forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

FERRUH ALTUN / MARKET?NG TRK?YE
musteri_memnuniyetiK?e yaz?lar?nda cmleler eksiliyor, yaz?lar k?sal?yor Ciddiyet yerini mizaha, a??r ba?l?l?k yerini f?rlamal??a b?rak?yor. Bu k?eler sahibini medyan?n yeni ku?ak star?, gazetelerinin de en ok okunan yazar? yaparken onlar? birde Byk yazar s?fat?yla taland?r?yor.
?yi de k?e yazarlar?na neler oluyor byle? Yoksa sonunda k?e yazarlar? da arz-talep dengesinin bysne kap?l?p m?teri memnuniyetine gre mi k?e yaz?yor?

Gazetelerin haber a?s?ndan her geen gn birbirine biraz daha benzedi?i, ayn? haberin nerdeyse tm gazetelerde hemen hemen ayn? cmlelerle yer ald? art?k a?ikar. Her gazetede farkl? olaylar?n man?ete ?kar?ld??? devirler ok gerilerde art?k Ayn? haber kaynaklar?ndan ve ayn? ajanslardan beslenen, muhabir al??t?rmay? gereksiz gren gazeteler art?k sahip olduklar? k?e yazar? kadrosuyla farkl?la?ma aray???nda.
Son y?larda k?e yazar? pazar?na nur ya?mas? da bundan kaynaklan?yor elbet. Ancak bu k?e yazar? bollu?unda, yazarlar?n profili ve k?e yaz?lar?n?n ierikleri de ciddi bir de?i?im srecinde. Byk gazetelerin k?elerinde derin analiz yapan k?e yazarl?n?n yerini art?k daha soft, nktedan, k?sa ve magazinel yaz?lar yazan yazarlar almaya ba?lad?. Gazeteler yeni nesil yazarlar?yla mizah dnyas?ndaki sylemle Gldrrken, e?lendirirken, d?ndrmek istiyor okuyucusunu.
DER?N ANAL?Z YAPAN K?E YAZARLARI ?T?BAR GRMYOR
Amiral gemisi olarak adland?r?lan Hrriyet Gazetesinin bile byk yazarlar? olarak art?k Ay?e Arman, Ahmet Hakan ve Y?lmaz zdil, Bekir o?kun gibi isimler gsteriliyor. Hatta bu isimlerden baz?lar? yine byk yazar s?fat?yla ciddi rakamlarla bir gazeteden di?erine transfer oluyor. Eskinin o derin analiz yapan k?e yazarlar? m?? Onlar art?k pek itibar grmyor. Okuma oran? a?s?ndan yaz?s?n? toplam 10-15 cmleyle tamamlayan, f?kra anlat?r gibi gndemi yorumlayan k?e yazarlar?n?n yan?nda eski model yazar?n esamesi bile okunmuyor...
MEDYA S?TELER? ONLARI 'BYK YAZAR' YAPIYOR
Ancak hakk?n? teslim etmek laz?m ki bu yeni model yazarlar medyada kendilerini pazarlamay? da ok iyi biliyor. Hepsi birbirinin bo? an?n? kolluyor ve o?unlukla da birbirlerinin yaz?lar?na sata?arak polemikler yarat?p gndem olu?turuyorlar. Yazarlar kar??l?kl? at??maya ba?lay?nca da tad?na doyulmaz bir tart??ma alevleniyor. Tabii bu durumdan en ok polemi?e ad? kar??an yazarlar nemalan?yor. Medya sitelerinin de deste?iyle iki gnde byk yazar olup ?k?yorlar kar??m?za.
Gr?n sordu?umuz kimi yazarlar Yeni bir ?ey yok. Medyada hep hafif yaz?lar ilgi grm?tr diyor kimi ise Bu de?i?imi grmezden gelmek mmkn de?il deyip k?e yaz?lardaki dn?m kendince a?klamaya al???yor. Ancak gr? almak istedi?imiz yazarlar?n biro?u Beni bu konuya hi kar??t?rmay?n deyip kestirip at?yor. Ne ilgintir ki bunu diyen yazarlar?n biro?u en okta bu konuda yazan yazarlar...
?phesiz ki bu de?i?imde en ok okuyucunun pay? var. Haber bombard?man? alt?ndaki okur o karma??k gndemi sat?r yaz?yla yorumlayan yazarlar kelimenin tam anlam?yla bay?l?yor. Trk okuyucusunun ?ifrelerini zen k?e yazarlar? da m?teri velinimetimizdir deyip daha z daha nktedan yazmak, daha bir magazine bulanmak iin ellerinden geleni yap?yor.
Bu durumda ise ba?ka sorular ?k?yor ortaya: Acaba bu yeni nesil yazarlar?n yazd?klar?n? okuyucu ne kadar ciddiye al?yor? Daha da nemlisi medyan?n dev markalar?n? temsil etmesi gereken byk yazarlar onlar m?? Tabii birde ?u konu var: Acaba bu yeni yazar tipolojisi toplumda sayg? ve gven etkisine sahip mi? Yoksa f?kra okur gibi ciddiye almadan m? okunuyorlar?
ALPER GRM?: Alper Grm?'e Son y?llarda k?e yazarlar?n profili ve yaz?lar?n ieri?inin de?i?ti?i gzlemine kat?l?yor musunuz? diye soruyoruz. Grm? ise sorumuza soruyla kar??l?k veriyor: Bu soruya hay?r, de?i?medi diye cevap vermek mmkn m? ard?ndan devem ediyor szlerine San?yorum byle birini bulamayacaks?n?z. Sorunun cevab? kolay da, i? Neden? sorusuna dayand???nda mesele etrefille?iyor. Ben, birinci s?raya televizyonun roln koyuyorum. Televizyon, dnyan?n her yerinde oldu?u gibi Trkiye'de de alg? problemlerine yol a?yor. Ki?iler art?k bilgiye, hatta e?lenceye daha zahmetsiz yollarla, haplarla ula?mak istiyor. Trk halk? en fazla televizyon izleyen lkelerden biri, galiba ikinciyiz. Bunun nedenlerinden birini, bizim yaz?dan ok sze meyleden bir kltrn ocuklar? olmam?zda aramal?y?z. Yeni tipte k?e yaz?lar? yaz?dan ok sze yak?n. Bu tarz?n bu kadar ok tutmas?n?n alt?nda bizim bu kltrel zelli?imizin ciddi bir rol oynad???na inan?yorum.
MEHMET KAMI?: Zaman Gazetesi Yazar? Mehmet Kam?? ise konuya biraz daha sert bir slupla yakla??yor. Dijital dnemle birlikte yazarlar?n dengesinin bozuldu?unu, art?k yazarlar?n fikir retmek gibi bir kayg?s?n?n olmad???n? vurgulayan Kam?? Kim nerede ne yedi, kim kiminle ?k?yor? Kim rk? kim iyi giyiniyor? Bu ve bunun gibi eskiden magazin dnyas?n?n konu?tu?u konular? art?k k?e yazarlar? di?er meslekta?lar? hakk?nda yaz?yor. Ba?ka bir k?ede isminin gemesi di?er yazarlar?n gururunu ok?uyor. Aleyhlerinde yaz?lm?? olsa da onu mutlu ediyor diyor. K?e yazarl???nda ?hret olman?n ok nemli bir hale geldi?ini ve yazarlar?n film y?ld?z? gibi ortal?kta dola?t???n? dile getiren Kam??, yazarlar?n bundan byk keyif ald???n? belirtiyor.
SERDAR TURGUT: Onlara gre Yaz?lar da yazarlar da hep byleydi. Bu gr? savunan isimlerden biri de Ak?am Gazetesi K?e Yazar? Serdar Turgut. Ben zaman?nda her gayri ciddi konuda ciddi yaz?lar yaz?labilece?ini gsterdim. Bugn ne ?kan yazarlar bizim yeni ku?a??m?z. Ben hl bunu yapmaya devam ediyorum diyen Turgut, derin analiz yapan gazeteciler syleminin de bir oldu?unu d?nyor. Byle adland?r?lan gazetecilerin a??r ve anla??lmaz yaz?lar yazd?klar? iin derin olarak adland?r?ld???n? ifade eden Turgut, insanlar?n gazetelerde derin d?nce yaz?lar? yerine mutluluk veren e?lenceli yaz?lar grmek istedi?ine de vurgu yap?yor. Turgut, bunu ba?aranlar?n da yeni dnemin starlar? olaca??n? ifade ediyor.
MUTLU TNBEK?C?: Vatan Gazetesinin k?e yazarlar?ndan Mutlu Tnbekici de Serdar Turgutla ayn? gr?te. Gazetelerde hafif, kolay okunur k?e yaz?lar?n?n her zaman var oldu?unu syleyen Tnbekici, bu d?ncesini ?yle destekliyor: niversitede iken bir dev iin 1933-1939 aras? Cumhuriyet ve Ulus gazetelerini okumu?tum tek tek. O as?k suratl? Cumhuriyet gazetesi t?pk? ?imdinin Hrriyet'i gibi. Gayet e?lenceli, gayet hafif, gayet de hkmetin temsilcisi. Han?mlara mahsus k?eler, cemiyet haberleri, tefrika romanlar, karikatrler... 70'lerde, 80'lerde ciddile?ti gazete. Ben gazete okumaya ba?lad???mda da Hasan Pulur, ?imdinin Y?lmaz zdil'ydi. "Siyaset Rasim" f?kralar?ndan ba?ka bir ?ey akl?mda kalm?? de?il. Az cmle, bol y?ld?z, ne demeye geldi?i tam anla??lmayan birtak?m meseller, belirsiz fikirler. Yal?n Pek?en de hi ciddi yazmazd?. K?sa k?sa, e?lencelik... Onu de severek okurdum ki 30 y?l ncesinden sz ediyoruz.
Dosyan?n devam?n? Marketing Trkiye Dergisi'nin son say?s?nda okuyabilirsiniz...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri