forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

28 ?ubat'?n zengin etti?i 10 gazeteci kim?

Aktif .

28subatMâli Suçlar Ara?t?rma Kurulu, 28 ?ubat’?n sivil aya??yla ilgili incelemeyi tamamlad?. 100 ki?ilik listede yer alan 10 gazetecinin malvarl???nda çok önemli art??lar saptand?. 

Ba?bakan Erdo?an’?n, “neden yarg?lanm?yorlar” sorusu ile gündeme gelen, 28 ?ubat darbesinin medya, i? dünyas? ve bürokrasi aya?? ile ilgili önemli bilgi ve belgeler ortaya ç?kt?. Ankara Cumhuriyet Savc?l???’n?n talimat? üzerine harekete geçen Mâli Suçlar? Ara?t?rma Kurulu (MASAK), darbenin “finans aya??na” yönelik incelemesini tamamlad?. Hakk?nda inceleme yap?lan 100 ki?iden 10’u medya yöneticisi. ?nceleme kapsam?nda lojmandan, Bo?az manzar?l? villaya, 5 bin liral?k maa?tan, 5 milyon liral?k mevduata terfi eden kamu görevlileri oldu?u tespit edildi. Tahkikatlar sonucunda 28 ?ubat’?n baz? gazete yöneticilerine de yarad??? belirlenirken, sadece ünlü bir gazetecinin hesab?nda 6 milyon liran?n üzerinde devlet iç borçlanma senedi oldu?u saptand?.


28 ?ubat’?n finans aya?? ile ilgili incelemenin ayr?nt?lar? ?öyle:

ÖZEL EK?P OLU?TURULDU

Ankara Cumhuriyet Savc?s? Mustafa Bilgili’nin talimat? üzerine, darbenin “sivil aya??n?” ara?t?rmak için, Emniyet Genel Müdürlü?ü, MASAK ve BDDK uzmanlar?ndan olu?an ekipler olu?turuldu. MASAK, darbenin sivil aya??n?n mali boyutunu inceledi. Bu kapsamda, darbeye destek veren askerlerin, bürokratlar?n, i? adamlar?n?n ve gazetecilerin hesaplar?, tapu kay?tlar?, maa? bildirimleri ve vergi beyanlar? kar??la?t?r?ld?.

BEYAN ?LE SERVET FARKLI

28 ?ubat darbe destekcilerinin, gayrimenkul, devlet iç borçlanma senedi ve mevduatlar? tek tek ç?kar?ld?. Ve bu ki?ilerin, SSK’ya, Emekli Sand???’na yap?lan maa? bildirimleri ile mal varl?klar? kar??la?t?r?ld?. Yap?lan çapraz kontrolde, maa? bildirimleri ile edinilen servet aras?nda büyük farkl?l?klar oldu?u belirlendi. ?? adamlar?n?n da vergi beyanlar? ile servetleri kar??la?t?r?ld?. Bunun sonucunda da büyük farklar ortaya ç?kt?.

1996-2002 ARASI ?NCELEND?

28 ?ubat’a destek veren “sivil kuvvetlerle” ilgili incelemede, darbe öncesi ve darbe sonras? hesaplar baz al?nd?. Bu kapsamda 1996- 2002 y?l? aras?ndaki hesaplar ve servet art??lar? mercek alt?na al?nd?. Baz? hesaplarda s?k?nt? ç?kt?. 10 y?ll?k zamana??m? nedeniyle baz? hesaplara ili?kin kay?tlar?n yok edildi?i belirlendi. Ancak, ba?ka kurumlardan al?nan kay?tlarla eksiklikler kapat?lmaya çal???ld?.

POSTMODERN DARBE GAZETEC?LERE YARAMI?

Darbenin sivil aya??na ili?kin yap?lan inceleme çerçevesinde, yakla??k 100 ?üphelinin, mal varl?klar? mercek alt?na al?nd?. Bu ki?iler aras?nda, TSK mensuplar?n?n yan?s?ra, i? adamlar?, bürokratlar, yarg? mensuplar? ve gazeteciler de var. Finans aya?? çerçevesinde malvarl?klar? incelenen ki?ilerin yakla??k 10’unu ise medya yöneticilerinin olu?turdu?u ö?renildi.

DARBEN?N F?NANS AYA?I

MASAK uzmanlar?n?n koordinatörlü?ünde yürütülen darbenin finans aya??na ili?kin haz?rlanan raporlar henüz savc?ya gönderilmedi. Ancak, s?zan ilk bilgilere göre, 28 ?ubat’?n sivil aktörlerinin mal varl?klar?nda, darbe sürecinde önemli art??lar oldu. Örne?in, darbe sürecinde yapt??? yay?nlarla dikkat çeken ünlü bir gazetecinin hesab?nda, 5-10 milyon lira aras?nda devlet tahvili oldu?u belirlendi. Yine ayn? televizyoncunun, ?stanbul’un de?i?ik semtlerinde çok say?da lüks konutu ve villas?n?n da oldu?u tespit edildi. ?nceleme s?ras?nda, milyon dolarl?k hesab? bulunan gazeteciler de belirlendi. Ayr?ca yine, darbe sürecinde etkin rol alan, bürokrat, yarg? ve ordu mensuplar?n?n da hesaplar? da incelendi. Bu incelemelerde de, darbe y?llar?nda mal varl?klar? önemli ölçüde artan kamu görevlileri oldu?u görüldü. Örne?in, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden yöneticilerinden birisinin mal varl???nda önemli art??lar oldu?u saptand?. O dönemde 5 bin lira maa? ald??? belirlenen kamu görevlisinin, 5 milyon liraya ula?an mal varl??? oldu?u saptand?.

LOJMANDAN V?LLAYA GEÇ?? YAPMI?LAR

28 ?ubat darbesine destek veren ve ismi darbe ile birlikte an?lan bürokrat, gazeteci, i? adam? ve pa?alar?n tamam?n?n mal varl?klar?nda “rutin” d??? art?? oldu?u belirlendi. Bu süreçte daha çok, gayrimenkul al?m? gerçekle?ti?i belirlendi. Örne?in, darbe döneminde, Ankara’daki devlet lojmanlar?nda oturan bürokrat, TSK ve yarg? mensubunun, bugün ?stanbul’da bo?az manzaral? villa da veya lüks konutta oturdu?u tespit edildi. Yine ayn? ki?ilerin, büyük ço?unlu?unun Ege k?y?lar?nda de?eri en az 1 milyon lira olan lüks yazl?klar? bulundu?u belirlendi.

?ST?FACI VEK?LLER?N SERVETLER? DE ARTMI?

Refah-Yol Hükümeti’nin y?k?lmas?na neden olan, istifac? vekillerin de servetleri ara?t?r?ld?. Bu ki?ilerin mal varl?klar?n da önemli ölçüde art??lar oldu?u belirlendi. O dönemde, DYP’den istifa ederek hükümetin y?k?lmas?na yol açan milletvekillerinin bir k?sm?na, çantalarla rü?vet teklif edildi?i iddia edilmi?ti. Uzmanlar rü?vet iddialar?n?n izini, istifac? vekillerin gelirleri ve mal varl?klar? ile sürmeye çal??t?. Bu konuda da önemli ipuçlar?n?n elde edildi?i ö?renildi.

K?RL? PARA MI, AK PARA MI B?L?NM?YOR?

28 ?ubat postmodern darbesine destek veren sivillerin mal varl?klar?ndaki art??lar?n temelinde kara para olup olmad??? bilinmiyor. Uzmanlar, sadece servet ile gelir aras?ndaki ili?kinin kurulmaya çal???ld???n? belirterek, servetlerdeki art???n kayna??n? savc?l???n yapaca?? soru?turma sonucunda netle?ece?ini bildirdiler. Raporlar, Ankara Cumhuriyet Savc?l???’na gönderilecek. Savc?l?k da, raporlardaki bilgiler do?rultusunda, darbeye destek veren sivil aktörleri ifadeye ça??racak. Soru?turman?n sonucunda ise bu ki?iler hakk?nda dava aç?lmas? da gündeme gelecek.

Meclis ar?ivinde “Darbe” man?etleri arand?

DARBEN?N sivil aya??na yönelik yap?lan incelemede, medyan?n rolü de her yönüyle ara?t?r?ld?. Konuyla ilgili olarak, Meclis’in ar?ivinde, gazetelerin darbe dönemindeki man?etleri tek tek incelendi. Bu man?etler ordu mensuplar?n?n aç?klamalar? ve talimatlar? ile kar??la?t?r?ld?. Bu kar??la?t?rmayla “Genelkurmay ile medya yöneticileri” aras?ndaki trafi?in kodlar? çözülmeye çal???ld?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri