forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

'S?r Toplant?' haberine Ayd?n Do?an ne dedi?

Aktif .

aksam-sirtaplantiAk?am gazetesinin "S?r Toplant?" ba?l???yla man?etten duyurdu?u habere ismi geçenlerden aç?klama geldi. 

Ak?am'?n bugün man?etten yay?nlad??? haberde, Mustafa Koç, Ayd?n Do?an ve Mustafa Sar?gül’ün Hüsamettin Özkan’?n evsahipli?inde bulu?tu?u iddia edilmi?ti.

Ayd?n Do?an konuyla ilgili ?u aç?klamay? yapt?... 

“Ak?am Gazetesi’nin bugünkü nüshas?nda man?etten verilen ‘Beykoz Konaklar?nda S?r Toplant?’ ba?l?kl? haberin gerçekle ilgisi yoktur. Böyle bir toplant? olmam??t?r. Masa ba??nda haz?rlanm?? bu hayal mahsulü haber kar??s?nda ne diyece?imi gerçekten bilemiyorum.”

aksam-beykoz

 

 

 

 

 

 

?smi geçenler aras?nda yer alan Hüsamettin Özkan da habere ili?kin Anadolu Ajans?'na yapt??? aç?klamada, "Hiçbir do?ru yan? yok. Hiçbir hakikat taraf? yok" dedi.

KOÇ HOLD?NG: ?DD?ALAR GERÇEK DI?I

Koç Holding D?? ?li?kiler ve Kurumsal ?leti?im Direktörlü?ü'nden, bugünkü Ak?am gazetesinde, "Beykoz Konaklar?nda S?r Toplant?" ba?l??? ile yay?nlanan haberde belirtilen görü?me ve iddialar?n gerçek d??? oldu?u belirtilerek, "Böyle bir görü?me olmam??t?r, tümüyle hayal ürünüdür" denildi.
      
AK?AM'IN HABER?...

Ak?am'?n haberine göre eski ba?bakan yard?mc?lar?ndan ve Bülent Ecevit’in sa? kolu Hüsamettin Özkan’?n Beykoz Konaklar?’ndaki evi Mustafa Koç, Ayd?n Do?an ve Mustafa Sar?gül’ün bulu?ma noktas? olmu?tu.

??te Ak?am'?n ilgili haberi...

Türkiye yakla??k iki ayd?r Gezi Park?’nda ba?layan ve tüm ülkeyi saran eylemleri konu?uyor. Yabanc? ülkelerin ve baz? i?adamlar?n?n aç?ktan destek verdi?i iddialar? üzerine ba?lat?lan eylemlerle ilgili soru?turmalar derinle?irken ya?anan süreç siyasi kulisleri de dalgaland?rd?. Türkiye’nin önde gelen i?adamlar?n?n  s?k s?k bir araya gelerek bu olaylar? de?erlendirdi?i konu?uluyor. ?ddiaya göre, bu konu?malar?n yap?ld??? evlerden biri de eski ba?bakan yard?mc?lar?ndan ve merhum Bülent Ecevit’in bir zamanlar sa? kolu olan Hüsamettin Özkan’?n Beykoz Konaklar?’ndaki evi...


 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri