forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

TEKNOLOJ? GAZETEC?Y? BOZDU MU?

Aktif .

3g_gazeteciYeni ?afak Gazetesi'nde yay?nlanan bir haber ilgi ekici detaylar ieriyor. "Gazeteciler Bab?li'nin dostlu?unu geri istiyor" ba?l???yla yay?nlanan haberde Teknolojik geli?meleringazeteciler aras?ndaki ili?kiyi olumsuz etkiledi?i belirtiliyor.
Haberde Nazl? Il?cak, Mehmet Altan, Taha Akyol ve Abdurrahman Dilipak'?n gr?leri yer al?yor..
??te gr?ler...

MEHMET ALTAN

Sebep teknoloji de?il

Bab?li dneminde ?artlar ok daha zordu. Ama ayn? zamanda ili?kilerin toplumla meslek erbab? aras?ndakiler a?s?ndan da daha samimi, iten ?enlikli oldu?u dnemdi. O beyaz k??da can verenin insan oldu?u bilinci vard?. ?imdi plazalarda byk kalabal?klarla al???l?yor. Bu insanlar?n medyaya can verdi?i konusu gz ard? ediliyor. Sanayile?menin etkisiyle iine kapal?, toplumdan haberdar ama toplumun iinde olmayan bir ya?am biimi eskisinin yerini ald?. Gazeteleri okuyorum. Bir kendi i?iyle u?ra?anlar, bir de kendi i?iyle u?ra?anlarla u?ra?anlar var. Birbirlerini tan?mayan insanlar birbirleri hakk?nda yorumda bulunuyorlar. Bab?li'de haset dolu, hakaretli yakla??mlarla stun dolduramazd?n?z. Eskiden fikir ndeydi. ?imdi ise, gazeteciler geli?en teknolojiyle daha rahat al???yor ama teknoloji sadece h?z? getirir, derinli?i insan olu?turur. Gazeteciler ?imdi yz yze gelemiyor. Sosyal ili?kiler daha zay?f. Tart??malar medya sitelerine ta??nd?. Burada da zaman iinde yeni bir slubun, ahlak?n, kar??l?kl? ili?kinin gerektirdi?i sayg?n?n olu?aca??n? umut ediyorum. te yandan teknoloji sosyolojik bir geli?me. Teknoloji geli?ir ama mesle?in z ve kurallar? de?i?mez. Ben teknoloji nedeniyle bunlar?n oldu?una inanm?yorum, bizde mesle?in z ve kurallar? al??m?yor.

NAZLI ILICAK

Art?k mekn?n nemi yok

Bab?li gazetecili?ini doya doya ya?ayamad?m ama o zaman insanlar aras?nda daha s?cak ili?kiler vard?. Daha kk meknlarda al???l?yordu. Teknoloji ok ilerlememi?ti. ?imdi oldu?u gibi gazeteciler yaz?s?n? bilgisayar ba??nda kimseyle temas kurmadan yazm?yorlard?. Yaz? i?leri toplant?lar? daha s?cak ve samimi bir ?ekilde geiyordu. Kk kadrolarla birebir temaslarla al???l?yordu. Patronla al??an aras?nda da temas vard?. Gazeteciler o dnemlerde halkla temas iindeydi. ?imdi havaalan?na benzeyen binalarda insanlar birbirlerinden habersiz al???yor. Gazeteye gitmeden yaz?n?z? yazabiliyorsunuz, olaylar? internetten takip

edebiliyorsunuz. Ben teknolojinin gazetecili?e, gazetecilere olumlu tesir etti?ini d?nyorum. ?lla mekna ba?l? kalmak gerekmeyebilir. Ben k?e yazar?y?m ha odamda oturmu?um ha bamba?ka bir meknda. Belki ikili ili?kilerde mesafe a?ld? ama bilgiye eri?mek kolayla?t?.

TAHA AKYOL

Samimiyet azald?

Her gazeteci kendi gazetesinde al??anlarla ayr? bir toplum haline geldi ve ileti?im azald?. Eskiden al??anlar yazarlar ve yneticiler aras?nda dostluk ve samimi ili?ki vard? ?imdi ise bu internet haberle?mesine dn?t. Gazeteciler o zaman farkl? fikirleri savunup, farkl? gazetelerde al???yor olsalar bile birbirlerine selam verir, birbirleriyle ileti?ime geerlerdi. Bunun ?u an olmamas? byk bir kay?p. O zamanlar yemekleri ?imdiki gibi binalarda de?il halk?n aras?nda yerdik. orbac?ya gitti?imizde vatanda?la da konu?ur, onun derdini dinlerdik. Sosyal ileti?imdeki bu kopukluk gazete yneticilerinin plazalar yapma istedi?inden kaynaklanmad?. Geli?en teknoloji maalesef bunu gerektiriyor. Daha yksek tirajlar? olan gazeteler ?karmak iin, modern binalar kullanmak gerekiyor. Bugnn en az personelli, az tiraj yapan gazetesi Bab?li dneminin en byk gazetesinin binas?na s??maz. Bugn ayn? binada al??an gazeteciler aras?ndaki samimiyet, o dnemde ayn? sokakta farkl? gazetelerde al??an gazeteciler aras?ndakinden daha az. Ben bu yzden yazarlar?n tart??malar?n? hi yad?rgam?yorum yeter ki seviyeli olsun.

ABDURRAHMAN D?L?PAK

?ansl? bir noktaday?z

Tm dnyada bas?n?n geli?imi, teknoloji, hukuk dzeni, zgrlkler ve toplumun kltr dzeyi ile ilgilidir. Yeni bir durumla kar?? kar??yay?z. Eski ile kar??la?t?rma yapmak zor. Ben 40 y?ld?r yaz?yorum. Eskiden telefon imknlar?, faks imknlar? bile s?n?rl? idi. zgrlk limitleri dard?, teknik imknlar s?n?rl? idi. Okur say?s? d?kt, ula??m zordu. Ama art?k Gkova'da oturan bir gazeteci haberleri de izliyor gnlk yaz?s?n? da yaz?yor. 3G ile art?k denizde bir geminin gvertesinden yay?n kurulu toplant?s?na kat?labiliyorsunuz. Yaz?l?, szl, grntl medya ve internet medyas? rekabet iinde. Yeni as?r sonras? plaza dnemi ba?lad?. Te?vikler, rekabet ve teknolojideki geli?meler yan?nda zgrlk limitlerinin artmas? srecinde yeni bir dnem ba?lad?. Okuryazarl?k oran?n?n artmas?, piyasalar?n canlanmas?, reklam sektrndeki hareketlilik, plaza medyas? denilen dnemi ba?latt?. TRT tekelinin kalkmas? ile radyo ve televizyonlarda patlama ya?and?. ?ansl? bir noktaday?z. Dnyaya syleyecek szmz var.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri