forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

DYP'li Sisi'den Darbeci S?S?'ye mektup: Yanl?? yapt?n...

Aktif .

ET?KETLER:Seyhan SoylulSisi

sisi28 ?ubat'?n önemli aktörleri aras?nda yer alan ve ?u anda DYP'de siyaset yapan Seyhan Soylu'dan (nam? di?er S?S?) M?s?r'?n darbeci generali EL S?S?'ye mektup...

28 ?ubat döneminde yapt?klar?yla ad?ndan çokça söz ettiren ve Fadime ?ahin'in ak?l hocal???n? yapt??? söylenen Seyhan Soylu'nun ada?? S?S?'ye gönderdi?i mektup...

Gönlüm isterdi ki, Kadim medeniyetin korunmas?ndan sorumlu bir komutan olarak size, o güzel medeniyetleri korudu?unuz için te?ekkür etmek.

Herkes i?ini yapmal?.

Biz politikac?lar politika, askerler görevini.

Güzel Ülkem Askeri darbelerden çok çekti. Genç nesiller kayboldu. Hala darbe yasalar?n?n sorunlar?n? ya??yoruz.

Tank palet sesleri Ankara caddelerinde ho? bir melodi ritmi çalmad?. Asfalt ile aras?na gelece?imizi ald? ve ezdi. Benli?ine, yarat?c? taraf?ndan kurgulanm??, özgürlük ve demokrasi Türk Ulusunu adeta Zümrüt-ü Anka yapt?.

Gezilmeyen GEZ? hayk?r??lar? bu nedenledir.

Say?n GENERAL;

Müslüman Karde?ler veya di?er ad? ile ?HVAN hareketi ho?unuza gitmiyor olabilir. Arap co?rafyas?nda ki baz? diktalar?nda ho?una gitmiyor olabilir.

Önemli olan ki?iler de?il halkt?r.

MURS? döneminde bir Galon petrol vermeyen Arap Sultanlar neden ?imdi size yard?m yar???nda bulunuyorlar?

M?s?r, ne Türkiye nede Dünya için ihmal edilecek s?radan bir ülke de?ildir.

Osmanl? Sultanlar?n?n Taçlar?n?n k?rm?z? yakutudur.

Bizler M?s?r’? Kavalal? Mehmet Pa?a veya Osmanl? Saray?na gönderilen Had?m a?lardan de?il, daha çok Osmanl?, yani ecdad?m? Dünya var oldukça ?erefi ile baki k?lacak kutsal emanetlerin ve Hilafetin cömert ba???ç?s? olarak biliriz.

M?s?r Musa’n?n topraklar?d?r.

Say?n S?S?, bu sat?rlar?n yazar? olan bendeniz de Türkiye’de S?S? olarak tan?n?r?m. Yani sizinle ada??z…   Bende bir darbe ma?duruyum. Darbelerin ne kadar kötü oldu?unu bilirim. Bu nedenle size yaz?yorum.

Tüm mazeretlerinizi geçersiz k?lan gerçek, MURS? bir seçilmi?tir.

Seçilmi? biri olan MURS?’ye, onuruna yak??an bir ?ekilde davranman?z? ve biran önce serbest b?rak?p halka gidilmesini karde? bir ulusun politikac?s? olarak istiyorum.

Olaylara M?s?r güne? tanr?s? RA gözü ile de?il, ?nanc?m?z?n emri olan adalet gözü ile bakman?z? naçizane tavsiye diyorum.

Size dü?en Adeviye Meydan? ile Tahrir meydan?nda ki halk? el ele tutu?turup, modern, demokrasiyi içselle?tirmi? M?s?r’a tarihteki muhte?em medeniyetini geri vermektir.

Mevcut durum, Arap co?rafyas?nda ki dikta, Tiranla?m?? sultanlar?n e?reti yönetimlerine koltuk de?ne?i olmaktan ba?ka bir ?ey de?ildir. 

Say?n S?S?,

Sizin de bildi?iniz Demokrasi az?nl?klar?n ço?unlu?a kar?? hak ve hukuklar?n?n korunmas? amaçl? dü?lerin i?levsel hale dönü?en mekanizmas?d?r.

Salt ço?unlu?u alan bir yürütme, s?rf mühür onlarda diye biz iktidar olduk dememelidir. ?ktidarlar az?nl?klar?n veya kar??t görü?lerin haklar?n? göz ard? eder, iktidar?n kolluk vs. güçlerinin bask?c? rejim amaçl? kullan?lmas? iktidarlar? “iktidars?z” duruma dü?ürür. 

Say?n S?S?;

Önümüzdeki günlerde Ülkenizi ziyaret etmeyi planl?yorum. Demokrasilerin az?nl?klar?, ço?unluklar?n tahakkümünden koruma rejimi oldu?u evrensel ilkesi gere?i, ülkenizde siz dâhil her kesimle görü?mek istiyorum. Arzum talimat?n?zla medeniyetlerin ve evrensel birli?in odak noktas? M?s?r’da en yak?n zamanda MURS? ve arkada?lar?n?n serbest kalmas?n?, seçim tarihinin belli oldu?u, her kesimin seçim propagandalar?n? özgürce yapt??? bir M?s?r görmek istiyorum. Bu bir rüya de?il… 

Ülkeniz farkl?l?klar?n k?r?nt?lar?ndan vücut bulmu? istisnay? topraklard?r.

Müslüman karde?ler görü?me talebimizi olumlu kar??lad?. Ülkenizdeki K?pt? ve di?er az?nl?klar ile görü?me programlar?m?z devam ediyor.

Bu vesile ile zat-i âlinizden görü?me talep ediyorum.

Olurunuzu bekliyor, Musa’n?n topraklar?na kutsal Ramazan ay?nda bar???n hâkim olmas?n? yüce güç Allah’tan niyaz ediyorum…

Seyhan SOYLU

Do?ru Yol Partisi Genel Ba?kan Dan??man?

Az?nl?klar ve Sosyal Projelerden sorumlu Ba?kan 

Kaynak: http://www.haberx.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri