forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Bask?n Oran

baskin-oranAgos gazetesi ile yazar? Prof. Oran’a gönderilen küfür ve ölüm tehdidi içerikli T?T imzal? e-maili yazan san???n yarg?land??? dava, dü?ünce özgürlü?ü say?ld? ve ertelendi.


Vatan Gazetesi'nde Kemal Gökta?'?n haberine göre, Agos gazetesi yazar? Prof. Dr. Bask?n Oran’?n gazetedeki e-mail adresine 30 May?s 2008 tarihinde “O.... çocuklar?, size bir haber verece?im. Bilginiz olsun. Hrant’tan sonra yeni hedef Bask?n Oran olacakt?r. O pislik de ortadan kald?r?lacakt?r. Ermeni p..leri. Biz oldu?umuz sürece rahat uyuyamayacaklar. Siz merak etmi?sinizdir biz kimiz diye... Türk ?ntikam Tugay?. Zaman yakla??yor. Ölüme az kald?. Bekleyin geliyoruz” yaz?l? bir mail gönderdi. Benzer bir tehdit maili gazetenin elektronik posta adresine de gönderildi.

2 y?lda bulundu

Bu mail üzerine yap?lan suç duyurusundan sonra maili gönderdi?i ancak 2 y?l sonra tespit edilebilen Mersin’de oturan Bilal ?ekerlisoy hakk?nda dava aç?ld?. Adana Özel Yetkili Ba?savc?l??? taraf?ndan haz?rlanan iddianamede, T?T’in bir terör örgütü oldu?u da belirtilerek san???n 7.5 y?la kadar hapis cezas? verilmesi talep edildi.

3 ?ehir, 5 mahkeme dola?t?

Ancak ?ekerlisoy hakk?ndaki dava dosyas? yarg?lanaca?? mahkemeyi bulmak için binlerce kilometre yol katetti. Dosya, Adana, ?stanbul, Ankara’daki mahkemelerin verdi?i yetkisizlik veya görevsizlik kararlar?ndan sonra Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ne geldi.

Dü?ünce ve kanaat özgürlü?ü

San?k hakk?nda hüküm aç?klamas? beklenen mahkeme, sürpriz bir karara imza att?. Mahkeme hakimi Ahmet Zeki Durmu?, 3. Yarg? Paketi ile dü?ünce ve bas?n özgürlü?üne ili?kin davalar?n 5 y?ll???na ertelenmesine ili?kin hükme dayanarak davay? erteledi. Mahkeme, söz konusu pakette yer alan “31 Aral?k 2012 tarihine kadar bas?n ve yay?n yoluyla ya da sair dü?ünce ve kanaat aç?klama yöntemleriyle i?lenmi? olup temel ?ekli itibariyle üst s?n?r? 5 y?ldan fazla olmayan hapis cezas?n? gerektiren bir suçtan dolay? aç?lan kovu?turman?n ertelenmesine karar verilir” hükmünü karar?na gerekçe gösterdi. 

Haberin Kayna??: http://haber.gazetevatan.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri