forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

20 GAZETEDEN ORTAK DEKLARASYON

Aktif .

gazeteler_28020 gazete haber, karikatür, kö?e yaz?s? ve foto?raflar?n?n TV, radyo ve internet sitelerinde kullan?lmas?na dur demek için bir araya geldi.  

 

Ak?am, Bugün, Cumhuriyet, Fanatik, Fotomaç, Gün e?, Habertürk, Hürriyet, Hurriyet Daily News, Milliyet, Posta, Radikal, Sabah, Star, Takvim, Today's Zaman, Türkiye, Vatan, Yeni ?afak ve Zaman gazeteleri bugün yay?nlad?klar? ortak bir deklarasyon ile "Gazetelerin içeri?i sadece gazetelerindir" dediler.

??TE 20 GAZETEN?N DEKLARASYONU

"Medya sektörü, internet ve mobil teknolojilerinin ba? döndürücü geli?imiyle, büyük bir de?i?im sürecindedir. Gazete, televizyon, radyo gibi geleneksel araçlar?n, internetle ve mobil ileti?im araçlar?yla birlikte yeniden tan?mland??? yepyeni ve heyecan verici bir süreç ya??yoruz. 
Bu geli?imin sonucu olarak; bizler de gazetenin yan? s?ra, sahip oldu?umuz internet siteleri, haber portallar? ve benzeri ileti?im enstrümanlar?yla okurlar?m?za hizmet sunmaktay?z.

Ancak, bugüne kadar baz? internet sitelerinin, gazete içeriklerimizi fikir ve emek h?rs?zl??? yaparak, pervas?zca kullanmakta oldu?u kamuoyunca da gözlemlenmektedir. Takdir edilece?i üzere; bu durum ciddi emek ve maliyetlerle ç?kart?lan gazeteler ve gazetelerin internet siteleri aleyhine aç?k bir haks?z rekabet olu?turmaktad?r. Bu, ayn? zamanda hukuka ve kanunlar?m?za ayk?r? bir durumun ortaya ç?kmas?na da sebebiyet vermektedir.

De?erli okuyucular?m?z,

Gazetelerin içerikleri; yani, haberler, yorumlar, kö?e yaz?lar?, yaz? dizileri, foto?raflar, çizgi, grafik, sayfa tasar?m? ve benzeri bütün unsurlar?n tek sahibi gazetelerdir.

Bu unsurlar?n ?imdiye kadar gazetelerin izni olmaks?z?n, fikir ve emek h?rs?zl??? yap?larak baz? internet siteleri taraf?ndan çal?nmas? eylemi "gazetecilik" olarak nitelendirilemez.

Hem gerçek anlamda emek ve bilgi sonucu ortaya ç?kart?lan gazetelerin içeriklerini korumak ve hem de sa?l?kl? bir internet haber medyas? düzeni için fikir ve emek h?rs?zl???na kar??y?z.

Bu itibarla, üretti?imiz ve bütün haklar? bize ait olan; haber, yorum, kö?e yaz?s?, foto?raf, karikatür, grafik, çizgi ve sayfa dizayn? gibi materyallerin hiçbir ?ekil ve hacimde kullan?lmas?na izin vermeyece?iz. 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren, hiçbir televizyon kanal?, internet sitesi ve haber portal?, a?a??da imzas? bulunan gazetelerin içeriklerini kaynak göstererek dahi kullanamayacaklard?r.

Elbette, bugüne kadar oldu?u gibi, bundan sonra da okurlar?m?z, gazetelerimizin içeriklerine internet sitelerimiz arac?l???yla ula?maya devam edeceklerdir.

Fikir ve emek h?rs?zl???na kar?? duraca??m?z? ve bu eylemi gerçekle?tiren ki?iler ve kurumlar aleyhine her türlü hukukî ve meslekî takipte bulunaca??m?z?, kamuoyuna sayg?yla duyururuz."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri