forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

merve-kavakciBa?örtüsü art?k mecliste de serbest. 1999 y?l?nda Meclis'e ba?örtüsüyle girdi?i için linç edilen Merve Kavakç?'yla ilgili o gün kö?e yazarlar? birbirinden a??r ifadeler kullanm??t?. 

En dikkat çekici yorumlar ise o günlerde Hürriyet'in Genel Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Özkök, Ankara Temsilcisi Enis Berbero?lu ve ba?yazar? Oktay Ek?i'ye aitti. 

Özkök, Ecevit'i 'Kahraman' ilan ederken, Berbero?lu, 'Merve d??ar?" diye yazm??, Oktay Ek?i, Kavakç?'ya haddini bildirme ça?r?s? yapm??t?... 

Özkök, Merve Kavakç? olay?ndan 14 y?l sonra yazd??? yaz?s?nda, bilinçalt?n? gizleyemeden, bu sefer mecliste ba?örtüsüne destek verdi?ini ilan etti. 

"CHP itiraz etmemekle do?ru olan? yapt?.
Türkiye bir kavga konusunu daha a?t?.
Mesele CHP’nin de?il, AK Parti’nin meselesidir.
Bunu modern siyasete ve samimi inanca daha yak??an bir tav?rla yapabilirlerdi.
Ne yaz?k ki siyasetimiz art?k öylesine k?r?c?, öylesine hoyrat ki...
Art?k zarif jestler bile beklemiyoruz..." (1 Kas?m 2013)

??te o günkü kö?e yaz?lar?ndan baz?lar?...

Ertu?rul Özkök:

"(Ecevit) ?spanya Meclisi'ni basan askerlerin önüne ç?kan o Meclis Ba?kan? gibi, Meclis'i basan bir zihniyetin kar??s?na dikildi. Ecevit'in bu ç?k???n?n ve orada yapt??? konu?man?n ne kadar tarihi  bir öneme sahip oldu?unu, o gece o konu?man?n Türkiye'de neleri önledi?ini tarih yazacak. Merve Han?m'?n çocuklar?n? almak için gitti?i okulda küçücük ö?rencilerden ald??? dersler bu haddini bildirme sürencin ilk i?aretleridir."

Oktay Ek?i:

Merve olay?, devlete yönelik bireysel bir ba?kald?r? te?ebübsü ile kendi temel felsefesinden ve kimli?inden fedakarl?k yapmamaya kararl? olan Türkiye Cumhuriyeti devleti aras?ndaki son raundu bekliyor. Merve k?z?m?z, kiminle dans etti?ini o zaman ö?renecek.

Tufan Türenç:

Türban olay?n?n bir tek amac? vard?, o da devlete medyan okumakt?, ondan sonraki hedef ise laik ve demokratik cumhuriyeti y?k?p yerine bir ?slam cumhuriyeti kurmakt?.

Emin Çöla?an:

Belli kesimler ?imdi bir tantana yap?yor: Merve milletvekili seçilmi?, mazbatas?n? alm??t?r. Yemin etmese bile milletvekilidir. Bütün özlük haklar?ndan yararlan?r, maa??n? al?r, sadece türban?yla Genel Kurul ve Komisyon çal??malar?na kat?lamaz.

Hay?r! Anayasa'n?n 81. maddesi aynen ?öyle ba?l?yor: TBMM üyeleri göreve ba?larken a?a??daki ?ekilde ant içerler...

Demek ki göreve ba?lamas? için milletvekilinin ant içmesi gerekiyor. Yarg?tay Ceza Genel Kurulu karar?na göre Meclis önünde ant içmeyen Cumhurba?kan? göreve ba?lam?? say?lmayacak ama Merve isimli kad?n, milletvekili olacak. Herkesi uyar?yorum. Bu oyuna gelinmesin.

Mümtaz Soysal:

Meclis'teki ba?örtüsü olay?, cumhuriyetin geçmi? ve gelece?i bak?m?ndan dü?ündürücüdür.

Enis Berbero?lu:

DSP'nin milliyetçi Meclis'te tek ba??na sergiledi?i tutum, bize göre de do?rudur. Türbanl? Merve d??ar?!

Kurthan Fi?ek:

Meclis'te türban olaylar? olurken, sokakta 5 milyon genç insan varken, üst yönetim Meclis'i erkenden terk etmeseydi, provokasyona bak, süngüye sar?l!

Yalç?n Bayer:

Erbakan'?n kuklas? olarak, Nazl? Il?cak'?n koruyucu kanatlar? alt?nda Türkiye'yi geren Merve, Cumhurba?kan? ile Genelkurmay Ba?kan? ve komutanlar yemin törenini izlerken salona girebilir miydi? Fazilet s?ralar?ndan ba??n? kald?r?p Demirel ve K?vr?ko?lu'nun yüzüne bakabilen oldu mu? Biliniz ki hay?r.

Ferai T?nç:

TBMM'nin ko?ullar?n? hiçe sayarak, kendi do?rusunu zorla dayatmaya kalk??t?. TBMM'nin toplumsal uzla?may? yans?tan e?ilim ve uygulamalar?na omuz silkerek, milletin Meclis'ine s?zmaya çal??t?.

Kaynak: Star

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri