forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

?yi ki internet gazetecili?i var!

Aktif .

ET?KETLER:Hasan Cemal

SKYTÜRK 360'ta Murat Sabuncu ve T24 Genel Yay?n Yönetmeni Do?an Ak?n'?n sundu?u "Gündem ve Ekonomi" program?nda yay?nlanan aç?klamas?nda "?yi ki internet var, iyi ki internet gazetecili?i var" dedi.

 

Cemal, "Ben de orada çözüm süreci ile ilgili dü?üncelerimi anlatmak için yeni bir imkân kazanm?? oluyorum" ?eklinde konu?tu. "Uzunca bir süreden sonra yeniden bar?? aray??? için yollara dü?üyorum" diyen Cemal, KCK Yürütme Konseyi Ba?kan? Murat Karay?lan'la yapt??? ve 24 Mart'ta T24'te yay?mlanan Kandil röportaj?ndan sonra "Güneydo?u sokaklar?ndaki insanlar?n neler dü?ündü?üne, nab?zlar?n?n nas?l att???na özellikle kulak verece?ini" söyledi.

Güneydo?u notlar?n?n yan? s?ra T24'teki "canl? blog"unda ve Twitter'daki @HSNCML adl? resmi hesab?nda gezi boyunca foto?raflar ve izlenimlerini payla?acak olan Hasan Cemal'in aç?klamas? ?öyle:

"GÜNEYDO?U'YU GEZECE??M"
Türkiye çok kritik bir dönemden geçiyor. Ve en yak?c?, en büyük sorunu ile ilgili olarak Türkiye'nin bar???n? aramaya ba?lad??? bir dönem bu

Herkesin bu bar?? sürecinde elini ta??n alt?na sokmas?, sorumluluk yüklenmesi gerekir, diye dü?ünüyorum. Ve bir gazeteci olarak, bu en yak?c? sorunu, Kürt sorununu, PKK'y? çok uzun y?llardan beri izleyen bir gazeteci olarak, bir süredir gazetemde yazamamaya ba?lad?m.

Ve ?imdi uzunca bir süreden sonra yeniden bu bar?? aray??? için yollara dü?üyorum. Daha önce Kandil'e gittikten sonra, bu kez de Güneydo?u'da dola?maya ba?layaca??m ve izlenimlerimi T24'te, internette yazmaya ba?layaca??m.

"?Y? K? ?NTERNET GAZETEC?L??? VAR"
?unu da söylemek istiyorum; iyi ki internet var. Çünkü ben de orada yazabiliyor olmak, çözüm süreci ile dü?üncelerimi anlatmak için yeni bir imkan kazanm?? oluyorum. Bu beni çok sevindirdi. Do?rusunu isterseniz, "?yi ki internet var, iyi ki internet gazetecili?i var" diyorum.

Bir gazeteci olarak, bar?? aray??? konusunda Diyarbak?r'da, ??rnak'ta, Cizre'de, Uludere'de, Viran?ehir'de, K?z?ltepe'de, ?emdinli'de, Yüksekova'da sokaktaki insanlar ne dü?ünüyor, nab?zlar? nas?l at?yor, özellikle bunlara kulak verece?im. Ve bu izlenimlerimi yazmaya çal??aca??m.

"BARI? ?P?NE SARILMAK GEREK?R"
Türkiye'de art?k bar?? olgunla?m??t?r. Bar???n olgunla?mas? demek, bu i?in silahla çözülemeyece?inin anla??lm?? olmas? demektir. Elbette, bu süreç sanc?l?, ini?li ç?k??l? bir süreç olacakt?r. Ama ben, bu bar?? sürecinden tümüyle geri dönülmesinin imkâns?z oldu?una inan?yorum. Bar?? olgunla?m??t?r, bar?? ipine de sar?lmak gerekir.

Ve ben, bar?? süreciyle ilgili olarak Güneydo?u'dan bütün görü?leri toplay?p, T24'te önümüzdeki Pazartesi günü ile birlikte yans?tmaya çal??aca??m.

Dedi?im gibi, iyi ki internet var. Çünkü ben de görü?lerimi orada özgürce yazma imkan?na sahip olaca??m.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri