forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

anket-kizerkek

ANAR Ara?t?rma ?irketi, son günlerin popüler tart??ma konusu olan "k?zl? erkekli ö?renci evleri" tart??mas?yla ilgili bir ara?t?rma gerçekle?tirdi. 

Ba?bakan Erdo?an'?n ba?dan??man? ve Ak Parti milletvekili Yalç?n Akdo?an, Star Gazetesi'ndeki yaz?s?nda 'Ö?rence evi" tart??mas?yla ilgili yap?lan ara?t?rmaya kö?esinde yer vermi?. 

26 ?ehirde 1430 ki?iyle yap?lan ara?t?rmada çarp?c? sonuçlar ortaya ç?km??. 

??te Akdo?an'?n yaz?s?ndan ilginç noktalar... 

Son bir y?l içinde bireysel olarak bir bask? veya ayr?mc?l??a u?ran?p u?ranmad??? ölçülmü?. Kar?? cinsle ili?kiler konusunda herhangi bir ayr?mc?l??a u?ramad???n? söyleyenlerin oran? yüzde 94.2, evet diyenler yüzde 3. Alkol kullan?m?nda yüzde 7.4 bir s?k?nt? ya?ad???n? söylerken, yüzde 86.2 herhangi bir sorun ya?amad???n? vurguluyor. Etnik kökenle ilgili herhangi bir ayr?mc?l??a u?rad???n? söyleyenlerin oran? yüzde 6.4, cinsiyet konusunda yüzde 3.2.

CHP’li seçmenin ayr?mc?l??a u?ramad??? yönündeki oranlar? ?u ?ekilde: Kar?? cinsle ili?ki yüzde 94, alkol kullan?m? yüzde 77.5, cinsiyet yüzde 93.6.

?lginç bir sonuç da BDP’lilerin yüzde 72’sinin etnik köken konusunda herhangi bir bask? veya ayr?mc?l??a u?ramad???n? söylemesi.

Kar?? cinsle ili?ki konusunda s?k?nt? ya?ad??? söyleyenlerin önemli k?sm? ise gördükleri bask?n?n aile veya sosyal çevreden oldu?unu söylüyor.

As?l gündemi me?gul eden ö?renci evi meselesinde toplumda köklü bir kanaat oldu?u görülüyor. “Aralar?nda nikâh ya da akrabal?k olmayan k?z ve erkeklerin ayn? evde bir arada ya?amas?n? do?ru buluyor musunuz?” sorusuna verilen cevap çok manidar. Evet diyenlerin oran? yüzde 20.9, hay?r diyenlerin oran? yüzde 75.2.

Tüm parti seçmenlerinde hay?r oran?n?n yüksek oldu?u görülüyor. AK Partililerin yüzde 92,6’s?, CHP’lilerin yüzde 44,2’si, MHP’lilerin yüzde 74’ü, BDP’lilerin yüzde 70,8’i bu durumu do?ru bulmad???n? ifade ediyor.

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri