forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hurriyet logooHürriyet'in Almanya bask?lar?n?n yöneticileri “usulsüzlük” yapmakla suçlan?yor..

Hürriyet gazetesinin Almanya bask?s?nda görevli yöneticilerinin Alman yasalar?n? çi?neyerek hareket etti?i yönündeki iddialar ortal??? kar??t?rd?.

Zaman Gazetesi Almanya bask?s?n?n haberine göre, gazetede çal??anlar ad?nda hareket eden sendika savc?l??? göreve ça??rd?. Do?an Medya Grubu’nun “amiral gemisi” olarak bilinen Hürriyet’in Frankfurt’taki redaksiyonunu kapatma ?ekli Alman bas?n?na da yans?d?.


Hürriyet gazetesinin ani bir kararla Frankfurt yak?nlar?ndaki Avrupa haber merkezini 1 Mart 2013 tarihi itibariyle kapatma karar? almas? ve onlarca çal??an?na bir anda ç?k?? vermek istemesi Alman bas?n?nda geni? yank? buldu. Bild, Die Welt ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gibi Almanya’n?n önde gelen gazeteleri geli?meleri okurlar?na detayl? ?ekilde duyurdu.

Alman gazeteleri bu kapsamda Hürriyet Avrupa’n?n çal??anlar?n örgütlülü?ünü temsil eden sendikay? “görmezden gelir” ?ekilde hareket etmesi hakk?nda, “Do?an Medya, Avrupa yaz?l??lar?n? neden kapatt?? Ani kapatma karar? ?irketteki çal??anlar?n sendikala?ma giri?imine yönelik bir hamle mi?” türünde yorumlara yer verdi.

Sivilmedya.com adl? sitede yer alan habere göre Frankfurt’taki Do?an Medya yönetimi ve gazetenin ?stanbul’daki sahipleri, y?llarca sendikala?maya kar?? çal??anlar?na bask? uygulad?. 2012?de yaz? i?lerinden üç çal??an?n, i?yeri i?çi temsilcili?inin kurulmas?na ön ayak olmas?, hem ?stanbul hem de Frankfurt’taki yönetim taraf?ndan ho? kar??lanmad?.

ALMAN BASINI: SAVCILIK ?LG?LEN?R

Türkçe yay?n yapan medya haberleri portal?nda yer alan haberin devam?nda ?u ifadelere yer verildi: “Die Welt Gazetesine konu?an ülkenin en büyük sendikalar?ndan Verdi’nin bas?n sektörü sorumlusu Manfred Moos, Do?an Medya Grubunu sert bir dille ele?tirirken ?unlar? söyledi: E?er gazetenin Avrupa merkezi, i?yeri i?çi temsilcili?i kuruldu?u için kapat?ld?ysa bu bir suçtur. Bununla da art?k savc?l?k ilgilenir.” Do?an Medya ?irketi, Avrupa bask?lar?n?n içeri?inin art?k ?stanbul’da haz?rlanaca??n? duyurdu. Buna gerekçe olarak da gazete sat?? say?lar?n?n giderek dü?mesi gösterildi.”

Bu arada Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi ise Hürriyet hakk?ndaki iddialar? “gazetenin sat??lar? 15 bine kadar dü?tü” bilgisine dikkat çekerek duyurdu. Bu kapsamda sektörde Hürriyet’in Avrupa’da yay?n?na devam edecek olmakla birlikte, ya?anan geli?melerden ötürü hem okur, hem de ilan mü?terisi kaybedece?i iddia ediliyor.

HATALI YÖNET?C? ATAMALARI ELE?T?R?L?YOR

Yine Sivilmedya.com’un haberine göre Do?an Medya ??yeri ??çi Temsilcisi Ba?kan? Naki Çolak, Alman bas?n?na ?u demeci verdi: “Bir hafta önce Do?an Medya Yönetimi personel say?s?nda azalmaya gidilece?ini ve yaz?i?lerinin tamamen kapat?laca??n? çal??anlara bildirdi. Y?llard?r yap?lan hatal? yönetici atamalar? h?zl? tiraj dü?ü?ünü de beraberinde getirdi. ?imdi bunun faturas? çal??anlara kesiliyor. Alman ?? Mevzuat? Yasas? gere?i çal??anlar?n i?i, bugünden yar?na ellerinden al?namaz. Çal??anlar?n haklar?n? sonuna kadar arayaca??z.” Haberlerde kapatma karar?n?n aniden aç?klanmas? ve çal??anlar?n zor durumda b?rak?lmas? ele?tirildi.

ZAMAN-ONLINE.DE

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri