forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Ergenekonun sregelen yank?lar?,?rtica ile Mcadele Eylem Plan? belgesinin devam eden tart??malar?, inin Do?u Trkistana sald?r?lar?, 3G teknolojisinin hayata gemesi geti?imiz ay Trkiyede en ok konu?ulan konu ba?l?klar? oldu.
Medya Takip Merkezinin (MTM), her ay dzenli olarak 1700 a?k?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinden derleyerek haz?rlad??? ay?n medya gndemi raporu yay?nland?. Ara?t?rman?n sonular?na gre, Temmuz ay?na damgas?n? vuran konular, Amerika, Erdo?an ve AKP oldu. Trkiyenin nemli gndem konular?ndan bir di?eri olan Avrupa Birli?i, Temmuz ay?nda da poplaritesini korudu. Avrupa Birli?i; gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitelerinde toplam, 14 bin 899 haberde yer ald?.

ERGENEKON DAVASINDA SULAR DURULMUYOR

Aylard?r Trkiyenin gndemine yerle?en ve ad? her geen gn daha byk sansasyonlarla an?lan Ergenekon Davas?, geti?imiz ay da gndemdeki yerini korudu. Dava kapsam?nda sekiz albay?n ifade vermeye a?r?lmas?, geti?imiz aya damgas?n? vuran konu ba?l?klar? aras?nda yerini ald?. Ergenekon ile ilgili olarak, yaz?l?, grsel ve elektronik bas?n toplam?nda 11 bin 661 haber yay?nland?.

TERR HABERLER? % 40 AZALDI
Temmuz ay?n?n nemli gndem maddelerinden bir di?eri de terr konusuydu. Haziran ay?na oranla, gndemdeki grnrl? %40 azalma gsteren terr konusu, toplam 5 bin 631 kez, medya arac?l???yla kamuoyuna sunuldu. Terr konusuna TV ekranlar? ise 127 saati a?k?n yer ay?rd?.

?NE TM DNYADAN TEPK?
inin, Sincan ad?yla da bilinen Do?u Trkistan eyaletinde Mslmanlara yapt??? sald?r?lar, Temmuz ay?nda medyan?n markaj?na giren nemli geli?meler aras?nda kayda geti. Tm dnya lkeleri taraf?ndan sert ele?tirilere maruz kalan in, 7 bin 685 haberle aya damgas?n? vurdu. Sald?r?lara maruz kalan Uygur Trkleri ise 5 bin 560 haber ve yaz?da yer ald?.

M?CHAEL JACKSONIN LMNN YANKILARI DEVAM ETT?
nl pop y?ld?z? Michael Jackson?n lm, Haziran ay?nda Trk ve Dnya medyas? taraf?ndan, yak?ndan izlenen nemli geli?melerden biriydi. Bu ac? haberin yank?lar? Temmuz ay?nda da srd. Jackson, mecra toplam?nda 2 bin 306 habere konu edildi. nl pop ?ark?c?s?n?n ekranlarda kalma sresi ise 48 saati a?k?nd?.

Ay?n ne ?kan di?er ba?l?klar?;
Temmuz ay?nda, medyan?n gndemine yerle?en bir di?er konu da uzun zamand?r grnrl?n koruyan Domuz Gribi konusu oldu. Domuz Gribi, toplam 1.712 haber ve yaz?da yer ald?.
Aylard?r Trkiyenin gndemine yerle?en ve bir trl ayd?nl??a kavu?mayan Mnevver Karabulut cinayetine Temmuz ay?nda da ilgi yksek oldu. Karabulut cinayeti ile ilgili geli?meler, toplam 1.482 haber ve yaz?yla kamuoyunun bilgisine sunuldu.

S?YASET GNDEM?

Medya Takip Merkezinin (MTM), her ay dzenli olarak haz?rlad??? ay?n siyaset gndemi raporuna gre, Temmuz ay? boyunca gazete, dergi, TV kanal? ve haber siteleri toplam?nda en ok bahsi geen siyasi parti, iktidar partisi AKP oldu. nceki aya k?yasla haber say?s? % 51 oran?nda azalmas?na ra?men, liderli?ini koruyan AKP, toplam 17 bin 556 haber ve yaz?da yer ald?. ?rtica ile Mcadele Eylem Plan? belgesi konusuna ili?kin yapt??? a?klamalarla s?ka gndeme gelen partiye, medyan?n ilgisi de yo?undu.

Ayn? ara?t?rma sonular?na gre; en ok haber olan ikinci parti ise ana muhalefet partisi CHP oldu. ?ktidar partisine ynelik a??r ele?tirileriyle s?ka medyada yer bulan CHP, Deniz Feneri Davas? ve Ergenekon konusuna ynelik e?itli a?klamalarla da gndemdeki yerini korudu. CHP, ay boyunca, 11 bin 538 haber ve yaz?da yer buldu.

MHPDEN TOPLU ?ST?FA
in Dostluk Grubu'na ye olan 58 MHP'linin istifa etmesi, Temmuz ay?nda, siyaset bas?n?n?n gndemine yerle?en konular aras?ndayd?. MHP, ay ierisinde toplam 4 bin 504 haber ve yaz?da yer ald?.
Medyada En ok Yer Alan Siyasi Partiler
No Ad? Temmuz Haziran Art?? Yzdesi (%)
1 AKP 17.556 35.604 -51
2 CHP 11.538 22.769 -49
3 MHP 4.504 7.053 -36
4 DTP 3.512 6.086 -42
5 DP 976 1.733 -44
MTM Medya Takip Merkezi'nin, Temmuz ay?nda 1700' a?k?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonular?ndan derlenmi?tir.


MTMnin yapt??? ayn? ara?t?rma sonular?na gre; 2 bin 512 haberle DTP, 976 haberle DP en ok haber olan di?er partilerdi.

TRK?YEN?N EN MEDYAT?K ?SM?: BA?BAKAN ERDO?AN
in'in Uygur blgesinde -resm rakamlara gre- 184 ki?inin ld? kanl? olaylar iin "soyk?r?m" nitelemesi yapan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Temmuz ay?nda da poplaritesini korudu. Trk bas?n?n?n en ok konu?tu?u isimlerden olan Erdo?an, soyk?r?m a?klamas?yla Pekinden byk tepki ald?. Ay boyunca, irtica belgesi konusuna dair a?klamalarla da s?ka medyada yer alan Erdo?an, yaz?l?, grsel ve elektronik bas?n toplam?nda 17 bin 625 habere konu oldu. Erdo?an?n ekranlarda kalma sresi ise 317 saati buldu.

CUMHURBA?KANI GL YAKIN MARKAJDA
MTMnin raporuna gre, geti?imiz ay?n en medyatik di?er siyasetisi Abdullah Gl oldu. Askere sivil yarg? yolunu aan dzenlemeyi onaylamas? ve in Eyaletine ynelik a?klamalar?yla gndeme yerle?en Abdullah Gl, 13 bin 545 haber ve yaz?da yer ald?. Gln ekranlarda kalma sresi 291 saatti.

Askere sivil yarg? yolunun a?laca?? yasan?n iptali iin Anayasa Mahkemesine ba?vuran Baykal, Temmuz ay?nda medyan?n en yo?un ilgi gsterdi?i bir di?er siyasi isimdi. Krt a?l?m? konusunda akademisyenlerle gr?me haz?rl?klar?nda bulunmas?, Ergenekona ili?kin muhalif sert tav?rlar? ve Deniz Feneri yank?lar?yla s?ka gndeme gelen Baykal ay boyunca 4 bin 549 haber ve yaz?da yer ald?. nceki aya oranla haber say?s? % 46 artan Baykal, 100 saate yak?n bir sre ekranlarda kald?.
Medyada En ok Yer Alan Siyaset Adamlar?
No Ad? Temmuz Haziran Art?? Yzdesi (%)
1 Recep Tayyip Erdo?an 17.625 32.828 -46
2 Abdullah Gl 13.545 10.793 25
3 Deniz Baykal 4.549 8.420 -46
4 Sadullah Ergin 3.468 833 316
5 Kksal Toptan 2.611 3.355 -22
MTM Medya Takip Merkezi'nin, Temmuz ay?nda 1700' a?k?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonular?ndan derlenmi?tir.GNDEME ADALET BAKANI DAMGASINI VURDU
Adalet Bakanl??? ile Hkimler ve Savc?lar Yksek Kurulunun yarg? kkenli yeleri aras?nda ?kan tart??malar?n kamuoyuna yans?mas?, Temmuz ay?nda medyan?n nabz?n? ykseltti. Ergenekon savc?lar?n?n grev yerlerinin de?i?tirilmesi odakl? tart??malar nedeniyle s?ka medyada yer alan Adalet Bakan? Sadullah Ergin, her a?klamas?yla gndem olu?turdu. Haziran ay?na gre haber say?s? % 316 artan Sadullah Ergin, toplam 3 bin 468 haber ve yaz?da yer ald?. Erginin ekranlarda kalma sresi ise 100 saati a?k?nd?.

Deniz Feneri soru?turmas? nedeniyle zor gnler geiren RTK Ba?kan? Zahid Akman'?n grev sresinin son bulmas? ve yerine Prof. Dr. Davut Dursunun ba?kan seilmesi, ay?n dikkat eken ba?l?klar? aras?nda kayda geti.

Demokratik Sol Parti (DSP) ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?gln kendi partisini kuraca??n? a?klamas?, Temmuz ay?n?n nemli geli?meleri aras?nda yerini ald?.

EKONOM? GNDEM?


Medya Takip Merkezinin (MTM), Temmuz ay?nda gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitelerinde yapt??? medya ara?t?rmas? sonular?na gre; ekonomik kriz konusu geti?imiz aya da damgas?n? vurdu. Trkiyenin de?i?meyen gndem konular? aras?nda yerini alan ekonomik kriz, 13 bin 254 haber ve yaz?da yer ald?.

HERKES?N GZ 3G TEKNOLOJ?S?NDE
Uzun sredir merakla beklenen 3G teknolojisinin hayata gemesi, Temmuz ay?nda ekonomi bas?n?n?n mercek alt?na ald??? konular aras?ndayd?. Mobil ortamda grntl telefon hizmetleri, e-posta al?p gnderme, bankac?l?k hizmetleri, yksek h?zda internet eri?imi, etkile?imli oyunlar, canl? radyo TV yay?nlar?na eri?im gibi pek ok hizmet 3G mobil terminal cihazlar? taraf?ndan rahatl?kla sa?lanacak. GSM operatrlerinin reklam kampanyalar?, kamuoyu szclerinin a?klamalar? ve sa?lad??? zelliklerle tketicilerin de ilgisini kazanan 3G Teknolojisi, toplam 1.695 haber ve yaz?da yer ald?.

EKONOM? GNDEM?NE TURKCELL, THY VE TRK TELEKOM DAMGASINI VURDU
MTMnin yaz?l?, grsel ve elektronik bas?nda yapt??? medya ara?t?rmas? sonular?na gre; Temmuz ay?nda ekonomi bas?n?n en ok yer verdi?i firma, Turkcell oldu. Tm mecralar toplam?nda, 1.945 habere konu edilen Turkcelli, 1.354 haberle THY izledi. Kresel mali krize ra?men, Avrupan?n en ok yolcu ta??yan drdnc hava yolu ?irketi olan THY, medya taraf?ndan da an be an izlendi. En ok haber olan bir di?er firma ise yeni hizmetleriyle ata?a geen Trk Telekomdu. Trk Telekom ay boyunca, 1.330 haber ve yaz?da yer ald?.

AREL?K, VESTEL VE GOLDA? EN HIZLI BYYEN GLOBAL GLER L?STES?NDE
Deloitte taraf?ndan haz?rlanan ''Tketici rnleri Sektrnn Kresel Gleri 2009'' raporuna gre; Arelik, Vestel ve Golda? kresel tketici rnlerinin 250 devi aras?nda yer ald?. ?lk te Samsung, Hewlett Packard ve Nestle'nin yer ald??? listede Arelik 134'nc, Vestel 194'nc, Golda? Kuyumculuk 200'nc oldu. Konuyla ilgili s?ka bas?nda grnm sa?layan Vestel 367, Arelik 322, Golda? ise 100 haber ve yaz?da yer ald?.

Ekonomi gndemine damgas?n? vuran di?er geli?meler;
The Banker Dergisi'nin a?klad??? "Dnyan?n En Byk 1000 Bankas?" s?ralamas?nda ?? Bankas?n?n 8.5 milyar dolar tutar?ndaki Seviye 1 sermaye ve 72.9 milyar dolar aktifiyle Trk bankalar? iinde birinci, toplam s?ralamada 101'inci olmas?,
Finans dnyas?n?n en nemli yay?nlar?ndan Euromoney Dergisinin Garanti Bankas?'n? "Orta ve Do?u Avrupa''n?n En ?yi Ynetilen ?irketi'' , Akbank? da "Trkiye'nin En ?yi Bankas?'' semesi,
HSBC Advantage'?n, HSBC Advantage Design Kart'? piyasaya sunmas?, ay?n ne ?kan di?er konu ba?l?klar?yd?.


MAGAZ?N GNDEM?


M?N?K SERE Z?RVEY? SEVD?
Medya Takip Merkezinin (MTM) Temmuz ay? raporuna gre, geti?imiz ay?n en ok konu?ulan ismi, Haziran ay?nda da oldu?u gibi popun kraliesi Sezen Aksu oldu. Yeni ?kard??? albmnn ard?ndan Kurue?me Arenada verdi?i konserle medyan?n yak?n takibine giren Aksu, 1.071 habere konu edildi. rnek ki?ili?iyle dikkatleri zerine eken Aksunun ekranlarda kalma sresi ise 13 saate yak?nd?.

SPER STARDAN KONSER MARATONU
MTMnin yapt??? ayn? ara?t?rma sonular?na gre; Temmuz ay?nda magazinin bas?n?n en ok yer verdi?i ikinci isim, Ajda Pekkan oldu. nceki aya gre haber say?s? % 20 oran?nda d?mesine ra?men Pekkan, ikinci s?raya ykseldi. Bodrum, K?br?s ve Kilyos plaj?nda verdi?i konserlerle dikkat eken Pekkan?n her konu?mas?, her a?klamas? medya taraf?ndan da kaydedildi. Ajda Pekkan Temmuz ay?nda, gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitelerinde toplam 724 haber ve yaz?da yer buldu. Pekkana ekranlar ise 17 saate yak?n yer ay?rd?.

SERDAR ORTAǒTAN APKINLIK TURLARI
Yaz?n gelmesiyle konser maratonunu h?zland?ran Serdar Orta, 18 ya??ndaki k?z arkada??yla kameralara renkli grntler verdi. apk?nl??? ile nl popu, gerek konserleriyle gerekse apk?nl?k turlar?yla magazin bas?n?n gndeminden d?medi. Orta, Temmuz ay?n?n en medyatik nc ismi olurken, toplam 609 haber ve yaz?da yer ald?.

TARKAN, ILISU PROJES? KAR?ITI AIKLAMALARIYLA GNDEMDE
Il?su Projesine kar?? a?klamalar?yla Temmuz ay?nda s?ka medyada yer bulan Tarkan, magazin bas?n?n?n en popler bir di?er yzyd. e?itli konserleri nedeniyle de yak?n markaja al?nan nl sanat?, toplam 588 haber ve yaz?da yer ald?.


Ay?n En Medyatik nlleri
No Ad? Temmuz Haziran Art?? Yzdesi (%)
1 Sezen Aksu 1.071 1.092 -2
2 Ajda Pekkan 724 907 -20
3 Serdar Orta 609 667 -9
4 Tarkan Teveto?lu 588 619 -5
5 Hadise 551 532 4
6 Demet Akal?n 518 594 -13
7 Sibel Can 484 431 12
8 ?brahim Tatl?ses 425 935 -55
9 Kenan Do?ulu 422 771 -45
10 Okan Bayulgen 412 726 -43
MTM Medya Takip Merkezi'nin, Temmuz ay?nda 1700' a?k?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonular?ndan derlenmi?tir.


S?BEL CANDAN AYRILIK KARARI
E?i Sulhi Akstle ayr?lma karar? alan Sibel Can, geti?imiz ay?n top-listine yerle?en isimler aras?ndayd?. ?kard??? yeni albmnn tan?t?m?yla s?ka gndeme gelen sanat?, yo?unla?t?rd??? konser programlar?yla da dikkatleri zerine toplad?. Can, yaz?l?, grsel ve e-bas?n toplam?nda 484 habere konu olurken, ekranlarda kendisine ayr?lan sre ise 20 saate yakla?t?.


SPOR GNDEM?

FENERBAHE YEN?DEN Z?RVEDE
Medya Takip Merkezinin (MTM) dzenli olarak haz?rlad??? ay?n medya gndemi raporu sonular?na gre; birka ayd?r taht?n? Be?ikta?a kapt?ran Fenerbahe, k?sa bir aradan sonra yeniden zirveye yerle?ti. Temmuz ay?nda, bas?n?n en ok ilgi gsterdi?i spor kulb olan Fenerbahe, ay boyunca, 10 bin 758 habere konu edildi. Medyatik tak?m?n ekranlarda kalma sresi ise 70 saati a?k?n oldu.

GALATASARAY YKSEL??TE
MTMnin yapt??? ayn? ara?t?rma sonular?na gre; ay?n en dikkat eken bir di?er spor kulb Galatasaray oldu. Toplam 9 bin 635 haberde yer alan Galatasaray, zellikle UEFA Avrupa Ligi n eleme malar?nda sergiledi?i ba?ar?l? performans?yla ve yapt??? fla? transferlerle dikkatleri zerine ekti. Galatasaray?n ekranlarda kalma sresi ise 80 saate yak?nd?.

BE??KTA? BOMBA TRANSFERLER?YLE GNDEMDE
?spanya'da Bar?? Kupas?na kat?lan Be?ikta?, ay?n en ok konu?ulan bir di?er spor kulbyd. ?talyan savunma oyuncusu Ferrari ile yapt??? anla?mayla da dikkatleri zerine eken Be?ikta?, ay boyunca 9 bin 82 haber ve yaz?da yer ald?. Be?ikta??n ekranlarda kalma sresi ise 65 saati a?k?nd?.
Ay?n En Medyatik Spor Kulpleri
No Ad? Temmuz Haziran Art?? Yzdesi (%)
1 Fenerbahe 10.758 18.312 -41
2 Galatasaray 9.635 13.128 -27
3 Be?ikta? 9.082 17.396 -48
4 Trabzonspor 4.723 7.013 -33
5 Sivasspor 2.722 4.096 -34
MTM Medya Takip Merkezi'nin, Temmuz ay?nda 1700' a?k?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonular?ndan derlenmi?tir.


Medya Takip Merkezinin ayn? ara?t?rma sonular?na gre; ay?n medyaya en ok konu olan di?er spor kulpleri, 4 bin 723 haberle Trabzonspor ve 2 bin 722 haberle Sivasspor oldular.
Ay?n En Medyatik Sporcular?
No Ad? Temmuz Haziran Art?? Yzdesi (%)
1 Matias Delgado 1.340 529 153
2 Arda Turan 1.289 1.331 -3
3 Mehmet Topuz 1.052 6.444 -84
4 Alex De Souza 1.034 502 106
5 Roberto Carlos 968 921 5
6 Cassio Lincoln 889 1.024 -13
7 Hidayet Trko?lu 864 919 -6
8 Daniel Guiza 815 476 71
9 Deivson Rogerio Da Silva 810 1.201 -33
10 Fatih Tekke 741 369 101
MTM Medya Takip Merkezi'nin, Temmuz ay?nda 1700' a?k?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonular?ndan derlenmi?tir.


GNDEME MATIAS DELGADO DAMGASINI VURDU
Be?ikta? ynetiminin, sakatl??? bulunan Arjantin'li Delgado ile szle?mesini ask?ya alaca?? konusu ard?ndan Delgadoyla yeniden anla?ma sa?lamas?, bas?n?n yak?n markaja ald??? geli?melerden biriydi. Yakla??k alt? ay oynayamayaca?? a?klanan Delgado, ay boyunca toplam 1.340 haber ve yaz?ya konu edildi. Medyan?n en ok yer verdi?i isim olan Delgado, 6 saate yak?n ekranlardayd?.

GALATASARAYA YEN? KAPTAN: ARDA TURAN
Galatasaray kaptanl???na getirilen Arda Turan, Temmuz ay?nda, bas?n?n her ad?m?n? izledi?i ve her habere dn?trd? bir di?er sporcu oldu. Geti?imiz ay?n en ok konu?ulan ikinci futbolcusu olan Arda Turan, ay boyunca, 1.289 haberde yer ald?. 30 saate yak?n ekranlarda yer verilen Turana, TV kanallar?n?n ilgisi Delgadodan daha yksek oldu.

MEHMET TOPUZ D??TE
MTMnin haz?rlad??? ay?n spor gndemi raporuna gre, Haziran ay?nda sporcular?n Top 10 listesinde zirvede yer alan Mehmet Topuza ilgi Temmuz ay?nda dikkat ekici bir d?? gsterdi. nceki aya oranla haber say?s? % 84 oran?nda azalan Topuz, 1.289 haber ve yaz?ya konu edildi ve listede nc s?raya geriledi.


Ay?n dikkat eken di?er ba?l?klar?;
5-7 Haziran tarihleri aras?nda, ?stanbul Park Pisti'nde yap?lan Formula 1, Temmuz ay?nda da gndemdeki yerini korudu.
Galatasaray?n yeni Teknik Direktr Frank Rijkaard, spor bas?n?n?n markaj?na giren isimler aras?ndayd?. Rijkaard ay boyunca, 2 bin 541 haberde yer alarak, ay?n en medyatik teknik direktr oldu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri