forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazete-gozlukA?ustos ay?n?n siyasette öne ç?kan ki?i, konu ve olaylar?n? inceleyen Medya Takip Merkezi (MTM), bas?n, görsel medya ve internet medyas?n? kapsayan bir rapor haz?rlad?.

Suriye, A?ustos ay?nda medya gündeminin ilk maddesiydi. 3 mecran?n toplam?nda 126 bin 718 haber ve yaz? ile, medyan?n en fazla de?indi?i konu olan Suriye’de ay içerisinde Esad yönetimi ve muhalifler aras?nda çat??malar devam etti. Çat??malar sonucunda 100’ü a?k?n say?da ki?inin hayat?n? kaybetti?i bildirilirken, özellikle Türk hükümetinin Esad rejimine yönelik ele?tirileri medyada yer buldu. Suriye’de ya?ananlar? Birle?mi? Milletler taraf?ndan da yak?ndan takip edilirken, Suriye Ordusu’nun çat??malar s?ras?nda kimyasal silah kulland??? iddias?, Suriye’ye yönelik uluslararas? bir müdahaleyi gündeme getirdi. Akdeniz’de 4 ABD sava? gemisinin konu?land??? ö?renilirken, K?br?s Rum Kesimi’ndeki ?ngiliz hava üssünde ise hareketlilik oldu?u bildirildi. Suriye kimyasal silah iddialar?n? yalanlarken, Türkiye’nin de olas? müdahalede yer alabilece?i medyada yer bulan haberler aras?ndayd?.

MISIR’DAK? OLAYLARA TÜRK?YE’DEN TEPK?…

A?ustos ay?nda gündemde en fazla ses getiren di?er konu ise M?s?r’daki olaylar oldu. M?s?r’da halk taraf?ndan seçilen ilk Cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’nin askeri darbe ile devrilmesine tepki gösteren M?s?r’l?lara yönelik askeri yönetimin yapt??? sald?r?lar, medyada katliam ?eklinde an?larak, geni? yer buldu. Darbe kar??t? gösterilerin yap?ld??? Rabiatul Adeviyye Medyan?’ndan ismini alan Rabia i?areti, direni? kar??t? görü?ün simgesi haline geldi. Simgenin, Türkiye’de de Ba?bakan ba?ta olmak üzere, çe?itli siyasiler ve hatta sporcular taraf?ndan kullan?ld??? gözlenirken, baz? sivil toplum kurulu?lar? önderli?inde M?s?r’daki direni?i destekleyici protesto eylemleri gerçekle?ti. Türk hükümeti de M?s?r’daki olaylar? k?nay?c? aç?klamalarda bulunurken, TBMM ?nsan Haklar?n? ?nceleme Komisyonu M?s?r’da incelemeler yapmak için meclise ba?vurdu. Toplamda 92 bin 687 haber ve yaz? ile gündeme gelen M?s?r, Suriye’den sonra medyan?n en çok de?indi?i ikinci ülke oldu.

ERGENEKON’DA 22 MÜEBBET

2008 y?l? Ekim ay?nda ba?layan Ergenekon davas?n?n sonuçlanmas?, A?ustos ay?nda siyaset gündeminin en fazla konu?ulan olaylar? aras?ndayd?. 4 y?l 10 ay sonra karara ba?lanan davada, 3 san??a 2’?er kez a??rla?t?r?lm?? müebbet, 6 san??a a??rla?t?r?lm?? müebbet, 10 san??a da müebbet hapis cezas? verildi. Eski Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?’un müebbet hapis cezas? almas? medyada büyük yank? uyand?r?rken, davan?n sonucu ile ilgili muhalefet kanad?, verilen kararlar?n me?ru olmad???n? ifade etti. Ba?bakan Erdo?an, dava sonucu ile ilgili muhalefetin aç?klamalar?n? ele?tirirken, birinci mahkemenin verdi?i karar?n nihai olmad???, adaletin bulmas?n? temenni ettiklerini dile getirdi. Konuyla ilgili görü?lerini bildiren Cumhurba?kan? Gül ise, Eski Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?’un alm?? oldu?u ceza ile ilgili üzgün oldu?unu dile getirdi. Ergenekon Davas?, bas?n, TV ve internet medyas? toplam?nda 44 bin 980 haber ve yaz?ya konu edildi.                                                                                                                   

S?YASET GÜNDEM?

Medya Takip Merkezi’nin A?ustos ay? siyaset gündemine ili?kin haz?rlad??? rapora göre AKP, medyan?n en çok yer verdi?i siyasi parti oldu. Ay içerisinde 12. kurulu? y?l dönümü nedeniyle, AK parti genel merkezinde bir resepsiyon verilirken, parti 2014 Mart ay?nda gerçekle?ecek yerel seçimlere yönelik çal??malar? ile de an?ld?. Ergenekon Davas?’n?n sonuçlanmas? ve M?s?r ve Suriye’deki olaylarla ilgili haberlerde de ad? geçen AKP, toplamda 112 bin 577 haber ve yaz?da yer ald?.

Cumhuriyet Halk Partisi, ay?n medyada en çok konu?ulan ikinci siyasi partisi oldu. Ergenekon Davas?’nda CHP’li milletvekillerinden Sinan Aygün'e 13 y?l 6 ay ve Mustafa Balbay'a 34 y?l 8 ay hapis cezas? ç?karken, yatt??? süre göz önüne al?narak Mehmet Haberal tahliye edildi. Partiden davada al?nan kararlara ve Özel Yetkili Mahkemelere tepkiler gelirken, hükümetin Suriye ve M?s?r’daki olaylar kar??s?ndaki tutumu ve d?? politikas? ile ilgili ele?tiriler yöneltildi. CHP, ay boyunca 81 bin 165 haber ve yaz?ya konu edildi.

A?ustos ay? siyaset gündeminde en fazla yer bulan di?er parti ise Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Partiden, Ergenekon Davas?’nda al?nan kararlar?n adalet ve hukuk ilkeleriyle ba?da?mad???n? ifade eden aç?klamalar gelirken, MHP Lideri Devlet Bahçeli M?s?r’daki müdahaleyi k?nad???n? söyledi. MHP, 28 bin 898 haber ve yaz? ile gündeme geldi.

AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS? PART?LER?

No

Siyasi parti

Haber adedi

Art?? (%)

1

AKP

112.577

-6

2

CHP

81.165

5

3

MHP

28.898

-17

4

BDP

22.381

-29

5

SP

5.200

-1

 

ERDO?AN DÜNYA L?DERLER? ?LE SUR?YE VE MISIR’I GÖRÜ?TÜ

MTM’nin ayn? raporuna göre, ay genelinde medyan?n en çok de?indi?i siyasi isim bir önceki ayda oldu?u gibi, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an oldu. Suriye ve M?s?r’daki olaylar ile ilgili ABD Ba?kan? Obama ve ?ngiltere Ba?bakan? Cameron ba?ta olmak üzere çe?itli ülkelerin liderleri ile bir dizi görü?meler gerçekle?tiren Erdo?an, M?s?r’da darbe kar??tlar?n?n simgesi olan Rabia i?aretini kullanmas? ile de medyada ad?ndan söz ettirdi. Türkmenistan’a bir günlük ziyaret gerçekle?tiren Erdo?an, A?ustos ay? boyunca 87 bin 276 haber ve yaz?da yer ald?.

KILIÇDARO?LU’NDAN IRAK’A Z?YARET

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?l?, siyasi gündemde en çok söz edilen ikinci isim oldu. Temmuz ay?na oranla medyada yüzde 43 daha fazla yer bulan K?l?çdaro?lu, Irak Ba?bakan? Nuri el-Maliki’nin resmî davetlisi olarak bu ülkeye gitmesi ile de medyada yer ald?. Ziyaretinin amac? ile ilgili, “Ziyaretimizin amac? Türkiye-Irak ili?kilerinin siyasi ve ekonomik konular ba?ta olmak üzere her alanda önünü açmak, rahatlatmak ve geli?mesine katk?da bulunmakt?r” ?eklinde aç?klama yapan K?l?çdaro?lu, toplamda 21 bin 958 haber ve yaz?ya konu edildi.

 

AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS? ?S?MLER?

No

Siyasi isim

Haber adedi

Art?? (%)

1

Recep Tayyip Erdo?an

87.276

4

2

Kemal K?l?çdaro?lu

21.958

43

3

Muhammed Mursi

20.570

-34

4

Abdullah Gül

19.946

61

5

Barack Obama

18.173

61

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri