forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

yavuz-baydar-newyorktimesSabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar’?n Türk Medyas?'n? ele ald??? yaz?s? Amerika'n?n en etkin gazetelerinden New York Times'ta hem Türkçe hem de ?ngilizce olarak yay?nland?. 

Baydar'?n "Medya patronlar? demokrasinin alt?n? oyuyor" ba?l???yla yay?nlanan yaz?s? ?öyle... 

Geçtigimiz ay boyunca ?stanbul’u ve di?er kentleri sarsan eylemler, bir dizi geli?menin yan? s?ra, Türkiye’deki büyük medya holdinglerinin bas?n özgürlü?ünü ayaklar alt?na almadaki utanç verici rollerini gözler önüne serdi.

Sosyal huzursuzluk 31 May?s günü biber gaz?na eli fazlas?yla kolay giden polisler ile genç eylemciler aras?ndaki çat??malar?n kent merkezine yay?lmas?yla birlikte zirveye ç?karken, bu olaylar?n görünürde pek profesyonel olan özel haber kanallar?nda dü?ük düzeyde bile haber yap?lmamas?, Taksim meydan? civar?ndaki varl?kl? semt sakinlerini gerçeklerle yüz yüze getirdi. Gerçekleri pencerelerinden görebiliyor, duyabiliyor ve koklayabiliyorlard?, ve h?zla kendi televizyon kanallar?n?n nas?l onlardan gerçekleri saklad???n?, yalan söyledi?ini anlad?lar.

?ehir merkezi bir muharebe alan?na dönmü?ken, 24 saat yay?n yapan haber kanallar? penguen belgeselleri yay?nlamay? ya da tart??ma programlar?na devam etmeyi tercih ettiler. Gezi Park?na sadece 200 metre uzakta olan HaberTurk kanal?nda üç t?p uzman?, Türkiye’de ?izofreni konusunu tart??t? — Turkiye’de gazetecili?in durumuna çok da uygun bir metafor.

Asl?nda bunlar yeni de?il. Y?llard?r bütün ciddi konularda, ve bilhassa Kürt sorununda, gerçekleri örtbas etmek ve haber karartmak büyük haber kurulu?lar?n?n siyaseten i?ine geliyor. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile büyük medya sahiplerinin kat?l?m?yla Ekim 2011’de yap?lan “terör haberlerinin nas?l i?lenmesi gerekti?i” konulu toplant?dan sonra sindirilen “ana-ak?m” televizyon kanallar? habercilikte a??r? ihtiyatl? davranmaya ba?lad?. ?ki ay sonra, Irak s?n?r? yak?nlar?ndaki Uludere köyünde 34 Kürt köylü Türk sava? uçaklar? taraf?ndan bombalanarak öldürüldü?ünde, bu kanallar haberi çok etkin bir ?ekilde sansürlemi?ti.

Medyan?n haber filtreleme-ay?klama musibeti Türkiye ötesinde de büyük bir sorun.

Dünyan?n birçok yerinde, ve özellikle Arjantin, Venezuela, Brezilya, Filipinler, Güney Afrika, Macaristan ve Arnavutluk gibi genç ya da çalkant?l? demokrasilerde, medyan?n ba??ms?z olmay??? önemli hasarlara yol aç?yor. Kendi ba?ka ticari ç?karlar?n? korumak için hükümetlere yaltaklan?rken gazetecileri sansürleyen veya korkutan medya patronlar?, demokratik siyasi kültürün yerle?mesi ve kök salmas? için hayati olan medya özgürlü?ünü ve ba??ms?zl???n? baltal?yorlar.

Hükümetler ve medya ?irketleri aras?ndaki kirli ittifaklar, kapal? kap?lar ard?nda gizli kapakl? el s?k??malar gazetecilerin kamusal bekçilik rollerine zarar veriyor, onlar?n yanda?l??a dayal? ili?kileri ve iktidar?n kötüye kullan?lmas?n? sorgulamalar?n? engelliyor. Ve bu yozla?m?? ili?kilerin devam?ndan ç?kar? olanlar ayn? zamanda ciddi ve sorgulay?c? ara?t?rmac? gazetecili?in yap?lmas?n? engellemek için de sistematik olarak u?ra??yorlar.

Asl?nda mesele çok basit; parayi takip etmek yeterli.

Türkiye’de ana-ak?m medyan?n sahipleri, telekomünikasyon, banka ve in?aat gibi ekonominin diger temel sektörlerinde de yat?r?mlar? olan büyük patronlar. Sadece birkaç büyük televizyon kanal? ve gazetenin kar yapabildi?i bu ortamda, patronlar bu i?letmeleri, siyasetçilerin iradesine tabi medya yöneticilerine ihtiyac? olan hükümetler için yem olarak tutuyorlar.

Bu durum havuç ve sopa politikalar? için verimli bir zemin olu?turuyor. ??letme sahipleri ne kadar laf dinlerlerse, h?rslar? da o kadar doyuruluyor. Türkiye’deki büyük medya patronlar?n?n baz?lar?, ?stanbul’da büyük kentsel dönü?üm projeleri de dahil olmak üzere, kamu ihaleleri üzerinden kapsaml? bir ?ekilde lütufland?r?ld?lar.

Bu kadar kirlenmi? bir sistemde ciddi gazetecilik yapmak mümkün de?il. Bu ç?kar çat??malar? Türkiye’deki büyük haber kurulu?lar?n?n yaz? i?lerini birer tür “aç?k hava cezaevine” çevirdi: bugün Türkiye’de ekonomik yolsuzluklarla ilgili neredeyse hiçbir haber yap?lam?yor. Hükümeti ele?tiren haber yapan birkaç küçük, cesur, ba??ms?z yay?n organ? var ama bu haberler ana-ak?m medya taraf?ndan neredeyse hiçbir zaman görülmüyor, yay?nlanm?yor ve dolay?s?yla etkili olam?yor.

Dünya, hemen hemen hepsi Kürt olan, Türkiye’deki cezaevindeki gazeteciler konusuna odaklanm??ken, bizim mesle?imiz bilerek yaz? i?lerininin ba??ms?zl???n? yokeden, ku?kular?n? veya ele?tirilerini dile getiren gazetecileri i?ten atan, ara?t?rmac? gazetecili?i engelleyen medya sahipleri taraf?nan öldürülmekte. 

Türkiye’nin h?zla büyüyen ekonomisi öyle bir açgözlülü?e yol açt? ki, medya sahipleri kamu yarar? esas?na dayal? görevlerini yerine getirmeye çal??an profesyonel gazetecilerin editoryal muhakemelerine düzenli bir ?ekilde kar?? ç?k?yorlar. Haber ve yorumlar?n içeri?i medya d???nda ticari ç?karlar? olan ve hükümete boyun e?mi? medya patronlar? taraf?ndan kat? bir ?ekilde kontrol ediliyor. Bazen do?rudan hükümet müdahelesiyle, ama ço?unlukla buna gerek bile duyulmaks?z?n, günlük olarak oto-sansür uygulan?yor ve temel gazetecilik ahlak?n? savunan meslekta?lar susturuluyor. Sendikalar?n neredeyse hiç olmad??? bu yay?n organlar?nda i? güvenli?i yok denecek kadar az.

Bir zamanlar iyi gazeteci?in önde gelen örneklerinden say?lan Milliyet gazetesi 2012 y?l?nda, di?er giri?imleri aras?nda ayn? zamanda LPG sektöründe de çal??an Demirören ailesi taraf?ndan sat?n al?nm??t?. ?ubat 2013’te Milliyet baz? Kürt politikac?lar? ile hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan ile aras?ndaki görü?melerin tutanaklar?n? yay?nlad?. ?ki gün sonra, Milliyet’in k?demli kö?e yazar? Hasan Cemal bu tutanaklar?n yay?nlanmas?n? savundu ve “gazete yapmak ayr?d?r, devlet yönetmek ayr?d?r. ?kisi birbirine kar??t?r?lmas?n. Kimse de kimsenin i?ine kar??mas?n” diye yazd?. Bu “fla?” haber ve Cemal’in kö?e yaz?s? Ba?bakan Erdo?an’? çok k?zd?rd? ve Ba?bakan hem özel olarak gazeteyi hem de genel olarak gazetecili?i k?nad?. Bunun üzerine Hasan Cemal iki hafta zorunlu izne ç?kar?ld?.Hasan Cemal’in geri döndü?ünde yazd??? bas?n özgürlü?ü ve ba??ms?zl??? hakk?ndaki yeni makale gazete sahibi taraf?ndan reddedildi ve Hasan Cemal istifa etti.

Kötü habercili?i yüzünden eylemciler taraf?ndan hedeflenen NTV haber kanal?n?n ayl?k tarih dergisi “NTV Tarih” Temmuz say?s?n?n kapak konusunu Gezi Park?‘n?n tarihine ay?rm??t?. ?irketin yönetimi derginin içeri?ini bas?lmadan bir gün önce görmeyi talep etti. Yönetim sadece o say?y? iptal etmekle yetinmedi, dergiyi yay?ndan tamamen kald?rd?. NTV Tarih’in ayl?k 35,000 tiraj? vard? ve Türkiye’nin ticari olarak en ba?aral? dergilerinden biriydi. NTV kanal?n?n sahibi olan Do?u? grubu tam da çok yak?n zamanda ?stanbul’un merkezindeki eski bir liman? modern bir turizm, al??veri? ve emlak merkezine çevirecek 700 milyon dolarl?k büyük Galataport ihalesini kazanm??t?.

Habertürk televizyonu gibi medya kanallar?na sahip olan Ciner grubu geçti?imiz y?llarda enerji ve elektrik da??t?m? ile ilgili ihaleler ald?. O zamandan beri Ciner grubunun giderek artan hükümet yanl?s? habercilik politikas? gözle görünür halde.

?a??rt?c? olmayan bir ?ekilde merkezi Gezi Park?n?n hemen yak?nlar?nda olan Habertürk kanal?, polis müdahelesinin en yo?un oldu?u günlerde Ba?bakan Erdo?an ile dalkavukça bir röportaj yay?nlamas?na k?zan eylemcilerin hedefi haline geldi.

Türk medyas?n?n hastal?kl? düzeydeki bozuklu?u asl?nda daha geni? bir olgunun tekil bir örne?i. Avrupa’n?n çe?itli yerlerinden ba??ms?z medya uzmanlar? ve gazeteciler taraf?ndan Avrupa Birli?i için haz?rlanan kapsaml? bir rapor benzer sorunlar?n Do?u Avrupa’da da yayg?n oldu?unu vurguluyor

Bu rapora göre “birçok medya sahibi ve önde gelen gazetecininin yerle?ik siyasi ve iktisadi ç?karlar? var, ve onlar konumlar?n? siyasi rakiplerine kar?? ac?mas?z ‘medya sava?lar?’ açmak için kullan?yorlar.”

Bu itaatkar medya taraf?ndan demokrasiye verilen zarar?n önüne geçmenin yolu, seçmenler taraf?ndan yetkilendirilmi? hükümetlerin, devlet yay?n kurulu?lar?n? özerk veya ba??ms?z kamu hizmeti sunar hale dönü?türmesi ve özel mülkiyetteki medyan?n da adil rekabet ve çe?itlili?e sahip olmalar?n? sa?layacak yasal zeminin haz?rlanmas?yla olur. Bunun ?ngiltere, Almanya, ?sviçre, Kanada ve Avustralya gibi baz? örnekleri mevcut — bunlar hukuki çerçevede kurulmu? ve ticari ç?karlardan ba??ms?z olarak halk?n haber alma hakk?n? garanti alt?na al?yorlar. Kurulu? yap?lar? olarak da kendi toplumlar?ndaki çe?itli sektörleri temsil ediyorlar ve partizan bürokratlar yerine ba??ms?z profesyoneller taraf?ndan yönetiliyorlar.

Ticari kayg?lardan ve iktidar?n etkisinden uzak, iyi gazetecilik için önemli bir odak noktas? olarak çal??an özerk bir kamu kanal? hem Türkiye’de, hem de Güney Afrika ve Filipinler gibi bir çok genç demokraside, kamusal tart??malar?n içeri?inin geli?mesini sa?layacakt?r.

Demokrasiye geçi?lerde ço?ulculuk ve çe?itlilik sadece hükümet yanl?s? medya ile partizan muhalefet yay?nlar? aras?nda bir rekabet alan?na s?k???rsa, bu pek anlaml? olmaz. Medya sektöründeki özel mülkiyet inand?r?c?l??? yüksek, ba??ms?z, canl? ve yüksek kaliteli bir “Dördüncü Kuvvet”in varolmas?na izin verecek bir ?ekilde yap?land?r?lmal?.

Türkiye’deki medya kurulu?lar?n?n Gezi Park? eylemlerini haber yapma konusundaki ola?anüstü ba?ar?s?zl?klar?n?n ve Antarktika’da buzlar üzerinde yuvarlanan penguenlerin yerine ?stanbul sokaklar?nda yürüyen Türklerin haberini yapan uluslararas? medya kurulu?lar?na kar?? sald?rgan ç?k??lar?n?n alt?nda yatan en önemli dersin özü tam da bu.

Medya sermayedarlar? kendi hükümetleri ile ne kadar çok karanl?k ili?kilerin içine girerlerse, açgözlülükleri meslek ahlak?na dayal? gazetecili?i o kadar engelliyor ve onlar?n hükümetten hesap sorma kapasitelerini yokediyor.

Yozla?m?? bir medya, yolsuzluklar? inand?r?c? bir ?ekilde asla ortaya ç?karamaz.

Yaz?n?n kayna??: http://www.nytimes.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri