forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Yazars?z kalan Taraf'ta ?imdi ne olacak?

Aktif .

Oral Çal??lar'?n 26 Nisan'da istifas?n?n ard?ndan 19 yazar ortak bildiri yazarak istifa ettiklerini duyurmu?tu. 2 May?s'ta 3 istifa daha geldi.

3 May?s tarihinde ise gazete 1'i spor yazar? olmak üzere sadece 6 yazar vard?. ?kisi veda yaz?s?yla yer ald?.

Taraf Gazetesi'nde sular bir tülü durulmuyor. Oral Çal??lar?n 26 Nisan'da istifas?n?n ard?ndan 19 yazar ortak bir bildiri yazarak istifa ettiklerini duyurmu?tu.

2 May?s tarihinde3 istifa daha geldi. 3 May?s tarihinde ise gazete 1'i spor yazar? olmak üzere 6 yazarvard?. ?kisi veda yaz?s?yla yer ald?.

Taraf Gazetesi'nde Ahmet Altan'dan sonra Genel Yay?n Yönetmenli?ine getirilen Oral Çal??lar'?n Akil ?nsanlar heyetiyle Türkiye turundayken gazetenin sahibi Ba?ar Arslan gazetedeki operasyonu Çal??lar'?n istifa etmesine neden oldu.

Arslan, Çal??lar'?n görü?üne ba?vurmadan Yaz? ??leri MüdürüKurtulu?Tayiz'i görevden alm??t?. Bunun üzerine Oral Çal??lar tepki olarak istifa etti. Ad?n?n künyeden ç?kar?lmas?n? istedi. Çal??lar'?n ismi ç?kar?ld?ktan bir süre sonra istemi d???ndan yeniden künyeye konuldu.  Çal??lar bunun Ba?ar Arslan taraf?ndan at?lm?? bir geri ad?m olmas?n? bekliyordu ki yeni bir ?okla sars?ld?. Arslan Genel Yay?n Koordinatörü MarkarEsayan'? da görevden alm??t?.

Oral Çal??lar'?n istifas?n?n ard?ndan 19 yazar ortak bir aç?klama yaparak istifa ettiklerini aç?klad?. Taraf kö?e yazarlar? Halil Berktay, Hidayet ?efkatli Tuksal, Gürbüz Özalt?nl?, Mithat Sancar, MelihAlt?nok, Cihan Akta?, Roni Marguiles,Kurtulu?Tayiz, Gülengül Alt?nsay, Y?ld?ray O?ur, Markar Esayan, Ceren Kenar, Tuncer Köseo?lu, Alper Görmü?, Demiray Oral, Erol Kat?rc?o?lu, Ferhat Kentel, Cahit Koytak, Vahap Co?kun 30Nisan'da ortak aç?klama yaparak, gazeteden istifa ettiklerini duyurdu.

Taraf Gazetesi'ndeki istifalar bununla da kalmad?. 2 May?s'ta, 19 kö?e yazar?ndan sonra Oya Baydar, Do?an Ak?n, Bekir A??rd?r da gazeteden ayr?ld?klar?n? duyurdu.

Taraf Gazetesi'nde kaynayan cad? kazan?na tepkiler bununla da s?n?rl? kalmad?. 3 May?s tarihinde Tuncer Köseo?lu ve Vahap Co?kun da veda yaz?s? yazd?.

Köseo?lu "Ho?çakal?n" yaz?s?nda özetle  'Taraf benim gibi bir gazeteydi. Ya seversiniz ya nefret edersiniz. Hiç ortas? olmad?. ?yi ki de olmad?. Böyle bir yerden ayr?lmak benim için çok zor. Hem de ne zor. .. Bana usulca kap?y? çekip gitmek dü?tü. Güne?in gölgesine eyvallah etmeden yola koyulduk bir kez...' diyerek veda etti.

Vahap Co?kun da yaz?s?nda çok ilginç bir noktaya dikkat çekiyordu. Co?kun "Bugün Taraf, yeni bir yola girmek üzere. Ve ben bu yolun ba??nda gösterilen tav?rlar? ve kullan?lan üslubu do?ru bulmuyorum" diyordu.

Özetle Taraf'ta gerçekle?tirilen kapsaml? operasyon ve bar?? sürecine kar?? bir tutum tak?naca?? istifalar? beraberinde getirdi. S?cak geli?meler farkl? bir yap?lanman?n da ilk sinyallerini veriyor.

Haber7

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri