forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

abdullahgul-hasancemalCumhurba?kan? Abdullah Gül, yaz?s? yay?nlanmay?nca Milliyet'teki kö?esi kapat?lan Hasan Cemal'e yap?lan? "Çok büyük bir ay?p" diye de?erlendirdi. 

Hasan Cemal'in gelen bask?lar üzerine gazeteden kopar?ld??? iddialar?n? de?erlendirirken Milliyet'i ele?tiren Gül, "Yani e?er gazetesine varsa bir empoze, gazetesi de orada direnecek karde?im" dedi. Gül, benzer bir ak?betle kar??la?an ba?ka gazeteciler de bulundu?unu, ancak soru özellikle Milliyet'teki krize ili?kin olarak soruldu?u için Hasan Cemal üzerine konu?tu?unu söyledi.

Cumhurba?kan? Gül, bu görü?leri, resmi bir ziyaret için gitti?i Letonya ve Litvanya gezisinde kendisini izleyen gazetecilerle sohbet s?ras?nda dile getirdi. Kulislerden s?zan bilgilere göre, Gül'e Hasan Cemal olay?yla ilgili olarak yöneltilen sorular ve ve cevaplar? ?öyle:
 
Ru?en Çak?r - Vatan: Bu konjonktür ötesine bakan kö?e yazarlar?ndan Hasan Cemal'in, Hasan Abi'nin ba??na bir i? geldi, malum çok s?cak bir konu var, Hasan Cemal'in tam da yazmas? gereken bir dönem. Bu sürece y?llar?n? vermi? bir ki?i... Siz de çok yak?ndan tan?yorsunuz. Ne diyorsunuz?
 
Abdullah Gül: Do?rusu ben aç?kças? bu konularda kendi dü?üncelerini, fikirlerini rahatl?kla yazan insanlar? her zaman takdir etmi?imdir. Aç?kças? Hasan Cemal'e kar?? yap?lan çok büyük bir ay?pt?r. Yani fikirlerini tutars?n?z, tutmazs?n?z o ayr?, ama bunlar? samimiyetle yaz?yor... 
 
Sedat Ergin - Hürriyet: Kendisiyle konu?tunuz mu hiç bu olaydan sonra?
 
Abdullah Gül: Ahmet Bey (Cumhurba?kanl??? Bas?n Ba?dan??man? Ahmet Sever) vas?tas?yla konu?tuk... 
 
Yusuf Ziya Cömert - Star: Hasan Cemal'e yap?lan ay?p, deyince, o zaman o ay?b?n sahibi... Herkes bir tarafa çekebilir... 
 
Abdullah Gül: Ben gazetesini söylüyorum aç?kças?... Yani e?er gazetesine varsa bir empoze, gazetesi de orada direnecek karde?im... ??te Ba?bakan da söyledi, di?erleri de söyledi, "Böyle bir ?ey bizden yok" diye.
 
- Yalç?n Bey de (Akdo?an) söyledi... 
 
AB Bakan? Egemen Ba???: Ba?bakan Hollanda'da ayn? böyle bir sohbette "Benim hiçbir zaman böyle bir telkinim olmam??t?r" dedi... 
 
Abdullah Gül: Yani dedi?im gibi, bir yazar?n her ?eyini aynen siz de tasvip edeceksiniz, onaylayacaks?n?z diye bir ?ey yok. Benim de var, benim de Hasan Cemal'in a??r? buldu?um fikirleri, ?eyleri de var, o ayr? bir mevzu ama samimiyetle dü?üncelerini yazan, ?ey eden, hele bu konuda en çok emek harcayan insanlardan birisi... Ba?ka insanlar da var tabii, ama ?u an onu sordu?unuz için diyorum... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri