forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

salih-tunaA Haber’de Özge Özsa?man’?n sundu?u ‘Pazartesi Sendromu’na Salih Tuna’n?n sözleri damgas?n? vurdu.

Ali Bayramo?lu, Avni Özgürel ve Abdülkadir Selvi’nin de konuk oldu?u programda ‘A??r Roman’?n yazar? Metin Kaçan’?n geçen haftaki intihar? ve a?abeyi Ünlü Mizah Yazar? Hasan Kaçan’?n dün sosyal medyada payla?t??? mesajlar? tart???ld?.  Hasan Kaçan mesajlar?nda o dönem medyada Metin Kaçan davas?na ili?kin haberlerden dolay? intihardan Ertu?rul Özkök, Ay?e Arman ve Zafer Mutlu sorumlu tutuyordu. Listeye Ayd?n Do?an’? da ekleyen Kaçan, “Meto’nun katilleri, ba?ta ‘ayd?n d’ olmak üzere, ‘ertu?rul ö’, ‘ay?e a’ ve o dönemin milliyet, sabah, vs için suç duyurusunda bulunaca??m. 35 y?l mizahç?l?k yapt?m. Bir ev bir arabam var. Gerekirse sat?p, bu katillerin pe?ini b?rakmayaca??m” aç?klamas?nda bulunmu?tu.

Metin Kaçan’?n vefat?ndan 1-2 hafta önce bir arkada??n?n vesilesiyle yazd??? senaryoyu de?erlendirmesini kedisinden istedi?ini belirten Tuna, “Büyük olas?l?kla o senaryoyu hayata geçirmi? olacakt?k. Hasan Kaçan’?n aç?klamalar?na benzer ?eyi ben dü?ünüyorum. 1995’te haysiyet cellatl??? yap?l?p doktor raporlar?yla sabit oldu?u halde Metin Kaçan’a iftira at?ld?. Metin Kaçan’?n dengesi o dönemden itibaren bozuldu. A??r bask? vard? üzerinde, o dönemde medyada çar?af çar?af haberler yay?nland?. Ahmet Kaya ve Haf?z ?erefattin Yard?medici’ye de haysiyet suikast? yap?ld?” aç?klamas?n? yapt?.

“ESAS HEDEF HASAN KAÇAN’DI”

Hasan Kaçan’?n ibret-i alem olsun diye suç duyurusunda bulunmak istedi?ini belirten Tuna, sözlerini ?öyle sürdürdü: “O yaln?z de?ildir. Bu örnek bir hesapla?ma olur. O sürecin ma?durlar? için de anlaml? bir hukuk mücadelesi olur. Metin Kaçan sessiz sedas?z A??r Roman’? yazd?. Esas hedef o dönem Hasan Kaçan’d?. Hasan Kaçan bedelini karde?inin üzerinden ödendi?i için isyan ediyor. Dava ayr?ca 28 ?ubat’?n da hesapla?mas? olur.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri