forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazete soruMay?s- Haziran, Temmuz, A?ustos aylar?nda bas?nda yay?mlanan haberlerin incelendi?i raporda ulusal, etnik ve dini gruplar? hedef alan 101 k?e yaz?s? ve haber ieri?i yer ald?.

 

nefretsoylemi.org, Medyada Nefret Sylemi ?zlenme Raporunu yay?mlad?.

May?s- Haziran-Temmuz-A?ustos aylar?nda bas?nda yay?mlanan haberlerin incelendi?i raporda ulusal, etnik ve dini gruplar? hedef alan 101 k?e yaz?s? ve haber ieri?i yer ald?. Raporun Ulusal Bas?nda Nefret Sylemi listesinde ilk s?ralar? s?rayla Milli Gazete, Yeni Akit, Ortado?u, Yenia? ve Yeni Mesaj gazeteleri ald?. 
Raporda, medyada yer bulan etnik grup ve inanlara ynelik nefret sylemlerinin hedef gruplar?nda ilk s?rada Ermeniler yer ald?. Habervaktim.com ve Yeni Akitte Ali Bayramo?luna ynelik yay?nlar ile birlikte Rakel Dinkten blclk ba?l?kl? habere dair raporda ?u yorumlara yer verildi:

Bu tr ieriklerde genellikle benimsenen yntem, ele?tirilen/ sulanan/ hedef gsterilen ki?i ya da gruplar?n Kripto Ermeni, Kripto Yahudi ya da Kripto H?ristiyan oldu?unu savunmak ya da bu gruplar? su veya terrle ili?kilendirerek gvenilmez olduklar?na vurgu yapmak biiminde oldu?u grld. ?eriklerin bir k?sm?nda ise gazeteci-yazar Ali Bayramo?lu ya da Rakel Dink zerinden Ermeniler hedeflenmi?, ki?inin kimli?i ya da siyasi gr? d?manl?k malzemesine dn?trlerek tamamen Ermenilere ynelik nefret sylemi halini alm??t?r.

Medyada Nefret Sylemi ?zlenme Raporunda Ermenilere ynelik nefret syleminde en fazla ne ?kan ?enin, Son dnemde yo?unla?an at??ma ortam? zerinden Ermenilerin PKK ile ili?kilendirilmesi oldu?u belirtildi. Mslman Krtten zarar gelmez, PKK bir Ermeni hareketi ifadelerinin kulland??? ieriklerin yan? s?ra raporda benzer sylemin H?ristiyan ve Yahudilere kar?? kullan?ld??? da tespiti yer ald?.

Nefret sylemine en s?k rastlanan tr k?e yaz?lar? 

2012 y?l?n?n ikinci drt ay?n?n incelendi?i rapora gre, Nefret sylemi kapsam?nda de?erlendirilen ierik say?s? daha nceki dnemlere gre ykseli?ini korudu ve nceki dnemlere paralel ?ekilde, bu dnemde de k?e yaz?lar? (yzde 74 oranla) nefret syleminin en s?k rastland??? tr oldu.  
 Nefret sylemi en ok ulusal bas?nda 

Raporda, nefret sylemi, yzde 82lik gibi byk bir oranla ulusal bas?nda yer bulurken, yerel bas?n bu oran yzde 28 olarak yer ald?

 

 Etnik gruplara ve inanca gre nefret sylemi  Nefret sylemi ieren haber ve k?e yaz?lar?nda en s?k hedeflenen gruplar, s?ras?yla Ermeni, H?ristiyan, Yahudi ve Rumlar olarak yer ald?. Bu blmde Krtler 5., Aleviler ise 9. s?ray? ald?.   

Krtlere ynelik nefret sylemi artt? Raporda Krtlere ynelik nefret syleminde de art??tan sz edildi. Bu art???n, at??ma dneminin yo?unla?t??? Temmuz ve A?ustos aylar?na denk geldi?i, PKK ile at??malar zerinden Krt halk?n?n muhatap al?nd??? ileri srld.  LGBT bireylerine sosyal felaket tan?m?!  

Medyada Nefret Sylemi ?zlenme Raporunda LGBTT bireylerine ynelik hakaret ve a?a??lama ieren ifadelerin yer ald??? haber ve k?e yaz?lar?nda e?cinselli?in genellikle do?rudan sap?kl?k, hastal?k, ahlaks?zl?k veya sosyal felaket olarak tan?mland??? grld. Raporda ayr?ca LGBT bireylerinin haberlerde su ile ne ?kar?larak hedef haline getirldi?i kaydedildi.  

Krtaj eylemine kat?lan kad?nlara a?a??lama 

?statistiki analizlere dahil edilmeyip ayr?ca de?erlendirilen krtaj yasas? etraf?nda ba?layan tart??malar ve yasaya kar?? yrtlen kampanyalara ynelik tepkilerdir. Sz konusu ieriklerde, kampanyaya kat?lan kad?nlar?n a?a??land??? ve hakaretlerin yer buldu?u ifadelere rastland?. 

Nefret sylemi ieren haberler ve k?e yaz?lar? 

Raporda incelenen gazeteler aras?nda Yeni ?afak, Yeni a?,  Milli Gazete, Milat, Ortado?unun yan? s?ra ?ok, Szc ve Vatan gibi gazeteler de yer ald?. Nefret sylemi ieren haber veya k?e yaz?lar? raporda ?u kategori ba?l?klar? alt?nda sunuldu: 


1) Abartma / Ykleme / arp?tma: Bir ki?i ya da olaydan yola ?karak bir toplulu?a ynelik olumsuz genellemeleri, arp?tmalar?, abartmalar?, olumsuz at?flar? ieren sylemler bu kategori alt?nda de?erlendirilmektedir. rnek: Trkiyeyi kiliseye evirdiler, Yeni Mesaj

2) Kfr / Hakaret / A?a??lama:  Bir topluluk hakk?nda do?rudan kfr,  a?a??lama, hakaret ieren (rne?in Kalle?, Kpek, Kan?bozuk gibi) sylemlerin yer ald??? kategoridir rnek: Bir off eksem (Vibratrl ikolata), Habertrk, Fatih Altayl?

3) D?manl?k / Sava? Sylemi: Bir topluluk hakk?nda d?manca, sava?? a?r??t?ran ifadelerin yer ald??? sylemler bu kategoride tasnif edilmektedir. rnek: PKK Bir Ermeni Terr Hareketidir, Milli Gazete Mehmet ?evket Eygi

4) Do?al Kimlik ?esini nefret a?a??lama unsuru olarak kullanma / Simgele?tirme: Do?al bir kimlik ?esinin nefret, a?a??lama unsuru olarak kullan?ld???, simgele?tirildi?i sylemler iin olu?turulmu?tur. rne?in olumsuz anlamda senin annen Ermeni zaten sylemi ya da senin soyad?n Davuto?lu mu Davutyan m?? gibi.rnek: Rakel Dinkten blclk, Yeni Akit 

?ncelenen baz? haberler ve yaz?lar da ?yle:


 

Medyada Nefret Sylemi May?s-A?ustos 2012 ?nceleme Raporunun tamam?n? okumak iin t?klay?n... 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri