forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Cumhuriyet Gazetesi'nde neler olacak?

Aktif .

Cumhuriyet gazetesinin yönetiminden sorumlu olan Cumhuriyet Vakf?'nda yap?lan seçimleri yenilikçilerin aday? olan Önder Çelik kazand?. 

T24 genel yay?n yönetmeni Do?an Ak?n, yaz?s?nda seçim sürecini analiz etti ve gazetenin Ergenekoncu-Ulusalc? çizgisinden rahats?z olan isimlerin temsil etti?i Yenilikçi kanad?n, k?sa süre içinde gelenekçi kanad? tasfiye edebilece?ini ileri sürdü. 

Do?an Ak?n'?n "Cumhuriyet gazetesinde neler oluyor?" ba?l???yla yazd??? ve Cumhuriyet Gazetesi'ni analiz etti?i yaz?s?ndan önemli bölümler...

Türkiye medyas?, medya d???nda i?leri olan patronlar?n habercili?i öteleyen öncelikleri, iktidar?n tahammülsüzlü?ü ve medya elitlerinin elde edilmi? kay?ts?zl?klar? e?li?inde yine bir darbo?azdan geçerken Cumhuriyet, "patronsuz" bir "kurum" olarak önem ta??yor. Ancak Cumhuriyet içinde ciddi bir "gazetecilik" anlay??? da tart???l?yor.

(...) Gazetenin yönetiminde en tepede Cumhuriyet Vakf? Yönetim Kurulu bulunuyor. Genel Yay?n Yönetmeni'nden Yay?n Kurulu üyelerine kadar gazete yönetimini ve yay?n politikas?n? tayin eden yetkili organ Vak?f Yönetim Kurulu.

Vak?f Yönetim Kurulu, sanc?l? süreçlerden birini, Engenekon davas? kapsam?nda dört y?l? a?k?n bir süredir tutuklu olarak yarg?lananMustafa Balbay'?n yerineUtku Çak?rözer'in Ankara Temsilcili?i'ne atanmas?nda  ya?ad?. Ancak Balbay'?n itiraz?na ra?men bu atama yap?ld?.

DENGELEY?C? B?R ?S?M ORHAN ER?NÇ

Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda sabaha kar?? evinden gözalt?na al?n?p sorgulanmas? hakl? tepkilere yol açan ?lhan Selçuk'un vefat?n?n ard?ndan Temmuz 2010'da Cumhuriyet Vakf? Yönetim Kurulu Ba?kanl???'na, geçi? sürecini yönetmek üzere "dengeleyici" bir isim olarak Orhan Erinç getirildi.

Vak?f Yönetim Kurulu, 2 Nisan'da, bu kez, vakf?n kurulu? senedini de yazan Prof.Ayd?n Aybay'?n vefat? üzerine yeni Yönetim Kurulu üyesini atamak üzere topland?.

GELENEKÇ? KANAT'TA 6 ?S?M VAR!

Cumhuriyet Vakf? Yönetim Kurulu için "iki gruptan olu?uyor" diyebiliriz. Birinci grubu"gelenekçi" diye adland?rabilece?imiz üyeler olu?turuyor. Gelenekçi kanatta ?u isimler yer al?yor:

Alev Co?kun, ?ükran Soner, Mustafa Balbay, ?nan K?raç, Nevzat Tüfekçio?lu(Koç grubunda çe?itli kademelerde çal??m?? eski bir Hesap Uzman?) ve Yunus Nadi'nin torununun damad? ?evket Toku?.

YEN?L?KÇ? KANATTA 5 ?S?M YER ALIYOR

Vak?f Yönetim Kurulu'nda, gazetenin "Ergenekoncu - Ulusalc?" bir atmosfer yans?tmas?ndan rahats?z olan ve"yenilikçi" kanat diyebilece?imiz üyeler de ?u isimlerden olu?uyor:

Orhan Erinç,  Hikmet Çetinkaya, ?brahim Y?ld?z, Cüneyt Arcayürek ve Ak?n Atalay.

VAKIF YÖNET?M?NDEN ÖNEML? KARAR

Vak?f Yönetim Kurulu, "gelenekçi" kanada mensup alt?, "yenilikçi" kanada mensup be? üyeyle 2 Nisan Sal? günü, Prof. Ayd?n Aybay'?n yerine yeni üye seçmek üzere topland?. Gazetede "Maliye Ya?am?ndan" ba?l?kl? haftal?k yaz?lar kaleme alan Cumhuriyet'in eski yeminli mali mü?aviri Mustafa Pamuko?lu gelenekçi kanad?n aday?yd?. Yenilikçi kanad?n aday? ise, daha önce de Yönetim Kurulu üyeli?inde bulunan Önder Çelik oldu.

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri