forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazete soruHrant Dink Vakf?’n?n yürüttü?ü "Medyada Nefret Söyleminin ?zlenmesi" çal??mas? 2012 y?l? Eylül-Ekim-Kas?m-Aral?k aylar?n? kapsayan medya izleme raporu yay?mland?.

Üç bölümden olu?an raporda dini ve etnik gruplar? hedef alan içerikler birinci bölümde ele al?n?rken, kad?n ve LGBT bireylerine yönelik içerikler “Di?er Dezavantajl? Gruplar” ba?l??? alt?nda ikinci bölümde, “Medya Ele?tirisi” kapsam?nda de?erlendirilen içerikler ise üçüncü bölümde yer ald?.

2012 y?l?n?n son dört ay?n?n incelendi?i bu dönemde, nefret söylemi kapsam?nda de?erlendirilen içerik say?s? y?l?n önceki dönemlerine benzerlik gösteren bir seviyedeydi.

Bu dönemde de nefret söylemi içerdi?i tespit edilen metinlerin ço?unlu?unun ulusal bas?nda yer ald??? görüldü ve yine önceki dönemlere paralel ?ekilde, bu dönemde de kö?e yaz?lar? nefret söyleminin en s?k rastland??? tür oldu.

2012 Eylül-Aral?k döneminde en fazla Yahudiler ve Ermeniler hakk?nda nefret söylemi üretilirken, içeriklerde asli ya da ikincil unsur olarak en s?k hedef gösterilen di?er iki grup ise, H?ristiyanlar ve Rumlar oldu. Ulusal, etnik, dinsel gruplar d???nda, ki?iler ve kurumlar bu dönemde de nefret söylemine maruz kald?.

Nefret söylemi içeren haberler, özellikle belli bir konuya odaklanmamakla birlikte, Türkiye'nin NATO'yla ili?kileri, “Büyük Ortado?u Projesi” kapsam?ndaki rolü, TSK ?ç Hizmet Kanunu'nun de?i?erek orduya verilen görevlerden “Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak” ifadesinin kald?r?lmas?, Gazze'ye yönelik sald?r?lar, Müslümanlar?n Masumiyeti (Innocence of Muslims) isimli filmin gösterime girmesi gibi olaylar nefret söylemi için bir ba?lam olu?turdu. Yaz?lardaki bir di?er dikkat çekici noktaysa, nefret söylemine u?rayan gruplar?n ayn? zamanda terörle ve Kürt meselesiyle de ili?kilendirilmesi, bu sorunun kayna?? olarak gösterilmesiydi. “Müslüman Kürt’ten zarar gelmez, PKK bir Ermeni hareketi” anlay??? üzerinden üretilen bu söylemin, kimi zaman H?ristiyanlar? ve Yahudileri hedef alan içeriklerle de yeniden üretildi?i görüldü.

Eylül-Aral?k 2012 döneminde de do?rudan Kürtlere yönelik nefret söylemi nispeten dü?ük orandayd?. Ancak bu görece dü?ük oran?n, bak?? aç?lar?ndaki bir de?i?iklikten ziyade nefretin üstünü ustaca örten bir söylemin sonucu oldu?unu belirtmek gerekiyor. Zira söz konusu oran?n dü?ük olmas?n?n en önemli gerekçelerinden biri yaz?lar?n ço?unda “iyi Kürtler” ve “ötekiler” aras?nda bir ayr?m yap?lm?? olmas?yd?. 

Raporu okumak için t?klay?n?z

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri