun için bence gazeteler her geçen gün daha fazla de?erlenecek. Çünkü fark yaratan bir mecra haline geliyor gazeteler.

??in içine internet ya da sosyal medya girince dilin kemi?i bazen kalm?yor. Yay?n ilkelerini gözden geçiriyor musunuz bu anlamda?

Y?llar önce olu?turulan yay?n ilkelerimizi gözden geçirerek buna ba?lad?k. Bir grup kurup ciddi detaylar? tekrar çal??t?k. Sosyal medya da insanlara serbesti veren bir alan ve gazetecinin durumu burada da çok önemli. Benim ki?isel olarak söyledi?im bir ?ey ileride yönetim kurulu ba?kan? olarak kar??ma ç?kabilir. Her zaman o kimli?i üzerimize giymek zorunda tabii ki de?iliz, bunlar? ç?kard???m?z alanlar olacak ama e?er mesle?imizle ilgili konu?uyorsak, bu kimli?i zaten otomatik olarak giyiyoruz.

Medyan?n görevi sadece haber vermek mi, yoksa toplumu dönü?türmek gibi bir gücü var m??

Ne böyle bir gücü var, ne de böyle bir sorumlulu?u. Medyan?n tek görevi haber vermektir. Toplumsal sorumluluk önemli, toplumu galeyana getirici de?il, yap?c? olmas? benim yay?nc?l?k anlay???m?n içindeki bir ilkedir.

Hep merak etmi?imdir, neden logonuzun üzerinde ’TürkiyeTürklerindir’ yaz?yor?

1948 y?l?nda kurulmu?. O günkü Türkiye’ye göre geçerli bir ?ekilde konulmu? belki. Ama bu bizim logomuzda ta??d???m?z, sonuçta hepimizin ald??? ve ta??d??? birtak?m ?eyler var.

De?i?tirmeyi dü?ünmüyor musunuz?

Do?ru zaman gelirse belki de?i?ir ama bilemiyorum.

Ariana Huffington ile görü?mü?tünüz geçen y?l. Nedir son durum?

Hala ara ara görü?üyorum, iyi de dost olduk. Türkiye pazar?n?n hala internet konusunda çok geli?meye ihtiyac? var. Huffington’?n dü?üncesi de bu. Birlikte bir ?eyler yapabilir miyiz diye konu?mu?tuk. Ama konu?uyoruz hala. Net bir ?ey yok, takip ediyoruz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri