forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

erkan-yuksel-anlatiyorMedyadaki sa?l?k konulu yay?n içeriklerini konu alan proje kapsam?nda görü?ülen sa?l?k profesyonellerinin yüzde 21’i, medya profesyonellerinin de yüzde 12’si bu tür içerikleri “Kesinlikle güvenilmez” buldu?unu söyledi.

Sa?l?k profesyonellerinin yüzde 91’i, medya profesyonellerinin ise yüzde 58’i medyada yer alan sa?l?k konular?n?n ticarile?tirilmesinden ?ikâyet ediyor.

Proje yöneticisi, Anadolu Üniversitesi ?leti?im Bilimleri Fakültesi Bas?n ve Yay?n Bölümü Bölüm Ba?kan? Prof. Dr. Erkan Yüksel, medyada yer alan sa?l?k konulu içeriklerin sorunlu yanlar?na i?aret ederek, konusunda uzman olmayan ki?ilerce üretilen içeriklerin halk?n yanl?? bilgilenmesine, panik ve korku yarat?lmas?na ve sa?l?k profesyonellerine güvenin azalmas?na neden oldu?unu söyledi.


Prof. Dr. Erkan Yüksel bu alanda yap?labilecekler konusunda ?öyle konu?tu: “Herkesin yapabilece?i ve yapmas? gereken ?eyler var. Medya profesyonellerinin daha sorumlu olmas?, sorumluluk almas? gerekenlerin de daha cesur olmas? ve daha görünür hizmetler vermesi gerekiyor. Vatanda?lar?n da bu tür yay?nlar? takip ederken dikkat etmesi gereken noktalar var.”

 ÜÇ YIL SÜREN ARA?TIRMA TAMAMLANDI

TÜB?TAK Sosyal Bilimler Ara?t?rma Grubu ile Anadolu Üniversitesi Bilimsel Ara?t?rma Projeleri Komisyonu’nun deste?iyle üç y?ld?r sürdürülen ve bugüne kadar yakla??k 80 ki?inin çal??ma ekibinde görev ald??? “Türkiye’de Sa?l?k Konulu Yay?nc?l?k ?lkelerinin Belirlenmesi: Kaynak, ?leti ve Hedef Kitle Ba?lam?nda Sa?l?k Konulu Yay?nlar?n Analizi” konulu ara?t?rma projesi tamamland?.

Anadolu Üniversitesi ?leti?im Bilimleri Fakültesi Bas?n ve Yay?n Bölüm Ba?kan? Prof. Dr. Erkan Yüksel’in yürütücülü?ünü üstlendi?i projede, Selçuk Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Gazetecilik Bölüm Ba?kan? Prof. Dr. Ahmet Yalç?n Kaya, Selçuk Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Koçak ve Anadolu Üniversitesi Aç?kö?retim Fakültesi Dekan Yard?mc?s? Yrd. Doç. Dr. Sinan Ayd?n ara?t?rmac? olarak görev ald?.

Ara?t?rma kapsam?nda öncelikle 59 medya, 79 sa?l?k profesyoneli, 6 akademisyen ve 6 di?er alanlardaki uzmanlarla yüz yüze görü?meler gerçekle?tirildi. Ard?ndan 2010 y?l? örneklem al?narak tüm Türkiye’de 1781 gazete ve dergi, 52 televizyon ve 551 internet portal?nda yay?nlanan 39 bin 652 haber/kö?e yaz?s?, 10 bin 48 TV haberi/program? ile 9 bin 4 internet sayfas? incelendi. Ayr?ca Türkiye genelinde, 33 ilde, 2 bin 503 ki?ilik örneklem üzerinde gerçekle?tirilen anket uygulamas?yla vatanda?lar?n medyadaki sa?l?k konulu yay?n içeriklerine yönelik alg? ve tutumlar? ortaya konuldu. Daha sonra 7 ayr? ilde 75 ki?iyle yap?lan yüz yüze görü?meler çerçevesinde de bu alg? ve tutumlar?n arkas?ndaki nedenler ö?renilmeye çal???ld?. Proje kapsam?nda iki de çal??tay gerçekle?tirildi. ?stanbul ve Ankara’da düzenlenen bu toplant?larda da ara?t?rma bulgular? konunun ilgili kurum ve uzman ki?ileri ile payla??larak de?erlendirildi.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Erkan Yüksel, ara?t?rman?n Türkiye’de ileti?im bilimi alan?nda gerçekle?tirilen en kapsaml? çal??ma oldu?unu söyledi. Gerek ara?t?rman?n boyutlar?, ele al?nan örneklem büyüklükleri ve çal??ma ekibinin say?s? ba?lam?nda ara?t?rman?n benzersiz oldu?unu belirten Yüksel “Çal??mada önce medyadaki sa?l?k konulu yay?nlar?n foto?raf?n? çekmeye çal??t?k. Ard?ndan konunun uzman? medya ve sa?l?k profesyonelleriyle görü?erek onlar?n de?erlendirmelerini ald?k. Sa?l?k konulu yay?nlarla ilgili ki?i ve kurum temsilcilerini iki kez bir araya getirerek bulgular?m?z? tart??maya açt?k. Sorunun nas?l alg?land???n?, aksakl?klar?n neler oldu?unu ve neler yap?labilece?ini tart??t?k. Bu arada, halk?n medyadaki sa?l?k konulu yay?nlara ili?kin alg? ve tutumlar?n? ö?renmek üzere bir anket gerçekle?tirdik. Ankette verilen yan?tlar?n nedenlerini ö?renebilmek için yine vatanda?larla yüz yüze görü?meler yapt?k. Bu alana ili?kin literatürden elde etti?imiz görü? ve ara?t?rma bulgular?n? de?erlendirdik. Sa?l?k konulu yay?nc?l?k alan?nda idealin ne olmas? gerekti?ine ili?kin belli ba?l? görü?leri ortaya ç?kard?k. ?imdi de bu bilgilerimizi kamuoyu ile payla?arak bu alandaki çal??malar?n daha iyi yürütülmesi ad?na bir katk? sa?lamay? amaçl?yoruz.” dedi.

“HERKES?N YAPMASI GEREKENLER VAR” 

Medyadaki sa?l?k konulu yay?nlara ili?kin medya ve sa?l?k profesyonelleri kadar halk?n da ele?tirileri oldu?unu belirten Prof. Dr. Erkan Yüksel, “Herkesin yapmas? gereken ve yapabilece?ini dü?ündü?ümüz bir ?eyler var” diye konu?tu.

Medya ve sa?l?k profesyonellerinin daha sorumlu yay?nc?l?k anlay???yla hareket etmeleri gerekti?ini kaydeden Yüksel, kamuoyu taraf?ndan sa?l?k alan?nda ve yay?nc?l?k alan?nda denetim yapmas? beklenen kurumlar?n da kendilerinden beklenen sorumlulu?u daha hissedilir bir ?ekilde yerine getirmeleri gerekti?ini vurgulad?. Yüksel, medyadaki sa?l?k konulu yay?nlar? okuyan, izleyen ya da dinleyen vatanda?lar?n da sa?l?k okuryazarl??? bilincinin geli?tirilmesi gerekti?ini söyleyerek “Daha genel olarak ise toplumda sa?l?k bilincinin daha yüksek seviyelere ç?kart?lmas? daha anlaml? olacakt?r” diye kaydetti.

Özellikle resmi kurumlar aras?nda ileti?im ve i?birli?i alan?nda kayda de?er eksiklikler tespit edildi?ini söyleyen Yüksel, do?rudan ya da dolayl? olarak ilgili resmi ya da sivil toplum örgütlerinin bu alanda ellerini ta??n alt?na koyarak sorumluluk almalar?n?n oldukça anlaml? sonuçlar do?urabilece?ini belirtti.

Yüksel, proje sürecinin henüz tamamland???n? belirterek önümüzdeki günlerde raporun kabulünün ard?ndan yakla??k 600 sayfay? bulan raporu kamuoyu ile payla?acaklar?n? ve yay?n olarak ç?karacaklar?n? söyledi.

??TE BAZI VER?LER

-Türkiye genelinde “ciddi bir rahats?zl?kla kar??la?an” vatanda?lar?n yüzde 94’ü doktora gitmeyi ve doktordan bilgi almay? do?ru buluyor. Doktordan ö?rendikleri bilgiye güvenenleri oran? ise yüzde 75.

-Ciddi bir rahats?zl?k kar??s?nda kitle ileti?im araçlar? aras?nda en çok internetten bilgi al?n?yor (yüzde 13).

-Vatanda?lar?n yüzde 61'i gazete ya da dergilerdeki, yüzde 40'? televizyondaki, yüzde 73'ü de internetteki sa?l?k konulu yay?nlar? “hiç” takip etmedi?ini söylüyor.

-?nterneti takip eden vatanda?lar?n yüzde 66's? bu yay?nlar sayesinde "sa?l???mla ilgili olarak art?k daha bilinçli davranabiliyorum" diyor. ?nternet kullan?c?s? vatanda?lar?n yüzde 31'i haber içerikleri sayesinde "sa?l???yla ilgili bir rahats?zl??? oldu?unu anlad???n?" ifade ediyor.

YAYINLARIN GÜVEN?L?RL???

-Sa?l?k profesyonellerinin yüzde 21'i, medya profesyonellerinin ise yüzde 12'si medyada yer alan sa?l?k konulu haber ve yaz?lar? kesinlikle "güvenilmez" buluyor. Sa?l?k profesyonellerinin yüzde 62'si, sa?l?k konular?nda halka do?ru ve güvenilir bilgiler verilmedi?ine inan?yor. 

-Türkiye genelinde vatanda?lar?n gazetelerde yer alan sa?l?k konulu haber ve yaz?lardaki bilgilere "Hiçbir zaman" güvenmediklerini söyleyenlerin oran? yüzde 7. Sa?l?k konulu içeriklere “Hiçbir zaman güvenmeme” oran? internet takipçileri aras?nda yüzde 5 iken televizyon izleyicileri aras?nda yüzde 6'a ula??yor.

-Vatanda?lar aras?nda ise gazetelerde yer alan sa?l?k konulu haber ve yaz?lardaki bilgilere "Her zaman" ve "Ço?unlukla" güvendiklerini söyleyenlerin oran? yüzde 27. Güvenilirlik oran? sa?l?k konulu yay?nlar? internetten takip edenler aras?nda yüzde 36 iken televizyondan izleyenler aras?nda yüzde 40'a ula??yor.

-Öte yandan Türkiye genelinde vatanda?lar?n yüzde 9'u "sa?l?k konulu medya içeriklerinin t?p doktorlara olan güvenlerini azaltt???" ifade ediyor. 

YAYINLARIN DENET?M?

 - Ara?t?rma kapsam?nda görü?ülen sa?l?k profesyonellerinin yüzde 38'i ve medya profesyonellerinin yüzde 24'ü medyada yer alan sa?l?k konular?n?n içeriklerinin denetlenmedi?ini dü?ünüyor. Medya ve sa?l?k profesyonelleri, sorunun çözümünde özdenetim mekanizmas?n?n i?letilmesinin yararl? olaca??na inan?yor.

-Vatanda?lar?n yüzde 51'i gazete ya da dergilerdeki, yüzde 45'i televizyondaki, yüzde 48'i de internetteki sa?l?k konulu yay?nlar?n denetlenmedi?i kanaatini ta??yor.

T?CAR? BASKI

-Sa?l?k profesyonellerinin yüzde 91'i sa?l?k konulu yay?nlarda konu, kaynak, konuk seçiminde reklam, sponsorluk bask?s? ya da ticari kayg? hissettiklerini söylüyor. Medya profesyonellerinin de yüzde 58'i böyle bir bask?n?n "kesinlikle" oldu?unu belirtiyor.

-Vatanda?lar aras?nda ise gazete okurlar?n?n yüzde 48'i, televizyon izleyenlerin yüzde 45'i ve internet takip edenlerin yüzde 46's? sa?l?k konulu yay?nlarda daha çok ki?i, doktor, ürün, ilaç ve hastanelerin reklam?n?n yap?ld??? görü?üne kat?l?yor.

FAYDA GÖRÜLÜYOR MU?

 - Vatanda?lar?n yüzde 4'ü medyadan ö?rendi?i sa?l?k konulu bilgi ya da tedavileri genellikle ya da s?k s?k uygulad???n? söylüyor. Halk?n yüzde 1,6's? ise her zaman hepsini uygulad???n? belirtiyor.

 -Medyadan ö?rendi?i tedavileri uygulayanlara sorulan "Bu uygulamadan fayda ya da zarar gördünüz mü?" sorusuna, yüzde 15'i "ço?unlukla fayda gördüm", yüzde 2'si de "zarar?n? gördüm" yan?t?n? veriyor.

 SATIN ALIYORLAR MI?

  -Medyadan ö?rendi?i sa?l?k, beslenme, diyet, iyi ya?am, estetik ya da güzellikle ilgili herhangi bir kitap, hap, kür ya da ürünü para kar??l??? sat?n alanlar?n oran? yüzde 9. Kat?l?mc?lar?n yüzde 4'ü de "Almak istedim ama alamad?m" yan?t?n? veriyor.

 - Medyadan ö?renilen bir hastaneye ya da sa?l?k merkezine gitti?ini söyleyenlerin oran? yüzde 7. Yüzde 6's? da "Gitmek istedim ama gidemedim" diyor.

 - Vatanda?lar?n yüzde 7'si medyada gördü?ü bir doktora ya da uzmana "dan??mak" ya da "görünmek" için gitti?ini belirtiyor. Yüzde 11'lik bir kesim de "Gitmek istedim ama gidemedim" diyor.

  “MORAL?M BOZULUYOR”

 -Medyadaki sa?l?k konulu haber ve yaz?larla ili?kili olarak gazete haberlerinde "Moralim bozuluyor, kendimi kötü hissediyorum, rahats?z oluyorum" diyenlerin oran? yüzde 23.

 -Televizyondaki sa?l?k konulu yay?nlar? "Gereksiz yere endi?elendirici, ürkütücü buluyorum" diyenlerin oran? da yüzde 23.Gazetelerde bu oran yüzde 22, internette ise yüzde 15'lerde kal?yor.

 “PAN?K VE KORKU YARATILDI”

 -Sa?l?k profesyonellerinin yüzde 39'u, Deli Dana, Ku? Gribi, Domuz Gribi, K?r?m-Kongo Kanamal? Ate?i gibi salg?n hastal?klar konular?nda do?ru ve yeterli bilgi verilmedi?ine inan?rken; yüzde 34'ü panik ve korku yarat?ld???n? dü?ünüyor. Medya profesyonellerinin yüzde 56's? ise, ayn? konuda panik, endi?e ve korku olu?turuldu?unu belirtiyor.

 -Sa?l?k profesyonellerinin yüzde 26's?, medya profesyonellerinin ise yüzde 13'ü "mucize haberlerinin" hastalara bo? umut, beklenti verdi?ine inan?yor.

YETERL? M??

-Gazetelerdeki sa?l?k konulu haber ve yaz?lar?n say?s?n?n yeterli olup olmad??? sorusuna yan?t veren vatanda?lar?n yüzde 41'i "Az, yetersiz" buldu?unu söylüyor. Televizyon izleyenler için bu oran yüzde 37, internet kullananlar için ise yüzde 22.

KANAL D, DOKTORUM

-Görü?ülen sa?l?k profesyonellerinin yüzde 26’s?, medya profesyonellerinin yüzde 31’i Kanal D’de yay?mlanan “Doktorum” adl? program? be?eniyor.

-Türkiye genelinde televizyondan sa?l?k konulu yay?nlar? izledi?ini söyleyen vatanda?lar?n tercih etti?i televizyon kanallar? aras?nda da Kanal D öne ç?k?yor.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri