forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

taraf-sozcu-davutogluTaraf ve Sözcü D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu'yla ilgili servis edilen bir haberde pi?ti oldu... 

Taraf Gazetesi sürman?etten, Sözcü Gazetesi ise man?etten Ankara TED kolejinde okuyan D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu'nun o?luna fakirlik bursu verildi?ini iddia etti. 

Oysa gerçek daha farkl?yd?... 

TED koleji yönetimi burs almaya hak kazanan ba?ar?l? ö?rencileri s?ralam??t?. Ba?ar?l? ilk 5 ö?renci aras?nda Ahmet Davuto?lu'nun o?lunun ismi de vard?. Ancak burs alacaklar aras?nda ismi yoktu... 

taraf-davutoglu

sozcu-davutoglu

BAKAN ?DD?ALARI YALANLADI

Bugün baz? bas?n yay?n organlar?nda yay?nlanan ‘Bakan o?lu fakirlik bursuyla okuyor’ ba?l?kl? haberler hiç bir ?ekilde gerçekleri yans?tmamaktad?r. Söz konusu haberlerde yer ald??? ?ekilde Say?n Bakan’?n o?luna bir burs verilmesi, 'Bakan?n o?lunun fakirlik bursu ile okumas?' kesinlikle söz konusu de?ildir.

Haberlerde geçen 'Mehmet Davuto?lu'na yüzde 100 burs verdi', 'torpilin belgesi', 'Mehmet'in servis, yemek, e?itim, kitap, k?rtasiye tüm ihtiyaçlar? okuldan' ibarelerinin tümü as?ls?zd?r.

OKUL ÜCRET? SAYIN BAKAN TARAFINDAN ÖDEN?YOR

Mehmet Davuto?lu 4 y?ld?r ayn? okula devam etmektedir ve okulca belirlenen ücreti düzenli olarak Say?n Bakan taraf?ndan ödenmi?tir. Bugüne kadar hiç bir ?ekilde bir burs talebi olmam??t?r ya da burs almam??t?r. Bu durum gelecek e?itim-ö?retim y?l? için de aynen geçerlidir.

BURS ALMAYA HAK KAZANDI AMA... 

Okul yönetimi, her hangi bir burs talebi olmamas?na ra?men, Mehmet Davuto?lu'nun gösterdi?i ba?ar? sebebiyle burs almaya hak kazand???n? bildirmi?, ancak bunun için gelir seviyesi ile ilgili bir ?arttan bahsetmemi?tir. Bu konuda okul taraf?ndan nihai bir bildirimde ya da aile taraf?ndan kabulde de bulunulmam??t?r.

Haberde ad? geçen bursun kullan?m? söz konusu de?ildir. Mehmet Davuto?lu'nun 2013-2014 e?itim-ö?retim y?l? için de okul kayd? henüz yenilenmemi?tir.

 
H?Ç B?R ÇOCU?U ?Ç?N BURS TALEP ETMED? 

 Say?n Bakan'?n ikisi yüksek lisansta olmak üzere dört çocu?u e?itim görmektedir. Say?n Davuto?lu, bugüne kadar hiç bir çocu?u için hiç bir dönemde hiç bir ?ekilde e?itim yard?m? ya da burs talep etmemi?, böyle bir ba?vuruda bulunmam??t?r.

 Bu tür etik konularda son derece hassas olan Say?n Bakan'? y?pratmaya yönelik bu tür çarp?tma ve yalan haberler her ?eyden önce bas?n ahlak?na ayk?r?d?r. Bu yay?nlarla ilgili hukuki haklar sonuna kadar kullan?lacakt?r. Kamuoyuna sayg?yla duyurulur.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri