forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Objective'den ara?t?rmac? gazetecilere destek

Aktif .

objektiveeObjective, ara?t?rmac? gazetecilik al??malar? iin Trkiye ve alt? lkede Niras / BBC ortakl???yla Danimarka D??i?leri Bakanl???n?n fon sa?lad??? bir medya geli?tirme projesi ba?lat?l?yor.

Objective, Niras/BBC ortakl???yla ba?latt??? medya geli?tirme projesi kapsam?nda ara?t?rmac? gazetecilik iin a?r? yapt?. Danimarka D??i?leri Bakanl???n?n sa?lad??? fonla gerekle?ek proje Trkiye, Ukrayna, Grcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Moldova ve Belarus'ta yrtlecek. Ara?t?rmalar iin do?rudan mali destek sa?lanacak program iin Objective, adaylara "Kitle hareketlerinin ve protestolar?n demokrasiye etkisi", "Trkiye ve Avrupa Birli?i", "Nkleer enerji" ve "1990l?lar ku?a??" hakk?nda teklif sunmalar?n? nerirken ba?ka ara?t?rma alanlar? hakk?nda sunulacak tekliflere de a?k olduklar?n? belirtti. Deneyimli gazeteci ve uzmanlar?n dan??manl?k yapaca?? ve ihtiyaca ba?l? olarak e?itim seminerleri verilecek projeye ba?vuru iin son tarih 5 A?ustos 2013.

Blge koordinatrl?n Yasemin ongar?n stlendi?i Objective'in projenin detaylar?n? payla?t??? a?klamas? ?yle:

1 Temmuz 2013ten itibaren, eski Sovyet co?rafyas?n?n bat? kesimi, Kafkasya ve Trkiyede, Niras/BBC ortakl???yla Danimarka D??i?leri Bakanl???n?n fon sa?lad??? bir medya geli?tirme projesi ba?lat?l?yor. Bu proje drt y?l srecek. Projenin yrtlece?i lkeler Trkiye, Ukrayna, Grcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Moldova ve Belarus.

Projenin Amac?

Projenin en nemli nceli?i ara?t?rmac? gazetecilik.

Objective, ara?t?rmac? gazetecilik al??malar? iin do?rudan mali destek sa?layacak, programa kat?lan gazetecilere ara?t?rd?klar? konu hakk?nda deneyimli gazeteci ve uzmanlar?n dan??manl?k etmesini mmkn k?lacak; ayr?ca, ihtiyaca ba?l? olarak bir dizi e?itim semineri gerekle?tirecek.

Objective kapsam?nda, farkl? lkelerden gazetecilerin birlikte yrtece?i ortak al??malar da geli?tirilecek.

Ara?t?rmac? gazetecilik al??malar? iin, her ayda bir a?r? yaparak yeni ba?vurular kabul etmeyi planl?yoruz.

Ara?t?rma Konusu

Bu ilk a?r?m?zda, Objective ara?t?rmac? gazetecilik fonundan yararlanmak isteyen adaylara ?u konularda teklif sunmalar?n? neriyoruz:

- Kitle hareketlerinin ve protestolar?n demokrasiye etkisi
- Trkiye ve Avrupa Birli?i
- Nkleer enerji
- 1990l?lar ku?a??

Ancak bu drt konudan tamamen farkl? alanlardaki gazetecilik al??malar?yla ba?vuru yapman?z da mmkn.

Ba?vurular

Ba?vurunuzda, yapmay? teklif etti?iniz ara?t?rman?n k?sa ve net bir tarifi olmal?. Bu tarif, ara?t?rman?n oda??n?, kullanaca??n?z malzemeleri, seyahat vb. planlar?, olas? sonular?, al??man?n ngrlen uzunlu?unu ve al??man?n nihai halinin yay?nlanmas?n? hedefledi?iniz tarihi iermeli.

Objective, yaz?l? metinler (haber, rportaj, yaz? dizisi vb.) yan? s?ra audio, video ve multimedya formatlar?ndaki al??malar? da destekleyecek.

E?er mmknse, ara?t?rman?z?n sonucunda ortaya ?kacak al??may? nerede yay?nlamay? planlad???n?z? da ba?vurunuzda belirtiniz.

Gerek ba?vurular gerekse ara?t?rma sonucunda ortaya konacak al??malar, blge dillerinden herhangi birinde yap?labilir.

Ba?vurunuzda k?sa zgemi?iniz de yer almal?d?r.

Ayr?ca ara?t?rman?zla ilgili ayr?nt?land?r?lm?? bir bte sunmal?, al??may? tamamlamak iin ne kadar harcama yapman?z gerekece?ini yazmal?s?n?z.

Objective, destek verdi?i ara?t?rmalar sonucunda ortaya ?kacak btn al??malar? proje sahibi gazetecinin tercih etti?i medya kurulu?uyla ayn? anda ya da kendi seece?i bir medya ortam?nda yay?nlama ve ilk yay?ndan sonra da, program kapsam?nda retilen btn al??malar? cretsiz olarak yayma ve da??tma hakk?na sahiptir.

Takvim

Ltfen ba?vurular?n?z?, Objective Blge Koordinatr Yasemin ongar?n EditorObjective1@gmail.com adresine 5 A?ustos 2013 tarihine kadar gnderiniz.

Ba?vurular, Niras/BBC ortakl???yla olu?turulan, gazetecilik ve ara?t?rmac?l?k alan?nda deneyimli uluslararas? bir jri taraf?ndan a?ustos ay?nda de?erlendirilecek ve seilen projeler, ilgili gazetecilere eyll ay? ba??nda bildirilecek.

Proje kapsam?ndaki e?itim seminerleri ise ekim ay?nda gerekle?tirilecek.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri