forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Bir süredir sosyal medyada Cumhuriyet Gazetesi'ni ele?tiren ekonomist Mustafa Sönmez ile gazetenin yollar? ayr?ld?.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni ?brahim Y?ld?z imzas?yla Mustafa Sönmez'e gönderilen yaz?...

Say?n Mustafa Sönmez,

Birkaç gündür, sosyal medya ortam?nda, halen yaz?lar?n?z?n yay?nland??? gazetemiz Cumhuriyet'e yönelik ele?tiri ve önerilerinizi payla?maktas?n?z.

Yönetimlerin ele?tirilmesi, düzeyi ne olursa olsun kabul edilebilir bir yakla??m say?labilir. Ancak bu ele?tiri ve önerilerin gazetenin kurumsal kimli?ini zedelemeden ve do?rudan yönetime iletilmesi de bir zorunluluktur. Bununla birlikte, gazetedeki yazarlara, editörlere ve muhabirlere yönelik ve s?fat da kullanarak yapt???n?z aç?klamalar? önceden ve do?rudan iletmek yerine, herkese aç?k bir ortamda dile getirme tercihinizi iyi niyetli bir yakla??m olarak de?erlendirmek mümkün de?ildir.

Cumhuriyet gazetesinin de, t?pk? di?er ticari i?letmeler ve kurumlarda oldu?u gibi belirli usulleri, gelenekleri, kurumsal yönetim ilkeleri vard?r. Bu ba?lamda, gazete yönetiminin bir görevi de, gazete yazar ve çal??anlar?na yönelik haks?z ve a??r suçlamalar kar??s?nda onlar? savunmakt?r. 

Gazetemiz yönetim kurulu, yazarlar? ile gazete aras?ndaki ili?kisini herkese aç?k ?ekilde sosyal medya üzerinden yürütmeyi, ele?tiri, tart??ma ve de?erlendirmelerini bu ortamda sürdürmeyi do?ru bir yöntem olarak görmemektedir. Bu nedenle, yönetim kurulumuzun bilgi ve onay? do?rultusunda bundan böyle gazetemizde yaz?lar?n?za yer veremeyece?imizi bilginize sunuyorum.

Cumhuriyet gazetesine bugüne kadar yapm?? oldu?unuz katk?lar için te?ekkür eder, ba?ar?lar dilerim.

?brahim Y?ld?z

Genel Yay?n Yönetmeni

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri