forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

recep tayyip 3002012’nin medyada en çok konu?ulan siyasi partileri ve siyaset adamlar? belli oldu. Medya Takip Merkezi (MTM)’nin haz?rlad??? ara?t?rman?n sonuçlar?...

2012 y?l?n? kapsayan siyaset gündemi ara?t?rmas?na göre, medyan?n en çok ilgi gösterdi?i siyasi parti bu y?l da de?i?medi. Geçti?imiz y?la oranla medyadaki görünürlü?ünü yüzde 50’nin üzerinde artt?ran Adalet ve Kalk?nma Partisi, y?l?n en çok konu?ulan siyasi partisi oldu. Partinin Suriye ve d?? politikas?, 4. Ola?an Büyük Kongresi ve Yeni Anayasa çal??malar?, medyada y?l boyunca en fazla yer alan konular aras?ndayd?. AKP 2012’de 1 milyon 377 bin 173 haber ve yaz?da yer ald?.

Y?l boyunca medyada en fazla gündeme gelen ikinci siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Ana muhalefet partisi, s?kl?kla Parti genel ba?kan?n?n ad?yla birlikte an?l?rken; Temmuz ay?nda gerçekle?en partinin 34.Ola?an Kurultay?, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün terör örgütü taraf?ndan kaç?r?lmas? ve 4+4+4 Kesintili E?itim Tasar?s?’na itiraz ederek Anayasa Mahkemesi’ne ta??mas? ile medyada geni? yans?ma buldu. 2011’e oranla haberlerinde yüzde 34’lük art?? ya?anan CHP, y?l toplam?nda 988 bin 661 haber ve yaz?ya konu edildi.

Medya Takip Merkezi’nin ayn? ara?t?rmas?na göre, y?l?n medyada en fazla öne ç?kan di?er siyasi partisi, Milliyetçi Hareket Partisi oldu. MHP’nin 2012’de medyada en fazla ses getirdi?i haberlerin ba??nda, çeki?meli geçen parti ba?kanl??? seçimi sonucunda Devlet Bahçeli’nin yeniden ba?kan olmas?, iktidar?n terör ve d?? politikas?n? ele?tirmesi ve Kas?m ay?nda gerçekle?en 10. Ola?an Kurultay? geldiler. Bir önceki y?la göre yüzde 19 oran?nda medyada daha fazla yer alan parti, toplamda 397 bin 393 haber ve yaz? ile gündeme geldi.

Ara?t?rmada öne ç?kan di?er siyasi partiler ise, 379 bin 918 haber ve yaz?da yer alan Bar?? ve Demokrasi Partisi ve bir önceki y?la göre haberlerini ayn? düzeyde tutmay? ba?aranSaadet Partisi oldular. 

 

Erdo?an siyasetin zirvesinde

Y?l boyunca medyaya yans?yan tüm haberlerin takip edilmesi sonucu haz?rlanan ara?t?rmaya göre, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an y?l?n en çok konu?ulan siyasetçisi oldu. Y?l içerisinde 2 kez ameliyat olan Erdo?an, yo?un siyasi trafi?i ve Suriye politikas? ile gündeme geldi. Partisinin 4. Ola?an Büyük Kongresi’nde son kez ba?kanl??a aday olaca??n? duyurmas?yla da medyada geni? yer bulan Ba?bakan Erdo?an, 1 milyon 41 bin 876 haber ve yaz? ile ad?ndan söz ettirdi.

MTM’nin siyaset gündemi ara?t?rmas?na göre, y?l?n medyada en fazla dikkat çeken ikinci siyasi ismi CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu oldu. Geçti?imiz y?la oranla, en çok konu?ulan siyasetçiler s?ralamas?nda ayn? yerini koruyan K?l?çdaro?lu’nun, haberlerinde yüzde 7’lik bir dü?ü? oldu?u gözlendi. AKP’ye ve Ba?bakan Erdo?an’a yöneltti?i ele?tiriler ile gündeme gelen CHP Lideri, Sosyalist Enternasyonel Birli?i’nin ba?kan yard?mc?l???na seçilmesi ile de medyada yer ald?. K?l?çdaro?lu, y?l genelinde 302 bin 189 haber ve yaz?ya konu edildi.

2012’de medyada en fazla ad?ndan söz edilen di?er siyasi isim ise, Cumhurba?kan? Abdullah Gül oldu. Hollanda’n?n en yüksek ni?an? olan "Hollanda Aslan? Büyük ?övalye Ni?an?"n?n takdim edildi?i Abdullah Gül, ?ngiltere’de Kraliçe II Elizabeth’i ve ülkedeki üst düzey yetkilileri ziyaret etmesiyle Türk medyas?n?n yan? s?ra yabanc? bas?nda da yer ald?. Abdullah Gül, y?l boyunca 285 bin 277 haber ve yaz? ile gündeme geldi.

Listede dikkat çeken isimlerden bir di?eri ise D??i?leri Bakan? Ahmet Davuo?lu oldu. 2011’e oranla medyadaki haberlerini yüzde 66 artt?rarak, medyada yer alma oran? en fazla yükselen siyasetçi olan Davuto?lu’nu, 133 bin 937 haber ve yaz? ile Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç izledi.

2012 y?l?nda 102 bin 341 haber ve yaz?da yer bulan MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli ise yedinci s?rada yer ald?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri