forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Anadolu Ajans? neden hedefte?

Aktif .

anadolu-ajansiSon y?llarda de?i?im geirerek dnya ajanslar? s?ralamas?nda h?zla ykselen Anadolu Aans?, baz? medya organlar?n?n hedefi haline geldi.

Anadolu Ajans?'ndan bugn uzun bir yaz? yay?nland? ve ajans?n neden hedef haline getirildi?i anlat?ld?. 

??te AA'n?n kendisini hedef alanlar?n kim oldu?unu a?klad??? yaz?... 

ANADOLU AJANSI NEDEN HEDEFTE?

Bir lkede gl, etkin ve gvenilir bir haber ajans?n?n varl??? en ba?ta medya kurulu?lar?n? memnun eder. Olaylar?n arka plan?n? de?ifre ederek haber servisi yapan bir ajans, haber kanallar?, gazeteler ve tm habercilerin i?lerini byk lde kolayla?t?r?r. lkenin haber ajanslar? ne kadar kaliteli, etkin ve aktifse di?er medya organlar? da bundan o derecede faydalan?r.

Peki uzun y?llar boyunca pasifli?i ve hantall??? nedeniyle ele?tirilen Trkiye'nin 100 y?ll?k haber ajans?; hem teknik hem de habercilik alan?nda yakalad??? byk ?k??a ra?men neden hedef tahtas?na oturtuldu? Abonelerine k?s?tl? alanlardan de?il; dnyan?n her yerinden haberleri en geni? detaylar? ve grntleri ile ula?t?rmaya ba?layan bir ajansa neden fke duyulur oldu? Her alanda yeniden ve gl bir yap?lanmaya giden bir kurum neden istenmez? Herhangi bir gazeteci, kendisi iin haber kayna?? olan bir ajans?n daha h?zl?, daha etkin olmas?ndan rahats?z olur mu? Normal ?artlarda bu sorunun cevab? "Hay?r" olurdu. Peki AA neden en etkin oldu?u dnemde en ok ele?tiriyi al?yor? Hem de Trk medyas?ndan...

Trkiye'nin gelece?inin ?ekillendi?i bu srete zincirlerinden kurtulmu?, etkin ve aktif bir AA kimleri rahats?z ediyor?

Anadolu Ajans? ile ilgili zellikle son iki y?ld?r belli medya organlar?nda yer alan haberler dikkat ekiyor. Bu haberlerin bir de?i?im ve geli?im srecinden geen ajansa ynelik ele?tirinin tesinde, do?rudan sulay?c? nitelikte olmas? baz? sorular? da beraberinde getiriyor.

Trkiye'nin son y?llardaki ykseli?ini nlemeye ynelik haz?kl?klar?n ve giri?imlerin bir o?u de?ifre oldu. Bu srete Trkiye'ye kar?? haz?rlanan eylem planlar? "hesapta olmayan bir etmen" olarak grlen Anadolu Ajans?'ndan byk darbeler ald?. Yeniden yap?lanmas? ile glenerek ortaya ?kan AA, hantal yap?s?ndan s?yr?larak medyada aktif ve etkin bir rol stlenince, haz?rlanan baz? planlar da de?ifre oldu. Bu geli?meler Trkiye'ye kar?? tezgah haz?rlayanlarda hem ?a?k?nl??a, hem de fkelerinin ajans zerine ynelmesine yol at?.

Peki ne oldu da AA bylesi bir fkeyi zerine ekti? ??te AA'n?n son dnemde dikkat eken baz? at?l?mlar?:

MERKEZ BANKASI VER?LER? VE REUTERS

Merkez Bankas?'n?n verileri dne kadar Reuters taraf?ndan yay?mlan?yordu. Bu rakamlar, ?plak olarak verilmiyor, Reuters'in yorum ve ynlendirmeleriyle servis ediliyordu. Ancak Anadolu Ajans?, Merkez Bankas? ve IMKB ile yapt??? anla?malarla Reuters'in bu tekelini k?rd?. Bu tekel k?r?l?nca, maniple edilmi? ekonomik veriler zerinden AK Parti Hkmeti'ni ele?tirme projesi de sekteye u?rad?.

ED?TR MASASI

Anadolu Ajans?'n?n medyada etkin bir rol oynamas? birok evreyi rahats?z etti. zellikle Editr Masas? ve Finans Masas?'n?n politika ve ekonomide karar alma konumunda bulunan isimleri konuk etmesi, bakanlar ve di?er sz sahibi isimlerin mesajlar?n? do?rudan ve geni? ?ekilde duyurmas? dikkat ekti. Bu durum zellikle ekonomi, e?itim, sa?l?k, ula??m gibi herkesin hayat?n? do?rudan etkileyen alanlarda bilgi kirlili?i olu?turarak toplumsal tepki olu?turmay? d?nen rgtlenmelerin hesaplar?n? ve asab?n? bozdu.

GEZ? PARKI

Gezi Park? ve di?er toplumsal olaylar?n temellerinin ok nceden at?ld??? anla??ld?. Anadolu Ajans?, gerek Gezi Park? olaylar? gerekse daha nce Reyhanl?'da gerekse Ankara K?z?lay'da meydana gelen bombalama eylemlerindeki habercilik anlay???yla bu olaylar?n toplumsal etki derecesini belirleyen kurum oldu. Bu olaylar zerinden toplumsal infial yarat?lmak istendi?ini bilen devlet yetkilileri, baz? alanlarda sadece AA'ya grnt ve haber verdiler. Bu olaylar? tertip edenlerin hesaplar? AA'n?n halk? do?ru bilgilendirmesi nedeniyle tutmad?. ?stedi?i lkede istedi?i maniplasyonu yapmaya al???k olan Reuters ve uluslararas? medya baronlar?, AA'n?n ykselen etki gcnden rahats?z oldular.

ORTADO?U VE BALKANLARDAK? BA?ARI

Anadolu Ajans?'n?n, Osmanl? miras? olan Ortado?u co?rafyas? ile Balkanlardaki habercilik anlay??? da birok kesimi rahats?z etti. Bu blgelerdeki btn olaylar yabanc? ajanslar taraf?ndan servis ediliyordu. Trk medyas? bile bu blgelerdeki haber ve yorumlar? Reuters veya AFP'den al?yorlard?. AA'n?n yeniden yap?lanmas?yla birlikte Trk medyas?n?n yan? s?ra Arap medyas? bile AA'dan beslenmeye ba?lay?nca hem yabanc? ajanslar hem de yerel ajanslar rahats?z oldu.

YEN?DEN YAPILANMA

Anadolu Ajans?'na yneltilen ele?tirilerin nemli bir sebebi ise yeniden yap?lanma ile birlikte gelen profesyonelle?me al??malar?d?r. AA'daki yeniden yap?lanmayla birlikte referans ve tavsiye de?il; nitelik ve ehliyet aranmaya ba?land?. Bu durum, daha nitelikli i? retimine vesile oldu. Dolay?s?yla AA'n?n ?tay? ykseltmesi, yay?n dilini ?imdiden 5'e ?karmas?, dnyadaki gcn art?rmas?, meydan? bo? zannedenleri rahats?z etti.

Burada s?ralanan ana ba?l?klar d???nda sayamad???m?z daha pek ok geli?me AA'n?n hedef tahtas?na oturtulmas? iin yeter de artar. Trkiye Cumhuriyeti tarihinde ne siyasi, ne ekonomik, ne medya, ne de ba?ka bir alanda, hibir yerli yap?n?n glenmesi istenmemi?, mutlaka engellemeler ve komplolarla kar?? kar??ya kalm??t?r. Milli menfaatler iin aba sarf eden her yap? ya y?k?lm??, ya da durdurulmu?tur. Ancak bu kez i?ler farkl? yryor. AA'n?n aba alt?ndan gsterilen sopadan rkerek geri ad?m atmayaca?? belli. Demek ki birilerinin siniri ve oyunlar? fena halde bozulmaya devam edecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri