forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

internetMedya Derne?i ve ?stanbul Bilgi Üniversitesi i?birli?i ile düzenlenen “Gazetecilikte yeni i? modelleri” paneli ?stanbul Bilgi Üniversitesi’nde yap?ld?.

?stanbul Bilgi Üniversitesi Ö?retim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka, Taraf gazetesi yazar?, televizyoncu ve sosyal medya uzman? H?d?r Gevi?, Samanyolu Yay?n Grubu Dijital Medya ve Marka Direktörü Ak?n Emre Karagülle ve Haber7.com Genel Yay?n Yönetmeni ?brahim Erdo?an panelin konu?mac?lar? aras?nda yer ald?. Panelin moderatörlü?ünü Medya Derne?i Genel Sekreteri ve teknoloji yazar? Deniz Ergürel yapt?Canl? yay?n linkiyle çok say?da izleyiciye ula?an panel,  #pub204 ve #yenigazetecilik etiketleriyle sosyal medyadan takip edildi.

"MEDYA RAD?KAL B?R DE????MDEN GEÇ?YOR"

Bu paneli, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekle?tirecekleri uluslararas? ‘Medya Forumu’na haz?rl?k olarak çok önemsediklerini ifade eden moderatör Deniz Ergürel; eskiden çok küçük bir az?nl???n elinde olan yay?n yapma ayr?cal???n?n ortadan kalkt???n?, art?k  herkesin birer yay?nc? ve medya patronu olabildi?ini belirterek konu?mac?lara söz verdi.

"MEDYANIN GELECE??NE KARAMSAR B?R BAKI?"

H?d?r Gevi?, sosyal medyan?n gazetelerin rakibi oldu?unu ifade etti. Medya kurulu?lar?n?n Google, Facebook gibi devlerle tek ba??na yar??amayaca??n?, bu sebeple devletin yat?r?m?na ihtiyaç oldu?unu söyledi. Karamsar bir bak?? aç?s?yla olaya yakla?an Gevi?, böyle giderse Türkiye’de medyan?n 10 sene içinde bataca??n? öngördü. Sektörün iyile?tirilmesi için ileti?im fakültelerine de i? dü?tü?ünü belirtti.

"?ÇER?K KRALSA TASARIM PRENST?R"

Ak?n Emre Karagülle konu?mas?nda art?k teknoloji firmalar?n?n medyayla entegrasyonunun söz konusu oldu?unu vurgulad?. Multimedyaya dönük muhabirli?in ve infografiklerin önem kazanaca??n?; en az içerik kadar sunum ve tasar?m?n da önemli oldu?unu söyledi. “?çerik kralsa, tasar?m prenstir” dedi.

"BÜYÜK B?R MEDYA DEVR?M?N?N ?LK ADIMLARI" 

Erkan Saka, büyük bir medya devriminin ilk ad?mlar?nda oldu?umuzu, yola eski modellerle devam edilemeyece?ini, yeni modeller tahayyül etmek gerekti?ini ifade ederek, H?d?r Gevi?’in tam tersi olarak devletin medyaya fazla müdahalesinin tehlikeli olabilece?inin alt?n? çizdi.

"GAZETEC?L?K ÖLMÜYOR, DÖNÜ?ÜYOR"

Dijital ortam? cazip k?lan ?eyi, her yerden ula??labilirlik olarak tan?mlayan ?brahim Erdo?an, gazetecili?in ölmeyece?ini, dönü?ece?ini ifade etti. Haber7.com'daki trafi?in büyük bir ço?unlu?unun sosyal a?lardan geldi?ini söyledi. Erdo?an, bu yeni mecran?n kendi ruhuna uygun bir yasayla düzenlenmeye ihtiyaç duydu?unu belirtti. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri