forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Diziler

dizilerrrrYaz boyunca merakla beklenen Türk dizilerinin yeni bölümleri ve yeni projeler eylül ay?yla birlikte s?rayla ekranlara ta??n?yor.

 

Yeni sezonda 4 milyar dolarl?k cirodan pay kapmaya çal??an dizilerin maliyetleri de her geçen y?l art?yor. 

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, son dönemlerde çekim kalitesini de artt?ran dizilerde bölüm ba?? maliyetler 1.5 milyon dolar? geçiyor. Binlerce ki?iye istihdam sa?layan sektörde oyuncu ücretleri de 60 bin liraya kadar ç?k?yor. ?hracata da katk? yapan Türk dizileri 40’tan fazla ülkede izlenme rekorlar? k?r?yor.

30 dizi kal?yor

Sezon ba?larken birçok yeni projenin televizyon ekranlar?na ta??nd???na dikkat çeken Süreç Film’in sahibi Ali Gündo?du, “Fakat bir k?sm? be?inci bölümden sonra al?nan reytinglere göre yava? 
yava? eleniyor” dedi. Sezon sonunda televizyon kanallar?ndaki dizi say?s?n?n 30’a kadar dü?tü?üne dikkat çeken Gün, bu de?i?imin önüne geçmek için kaliteli yap?mlara ihtiyaç duyuldu?unu ve bunun için de sektördeki yap?m maliyetlerinin h?zla yükseldi?ine dikkat çekti.

20 milyar dolar

Yap?mc?lar Derne?i avukat? Burhan Gün, dizi, sinema, reklam, TV programlar?, DVD sat??lar?, internet geliri, telif haklar? gibi görsel medyan?n büyüklü?ünün 20 milyar dolar? buldu?unu aç?klad?. Sektörün daha verimli çal??mas? için baz? projeler geli?tirdiklerini de anlatan Gün, “Bilimsel çal??malar gerçekle?tirerek sektör rakamlar?n? incelemeye ba?lad?k. Türk diziendüstrisi dünya çap?nda önemli bir noktaya 
ilerliyor. Hedefimiz sektörün büyümesini sa?lamak” dedi.

Rakamlarla  dizi ihracat?

· Bugün 40’a yak?n ülkede 50’den 
fazla Türk dizi filmleri izleniyor.
· Dizilerin bölüm ba?? ihracat 
rakam? 1000 dolarla 150 bin dolar aras?nda de?i?iyor.
· Türk dizileri en çok Ortado?u ülkelerinde izleniyor.
· Sektör 2011 y?l?nda toplam 60 milyon dolarl?k ihracat gerçekle?tirdi.

Kanallar?n dizi sava?? k?z??t?

Kanal D
Veda (Yeni)
Arka Sokaklar
Kötü Yol (Yeni)
Kuzey Güney
Öyle Bir Geçer Zaman Ki
Umutsuz Ev kad?nlar?
Yalan Dünya
Sultan
Kay?p ?ehir (Yeni)
Star
Muhte?em Yüzy?l
Behzat Ç
A??r Roman (Yeni)
??ler Güçler
Evlerden Biri (Yeni)
Dila Han?m (Yeni)
ATV
Kurtlar Vadisi Pusu
Uçurum
Karaday? (Yeni)
Son Yaz (Yeni)
Krem (Yeni)
Huzur Soka?a (Yeni)
Show TV
Suskunlar
Ad?n? Feriha Koydum
Eve Dü?en Y?ld?r?m
Pis Yedili
Ustura Kemal (Yeni)
TRT 1
Leyla ile Mecnun
Sakarya F?rat
Seksenler
Elde Var Hayat
Küçük Han?mefendi
Avrupa Avrupa
Saray?n ?ncisi

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri