forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

yilin-mansetiMediaCatin zel Almanak say?s? iin bir araya gelen jri yeleri y?l?n man?etini seti. 

MediaCatin zel Almanak (Ocak) say?s?nda, olu?turulan jriyle 2012 y?l?n?n en iyi gazete man?etleri ve dergi kapaklar? seildi. Sektrn nde gelen isimlerinden olu?an zel jriAk?am gazetesinin 23 A?ustos 2012 tarihli man?etini y?l?n en iyi man?eti seti.

A?ustosta Gaziantepte meydana gelen patlama tm Trkiyeyi sarst?. 22 A?ustosta Ba?bakan Erdo?an ba?ta olmak zere iktidar ve muhalefet tam kadro cenaze trenindeydi. Cenaze namaz?nda ya?ananlar ertesi gn tm gazetelerin man?etindeydi. Ak?am gazetesi o gn Vedat Kemer imzal? izime ocuk ki?i niyetine, dikkat terr!  man?etini atarak birinci sayfas?nda ba?ka hibir ?eye yer vermedi. MediaCatin 2012 jrisi bu man?eti y?l?n en iyi man?eti seti.

Ak?am Man?et

Ak?am Man?et

Jride kimler vard??

MediaCatin olu?turdu?u zel jride; Reklamc?lar Derne?i Ba?kan? Aytl zkan, Group M CEOsu Demet ?kiler, Habertrk televizyonu ana haber sunucusu Ece ner, Nielsen Media Genel Mdr Erdem Tolon, Uykusuz izeri Karikatrist Ersin Karabulut, Radikal gazetesi Yay?n Ynetmeni Eyp Can, Pro ?leti?im Ajans Ba?kan? Feride Edige, Glben Ergen, ?stanbul Bilgi niversitesi ?leti?im Fakltesi Dekan Yard?mc?s? Kaan Varnal?, Trk Telekom Kurumsal ?leti?im Direktr Lebin Ebru oki?ler, Prof. Dr. Mehmet Altan, Sabah gazetesi ba? yazar? Mehmet Barlas, foto?raf sanat?s? Mehmet Turgut, GQ Yay?n Ynetmeni Mirgn Cabas ve Penguen izeri Karikatrist Serkan Y?lmaz yer ald?. De?erlendirme srecini MediaCat Yay?n Ynetmeni Pelin zkan ynetti.

Jri 1 Aral?k 2011-30 Kas?m 2012 aras?nda yay?nlanan gazete ve dergi say?lar? aras?ndan en iyi man?et ve kapaklar? belirlemek iin iki a?amal? bir sre izledi. ?lk a?amada MediaCat yaz? i?leri 6 bin 250 man?et aras?ndan bir k?sa liste olu?turdu.

Radikal Man?et

Radikal Man?et

?kinci a?amada ise jri yeleri MediaCat taraf?ndan bir araya getirilerek 2012nin en iyilerini setiler. Bu y?lki seici kurul bir de?i?iklik yaparak y?l?n man?etleri iin birinci, ikinci ve ncy belirledi. Oylamalar sonucunda, ikincili?i Radikal gazetesinin 17 Ocak tarihli Resmen Bitti man?eti kazand?. nclk ise ?st-Park man?etiyle Takvimin oldu.

Takvim Man?et

Takvim Man?et

MediaCat iin en iyi man?et veya kapaklar seilirken, bunlar?n haber de?erine (haberi ilk kez vermek, habere di?er gazete veya dergilerin bakmad??? bir a?dan bakmak vs.) veya dosya gcne gre karar verilmedi. Bu zel say?da okurlara, de?erlendirmenin haber de?eri veya dosya gcne gre yap?lmad??? zellikle belirtildi.

Peki de?erlendirme neye gre yap?ld??

MediaCatin amac? gazete man?etlerinin veya dergi kapaklar?n?n ilk bak??ta yaratt?klar? etki zerinden de?erlendirilmesini sa?lamakt?. Bunun iin a?a??daki kriterler dikkate al?nd?.

Kriterler

  • Gazetede man?etin ya da dergide kapa??n szl ifade gc ve arp?c?l???
  • Merak uyand?rmas?
  • Espri veya incelik bar?nd?rmas?
  • Genel grsel ve grafik estetik
  • Gndem yaratma potansiyeli/Gndemi yans?tma gc
  • Hakaret, kfr ve a?a??lama iermemesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri