forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Twitter

twitterDKM ANAL?Z- Gezi Park? olaylar? s?ras?nda gündemin bir numaral? maddesi haline gelen Twitter en çok provokatif bilgiler için kullan?ld?. 

Provokatif haberler yine Twitter ortam?nda, di?er kullan?c?lar taraf?ndan yalan oldu?u ortaya ç?kar?ld?. Bir anlamda bu tür gerçek d??? içeriklerin panzehiri de twitter'da... 

Ortaya konan verilere göre, Sosyal medya ortam?nda olumsuz haberlerin olumlu haberlere göre payla??m oran? yüzde 80'lerde... 

SAHTE HESAPLARI K?M YÖNET?YOR?

Türkiye'de aktif kullan?c? say?s? 5 milyonu a?an Twitter'da milyonlarca da sahte hesap var. Gezi Park? Olaylar?'nda tansiyonun yükseldi?i 29 May?s - 2 Haziran tarihleri aras?nda Türkiye Twitter kullan?m? doruk noktas?na ula?t?. At?lan mesaj say?s? bir anda yüzde 80 artt?. 500 bin yeni hesap aç?ld?. Aktif olmayan kullan?c? hesaplar? aktif olmaya ba?lad?. 

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya mecralar?ndan yalan haberler yay?ld?. Gerçek olmayan foto?raflar ve videolar payla??ld?. ?çinde 'Nefret Suçu' denilebilecek onbinlerce payla??m yap?ld?. 

Bu bilgileri payla?anlar veya yayanlar bilgilerin do?rulu?unu, suç unsuru olup olmad???n? hiç arama gere?i duymad?.   

Kanunlar ise bu süreçte yetersiz kald?. 

MA?DURLAR HAKLARINI NASIL ARAYACAK?

Kamu düzenini korumakla görevli devlet erki bütün dünyada oldu?u gibi Türkiye'de de Sosyal Medya ortam?nda çaresiz kald?. 

Böyle ola?anüstü dönemlerde ya?anan ma?duriyetler zirve yaparken, insanlar sosyal medya ortam?ndan gelen çe?itli tehlike, hakaret ve yalan haberlerle nas?l ba?a ç?kacak?

??te bu nokta çok net de?il... 

HERKESE VAR TÜRK?YE'YE YOK!

Hurriyet.com.tr'de yay?nlanan habere göre, 2012 y?l? Temmuz-Aral?k döneminde tüm dünyada 30 hükümet taraf?ndan ‘Twitter’a yap?lan bilgi talebinin yüzde 59’u kar??lan?rken, Türkiye’nin isteklerinin ise hiçbirine cevap verilmedi. Di?er taraftan ‘Twitter’dan resmi bilgi al?nmas? bile 1 y?l? buluyor.

Peki Twitter hesab? olanlar?n bilmesi gereken  hukuki haklar? neler? 

1) Twitter hangi bilgileri tutuyor?

- Birçok Twitter kullan?c?s?na ait bilgiler halka aç?k. Kullan?c? isterse yazd??? mesajlarla birlikte foto?raf?n?, bulundu?u yeri, k?sa özgeçmi?ini ve kendisine ait bir web sitesinin adresini ad?na açt??? mikroblogda herkesle payla??yor. Bunun d???nda Twitter gerçek zamanl? ileti?im esas?na dayal? oldu?undan, kullan?c?ya ait baz? bilgileri sadece belli bir süre için sakl?yor.

2) Bu bilgiler nas?l saklan?yor?

- Twitter güvenlik birimlerinden gelen, devam eden hukuki bir süreç kapsam?nda bilgileri ar?ivleme taleplerini kabul ediyor. E-posta üzerinden de kabul edilen taleplerde kullan?c?n?n Twitter adresinin belirtilip talebin bir yetkili taraf?ndan imzalanmas?, Amerikan hukukuna göre ilgili yasa maddesinin belirtilmesi gerekiyor?

3) Bilgiler devletle payla??l?yor mu?

- ABD yasalar?, Twitter’a gerekli durumlarda güvenlik güçlerine bilgi verme sorumlulu?u yüklüyor. ?irket de bu kapsamda bir mahkeme karar? olmas? halinde mesajlar, DM’ler, foto?raflar gibi ki?isel bilgileri güvenlik birimleriyle payla?abilece?ini belirtiyor. Ancak kullan?c?n?n ba?ka bir isim üzerine sahte bir kullan?c? hesab? açm?? olmas? durumunda ?irket sorumululuk kabul etmiyor.

4) Twitter ki?isel bilgilerini devletle payla??rken kullan?c?y? bundan haberdar ediyor mu?

-E?er mahkeme bunun yap?lmas?n?n yasaklanmas? yönünde bir karar almad?ysa, ?irket politikas? gere?i kullan?c?ya bilgilerinin güvenlik güçleriyle payla??ld???n? söylüyor.

5) Yabanc? ülkeler yararlan?yor mu?

- ABD kanunlar?, Twitter’a yabanc? ülkelerin yasa kurulu?lar?n?n da bilgi için ba?vurabileceklerini belirtiyor. Ancak bu yine ya ABD mahkemeleri üzerinden al?nan bir karar ya da ABD ile yap?lan bir kar??l?kl? hukuk anla?mas? kapsam?nda olabiliyor. Twitter gerekçeleri inceleyerek bu tür talepleri de de?erlendiriyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri