forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Can Dündar

can-dundarrrTürkiye'de medya çal??anlar?n?n a??r bir bask? alt?nda oldu?unu savunan Can Dündar, "Ben 12 Eylül'de de gazeteciydim ve ?imdilerde gerçekten 12 Eylül sansürünü özledim" dedi.

Almanya'n?n Essen kentinde düzenlenen Türk-Alman Edebiyat Festivali Literatürk'e konuk olan gazeteci- yazar Can Dündar, "Gezi gençlerine yap?lan bask?y? dile getirdi?im için, önce tehditlere maruz kald?m, sonra da i?imizi terk etmek zorunda b?rak?ld?k" dedi.

Essen'de Türk-Alman Edebiyat Festivali Literatürk'e davetli olarak kat?lan gazeteci- yazar Can Dündar, 'Gezi olaylar?' ba?l?kl? bir sunum yapt?. Alman konuklar?nda yer ald??? oldukca kalabal?k bir izleyici grubuna konu?an Can Dündar, Gezi Park? olaylar?n?n etkilerini anlatt?. Dündar'?n konu?mas? çevirmenle Almanca'ya çevrildi.

Türkiye'de medya çal??anlar?n?n a??r bir bask? alt?nda oldu?unu savunan gazeteci Can Dündar, "Ben 12 Eylül'de de gazeteciydim ve ?imdilerde gerçekten 12 Eylül sansürünü özledim" dedi ve ?öyle devam etti:

"Askerle güzel bir düzen vard? aram?zda. Asker telefon ediyordu ve bunlar? koymay?n diyordu, bizde koymuyorduk. O konular yokmu? gibi davran?yorduk ve herkes i?ini biliyordu. ?imdi ise, siz anlars?n?z neyin yaz?lmayaca??n? deniyor. Böyle olunca da baz? gazete televizyon patronlar? da, her?eyi onun içine koyuyor. Neyin yasak oldu?unu bilemiyorsunuz. Belkide iktidar? üzmeyecek haberlerde bundan dolay? yap?lam?yor. Bana bu gazetede, Ba?bakan'? üzecek haber istemiyorum dendi, ama ben hangi haberlerin onu üzece?ini bilmiyorum. Her?eye üzülüyorlar, üzülüncede bizi kovuyorlar".

"Haberinizle bir kere Ba?bakan'? üzmü?seniz, bu daha sonra da üzebilece?iniz anlam?na geldi?i için ba?ka gazelerde i? bulma imkan?n?z çok daral?yor" diyen Dündar, "Her patron iktidara muhalefet etmenin hem keyfini, hemde ac?s?n? biliyor. ?tiaat edenler ayr?cal?k görüyor, etmeyenlerinde ba??na olmad?k i?ler geliyor. Dolay?s?yla da baz? patronlar da 'Aman benden uzak dursun' diyor. Allah'tan böyle demeyenler var ve ilk defa burada aç?kl?yorum, bayram sonras? yaz?lar?ma Cumhuriyet Gazetesi'nde devam edece?im" diye anlatt?.

Kaynak: http://www.haber7.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri