forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Darbe Günlükleri'ni yay?mlad?ktan sonra askeri savc?l?k iste?iyle polis bask?n?na u?rayan ve sonra sahibi taraf?ndan kapat?lan Nokta Dergisinin o dönemki genel yay?n yönetmeni Alper Görmü? Aksam.com.tr'ye konu?tu... 


Taraf gazetesi yazar? Görmü?, Nokta bask?n?ndan bugüne medyadaki de?i?imi yorumlad?, ?mral? sürecinden, Ergenekon-Balyoz davalar?na kadar ilginç de?erlendirmelerde bulundu. Görmü?, ?mral? tutanaklar? için 'Ben de yay?mlard?m' dedi, bir ele?tirisini de dile getirdi.

??te Görmü?'ün Ak?am Gazetesi'nin internet sitesine yapt??? aç?klamalar...

-Milliyet'in ?mral? tutanaklar?n? yay?mlamas?n? bir gazeteci olarak nas?l de?erlendiriyorsunuz?

Ben, hepimizin hayat?n? ve gelece?ini ilgilendiren bir haber gerçekse, yay?mlanmas? gerekti?ine inanan gazetecilerdenim. Milliyet'in genel yay?n yönetmeni olsayd?m, o haberi ben de yay?mlard?m. Habere yegâne itiraz?m, konuyla ilgisiz baz? bilgilerin, baz? ki?ileri tek yanl? suçlaman?n nesnesi yapacak biçimde yay?mlanmas?... Bizim gibi gazeteciler, "milli ç?kar" diye bir ?eyi tümüyle inkâr ettiklerinden de?il, belli bir tarihsel anda "milli ç?kar"?n hangi gazetecilik tutumuyla örtü?tü?ünün bilinemeyece?i gerçe?inden hareket ederler. Nitekim gazetecilik tarihinde, ba?lang?çta "milli ç?kar"lara ayk?r? gibi görünse de, tarihin o haber hakk?nda tam tersi bir hüküm verdi?i say?s?z örnek vard?r.

GAZETEC?LER?N D?RENÇL? DURMASI GEREK?R

-Ba?bakan, Milliyet'in haberine sert tepki gösterdi ve 'E?er böyle gazetecilik yapacaksan, bats?n senin gazetecili?in' dedi. Ba?bakan?n öfkesi sonras?nda Milliyet ve Hürriyet'teki baz? isimlerin yaz?lar?n?n yumu?at?ld???, yay?mlanmad??? son günlerin önemli tart??ma konusu...

Tarhan Erdem, 'Milliyet olay?' ba?l?kl? yaz?s?nda "Ba?bakan'?n konu?mas? tehdit veya bask? de?ildir; siyaset adam?n?n ölçüsüz sözleridir" diye yazd? ve önemli olan?n, gazete sahiplerinin ve gazetecilerin bas?n özgürlü?üne sahip ç?k?p bu türden ölçüsüz ç?k??lar? "yok saymalar?" oldu?unu söyledi. Bence sorun burada gizli... Gazete sahipleri ve gazeteciler, iktidarlardan gelecek her türlü "ölçüsüz söz"ü, bask?y?  "yok saymad?klar?" ve direnmedikleri takdirde böyle gider. Risk alamayan gazetecilerin iktidara dönüp, "lütfen bize bask? yapmay?n" m?z?ldanmalar?n?n sonu i?te budur. 2011 Kas?m'?nda özellikle NTV'de olan bitenlerden yola ç?kan  baz? kö?e yazarlar? aras?nda, geni? bir tart??ma yürütülmü?tü. O tart??maya kat?lan gazetecilerden biri de, bugün yaz?lar?na geçici bir süre ara verilen Hasan Cemal'di. O tart??maya ben de “Lafla editoryal ba??ms?zl?k gemisi yürümez” ba?l?kl? bir kö?e-diziyle kat?lm??, Hasan Cemal'in, "iktidarlar kar??s?nda dik duruyor muyuz" sorusunu özellikle "gazete sahiplerinin kendilerine sormas?" gerekti?i tespitine kat?lmad???m? belirtmi?tim. Ben, bu soruyu özellikle gazetecilerin kendilerine sormas? gerekti?ine inan?yordum. Ancak gazetecilerden gelen dirençle medya patronlar? iktidara dönüp, "kusura bakma, fazla bir ?ey yapamam" diyebilir. Oysa bizde olan, y?llard?r izledi?imiz gibi, gazetecilerin, iktidarlar kar??s?nda bunalan patronlar?n? rahatlatacak biçimde davranmalar?d?r. Bu durumda medya patronlar? da iktidara direnmek yerine “uysal” gazete yöneticilerine dönüp “onu at, bunu kes” demeyi daha rasyonel buluyor.

NOKTADAN BUGÜNE MEDYA NASIL DE???T??

-Nokta'n?n Nisan 2007'de yay?mlanan son say?s?ndan bugüne bakt???n?zda neler görüyorsunuz? 6 y?lda Türkiye'de ve medyada nas?l bir de?i?im ya?and??

Nokta'dan önce Türk bas?n?nda, TSK'y? 'kabul edilebilir s?n?rlar'?n ötesinde rahats?z edecek haberlerin yay?mlanamayaca?? yönünde tuhaf bir konsensüs vard?. Bu, ülkedeki bütün gazetecilerin istifade etti?i bir konfor ortam? yarat?yordu. Bu sayede, sars?c? derecede önemli de olsa, bir haberi bir gazete yay?mlamaktan imtina etti?inde, meslekta?lar? onu ay?plam?yordu. Nitekim Darbe Günlükleri'nin Nokta'dan önce Mehmet Ali Birand'a, Mustafa Balbay'a ve Metehan Demir'e ula?t?r?ld???n?, fakat onlar?n yay?mlamad?klar?n? bizzat kendileri ifade ettiler. Ben, bunu "itiraf" edemeyen ba?ka gazetecilerin ve gazetelerin oldu?unu da biliyorum.

GAZETEC?LER?N RAHATI BOZULDU

Nokta'n?n kapak haberleriyle bu konfor berhava oldu. Çünkü görüldü ki, yay?mlanamaz gibi görünen baz? haberler, baz? riskler göze al?n?rsa, pekâlâ yay?mlanabilir. Nokta'n?n kapat?lmas?ndan 8 ay kadar sonra ise Taraf gazetesi yay?na ba?lad? ve bildi?imiz dosyalar? yay?mlad?. Nokta'n?n ve Taraf'?n gazeteciler aras?nda pek fazla sevilmemesinin nedenlerinden biri de onlar?n konfor bozan yay?n organlar? olmalar?d?r. Son 6 y?lda medyadaki en önemli de?i?iklik Taraf'?n yay?mlanmaya ba?lamas?d?r. Bir ba?ka önemli geli?me de eski merkez medyan?n yan? s?ra hükümete yak?n yeni bir merkez medyan?n ortaya ç?km?? olmas?.

B?R TEK ERTU?RUL GÜNAY ARADI

-O günlerde size deste?ini ileten siyasetçiler, i? dünyas?ndan isimler oldu mu? Daha sonra yan?n?zda olmad??? için özür dileyen, özele?tiri yapanlar var m??

Gazeteci meslekta?lardan arayanlar oldu tabi. Siyasetçilerden bir ki?i arad??? için onun ismini verebilirim: Ertu?rul Günay...  Bir de ad?na hat?rlamad???m bir AK Parti milletvekili aram??t?. Ad?na özele?tiri denebilecek tek ciddi ç?k??, y?llar sonra Mehmet Ali Birand'dan geldi. Onun d???nda, ortada bir mahçubiyetin oldu?u aç?k. 

-Nokta'n?n tekrar aç?lmas? durumunda aktif gazetecili?e döner misiniz? Ya da ba?ka yerlerden teklif al?yor musunuz?

2007 Haziran'?ndan bu yana bir Akdeniz köyünde, basit, yava?, sade bir hayat ya??yorum. Yeniden ?stanbul'da ikamet etmemi gerektirecek bir teklifi art?k kabul edemem. ?ki y?l öncesine kadar bunun tek istisnas?n?n Nokta olabilece?ini söylüyordum, art?k onu da söylemiyorum. Nokta'n?n imtiyaz sahibi Ayhan Durgun arada bir üçüncü ki?iler arac?l???yla beni yoklay?p, dergiyi bir gün mutlaka yeniden ç?karmak istedi?ini söylüyor. Olur da Nokta bir gün yay?mlan?rsa yay?n yönetmenli?i d???nda katk? verebilirim.

Söyle?inin tamam? için t?klay?n..

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri