forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

internet-kablosuAmerikan Ulusal Güvenlik Dairesi’yle (NSA) mü?terilerinin özel bilgilerini payla?t?klar? ortaya ç?kan Google, Apple, Facebook ve Microsoft zor durumda…

Google, Apple, Facebook, Microsoft... Dünyadaki herkesin kendilerine, ki?isel bilgilerini, elektronik posta mesajlar?n?, foto?raflar?n? ve belgelerini payla?acak kadar güven duymas?n? isteyen markalar bunlar…

Ama ?imdi, Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) taraf?ndan i?letilen “Prism” (Prizma) adl? bir program kapsam?nda mü?terilerine ait verileri ABD hükümetiyle payla?t?klar? ortaya ç?kan bu markalar zor durumda.

Üstelik sadece bu dört marka da de?il!

Skandala ad? kar??an ?irketlerin tam listesi, Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube ve Apple’dan olu?uyor.

Bu ?irketlerin hepsi de kullan?c?lar?n internet hesaplar?na “arka kap?dan” girerek, özel bilgilerine eri?mesi için Obama yönetimine yard?m ettiklerini ?srarla reddediyorlar.

Ancak meselenin, markalar?na verebilece?i muhtemel zarar nedeniyle, iddialara daha iyi bir cevap vermenin yolunu da ar?yorlar.

Oxford ?nternet Enstitüsü ?nternet Yöneti?imi ve Düzenlemesi Profesörü Viktor Mayer-Schonberger, ticaretlerini güven esas?na dayand?ran bütün internet ?irketlerinin kollektif itibar?n?n ciddi bir y?pranma tehlikesiyle kar?? kar??ya oldu?una inan?yor.

Mayer-Schonberger, “Prism” program?na ad? kar??mam?? görünen Amazon ?irketini emsal gösteriyor.

Amazon, sat??a sundu?u kitaplarla ilgili olarak web sayfalar?nda yer verdi?i olumsuz ele?tiriler yay?nc?lar?n protestosuna yol açt???nda, olumsuz ele?tirilerin sahibi olan tüketicilerden yana tav?r alm??t?.

Mayer-Schonberger ?öyle diyor:

“O ele?tiriler, birilerini bir kitab? almaktan vazgeçirebilirdi ama uzun vadede ?irket aç?s?ndan çok daha önemli olan ?eyi, Amazon’a güven duyulmas?n? sa?l?yordu. E?er bu güveni bir kez ihlal ederseniz, yeniden in?a etmeniz zor olacakt?r. Bu ?irketler, mü?terilerinde ki?isel verilerini payla?malar?na yetecek kadar güven uyand?rma esas?na dayan?yorlar. Birço?umuz, bu ?irketlerin bu bilgiyi kendi ticari ç?karlar? için kullanmalar?na ve ekran?n sa? taraf?nda bize daha uygun reklamlara yer vermelerine hiç itiraz etmiyoruz. Ancak bu bilginin hükümete ya da mesela vergi dairesine aktar?lmas?n? istemiyoruz.”

New York’taki Demokrasi ve Teknoloji Merkezi’nin ba?hukukçusu Greg Nojeim ise, “Don’t be Evil” (Kötücül Olma) sözünü gayr?resmî ?irket slogan? olarak kullanan ve internette aç?kl???n öncülü?ünü yapan Google ?irketine, “daha ?effaf davranman?z faydal? olur” diye tavsiyede bulunuyor.

Nojeim’a göre, “Bu ?irketlerin daha da fazla bask? yapmas? önemli bir ad?m olu?turacak; ?irketler, istihbari faaliyet kapsam?nda yürütmek mecburiyetinde kald?klar? teknik takiple ilgili daha fazla bilgi vermeleri için istihbarat yetkililerine bask? yapmal?lar.”

“Prism” program?yla ilgili haberler üzerine bir aç?klama yapan Google CEO’su Larry Page de, ?irketinin marka itibar?n? korumak için bu tür bir önlem alaca??n?n i?aretini veriyor.

Page, “Hali haz?rdaki yasal süreçler çevresindeki gizlili?in düzeyi, hepimizin çok de?er verdi?i özgürlüklerin alt?n? oyuyor” dedi.

Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) “çok gizli” statüyle i?letti?i “Prism” program?n?n ayr?nt?lar?, geçen hafta kimli?ini sonradan aç?klayan Edward Snowden adl? 29 ya??ndaki NSA çal??an?n?n bas?na s?zd?rd??? belgelerle ortaya ç?km??t?.

Snowden halen Hong Kong’da bir otelde saklan?yor.

The Guardian ve The Washington Post gazetelerinin Snowden’dan ald?klar? bilgilere dayand?r?lan haberlerinde, NSA’in “Prism” program? sayesinde dünyada milyonlarca ki?inin elektronik postalar?n?, internet üzerinden görüntülü ve sesli konu?malar?n?, video ve foto?raf payla??mlar?n? takip edebildi?i belgelendi.

"The Guardian"da yay?nlanan yaz?n?n Türkçe çevirisi t24.com.tr'de yay?nlanm??t?r. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri