forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

birandMehmet Ali Birand'?n hayat?n? kaybetmesi bütün Türkiye'yi yasa bo?arken, meslekta?lar? onu kö?elerinden u?urlad?... 

Eyüp Can, Hasan Cemal, Can Dündar, Abbas Güçlü, Sami Kohen,Do?an Heper, Ali Bayramo?lu, Ahmet Hakan, Ertu?rul Özkök, Mehmet Tezkan, Canda? Tolga I??k, Rauf Tamer, Hakan Çelik, Ru?en Çak?r,Ruhat Mengi, Murat Çelik, Tuncer Köseo?lu ve Mehmet Barlas'?n Birand'?n ard?ndan yazd?klar?...

 

Eyüp Can – Radikal

A?açlar ayakta ölür

“A?açlar ayakta ölür” derler… Mehmet Ali Birand mesle?imizin ç?nar?yd?.

Ç?narlar kolay yeti?mez…. Kolay da devrilmez…

Devrilmedi Birand… Ne f?rt?nalar ya?ad?.

Ne sars?nt?lar geçirdi. En son amans?z bir kanseri yendi.

Ama dayanamad? kalbi, çok yoruldu.

Bir ç?nar gibi ayakta kald?…

Bir ç?nar gibi ayakta öldü.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Hasan Cemal – Milliyet

Sevgili ?blis, olmad?, bizi atlatt?n yine…

Can?m karde?im; seni hiç kaybetmek istemiyordum. Daha yapacak, daha atlatacak çok haberlerimiz vard? çünkü... Dualar?m?z seninleydi bütün gün... Sak?n ola beni atlatma derken haber geldi, sabahtan beri mekân tuttu?umuz kafeteryaya... Hepimizi atlatm??s?n yine... Niye yapt?n bunu can?m karde?im?.. Seni çok özleyece?im.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Can Dündar – Milliyet

Vefa… Veda…

“Önce i?ini yap o?lum” derdin ya hep Mehmet Ali abi...
Önce i?imi yapt?m bugün...
Tembihledi?in gibi...
“Hasta da olsan, dertli de ne yap yap, haberi ver” derdin; dertliydim, yine de haberi verdim.
Senin gibi...
Akl?m, kalbim sendeyken çal??t?m.
Her zamanki gibi...
Ama vedaya mecalim kalmad?; elim de varmad?.
Seninle yar?n vedala?aca??m.
Hakk?n? helal et!

Abbas Güçlü – Milliyet

Hepimizin ba?? sa?olsun

Mehmet Ali Birand, yaz?l? ve görsel bas?n?n sembol isimlerinden birisi.
Son birkaç gündür de ya?am mücadelesi veriyordu.
Komadan ç?k?p bir an önce i?inin ba??na dönmesini can? gönülden diliyorduk.
Bugüne kadar yüzlerce gazeteci ile çal??t?m. Onun kadar i?ini sahiplenen 10 tane isim sayamazs?n?z.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Sami Kohen – Milliyet

Birand gazetecili?e yan?mda ba?lam??t?

Bütün bu nitelikleriyle “müstesna bir insan”d?.  Bizler için de yoklu?u doldurulamayacak bir meslekta?, bir arkada?...
Mekân? cennet olsun.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Do?an Heper - Milliyet

Bizim Mehmet Ali

“Eski askerler ölmez, kaybolur.”
Mehmet Ali de kalemi elindeyken kaybolmak istiyordu; t?pk? daha önce sonsuzlu?a u?urlad??? meslek büyükleri gibi...
Ve Mehmet Ali kalemi elindeyken göçtü. Ölmedi, kayboldu...

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Ali Bayramo?lu – Yeni ?afak

Mehmet Ali Birand

Kimsenin cesaret etmedi?i alan ve konulara el atmas?yla, örne?in Öcalan röportaj?yla, örne?in askeri bünye üzerine yazd??? 'Emret Komutan?m' adl? bu alandaki öncü kitab?yla, dünyan?n üst düzey siyasetçi ve devlet adamlar?na yönelik s?k??t?ran ve cesur sorular?yla Birand, bu ülkede gazetecilik aç?s?ndan bir okul olmu?tur.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Ahmet Hakan – Hürriyet

Maalesef durumu netle?ti

Türk medyas? çok önemli bir de?erini kaybetmi?tir.

Ama ben en kafa Twitter arkada??m? kaybettim.

Üzüntüm büyük.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Ertu?rul Özkök – Hürriyet

Ne arkas?ndan ne önünden

Ve bir gazeteci için, en hüzünlü an.

Henüz arkas?ndan de?il…

Ama önünden de de?il…

Geç de de?il, erken de de?il…

Ne yüzüne söyleyebiliyorum, ne arkas?ndan a??t yakabiliyorum.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Mehmet Tezkan - Milliyet

Birand: Yar?na yar?n bakar?z demi?ti

Sabah kalk?yorum a?r?m s?z?m yok, Allah’a ?ükür diyorum, ak?am? ediyorum dedi...
Peki ertesi günü dü?ünmüyor musunuz diye sorulunca, gülerek ?u cevab? verdi..
Yar?na yar?n bakar?z, yar?n Allah kerim..
Yar?n olamad? abi..

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Canda? Tolga I??k – Posta

Art?k kime istiyorsan?z randevu verebilirsiniz

Van’da deprem oldu...
Bin tane ricayla ilk uçakta yer ayarlad?m.
Van’a gittim...
“Bir tane gazeteci daha yoktur” diyordum ki, Birand oradayd?!
* * *
Bu hep böyle oldu.
Afyon’da cephanelik patlad???nda...
Galatasaray, Kad?köy’de kupay? kald?rd???nda...
Ben 35’tim o 70, ama Birand her zaman her yerde hepimizden önce ‘oradayd?’.
Çünkü Birand’?n hayat? ‘orada olmak’ üzerine kuruluydu.
Ameliyata girmeden yaz?s?n? yazd?, sonra yard?mc?s? Nilgün Abla’y? aray?p “Yaz?m? yazd?m ama gazeteye gönderemedim.

Rauf Tamer – Posta

Birand

Yaz? yazamayacak kadar üzgünüm. 
Bereket, onun hakk?nda neler yazmak gerekiyor idiyse, hepsini o hayattayken yazd?m. 
Yeri doldurulamaz. 
Memleketimin ba?? sa?olsun. 

Hakan Çelik  - Posta

Birand

Sesi kula??m?zda, yüzü gözümüzün önünde; mimikleri, kendine özgü tonlamalar? ve gülümseten gaflar?yla akl?m?zda. Türk bas?n?n?n gelmi? geçmi? en etkili kalemlerinden... Tek ba??na bir televizyon okulu, çok iyi koku alan bir gazeteci... Birand’? tarif edebilece?imiz ne çok özelli?i var... 

Ru?en Çak?r – Vatan

Seni çok özleyece?iz Mehmet Ali Abi…

CNN Türk’ün kurulu? sürecinde birlikte çal??t???m, s?k s?k kavga etti?im ama hep kendisinden bir ?eyler ö?rendi?im Galatasarayl? Mehmet Ali Abi’yi çok özleyece?im. 

Kayb?m?z çok büyük. Allah rahmet eylesin.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Ruhat Mengi – Vatan

Sevgili Birand… Ne büyük kay?ps?n

Çok ama çok üzgünüm, ne büyük bir kay?p hepimiz için, uzun y?llard?r onun gülen yüzünü, renkli ki?ili?ini ekranda izlemi? olan herkes için ve Türk medyas? için!

Sevgili Mehmet Ali Birand’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine ba?sa?l??? diliyorum. Mekan? cennet olsun!

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Murat Çelik – Vatan

Son dakika!

Çok üzüldüm. Çok!

Bunca y?ld?r Birand ile birlikte çal??mak nasip olmam??t? bana.

Bunu, “Ke?ke beraber çal??sayd?k” manas?nda söylemiyorum. “Asl?nda pek de yak?ndan tan?mazd?m” diyorum.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?zEyüp Can, Hasan Cemal,Can Dündar, Abbas Güçlü,Sami Kohen,Do?an Heper, Ali Bayramo?lu, Ahmet Hakan,Ertu?rul Özkök, Mehmet Tezkan,Canda? Tolga I??k, Rauf Tamer,Hakan Çelik, Ru?en Çak?r,Ruhat Mengi, Murat Çelik,Tuncer Köseo?lu ve Mehmet Barlas'?n yaz?lar? özetle ?öyle:

Eyüp Can – Radikal

A?açlar ayakta ölür

“A?açlar ayakta ölür” derler… Mehmet Ali Birand mesle?imizin ç?nar?yd?.

Ç?narlar kolay yeti?mez…. Kolay da devrilmez…

Devrilmedi Birand… Ne f?rt?nalar ya?ad?.

Ne sars?nt?lar geçirdi. En son amans?z bir kanseri yendi.

Ama dayanamad? kalbi, çok yoruldu.

Bir ç?nar gibi ayakta kald?…

Bir ç?nar gibi ayakta öldü.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Hasan Cemal – Milliyet

Sevgili ?blis, olmad?, bizi atlatt?n yine…

Can?m karde?im; seni hiç kaybetmek istemiyordum. Daha yapacak, daha atlatacak çok haberlerimiz vard? çünkü... Dualar?m?z seninleydi bütün gün... Sak?n ola beni atlatma derken haber geldi, sabahtan beri mekân tuttu?umuz kafeteryaya... Hepimizi atlatm??s?n yine... Niye yapt?n bunu can?m karde?im?.. Seni çok özleyece?im.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Can Dündar – Milliyet

Vefa… Veda…

“Önce i?ini yap o?lum” derdin ya hep Mehmet Ali abi...
Önce i?imi yapt?m bugün...
Tembihledi?in gibi...
“Hasta da olsan, dertli de ne yap yap, haberi ver” derdin; dertliydim, yine de haberi verdim.
Senin gibi...
Akl?m, kalbim sendeyken çal??t?m.
Her zamanki gibi...
Ama vedaya mecalim kalmad?; elim de varmad?.
Seninle yar?n vedala?aca??m.
Hakk?n? helal et!

Abbas Güçlü – Milliyet

Hepimizin ba?? sa?olsun

Mehmet Ali Birand, yaz?l? ve görsel bas?n?n sembol isimlerinden birisi.
Son birkaç gündür de ya?am mücadelesi veriyordu.
Komadan ç?k?p bir an önce i?inin ba??na dönmesini can? gönülden diliyorduk.
Bugüne kadar yüzlerce gazeteci ile çal??t?m. Onun kadar i?ini sahiplenen 10 tane isim sayamazs?n?z.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Sami Kohen – Milliyet

Birand gazetecili?e yan?mda ba?lam??t?

Bütün bu nitelikleriyle “müstesna bir insan”d?.  Bizler için de yoklu?u doldurulamayacak bir meslekta?, bir arkada?...
Mekân? cennet olsun.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Do?an Heper - Milliyet

Bizim Mehmet Ali

“Eski askerler ölmez, kaybolur.”
Mehmet Ali de kalemi elindeyken kaybolmak istiyordu; t?pk? daha önce sonsuzlu?a u?urlad??? meslek büyükleri gibi...
Ve Mehmet Ali kalemi elindeyken göçtü. Ölmedi, kayboldu...

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Ali Bayramo?lu – Yeni ?afak

Mehmet Ali Birand

Kimsenin cesaret etmedi?i alan ve konulara el atmas?yla, örne?in Öcalan röportaj?yla, örne?in askeri bünye üzerine yazd??? 'Emret Komutan?m' adl? bu alandaki öncü kitab?yla, dünyan?n üst düzey siyasetçi ve devlet adamlar?na yönelik s?k??t?ran ve cesur sorular?yla Birand, bu ülkede gazetecilik aç?s?ndan bir okul olmu?tur.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Ahmet Hakan – Hürriyet

Maalesef durumu netle?ti

Türk medyas? çok önemli bir de?erini kaybetmi?tir.

Ama ben en kafa Twitter arkada??m? kaybettim.

Üzüntüm büyük.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Ertu?rul Özkök – Hürriyet

Ne arkas?ndan ne önünden

Ve bir gazeteci için, en hüzünlü an.

Henüz arkas?ndan de?il…

Ama önünden de de?il…

Geç de de?il, erken de de?il…

Ne yüzüne söyleyebiliyorum, ne arkas?ndan a??t yakabiliyorum.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Mehmet Tezkan - Milliyet

Birand: Yar?na yar?n bakar?z demi?ti

Sabah kalk?yorum a?r?m s?z?m yok, Allah’a ?ükür diyorum, ak?am? ediyorum dedi...
Peki ertesi günü dü?ünmüyor musunuz diye sorulunca, gülerek ?u cevab? verdi..
Yar?na yar?n bakar?z, yar?n Allah kerim..
Yar?n olamad? abi..

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Canda? Tolga I??k – Posta

Art?k kime istiyorsan?z randevu verebilirsiniz

Van’da deprem oldu...
Bin tane ricayla ilk uçakta yer ayarlad?m.
Van’a gittim...
“Bir tane gazeteci daha yoktur” diyordum ki, Birand oradayd?!
* * *
Bu hep böyle oldu.
Afyon’da cephanelik patlad???nda...
Galatasaray, Kad?köy’de kupay? kald?rd???nda...
Ben 35’tim o 70, ama Birand her zaman her yerde hepimizden önce ‘oradayd?’.
Çünkü Birand’?n hayat? ‘orada olmak’ üzerine kuruluydu.
Ameliyata girmeden yaz?s?n? yazd?, sonra yard?mc?s? Nilgün Abla’y? aray?p “Yaz?m? yazd?m ama gazeteye gönderemedim.

Rauf Tamer – Posta

Birand

Yaz? yazamayacak kadar üzgünüm. 
Bereket, onun hakk?nda neler yazmak gerekiyor idiyse, hepsini o hayattayken yazd?m. 
Yeri doldurulamaz. 
Memleketimin ba?? sa?olsun. 

Hakan Çelik  - Posta

Birand

Sesi kula??m?zda, yüzü gözümüzün önünde; mimikleri, kendine özgü tonlamalar? ve gülümseten gaflar?yla akl?m?zda. Türk bas?n?n?n gelmi? geçmi? en etkili kalemlerinden... Tek ba??na bir televizyon okulu, çok iyi koku alan bir gazeteci... Birand’? tarif edebilece?imiz ne çok özelli?i var... 

Ru?en Çak?r – Vatan

Seni çok özleyece?iz Mehmet Ali Abi…

CNN Türk’ün kurulu? sürecinde birlikte çal??t???m, s?k s?k kavga etti?im ama hep kendisinden bir ?eyler ö?rendi?im Galatasarayl? Mehmet Ali Abi’yi çok özleyece?im. 

Kayb?m?z çok büyük. Allah rahmet eylesin.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Ruhat Mengi – Vatan

Sevgili Birand… Ne büyük kay?ps?n

Çok ama çok üzgünüm, ne büyük bir kay?p hepimiz için, uzun y?llard?r onun gülen yüzünü, renkli ki?ili?ini ekranda izlemi? olan herkes için ve Türk medyas? için!

Sevgili Mehmet Ali Birand’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine ba?sa?l??? diliyorum. Mekan? cennet olsun!

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Murat Çelik – Vatan

Son dakika!

Çok üzüldüm. Çok!

Bunca y?ld?r Birand ile birlikte çal??mak nasip olmam??t? bana.

Bunu, “Ke?ke beraber çal??sayd?k” manas?nda söylemiyorum. “Asl?nda pek de yak?ndan tan?mazd?m” diyorum.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Tuncer Köseo?lu – Taraf

Birand

Lodosu oldum olas? sevmem, ruhumda f?rt?nalar yarat?r. Yine öyle f?rt?nal? bir günde gazeteye geldim. Günlük gazeteleri okurken bir arkada? Mehmet Ali Birand öldü dedi... Her ölüm erken ölümdür ya yine de yak??t?ramam??t?m bu güzel adama ölümü; daha dün demincek o en sevimli hâliyle haberleri sunan koca bir ç?nar?n sonsuzlu?a gitti?ini dü?ünmek bile sarst? beni.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Mehmet Barlas – Sabah

Hayat? hakk?n? vererek ya?amak ve Mehmet Ali Birand

Mehmet Ali Birand’?n hayata ba?l?l???n? ve habercilik heyecan?n? y?llard?r izlerken, do?umla ölüm aras?nda aç?lm?? parantezin, baz? insanlar taraf?ndan nas?l bilinçle dolduruldu?unu dü?ündüm hep.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Tuncer Köseo?lu – Taraf

Birand

Lodosu oldum olas? sevmem, ruhumda f?rt?nalar yarat?r. Yine öyle f?rt?nal? bir günde gazeteye geldim. Günlük gazeteleri okurken bir arkada? Mehmet Ali Birand öldü dedi... Her ölüm erken ölümdür ya yine de yak??t?ramam??t?m bu güzel adama ölümü; daha dün demincek o en sevimli hâliyle haberleri sunan koca bir ç?nar?n sonsuzlu?a gitti?ini dü?ünmek bile sarst? beni.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

Mehmet Barlas – Sabah

Hayat? hakk?n? vererek ya?amak ve Mehmet Ali Birand

Mehmet Ali Birand’?n hayata ba?l?l???n? ve habercilik heyecan?n? y?llard?r izlerken, do?umla ölüm aras?nda aç?lm?? parantezin, baz? insanlar taraf?ndan nas?l bilinçle dolduruldu?unu dü?ündüm hep.

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n?z

(Gazeteciler.com)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri