forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

serdar-turgutSerdar Turgut, gazetelerle internet'i kar??la?t?rd??? yaz?s?nda nemli tespitlerde bulunmu?. 

Serdar Turgut'un Habertrk Gazetesi'nde yay?nlanan yaz?s?... 

PATRONUN GAZETE Z?YARET?

AMAZON.COM'un patronu Jeff Bezos'un dnyan?n en kkl gazetelerinden biri olan Washington Post'u sat?n almas? hayli konu?ulmu?tu. Yeni medyan?n gazetelere ihtiyalar? oldu?unu bildi?imden Bezos'un hamlesi beni hi ?a??rtmam??t?. Yeni patron, kendisini merakla bekleyen gazetesinin merkezini geenlerde ziyaret etti. O ziyaret srecinde biz medyada al??anlara ders olmas? gereken birok olay vard?. 

YEN? PATRON WASHINGTON POST'TAN NE ?STED?

Bezos, gazetesinde patron olarak muhatap alabilece?i seviyede kimse olmad???ndan ilk al??ma kahvalt?s?n? k?demli gazeteci, VVatergate skandalini ortaya ?karmas?yla nlenmi? olan Bob VVoodvvard ile yedi. O ilk gr?menin ok s?cak atmosferde geti?i syleniyor. 
Gazetedeki tm yazarlar ve muhabirler, k?demli gazeteci YVoodvvard'?n ilk intibalar?ni hakl? olarak merak ediyorlard?. Ondan gelen hava, gazetenin gelece?ine de ???k yakacakt?. 
Gazetecilikte oldu?u kadar patron zmlemede de usta oldu?u sylenebilecek VVoodvvard, gr?meden hayli etkilenmi? olarak ?kt?. 
Yeni patronun "gazetecili?e adanm?? bir ruh hali oldu?unu ve kkl gazetenin habercilik i?ini bildi?i gibi srdrmesi gerekti?ini" syledi?ini aktard? arkada?lar?na. 

?NTERNET MEDYASI NEDEN ?ER?K RETEM?YOR?

Bu internet ortam?nda gelen yeni patronun, gazetenin lmne veya sadece dijitalde var olmas?na yol aaca??n? d?nen gazeteciler aras?nda VVoodvvard'dan gelen mesaj byk ferahl?k yaratt?. 

Jeff Bezos, o gr?meden sonra yaz? i?leri kadrolar?yla da kahve iti, VVoodvvard'a verdi?i gvenceleri orada da tekrarlad?. Habercili?e, gazeteye ok nem verdi?ini ve onlardan gerek gazetecilik istedi?ini anlatt?. 

Bu noktada ?ahsi bir dipnot koymal?y?m. Ben yeni medyan?n, ierik yaratmak iin gazetelere ihtiyac? oldu?unu ancak gazetelerde al??t?rabilecek trde usta ve uzman yazarlar, gazeteciler olmad?ka yeni medyan?n ierik yaratmas?n?n imkns?z oldu?unu biliyorum ve bunu bir sredir ifade de ediyorum.(Yak?nda son noktas?n? koyaca??m "yeni medya" konulu kitab?mda bunun gerekelerini a?yorum.) ??te bu yzden Bezos'un Washington Post'u almas? baz? insanlar? ?a??rt?rken benim tam da bekledi?im bir hamleydi. 

Ben yeni medya ortam?nda gazetecili?in lmeyece?ini, aksine yeniden canlanaca??n?, sadece yap?l?? biimin ve sunulu?unun de?i?ece?ini d?nyorum. 
Dolay?s?yla Bezos'un gazetesine yapt??? ilk ziyaret, dnyadaki tm gazeteciler a?s?ndan umut veren bir olayd?r. 

"HEYECAN VER?C? D?KKAT EK?C? OLUN"

Bezos'un gazetecilere verdi?i mesajlarda dikkatimi eken bir ?ey daha oldu. 
Byk patronun, konu?tu?u tecrbeli gazetecilere sadece tek bir tavsiyesi, olmu?. "Heyecan verici, dikkat ekici olun" demi?. 

"Y?llar?n gazetecilerine bir yeni patronun tavsiye vermesi de olur mu" diye de d?nmeyin. nk o patron, milyonlarca sitenin her gn dikkatleri ekmek iin birbirleriyle yar??t???, ancak bunu ba?aranlar?n ayakta kalabildi?i bilyeni medya dnyas?ndan geliyor. Bu nedenle onun bu konuda verdi?i tavsiyenin nemi ok fazla. 

BUNU TRK GAZETEC?LER DE D?NMEL?

Bunu biz Trk gazeteciler de d?nsek yeridir. Baz? gnler gazetelerin neredeyse birbirine benzer sayfalarla ?kabildi?i, herkesin ayn? konularla u?ra?t???, arp?c? bir ?ey sylememenin k?ymetli say?ld???, vasat olman?n ba?ar?n?n en byk kriteri oldu?u ve gazetelerin ayn? ba?l?kla ?kmad??? gnlerde gllerin can?n?n s?k?labildi?i bir lkede, "Heyecan verici, dikkat ekici olun" tavsiyesi zerine iyi d?nmemiz gerekiyor.

VASATLARIN BA?ARI H?KAYELER?N? D?NL?YORUZ

Bizler k?e yazarlar?, muhabirler, yaz? i?leri elemanlar? olarak her gn i?imize memur tavr?yla yakla?ma hakk?na sahip de?iliz. Evet belki Trkiye bugnk durumunda bizden vasat olmak d???nda ba?ka bir ?ey talep etmiyor olabilir ve sadece vasat? tutturanlar?n ba?ar? hikyeleri etrafta grlebilir. 

Ama bizler en az?ndan kendimize sayg?m?z varsa her gn ne i? yap?yorsak olal?m o i?imizde heyecan verici, dikkat ekici ve fark yarat?c? olmak zorunday?z. 
Geri onun tavsiyesi benim a?mdan yeni de?il, ama ben Bezos'un ziyaretinden kendime bu konuda yine bir ders ?karmaya tte kararl?ym.

Serdar Turgut / Gazete Habertrk

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri