forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

digital-dunya?nsan ve Çevre Derne?i Binder taraf?ndan organize edilen “Sosyal Çal??malar ?çin Dijital Dünya Analizi” program?, ?stanbul ve yak?n illerdeki 30’e yak?n sivil toplum kurulu?unun yönetici ve üyelerinin kat?l?m?yla ?stanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekle?tirildi.

Sivil toplum kurulu?lar?n?n dijital geli?melere kay?ts?z kalamayaca??n? belirten Zinde Sosyal Geli?im Derne?i Ba?kan? Emin Ç?nar, “Kitle ileti?im araçlar? geli?erek, geni?leyerek hayat?m?z? etkilemeye devam edecektir. Mühim olan, varl?k sebebimize uygun bir hayat? ya?ayabilmemiz bak?m?ndan, ilahi mesaj?m?z Kur’an’?n anlam?yla her an bulu?arak, Peygamber (sas) Efendimizin tavsiye ve prensiplerine tam uyarak, medyan?n ve tüm kitle ileti?im araçlar?n?n bize sundu?u imkânlar? ve içerikleri kritik ve analitik dü?ünme süzgecinden geçirerek ‘bilinçli medya takipçisi’ olmakt?r” dedi.

 

Hafta sonu yap?lan program?n aç?l?? konu?mas?n? Turkuvaz Medya (ATV-Sabah) Bilgi Sistemleri Grup Müdürü Hasan Kahveci yapt?. Teknolojinin giderek önemini art?rd???n? ve hayat?m?z? ku?att???n?, genel yap?s?yla medyan?n, özelde sosyal medyan?n giderek önem kazand???n? belirten Hasan Kahveci, “Özellikle genç ku?aklar için vazgeçilmez bir araç haline gelen internetin ve sosyal medya olgusunun iyi alg?lanmas?, ta??d??? risklerin fark?na vararak, içinde kaybolmadan amaçlar?m?za uygun olarak etkin ve do?ru bir ?ekilde kullan?lmas? için çal??malar yap?lmas? gerekiyor. Bugünkü program?m?zda hep birlikte dijital dünyan?n durumunu, nereye gitti?ini ve etkin bir ?ekilde nas?l kullan?labilece?imizi anlamaya çal??aca??z” dedi.

Sunuculu?unuileti?im uzman? ?brahim Çelen’in yapt??? program?n ö?leden önceki ilk k?sm?nda Türkiye Bili?im Derne?i ?stanbul ?ubesi Onur Kurulu Üyesi Levent Karada?, “Sivil Toplum Kurulu?lar?nda Sosyal Payla??m Sitelerinin Önemi; Sosyal Ya?am? Yeniden Dü?ünmek” konusunda kat?l?mc?lara hitap etti. Sosyal medyan?n ortaya ç?kmas?yla birlikte payla?an, tart??an, soran, yorum yapan ve ele?tiren büyük kitleler olu?tu?unu ifade eden Levent Karada?, “Yap?s? gere?i öngörülemez ve müdahale edilmedi?i takdirde kontrolsüz ?ekilde yay?labilen sosyal medya içeri?inin takibi, analizi ve do?ru ?ekilde yönetimi, internet ortam?nda itibar?n? korumak isteyen marka ve ki?iler aç?s?ndan ihtiyaç halini ald?” dedi. Günümüzde siber sava?lar?n artt???n? kaydeden Karada?, ?ran nükleer santral?n?n çökertilmesini, radar sistemi hack’lendi?i için Libya sava? uçaklar?n?n hareket edememesini, Türkiye’de 50 milyon insan?n ki?isel bilgilerinin çal?nmas?n?, son dönemde artan ak?ll? evlere internet üzerinden yap?lan sald?r?lar? örnek olarak verdi.

“Bir hikâyeniz varsa sosyal medya size hizmet eder”

Sivil toplum kurulu?lar?n?n etkin olamamas?n?n nedenlerini, kat?l?m?n dü?ük olmas?, mali sorunlar, kurumsal kapasitenin dü?üklü?ü, yenilikçi projelerin üretilememesi, STK’lar aras? i?birli?inin sa?lanamamas? ve medyada yeterince yer edinilememesi olarak s?ralayan Levent Karada?, “STK’lar çok iyi organize olarak sosyal medyada gönüllülere ula?abilir, güçlü üye güçlü proje profili olu?turabilir, sponsorlar bulabilir, sesini geni? kitlelere duyurabilirler. Muhataplar?n?n hepsi sosyal medyada yer al?yor. Sosyal medyay? bilinçli ve aktif kullanan STK’lar di?erlerinden her zamanbir ad?m önde olacakt?r. Anlatacak bir hikâyeniz, takdir toplayacak bir faaliyetiniz varsa sosyal medya size hizmet eder” dedi.

Program?n ö?leden önceki ikinci bölümünde ?stanbul ?ehir Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörü R?dvan Ahmet, “Dijital Sosyal Medya Dünyas?nda Gelecek, Trendler ve Yeni Riskler” ba?l?kl? sunumunda, dünyada bilgi üretiminin her y?l katlanarak büyüdü?ünü,2012 y?l?nda tüm insanl?k tarihinde üretilen kadar bilgi üretildi?inin varsay?ld???n? söyledi. Dünyada internete girenlerin yar?s?n?n sosyal a?lar? kullanmas?na kar??n Türkiye’de internete giren 36 milyon ki?iden 33 milyon gibi çok yüksek bir kitlenin sosyal a?lar? kullanmas?n?n dikkat çekici oldu?unu ifade eden R?dvan Ahmet, “Türkiye interneti kullanma noktas?nda dünyada 15. s?raya yükseldi. Daha önce arama motorlar? ilk s?ralarda yer al?rken son y?llarda sosyal a?lar üst s?ralara yerle?ti. Evde televizyon seyreden toplumdan, yava? yava? evde bilgisayar ve tabletlerden video/film seyreden bir toplum haline geliniyor. Giderek mobil internet kullan?m? art?yor. Her i?imizi ak?ll? telefonlarla yapar olduk. Ara?t?rmalara göre evlerde sabit internet yerine mobil interneti daha fazla kullan?yoruz. Pazar da??l?m?nda da online mecralar klasik medya mecralar? olan gazete, televizyon ve radyonun önüne geçmek üzere.Teknolojik geli?me, izleyici ve dinleyici kitlesinin davran??lar?n? kitle ileti?im araçlar? vas?tas?yla ?ekillendirmektedir. Baz? alanlarda ise izleyici ve dinleyici talepleri teknoloji alan?ndaki geli?meleri etkilemektedir” diye konu?tu.

“STK’lar Z ku?a?? üzerine fikir yürütmelidir”

Medyan?n ku?aklar üzerindeki etkisine de?inen R?dvan Ahmet, 1965-1981 aras?nda do?anlara X, 1982-2000 aras?nda do?anlara Y ku?a??, 2001’den sonra do?anlara Z ku?a?? ad? verildi?ini söyledi. Z ku?a??n?n internet ve mobil ileti? devrimiyle ya??t oldu?unu, her türlü teknik cihaz? kullanabildiklerini, konu?maktan çok mesajla?may? tercih ettiklerini, de?i?ime h?zl? adapte olduklar?n?, ayn? anda birçok i?i yapabildiklerini, hemen ula?mak ve payla?mak istediklerini, sosyal a?lar? vazgeçilmez olarak gördüklerini, arkada?lar?n? sosyal a?lardan seçtiklerini, görsel ö?renime yatk?n olduklar?n? belirten R?dvan Ahmet, buna kar??n Z ku?a??ndan olanlar?n X ve Y ku?a??yla ileti?im problemi ya?ad?klar?n?, gerçek dünyan?n aksine sanal dünyada ya?amay? tercih ettiklerini, dikkatlerini toplamakta zorluk çektiklerini, sab?rs?z olduklar?n?, rastgele ya?ad?klar?n? ve güvenli?e dikkat etmediklerini söyledi. ?u an sosyal medyada ve sosyal a?larda Y ku?a??n?n etkin oldu?unu ve teknolojiyi geli?tirdi?ini belirten R?dvan Ahmet, bunun bir süre sonra de?i?ece?ini söyledi. Genelde teknoloji devrimini, özelde ise sosyal a?lar? ve sosyal medyay? gerçek anlamda Z ku?a??n?n ?ekillendirece?ini ifade eden R?dvan Ahmet, sivil toplum kurulu?lar?n?n Z ku?a?? üzerine fikirler üretmesi gerekti?ini kaydetti. R?dvan Ahmet son olarak, teknoloji ne kadar geli?irse geli?sin, medya ne kadar çe?itlenirse çe?itlensin önemli noktan?n aktar?lan mesaj?n ne oldu?unun iyi belirlenmesi gerekti?ini, güvenilir ve do?ru bilginin her dönemde önemli oldu?unu kaydetti.

Ö?leden sonraki oturumun ilk konu?mac?s? AKRA FM Genel Müdürü Naim Güleç ise “Görsel ve ??itsel Medyan?n Yar?n? ve Sivil Toplum Kurulu?lar?” konusunda kat?l?mc?lara hitap etti. ?nsano?lunun f?trat? gere?i çevresinde olup biteni ö?renme, geli?meler üzerine dü?ünme ve fikirlerini ba?kalar?yla payla?ma ihtiyac? hissetti?ini, bunun da haberle?me eylemini ba?latt???n? belirten Naim Güleç, “Medyay?, haberdar etme, bilgilendirme, e?itme ve e?lendirme fonksiyonlar? icra eden kitle ileti?im araçlar? olarak ifade ederiz. Bu medyan?n görünen yüzüdür. Medya ayn? zamanda gündem belirleyen bir mecrad?r, toplumun ne dü?ünece?ini, ne hakk?nda ne kadar dü?ünece?ini belirlemeye çal???r. E?er bilinçli bir medya kullan?c?s? de?ilsek medya dünyay? alg?lama biçimimizi de?i?tirebilir,ç?kar gruplar? için önemli olan? toplum için de önemli hale getirmeye çal??abilir, siyasilerle ç?kar amaçl? hareket edebilir, reklamveren ?irketlerin gizli reklama dayal? haberlerini yapabilir, zihinleri yönlendirebilir, subliminal tekniklerle bilinçalt?na göndermeler yapabilir, 25. kareye yerle?tirdi?i görüntülerle çizgi film izleyen çocu?a cinsel içerikli mesajlar gönderebilir, ahlaki dejenerasyonu tetikleyebilir, aileyi y?pratabilir. Bu her medya grubu için geçerli de?il anacak genel temayül bu yöndedir” dedi.

Toplumun gelece?iyle ilgili kayg? duymayan baz? medya kurulu?lar?n?n manipülasyon ve dezenformasyon tekniklerini kullanabildi?ini, bilgi eksi?i bulunan baz? medya çal??anlar?n?n ise misenformasyon yoluyla toplumu yan?ltt???n? belirten Naim Güleç, medyan?n yapt??? yay?nlarla,ba?ta tüketim al??kanl?klar? olmak üzere birçok alanda toplumu dönü?türdü?ünü söyledi.

“Multimedya yay?nc?l?k dönemini iyi alg?lamal?y?z”

Kitap, gazete, dergi, radyo, televizyon ve sineman?n klasik medya olarak nitelendirildi?ini ifade eden AKRA FM Genel Müdürü, yeni medyan?n temel unsurlar?n?n ise internet habercili?i, sosyal a?lar, sosyal a?lar? da içine alan sosyal medya ile bu alan?n vazgeçilmezi olan iste?e ba?l? yay?nc?l?k anlay??? oldu?unu ifade etti. 21. yüzy?lda multimedya yay?nc?l?k döneminin ya?and???n? ve bu yeni dönemin iyi alg?lanmas? gerekti?ini kaydeden Naim Güleç, “Haber, foto?raf, video, podcast gibi içerikler; internet, uydu, dijital platform karasal/say?sal radyo ve televizyon gibi iletim araçlar?yla; bilgisayar, tablet, ak?ll? telefon, smart televizyon gibi ileti?im araçlar?yla kitlelere aktar?l?p onlara izle, dinle, oku, be?en, yorum yap, yönlendir, payla?, haberdar et, geli?tir, ?ikâyet et seçenekleri sunuluyor. Temel gaye insanlar?n sat?n alma ve kullanma güdüsünün tetiklenmesidir” diye konu?tu.

Görsel ve i?itsel medyada de?i?imin ba?lad???n? ifade eden Naim Güleç, “6112 Say?l? Kanun’la birlikte radyo ve televizyonlar medya hizmet sa?lay?c?s? oldu. ?ste?e ba?l? yay?nc?l?k tan?mland?. 2013 y?l?n?n ilk yar?s?nda karasal say?sal televizyon ihalesi sonras? yeni bir döneme girilecek. 11 HD, 22 SD televizyon yay?nda olacak. Televizyonlar da radyolar gibi hareket halindeyken takip edilebilecek.Kanuna göre radyo ihalesi, Türkiye’deki analog tv yay?n?n sona erdirilece?i 2015 y?l?nda yap?lacak. Baz? ülkelerde revaçta olan HD radyo yay?n? yak?nda gündemimize girecek. Yeni dönemde uydu, kablo ve IP üzerinden yap?lan dijital platform yay?nc?l??? a??rl???n? hissettirecek. IP TV, Mobil TV ve Web TV yay?nc?l??? hayat?m?za daha fazla girecek. OTT ve HBB TV gibi internet tabanl? yeni uygulamalarla görsel ve i?itsel medya tüketiciye daha kaliteli hizmet verebilecek” dedi.

Teknolojideki geli?melerin paralelinde son y?llarda “yak?nsama” kavram?n?n gündemimize girdi?ini ifade eden Naim Güleç, konu?mas?na ?öyle devam etti:

“Medya, telekom ve bilgi teknoloji ?irketleri giderek birbirlerine ba??ml? hale geliyorlar. Bir medya ?irketinin Mobil TV yay?n?n?, bilgi teknolojileri ?irketinin üretti?i ak?ll? telefon üzerinden bir GSM ?irketinin altyap?s?n? kullanarak izlemeye ba?lad?k. Yak?nsama, kitle ileti?im araçlar? aras?ndaki mesafeyi giderek azaltacak. Sivil toplum kurulu?lar?, yak?nsaman?n ortaya koyaca?? yeni imkânlar? çok iyi de?erlendirmelidir.”

“Kaliteli içeri?iniz varsa her platformda yer bulur”

?lkeli yay?nc?l???n, do?ru ve özgün içerik üretmenin, kaliteli ses/video ar?ivi olu?turman?n, kesintisiz web yay?n?n?n ve teknolojinin verimli kullan?m?n?n görsel ve i?itsel yay?nc?l?k alan?ndaçok önemli hale geldi?ini ifade eden Naim Güleç, “?zleyiciler ve dinleyiciler art?k istedi?i içeri?e diledi?i zamanda ula?mak istiyor. Kaliteli içeri?iniz varsa her platformda yer bulur ve kitlenizle bulu?abilirsiniz. Sivil toplum kurulu?lar?, faaliyetlerine ili?kin görsel ve i?itsel materyalleri özgün bir medya ürünü haline getirerek ba?ta sosyal medya olmak üzere tüm kitle ileti?im araçlar?nda yer almas?n? önemsemelidir. Önemliolan hangi sosyal medyay? nas?l kullanaca??m?z? bilmektir” dedi.

Sivil toplum kurulu?lar?n?n faaliyetlerini duyurmak, bilinirliklerini art?rmak, markalar?n? olu?turmak, sayg?nl?klar?n? art?rmak, yeni üyelere ula?mak bak?m?ndan medyan?n deste?ine ihtiyaç duydu?unu belirten Naim Güleç, konu?mas?n?n sonunda sivil toplum kurulu?lar?na ?u önerilerde bulundu:

“Bir STK hangi alanda faaliyet gösteriyorsao alana ilgi duyan muhabir ve editörlerle ileti?im kurulmal?d?r. Medya yöneticileri belli aral?klarla ziyaret edilerek faaliyetler yüzyüze ileti?imle anlat?lmal?d?r. Her türlü medya mecras? yak?ndan takip edilmeli, medya ileti?im listesi olu?turulmal?d?r. Bas?n bülteni, medya mensuplar?n?n ilgili duyaca?? kalitede ve içerikte haz?rlanmal?, foto?raf, video ve mümkünse prodüksiyonlarlabas?n bülteni zenginle?tirilmelidir.Zaman zaman radyo ve televizyonlara konuk olunmal?d?r. STK’lar sosyal medyan?n, klasik medyaya oranla daha az maliyet ve emekle daha etkili kullan?labildi?inin fark?nda olmal?d?r.”

“Web siteleri STK’lar?n çevrimiçi ?ubeleridir”

Ö?leden sonraki bölümün ikinci konu?mac?s? e-ticaret ve sosyal medya uzman? Göksel Öztürk, kat?l?mc?lara “Web ve Sosyal Medya Ortam?n?n Etkin Kullan?m?” hakk?nda bilgi verdi.

2012 sonu itibariyle dünyadaki 7 milyar insan?n 2.4 milyar?n?n internet kulland???n?, bu insanlar?n yar?s?ndan fazlas?n?n sosyal a?larda hesab? oldu?unu ifade eden Göksel Öztürk,  “Bilinçli ad?mlar at?ld???nda sosyal a?lar ve sosyal medya tahmin edilemeyen imkânlar? sivil toplum kurulu?lar?na sunabilecektir” dedi.

Dünyada 135 milyon civar?nda alan ad? (domain), yakla??k 30 milyon civar?nda ise aktif kullan?mda olan (reyting ölçüm sitelerinin dikkate ald???) web sitesi oldu?unu ifade eden Göksel Öztürk "Eskiden s?radan bir web sitesine sahip olmak yeterliydi. Ama günümüzde milyonlarca site aras?nda kaybolmamak, rakiplerinizin gerisinde kalmamak için hat?r? say?l?r bir web sitesine sahip olmak zorundas?n?z" dedi ve bunun nas?l olaca??na dair önemli bilgiler aktard?.

?nternet ortam?n?n giderek geni?ledi?ini ifade eden Göksel Öztürk, “Arama motorlar? ve web otoritelerince dikkate al?nan, potansiyel kullan?c?lar taraf?ndan kolay eri?ilebilir etkili bir web sitesine sahip olmak için dünyadaki yakla??k 30 milyon site aras?nda yüzde 1-2’lik dilime girmek giderek zorla?maktad?r. Bunun da belli ba?l? ve sürekli güncellenen kriterleri vard?r. En önemli kriterlerden biri özgün ve güncel içeri?e sahip olmakt?r. Sitedeki sayfalara verilmi? ba?lant?lar çok önemlidir. Ba?lant? veren sitelerin kalitesi bir sitenin kalitesini etkileyen unsurlar aras?ndad?r. Siteye do?rudan giri?lerin artmas?, sitede geçirilen süre, ziyaretçi sadakati ve tekil hit say?s? bir siteyi di?erlerinden farkl? k?lan unsurlardand?r” diye konu?tu.

?stanbul’da faaliyet gösteren sivil toplum kurulu?lar?n?n sitelerinin durumunu tek tek analiz eden Göksel Öztürk, konu?mas?na ?öyle devam etti:

“Web sitelerini sadece birer ileti?im sayfas? olarak görmemeliyiz. Amac?na uygun kullan?m, muhteva zenginli?i, kullan?m kolayl???, dil kurallar?na uyum, ??k bir tasar?m, kurumsal kimlik ve güncellik olmadan bir sitenin etkin olabilmesi zordur. Uzmanlardan profesyonel destek al?nmal?d?r. SWOT analizi yap?larak zay?f ve güçlü yönler tespit edilmelidir ve ona göre çözüm üretilmelidir.

Üyelerle etkile?ime önem verilmelidir. Web siteleri bizim online ?ubemiz, online yüzümüzdür. Herkesin var bizim de olsun mant???yla hareket edilmemelidir. Nas?l ki insanlar derne?imize u?rad???nda hemen ilgilenmek onu kazanmak isteriz, web sitelerimiz de buna yönelik olmal?.

E-posta aboneli?i halen önemlidir. Blog ve forumlarda iz b?rak?lmal?d?r. Web sitesi sosyal medya ile entegre edilmeli böylece sitede yay?mlanan içerik sosyal a?lar üzerinden potansiyel kitlelere de ula?t?r?labilmelidir."

Sosyal a?lara da de?inen Göksel Öztürk konu?mas?n? ?öyle tamamlad?:

"Burada önemli olan husus sizin neyi, ne amaçla, kimlere payla?t???n?zd?r. Sosyal medyay? sizin aleyhinize tehlikeli yapan ?ey neyi payla?t???n?zd?r. Çünkü payla?t???n?z ?ey dakikalar içinde milyonlar taraf?ndan izlenebilir. Faydal? yapan ise asl?nda yine tam budur, faydal? bir payla??m milyonlarca insan taraf?ndan istifade edilebilir. Dolay?s?yla neyi payla?abilece?inizi bildikten sonra gönderin de dünyay? dola??p gelsin."

“E-sisteme geçen STK’lar gelecekte daha etkin olacak”

Ö?leden sonraki oturumun son konu?mac?s? olan Zinde Sosyal Geli?im Derne?i E-Sistem Çal??ma Grubu Üyesi Ahmet Edip Seçkin, kat?l?mc?lara “Ortak Alan: ?nternet” konusunda hitap etti. Kurulu?lar?n yapt??? toplant?, yaz??ma ve ileti?im gibi temel eylemlerini hem klasik yakla??mla hem de internet yakla??m?yla ele ald?. Sunumunu web ortam?ndan uygulamal? bir ?ekilde yapan Edip Seçkin, “Günümüzde online hizmetleri kullanmak zaman, mekan ve maliyet bak?m?ndan avantaj sa?layacakt?r. Klasik bir sivil toplum kurulu?u toplant?lar?n? daha çok fiziki ortamda yüzyüze yapar, mekâna ve zamana ba?l? olarak toplant?s?n? icra eder, yaz??malar kâ??da/bilgisayara aktar?l?r. E-sistemli bir dernekte ise toplant?lar Google Hangout ve Skype ve benzeri araçlar ile 10 ki?iye kadar görüntülü, etkile?imli yap?l?r ve bunu da ücretsiz bir ?ekilde online yapabilir. Herkes evinden toplant?ya kat?labilir. Böylece zamandan tasarruf sa?lan?r, mekân faktörü ortadan kalkt??? için farkl? k?talarda ya?ayan üyeler de toplant?ya kat?labilir. Toplant?da al?nan kararlar?n online dokümantasyon hizmeti veren uygulamalara kaydedilebilir. Böylece bir taraftan h?zl? ileti?im kurulurken, di?er taraftan bilgiye do?ru ve h?zl? eri?ilmi? olur. Hem ula??m hem mekân kiralama maliyeti ortadan kalkm?? olur.   Sivil toplum kurulu?lar? ortak alan interneti, e-toplant?lar yapacak ?ekilde kullanmaya ba?lad?. Bu tür sivil toplum kurulu?lar?n?n say?s? giderek artacakt?r. E-sisteme uyum sa?layan STK’lar internet dünyas?ndaki tak?m çal??mas?na olanak sa?layan araçlar? daha etkin bir ?ekilde kullanma yetisini kazanacakt?r” dedi.

“STK’lar bilinçli medya takipçisi olmak zorunda”

Program?n de?erlendirme konu?mas?n? yapan Zinde Sosyal Geli?im Derne?i Ba?kan? Emin Ç?nar, “Bugün burada konu?ulanlardan anl?yoruz ki, insano?lunun üretti?i teknolojik ayg?tlar, kitle ileti?im araçlar? vas?tas?yla yine insanlar? dönü?türüyor. Gelecek nesil hayat? bizden daha farkl? alg?layacak ve ya?ayacak. Jenerasyon fark? uyumu zorla?t?r?yor. Sivil toplum kurulu?lar? olarak hepimizin sosyal sorumluluklar?m?z var. Sosyal medya dahil her türlü medya, dijital de?i?ime kar?? duyars?z kalamay?z. Bugüne kadar örnek al?nan bir grup olarak nitelendirildik. Dijital ça?daki uygulamalar?m?zla örnek al?nmaya devam edilecektir. Gelece?in nesline hitap edebilmek için sivil toplum kurulu?lar?n?n sürekli kendisini revize etmesi gerekiyor.  Kurulu düzeni olan her dernek ayn? zamanda e-dernek olarak faaliyetini sürdürebilmelidir” dedi.

Medyaya ve sosyal medyaya bak???n nas?l olmas? gerekti?ini de?erlendiren Emin Ç?nar, konu?mas?n? ?u ifadelerle bitirdi:

“Dünyan?n gidi?at?n? yönlendiren sistem ve organizasyonlar her zaman var olacakt?r. Kitle ileti?im araçlar? her daim aktif olacak ve geli?erek, geni?leyerek hayat?m?z? etkilemeye devam edecektir. Mühim olan, varl?k sebebimize uygun bir hayat? ya?ayabilmemiz bak?m?ndan, ilahi mesaj?m?z Kur’an’?n anlam?yla her an bulu?arak, Peygamber (sas) Efendimizin tavsiye ve prensiplerine tam uyarak, medyan?n ve tüm kitle ileti?im araçlar?n?n bize sundu?u içerikleri kritik ve analitik dü?ünme süzgecinden geçirerek ‘bilinçli medya takipçisi’ olmakt?r. Ba?ta sosyal medya olmak üzere her türlü medya ortam?nda, tedbiri elden b?rakmadan fark?m?z? ortaya koyarak fark?ndal??? art?rmakt?r.”

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri