forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

aksiyon-babiali

Medya–siyaset ve ticaret ili?kilerindeki çürümenin tavan yapt??? ve bas?n patronlar?n?n tam 10 banka bat?rd??? ?kitelli dönemi, Hürriyet Medya Towers’?n y?k?l???yla sona erdi. ??te 90’lar medyas? ve Bâb?telli’nin hasar raporu…

 

ZAFER ÖZCAN - AKS?YON KAPAK 

Bas?n sektörü ‘medya’ olmadan önce, gazetecilerin ve gazetelerin merkezidir Bâb?âli yoku?u. Ca?alo?lu’nun buram buram tarih kokan dar sokaklar?nda yeti?ti, hem Osmanl? hem de Cumhuriyet döneminin kalem?orlar?. Gazete patronlar?n?n meslekten gazeteci oldu?u, bas?na d??ar?dan sermaye giri?inin henüz ya?anmad???, gazetecilerin vapura, tramvaya bindi?i, klasik deyimle ‘toplumdan kopulmam??’ zamandan söz ediyoruz. Necip Faz?l’lar, Peyami Safa’lar, Bedii Faik’ler, Ali Naci Karacan’lar, Kemal Il?cak’lar, Abdi ?pekçi’ler hatta Simaviler ve Ahmet Emin Yalman’lar dönemi. En sert polemiklerin ya?and???, muharrirlerin kalemlerini âdeta silah gibi kulland??? y?llarda, muhalefet Bâb?âli’den yükselirdi. ?nternet ve televizyonun olmad??? vakitlerde, gazetecilerin k?vrak üslubu ve pervas?z kalemleri, gündemi belirlerdi. Gazetecilikte üslubun âdeta sanat kabul edildi?i günlerdi, Bâb?âli y?llar?…Üstad Necip Faz?l, ‘Bâb?âli’ ad?n? verdi?i otobiyografisine ba?larken, bahsedilenin sadece bir semt ad? olmad???n? anlat?yor: “Bütün yollar Roma’ya ç?kar. Cihana hâkim bir imparatorluk nizam?n?n tarihte mihrak noktas?d?r çünkü Roma… Bizde de bütün yollar Bâb?âli’den geçer. Fikir, sanat, ilim, politika, pafta pafta, bu memlekette duygu ve dü?ünce k?vran??? belirten kim varsa çar??s?n?, pazar yerini Bâb?âli’de bulur zira… Bu kabil insanlar nerede ve neyle u?ra?makta olursa olsunlar, Bâb?âli’den say?labilirler…”‘Bu kabil insanlar’ Bâb?âli’den say?lm?yorlar art?k. Köprünün alt?ndan çok sular akt?. Bâb?âli defterini kapatanlar, ikame ettikleri ?kitelli’den de çabuk vazgeçti. 20 sene önce tas?n? tara??n? toplayarak ?kitelli’deki plazalara ta??nan ve bas?ndan medyaya ink?lap eden sektör, art?k yeni sulara yelken açt?. Bâb?telli diye de an?lan ?kitelli medyas?n?n son temsilcisi Hürriyet Grubu ve onun ‘Hürriyet Medya Towers’ diye an?lan me?hur binas? da in?aat sektörünün çarklar? aras?nda eridi gitti. Nurol Gayrimenkul’ün 127,5 milyon dolara Do?an ailesinden ald??? binan?n yerine i? merkezi ve rezidans in?a edilecek. Nurol firmas?n?n kepçeleri asl?nda fark?nda olmadan medya için bir dönemin daha kapand???n? ilan ediyor…

 Plaza gazetecili?i

 Bâb?telli’yi ilk terk eden Sabah ve atv’nin yeni mekân? Be?ikta? Barbaros Bulvar? oldu. ?kitelli’deki bina bir süre ?? Bankas?’na ev sahipli?i yapt?ktan sonra ilaç firmas? Deva Holding’e sat?ld?. Uzanlar?n me?hur binas? da önce bir GSM ?irketinin merkezi oldu, ard?ndan sahibi de?i?en Star gazetesi ile Kanal 24 televizyonu buraya ta??nd?. Binay? Defacto isimli tekstil ?irketiyle payla??yorlar. ?kitelli ve Türkiye’nin ilk özel televizyonu Star, art?k Do?u? Grubu bünyesinde ve Maslak’ta yay?na devam ediyor. Hürriyet gazetesi ise Ba?c?lar’daki Do?an Medya Center’a ta??nd?. Milliyet ve Do?an Grubu’nun di?er yay?nlar?na ev sahipli?i yapan binada art?k Kanal D, CNNTÜRK kanallar? ile Hürriyet, Posta ve Radikal gazeteleri de bulunuyor. Do?an’?n di?er gazeteleri Milliyet ve Vatan ise Demirören Grubu’na sat?ld?. Rüzgâr gibi geçen ve hem ülkenin hem sektörün dengelerini altüst eden Bâb?telli y?llar? nas?l geçti ve arkas?nda nas?l bir iz b?rakt?? Bir hasar tespiti yapmakta fayda var.Bâb?âli’nin önemini yitirmesiyle memleketin d??a aç?lmas? paralel giden süreçler. 12 Eylül darbesinden sonra tek ba??na iktidara gelen Turgut Özal’?n d??a aç?lma hamlesi ve i? dünyas?ndaki h?zl? geli?melerden bas?n sektörü de nasibini alacakt?r. ?? adamlar?n?n gazetecilik ‘i?i’ne ilgi duymaya ba?lamas?yla, bugün konu?tu?umuz pek çok sorunun temeli at?lm?? olur. O güne kadar mesle?i gazetecilik olan patronlar?n elindeki bas?n sektöründe art?k i? adamlar?n?n da gözü vard?r.Nitekim ilk ad?m Ayd?n Do?an’dan gelir. Otomobil, ticari araç ve in?aat gibi sektörlerde faaliyet gösteren, Koç Grubu ?irketlerinin bayili?ini yapan Gümü?hane Kelkitli Ayd?n Do?an, 1979’da Milliyet gazetesini alarak sektöre girer. ?kinci büyük hamlesi ise 1994’te, Simavi ailesinden Hürriyet’i almakt?r. ?zmirli gazete (Yeni As?r) patronu Dinç Bilgin’in ulusal bir gazete (Sabah) ç?karmak için 1985’te geli?inden sonra Hürriyet’in Do?an’a sat?lmas?, Bâb?âli’nin Bâb?telli’ye dönü?ümünün en önemli kilometre ta?lar? olur.

Bab?âli dönemini bitirerek Bâb?telli günlerini ilk ba?latan Sabah Grubu’dur. Dinç Bilgin, kendi aç?s?ndan sonun ba?lang?c? denebilecek serüvene hayli ?a?aal? ba?lar. ?kitelli Bas?n Ekspres Yolu üzerinde ve tam da Ayamama Deresi kenar?na in?a edilen ‘ak?ll?’ Sabah-atv binas?, dönemin teknoloji harikas?d?r. K?sa süre sonra, Türk medyas?ndaki de?i?im ve negatif dönü?ümün de simgesi olacakt?r bu bina. Gazetecili?i halktan koparan, toplumdan uzakla?t?ran, medyay? kendi sektörü d???ndaki i?lere bula?t?ran, bankac?l??a sokan, toplum mühendisli?i operasyonlar?n?n arac? hâline getiren sembollerden biri, belki de en önemlisidir ?kitelli’deki ünlü yap?. Yeni As?r’?n kurucusu, bütün hayat? gazetecilikle geçmi? bir aileyi yoldan ç?karan sürecin temelleri de o binada at?lm??t?r. Bâb?âli’nin, Bâb?telli’ye dönü?ümünü simgeleyen ‘plaza gazetecili?i’ Türkiye’nin en kritik y?llar? denebilecek 90’lar?n kilit aktörüdür. Dinç Bilgin’e sadece gazetecili?i de?il, neredeyse her ?eyini kaybettiren bir dönem olur Bâb?telli y?llar?. Nitekim kendisi y?llar sonra verdi?i röportajlarda yapt??? yanl??lar?, askerî vesayetin nas?l dümen suyuda girdiklerini ve gazetecilik d??? i?lere bula?arak yapt?klar? vahim hatalar? tek tek itiraf edecektir.

 Medya, siyaset, vesayet!

Bas?n sektörünün Bâb?âli y?llar? Osmanl?’n?n son dönemlerinde ba?l?yor. Sultan 2. Mahmut döneminde, o zaman devletin de merkezi konumundaki Bâb?âli’de ilk gazete yay?na ba?lar. Takvim-i Vekayi ad? verilen ‘resmî’ yay?n organ?n?n amac?, devletin reformlar?n? halka daha iyi anlatmakt?r. Bu gazetenin yay?n tarihi 1831’i dikkate alacak olursak, sektörün Bab?âli geçmi?i 1990’lara kadar yakla??k 160 y?l devam ediyor. Buna kar??l?k sadece 20 y?l devam eden ?kitelli dönemi, sektörde uzun y?llar tedavi edilemeyecek yaralar açm?? ve derin izler b?rakm??t?r. Bunun birkaç sebebi var. Birincisinin bas?n d???ndan sermayenin sektöre girmesi oldu?unu belirtmi?tik. ?kinci önemli sebep ?kitelli dönemiyle özel televizyonlar?n devreye girmesi. Bu ayn? zamanda bas?n?n medyaya dönü?ümünün ba?lang?c?d?r. ?kitelli’deki Sabah Plaza atv’ye, Hürriyet Medya Towers Show TV’ye, Uzanlar?n Star gazetesi Star TV’ye ev sahipli?i yapmaktad?r.

Televizyonun etkisini de arkas?na alan bas?n gruplar? güçlerinin zirvesindedir art?k. Bu gücün kontrolden ç?kmas?na zemin haz?rlayansa özel televizyonlarla birlikte ?kitelli y?llar?na rastlayan ‘koalisyonlar’ dönemidir. Bas?n d???ndan sermayeye ek olarak, reklam pastas?n?n büyümesiyle bir anda maddi gücünü katlayan, televizyonlar?n devreye girmesiyle ula?t??? kitleleri h?zla büyüten medya sektörü bir de kar??s?nda zay?f koalisyon hükümetlerini bulacakt?r. Tam bir güç zehirlenmesi vakas?. Birkaç milletvekili transferiyle dü?ürülebilen zay?f hükümetlere kar?? di?er güç oda?? askerle i? tutman?n dayan?lmaz cazibesini de bu dönemde ke?fedecektir medya patronlar? ve elbette yöneticileri.?kitelli y?llar?n?n çok sorunlu geçmesinde, medyan?n ili?kilerdeki dozu ayarlayamamas?, daha do?rusu ayarlamak istememesi temel etkendi denebilir. Medya-siyaset, medya-ticaret ve medya-asker ili?kilerinden bahsediyoruz. 1991-2002 aras?ndaki koalisyonlar döneminde gerek ekonomi gerekse demokraside ya?anan gerilemelerde, medyan?n kurdu?u sorunlu ili?kiler ba?roldeydi. ??ini büyütmek için medyan?n gücünü ke?feden sermaye sahipleri ve benzer amaçlarla medyay? kullanmaya hevesli siyasetçilerin ortaya ç?kard??? vahim sonuçlar dönemidir 90’lar…Aradan geçen k?sa sürede ad?n? unuttu?umuz birçok yeni yetme ‘bas?n patronu’ türemi?, ülke normalle?meye ba?lad?ktan sonra da bunlar?n ço?u silinip gitmi?tir. Sürecin en dikkat çekici özelli?i, di?er sektör yat?r?mlar?nda kâra odaklanan patronlar?n, konu medya olunca kârl?l??? ikinci plana atmas?d?r. Çünkü medya, holding menfaatlerinin ta??y?c?s? hâline gelmi?tir. Nitekim, 2000 y?l?nda Türkiye’de medyan?n yüzde 60’?n? elinde bulunduran Do?an Holding’in gazetecilik faaliyetlerinden elde etti?i kâr?n grup ?irketleri içindeki pay?, kendi internet sitesindeki verilere göre, sadece yüzde 4’tür. Buna kar??l?k o tarihe kadar medya yat?r?mlar?n?n toplam grup cirosundaki pay? yüzde 40’a ula?maktad?r. Bu örnek bile plazalar döneminde gazetecili?in hangi anlay??la yap?ld???n? anlatmaya yetiyor.

Ayd?n Do?an, Milliyet’i Karacanlardan ald??? 1979 y?l?ndan beri 34 y?ld?r medya sektöründe. Onun için, ‘medya sektörüne d??ar?dan giren en ak?ll? patron’ demek yanl?? olmaz. Benzer durumdaki onlarca patron silinip giderken, o bütün çalkant?l? dönemlerde ayakta kalmay? ba?ard?. Peki, plaza gazetecili?inin kurban? patronlar kimlerdi? Do?an’dan sonra medya sektörüne 1982 y?l?nda Güne? gazetesini kuran Kozano?lu-Çavu?o?lu Grubu girer. Yurtd???nda müteahhitlik yaparak ciddi sermaye birikimi olu?turan iki ortak, Hisarbank ve Odibank’?n hisselerini alarak finans sektöründe de etkin hâle gelir. Nitekim medya ve finans, o tarihten 2001 krizine kadar memleketin en dikkat çeken ikilisi olacakt?r. Güne? gazetesini daha sonra, Trabzonlu giri?imci Mehmet Ali Y?lmaz al?r. Gazetenin son sahibi ise Polly Peck Grubu’nun sahibi K?br?sl? giri?imci Asil Nadir olur. Nadir, Güne? d???nda Günayd?n gazetesi ve Geli?im Grubu’nu da alarak medyadaki etkinli?ini art?racak; ancak bu etkinlik uzun sürmeyecektir.

.

 Medya patronlar? 10 banka bat?rd?

90’lar?n ba?lar?nda medyada Uzanlar rüzgâr? esmeye ba?lar. Kemal Uzan ve o?ullar? Cem ile Hakan Uzan, 1991’de, Cumhurba?kan? Turgut Özal’?n o?lu Ahmet Özal ile ortakl?k kurarak ülkenin ilk özel televizyonu Star1’i (?nter Star’?) faaliyete geçirir. Uzanlar ayr?ca Adabank ve ?mar Bankas? ile finans sektöründe etkilidir. Aile daha sonra özelle?tirme ihalelerine girerek ald??? çimento ve elektrik ?irketleriyle h?zla büyüyecektir. Uzanlar, bas?n? silah gibi kullanarak her alanda etkin olmak isteyen patronlara en önemli örnektir. Hatta bu gücü parti kurarak siyasette aktör olma noktas?na kadar vard?ran aile, 2002 seçimlerine kat?ld?klar? Genç Parti ile yüzde 7,5 oran?nda oy almay? ba?ar?r. Uzan ailesinin sonunu getiren de bankac?l?k sektöründe ya?ad?klar? s?k?nt? ve tabii Ba?bakan Tayyip Erdo?an ile girdikleri ‘sava?’ olacakt?r.O dönem televizyonculu?a ilgi duyan bir ba?ka patron, önce Show TV’ye ortak olan, daha sonra Cine 5’i kuran Erol Aksoy’dur. Mehmet Emin Karamehmet de 90’larda medya sektörüne girenlerden. Önce Mehmet Ali Il?cak’tan Ak?am gazetesini, daha sonra Erol Aksoy’dan Show TV’yi alan Karamehmet, k?sa süre elinde tutabildi?i Sabah gazetesiye birlikte bir anda 90’lar?n en dikkat çekici medya patronu hâline gelir. Sabah’? bir gece operasyonu ile tekrar Dinç Bilgin’e kapt?rmas?na ra?men Digitürk hamlesiyle yeni medya alan?nda kendini ispatlayan Karamehmet’in medya merak?, ona Pamukbank ve Yap? Kredi’yi kaybettirecektir. Buna ra?men Turkcell gibi çok de?erli bir ?irket sayesinde ayakta kalmay? ba?ar?r bu sessiz patron ve daha sonra ve SkyTürk haber kanal?n? hayata geçirir.

Bas?n sektörüne h?zl? girip ayn? h?zla sektörden ç?kan ve banka i?inden a?z? yanan patronlardan di?eri elbette Bursal? Cavit Ça?lar’d?. Onun ba??n? yakan da, 1996’da Karamehmet’ten ald??? ve 1999’da Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu’nun el koydu?u ?nterbank olur. Süleyman Demirel döneminin devlet bakan? ve ‘aile foto?raf?’ üyelerinden Ça?lar, kurucusu oldu?u NTV’yi Do?u? Grubu’na satmak zorunda kal?r. NTV’yi alarak sektöre giren Do?u? Grubu, bugün ülkedeki etkili medya gruplar?ndan birinin sahibi. Demirel’in aile foto?raf?ndan di?er medya patronu Kamuran Çörtük’ü de unutmamak laz?m. BRT televizyonu ile sektöre giren Çörtük’ün medyada ipini çeken yine bankac?l?k sektörü olacakt?r. Sahibi oldu?u Bay?nd?rbank’?n 2001’de Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu’na devredilmesiyle, onun için de çökü? süreci ba?lar.90’lardaki ‘yeni medya patronu’ portrelerinden en ilginci ku?kusuz Korkmaz Yi?it’tir. 1998’e kadar iki banka, üç televizyon ve iki gazeteye sahip bir patrondur Yi?it. Ekim 1998’de patlayan Türkbank skandal? üzerine, 9 Kas?m 1998’de gözalt?na al?n?r. Bu süreçte banka, televizyon ve gazetelerini kaybeder. Yi?it ayr?ca televizyonda yay?mlad??? konu?mas?yla Mesut Y?lmaz hükümetini dü?üren patron olacakt?r. Onun medyaya giri?i 90’lar?n en dikkat çeken hadiselerindendir. Medyadaki yükseli?i Bank Ekspres’i almas?ndan sonra ba?lar. Yi?it, önce Kanal 6, Kanal E ve Genç TV’yi al?r, devam?nda ise Yeni Yüzy?l ve Milliyet gazetelerini bünyesine katar. Özellikle Milliyet’i Do?an’dan almas? medya çevreleri kadar, askerî cenahta da epey gürültü koparacakt?r. O dönem askerlerin Milliyet’in sat?lmas?na kar?? ç?kt??? biliniyor. Nitekim gazete daha sonra tekrar Do?an’a geçer. Yi?it’in ba??n? yakan, Bank Ekspres’ten hemen önce hisselerini ihaleyle ald??? Türk Bank olacakt?r. Mafya babas? Alaattin Çak?c?’n?n ihale sürecinde Yi?it lehine devreye girdi?i ses kay?tlar? ile ortaya ç?k?nca, ihale iptal edilir ve bu, yeni bas?n patronu için sonun ba?lang?c? olur. Do?an Grubu da bankac?l?k hevesinden kendini alamad? ancak di?er örneklerin aksine kâr ederek defteri kapad?.Görüldü?ü gibi, ?kitelli döneminin en önemli belirleyicisi medya patronlar?n?n bankac?l?k merak?, h?zl? yükselme i?tah? ve yükselirken de medyay? basamak olarak kullanma stratejileridir. Patronlar, bas?n gücünü ç?karlar?n? korumak ve kamu ihalesi almak için silah gibi kullan?rken di?er yandan bankalar?ndan grup ?irketlerine para aktar?yorlard?. Halktan yüksek faizle toplad?klar? mevduatlar da bu doyma bilmez i?tihaya kurban veriliyordu. Bedelini hem onlar hem de batan bankalar kanal?yla bizzat toplum ödedi. ‘Sonradan görme medya patronlar?’ bunlara ilaveten bir de ‘devlet te?vikleriyle’ güçlerine güç katt?. Nitekim 90’l? y?llarda hortumlanan, içleri bo?alt?lan ve fona devredilen 25 özel bankan?n 10’unun sahibi medya patronlar?d?r.Burada vurgulanmas? gereken bir husus daha var; medya patronlar?n?n bankac?l?k meraklar?na emekli generallerin verdikleri destek. Nitekim 28 ?ubat sürecinde batan bankalar?n neredeyse tamam?n?n yönetim kurullar?nda emekli askerler, özellikle de generaller görev yapm??t?. Medya patronlar? için asker kökenli yönetim kurulu üyeleri bir tür kendilerini garantiye alma arac?yd?. Olay sadece bankalarla s?n?rl? kalmad?, askerin ülkedeki gücünden etkilenen pek çok holding, yönetim kurullar?na emekli askerleri almakta gecikmedi. Nitekim 2002’de göreve gelen ve bu alandaki çürümenin fark?na varan Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Hilmi Özkök, bir genelge yay?mlayarak emekli generallerin banka ve ?irketlerin yönetim kurullar?nda yer almas?n? yasaklad?. O dönemin me?hur pa?alar?ndan eski Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Muhittin Fisuno?lu, Hayyam Garipo?lu’nun sahibi oldu?u Sümerbank’ta; eski Deniz Kuvvetleri Komutan? Oramiral Vural Bayaz?t, Dinç Bilgin’e ait Etibank’ta ve eski Jandarma Genel Komutan? Orgeneral Teoman Koman da Cavit Ça?lar’?n ?nterbank’?nda yönetim kurulu üyeli?i yapm??t?.

Boyal? bas?n dönemi

90’larda medya-siyaset-ticaret ve asker ili?kilerindeki çürümenin yay?nc?lar? ve elbette haber içeriklerini de do?rudan etkiledi?inin alt?n? çizmek gerekiyor. Ticari ç?karlar? için Ankara’n?n önemini bilen medya gruplar?, ‘Ankara temsilcili?i’ makam?n? medyada yükselmenin arac? hâline getirmekte gecikmedi. Birçok genel yay?n yönetmeninin geçmi?inde Ankara temsilcili?i görevi bulunmas? elbette tesadüf de?il. Ankara’n?n öneminin artmas?, medyada sarkac?n a??rl???n?n muhabirden-haberciden yazar ve temsilciye kaymas?na sebep olacakt?r. Yazarlar ve temsilcilerin siyaseti yönetenlerle kuraca?? ikili ili?kiler art?k medya patronlar? için hayati önemdedir. Nitekim Bâb?âli döneminde bas?n?n y?ld?z? ‘muhabir-muharrir’ iken, Bâb?telli döneminde bu yay?n yönetmeni ve temsilciye evrilmi?tir, üstelik bu yakla??m hâlen sürmektedir. Yine bu anlay???n di?er sonucu, medyadaki magazinle?menin artmas?d?r. 80 darbesinden sonra nas?l siyasi haber yazman?n zorluklar? ‘ekonomi habercili?i’nin y?ld?z?n? parlatm??sa, 90’larda da magazin gazetecili?i ve ‘televole’ tarz? görsel yay?nc?l?k öne ç?km??t?r. K?sacas? 90’lar ‘boyal? bas?n’ ve ‘üçüncü sayfa habercili?i’ anlay???n?n da zirve y?llar? ve sektöre b?rakt??? hastal?kl? miraslardand?r.K?saca böyle özetlenebilir, bas?n sektörünün medyaya dönü?ümü ve Bâb?telli y?llar?n?n bilançosu. Bugün Bâb?telli’den geriye, elden ç?kar?lan veya y?k?lan plazalardan ba?ka bir ?ey kalmasa da, medyan?n burada geçirdi?i 20 y?l, ileride gazetecili?in nas?l yap?lmamas? gerekti?i konusunda ders yap?labilecek kadar malzeme bar?nd?r?yor. Bu malzemeyi i?lemek de, 90’lar medyas?n? tez konusu yapacak gelecek nesillere dü?üyor.

?ki medya grubuna verilen te?vik: 625 milyon dolar

90’lar?n medya hikâyeleri yazmakla bitmez. Bunlardan biri de, görkemli plazalar?n in?a edilmesi ve bas?n?n son teknoloji ürünleri kullanmas?ndaki para gücünün kayna??n? olu?turan, devlet te?vikleridir. Dönemin medya-siyaset ili?kisinin belirleyicilerinden biridir söz konusu te?vikler. Bu konudaki resmî bilgileri aç?klayan isim koalisyonlar döneminin me?hur devlet bakanlar?ndan Güne? Taner olur. Ertu?rul Özkök ile yapt??? bol küfürlü ve pazarl?kl? telefon konu?malar? ile de gündeme gelen Taner, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’n?n soru önergesine, 31 Aral?k 1997’de verdi?i cevapta, asl?nda fark?nda olmadan medya-siyaset-ticaret üçgenindeki kirli ili?kileri de?ifre etmi? oluyordu. Taner’in verdi?i bilgilere göre 1983-97 aras?nda medyaya verilen te?viklerin yüzde 90’? sadece iki gruba gitmi?ti. O y?llar aras?nda Sabah Grubu ve Do?an Holding’e verilen devlet deste?inin miktar?, Taner’in aç?klad??? verilere göre 625 milyon dolar. Ba?ka bir ifadeyle Do?an Grubu’nun 626,3 milyon dolarl?k yat?r?m?n?n 406,7 milyon dolar?n?, Sabah Grubu’nun 292,1 milyon dolarl?k yat?r?m?n?n 194,9 milyon dolar?n? devlet ödemi?ti. Tabii bu aç?klama Taner’in ba??n? epey a?r?t?r. ?lgili gruplar?n gazeteleri olay?n üstüne gidince, Taner kendisini bürokratlar?n yan?ltt???n? söyleyerek özür dilemek zorunda kal?r. Ancak ok yaydan ç?km??t?r art?k. Bu hadise, 90’larda medya-siyaset ili?kilerindeki çürümenin en önemli belgelerinden biri olarak Meclis ar?ivindeki yerini alacakt?r.Nitekim 10 May?s 1997’de ?stanbul Sultanahmet’te bir miting düzenleyen Ba?bakan Tansu Çiller, medya gruplar?na verilen te?vikleri aç?klayarak, bunlar? kald?rd??? için kartel medyas?n?n hedefi oldu?unu söyleyecektir.Bu arada te?vikler meselesini kapatmadan, en çok te?vik alan iki grubun 90’larda imza att??? ve Türkiye bas?n tarihi aç?s?ndan ‘yüz karas?’ denebilecek bir anla?maya da de?inmek gerekiyor. O dönem bas?n?n iki büyük grubu Do?an ve Sabah aras?nda yaz?l? olmayan bir ‘centilmenlik anla?mas?’ bulunuyordu. Yani bir grubun i?ten att??? gazeteciyi, di?eri centilmenlik anla?mas?na uyarak alm?yordu. Ad? centilmenlik denen utanç uygulamas? asl?nda 90’larda medya emekçileri aç?s?ndan da nas?l bir çal??ma ortam? bulundu?unun en iyi örne?i denebilir.Gazetecilik her zaman halktan kopuktuMedyadaki dejenerasyon fiziki mekânlarla ne kadar ili?kili? Medya ele?tirmeni, gazeteci-yazar Alper Görmü?, gazetelerin Bâb?âli’yi terk edip ‘Plazalar’a ta??nmas?n?n her ?eyi berbat etti?ine dair giderek büyüyen kanaate kat?lm?yor. Görmü?’e göre, gazetecilikte plazac?l???n baz? olumsuz sonuçlar do?urdu?u muhakkak. Ama sonuçlar üzerinde dü?ünmek ve odaklanmak, as?l meseleyi gözden kaç?rmaya sebep olabilir. Görmü?, “Bence as?l soru ?udur: Gazetecilikte plazac?l?k hangi ko?ullarda do?du?” diyor ve ?u cevab? veriyor: “Türkiye’de gazetecilik, devletle kurdu?u problemli ili?kinin belirli bir a?amas?nda ??mard? ve bütün ??mar?klar?n içine girdi?i psikolojiyle ‘büyüklü?ünü’ toplumun gözüne sokmak istedi.” Peki, bu özgün durumu üreten ?artlar nelerdi? Bunun, ekonomik ve siyasal olmak üzere iki aya??n?n oldu?unu dü?ünüyor Görmü?:Ekonomik ayak: 1980’lerden sonra Türkiye ekonomisinin liberalle?mesiyle birlikte bas?n sektörü de büyümeye ba?lad?. Fakat daha da büyüyebilmek için gözünü devlete dikmeye ba?lad?. Bunu da ‘siyasal ayak’ üzerinden ba?ard?.Siyasal ayak: Medya güçlenirken siyasal iktidarlar güç kaybediyordu. 1990’larda, medya iktidarlar? do?rudan etkileyecek ölçüde güçlendi. Medya patronlar? banka sahibi oldu ve bu kaynaklar? gayrime?ru yollarla kulland?lar; devlet de olan bitene ses ç?karamad?. Plaza düzeninin 90’larda yükselmesi tesadüf de?il. Haydan gelen paralar huya gitti.Gazetecili?in günümüzdeki ahlaki sorunlar?n?n olu?mas?nda plazala?ma sürecinin elbette pay? oldu?una ancak bunun küçük bir pay oldu?una i?aret eden Görmü?, “20 y?ll?k plazalar dönemi ya?anmasayd? da ayn? problemler olu?acakt?.” kanaatinde. Gazetecilerin ‘halktan kopmas?’ meselesinin de mekânlarla de?il, ideolojiyle ilgili oldu?unu vurgulayarak çarp?c? bir tespit yap?yor: “Türkiye’de gazetecilik her zaman halktan kopuk oldu, çünkü bu meslek hiçbir zaman ‘toplum odakl?’ yürütülmedi.”?ktidar odaklar?yla göbek ba?? kesilmeli.

Gazeteci Yavuz Baydar ‘plaza gazetecili?inin’ ülkenin demokratikle?mesinden yana tav?r koyamamas?n? birkaç gerekçeyle aç?kl?yor. Öncelikle, gazetecilerin ezici ço?unlu?unun mesleki cehalet veya deformasyon içinde olmas?. Baydar’a göre ço?unluk için, devletin yüce ç?karlar? her zaman önde geldi. Bunu içselle?tirilmi? milliyetçilik ve kat? bir Kemalizm sürekli besledi. Militarizm hep bir gölge gibi yaz? i?lerine hükmetti. Baydar, medyadaki zihniyeti ?öyle anlat?yor: “Hep bir gözü darbede, darbecilerde oldu bir k?s?m kilit pozisyondaki gazetecinin. Demokrasiyi küçümsediler. Darbecilerin önünde kuyruk olup ellerini öptüler. Elitten geldikleri için halka tepeden bakt?lar. Halk?n bitkisel hayatta kalmas? için çaba sarf ettiler. Tabular? y?kmak bir yana, sürekli canl? tuttular.”??in zihniyet boyutunun yan?na, plazalar dönemiyle birlikte ciddi bir para ve maddi ç?karlar boyutunun da eklendi?inden bahsetmi?tik. Baydar, “1980’ler ortas?nda ba?layan medya liberalizasyonunun iyi yanlar? çoktu, ama sektör aktörlerinin mesle?i sak?nmad??? ve açgözlülük u?runa gazetecili?i be? paral?k etti?i dönemin de önü al?namad?.” diyerek, sektörün mafyatik yap?lanmalara kar?? k?r?lgan hâle getirildi?inin alt?n? çiziyor. Medya sermayesinin, kurulan büyük saadet düzenini, banka ve ihaleler arac?l???yla sürdürmek istedi?ini vurgulayan Baydar, üretilen sahte cenneti ?öyle tan?ml?yor: “?ç yap?lanmalar bu düzene uygun kuruldu; editörler muazzam maa?larla s?n?f atlad?, lüks plazalarda, iyi altyap? e?ittir iyi gazetecilik gibi yalan bir dünya olu?turuldu. Halk, ezilenler, sessizler, ma?durlar bu dönemde asla görülmedi, görülürmü? gibi yap?ld?.”Peki, medyada son y?llarda sermaye aç?s?ndan ço?ulcu bir yap?ya do?ru gidilmesi, plazalar dönemi sorunlar?na çözüm olabilir mi? Baydar bu konuda ihtiyatl? iyimser. Henüz önemli bir dönü?üm görmedi?inin alt?n? çiziyor. Buna kar??l?k eski düzenin aktörlerinin zay?flad??? tespitini yap?yor. Sektörde kurall?, ilkeli, sa?l?kl? bir yap?, çe?itlilik, da??l?m ve kalite olmad???n? belirterek özellikli insan kayna?? ve çal??anlar?n haklar? ekseninde ciddi problemlerin devam etti?ini dü?ünüyor. Baydar, esas kayg? verici noktaya da i?aret ediyor: “Eski düzene yerle?iklik kazand?r?p medyada kangren yaratan, para ve mali-siyasi ç?kar eksenli, al gülüm-ver gülüm esasl? ili?kilerin devam ediyor olmas?. Eski veya yeni patronaj aktörleri hâlâ s?k? f?k? ili?kiler arac?l???yla Ankara’dan medet umuyor, yamanmaya ve talep etmeye devam ediyor. Bu yap? k?r?lmazsa ülkede ne ba??ms?z gazetecilik olur ne de özgür habercilik. Medya ile iktidar odaklar? aras?ndaki para eksenli göbek ba??n?n kesilmesi gerekir.”Bâb?âli de ak ka??k de?ildi!Gazeteci Fuat U?ur Bâb?âli zaman?nda etik sorunlar?n daha az ya?and???n? belirtmekle birlikte, o dönemin de bas?n aç?s?ndan tamamen sorunsuz olmad???na i?aret ediyor. ?kitelli döneminde siyasi süreçlerin sertle?mesiyle birlikte alttan yürütülen kavgalar?n daha görünür olmaya ba?lad???n? belirten U?ur, ?u yorumu yap?yor: “Kavgada yumru?un hesab? sorulmaz mant???yla etik, gazetecilik meslek ilkeleri, ahlak tamamen bir kenara b?rak?ld?. 1990-2010 aras?nda medya patronlar? ve onlar?n güdümündeki genel yay?n yönetmenleri, yetkili yöneticileri, gazetecili?in infisah etti?i bir dönemin sorumlusudur. K?saca Bâb?âli’de de zihniyet ayn?yd? ama yukar?da sayd???m sebeplerle görünür ve güçlü de?ildi.”U?ur, son y?llarda medyadaki sahiplik yap?s?n?n çe?itlenmesini büyük f?rsat olarak görüyor. Buna ra?men bas?n ve ifade özgürlü?ü aç?s?ndan hâlâ s?k?nt?lar oldu?unu, Türk Ceza Kanunu’nun fikir özgürlü?ü aç?s?ndan s?n?rlamalar?n?n ve Terörle Mücadele Kanunu’nun de?i?tirilmemi? olmas?n?n endi?e verici oldu?unu belirterek, “Ancak hükümete ele?tiri ya da benzeri konularda ‘Bugün istedi?imizi yazam?yoruz, söyleyemiyoruz’ diyenlerin ço?u ikiyüzlü. ?steyen istedi?ini söylüyor, söyleyebilir. Hakaret etmeye yönelik yasal yapt?r?mlar? engel ya da sansür olarak niteleyemezsiniz.” diyor. U?ur da Baydar gibi son tahlilde as?l meselenin medya patronlar?n?n devletle ba?lar?n? kesmeleri oldu?unu vurguluyor: “Patronlar devletten sürekli ihale bekledikleri sürece kendi yazarlar?n?n, yay?n yönetmenlerinin sesini bizzat kendileri k?sacakt?r ki zaten bunu yap?yorlar. Medya-siyaset-ticaret ili?kileri ‘ba??ml?l?k’ ili?kisinden ç?kt??? takdirde özgürle?me de kendili?inden gelecektir.”Bir çürük elma bütün sepeti bozar!Eski?ehir Anadolu Üniversitesi ?leti?im Bilimleri Fakültesi Bas?n Yay?n Bölümü Ba?kan? Prof. Dr. Erkan Yüksel, Bâb?telli dönemini ‘Türkiye’nin ya?ad??? de?i?im ve dönü?üm sürecinin bas?ndaki yans?mas?’ diye de?erlendiriyor. Yüksel, medyan?n sermaye ile entegrasyon sürecinin hâlâ devam etti?i görü?ünde. Medyadaki de?i?imin, ülkedeki ve toplumdaki dönü?ümden farkl? olmad???n?n alt?n? çizen Yüksel, “Medyan?n genel al??kanl???, gücün yan?nda yer almakt?r. Hepsi olmasa bile önemli bölümü için durum böyledir.” diyor.Medya yap?s?n?n gerek siyasal gerek ekonomik gerekse toplumsal yap?dan ayr? de?erlendirilemeyece?ini söyleyen Yüksel, bu alanlarda s?k?nt? varsa, medyada da olmas?n?n kaç?n?lmazl???n? vurguluyor. Siyaset, toplum, ekonomik düzen, di?er aktörler ve medyay? ayn? sepetin içindeki elmalara benzeten Yüksel, içerideki bir çürük elman?n bütün ürünü etkileyece?ine i?aret ediyor. “Medyay? tek ba??na suçlamak sorunu çözmez. Çözüm için uzun y?llar gerekir ama tek ba??na medyay? düzeltmekle de sorunlar? çözemezsiniz.” tespitini yap?yor.Son dönemde medyadaki sahiplik yap?s?n?n çe?itlenmesini önemli ancak yetersiz buluyor Prof. Yüksel. Medyadaki sermaye sahiplerinin çe?itlenmesi kadar, yerel bas?n?n da güçlenmesi gerekti?ini hat?rlat?yor. Türkiye’nin bilgi ihtiyac?n?n sadece ?stanbul’dan ç?kan gazetelerle kar??lanamayaca?? tespitini yaparak ?öyle devam ediyor: “Türkiye’de medya siyaset gündemine hâkimdir ama kamuoyu gündemi ile medyan?n aras? ayn? oranda iyi de?ildir. Medya, toplumun sorunlar?n? ve ihtiyaçlar?n? dile getirme yerine siyasetin pe?ine tak?l?yor. Bu anlamda hem yerel bas?n?n güçlenmesini hem de sahiplik yap?s?ndaki çe?itlenmeyi önemli buluyorum.”Bâb?telli’de gazeteler promosyonu kadar konu?urdu!  

Aksiyon'da Zafer Özcan imzas?yla yay?nlanan analizin tamam? ?çin T?klay?n... 

  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri