forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

cocukvemedyaTrkiyede ocuklar?n Medya Kullanma Al??kanl?klar? Ara?t?rmas? a?kland?. ocuklar en fazla kitap, gazete ve dergiye nem veriyor, en uzun zaman? ise cep telefonuna harc?yorlar.

 

Radyo ve Televizyon st Kurulu taraf?ndan, ocuk ve Medya Hareketi kapsam?nda gerekle?tirilen Trkiyede ocuklar?n Medya Kullanma Al??kanl?klar? Ara?t?rmas? sonuland?. Ara?t?rma bulgular?, Radyo ve Televizyon st Kurulu, Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Mdrl? ve ocuk Vakf?n?n i?birli?iyle dzenlenen 1. Trkiye ocuk ve Medya Kongresinin a?l?? blmnde, RTK Ba?kan? Prof. Dr. Davut Dursun taraf?ndan kamuoyuna a?kland?. rneklemi Trkiye genelini temsil eden ara?t?rma, 26 ?l merkezi, ile, kasaba ve kylerinde 6-18 ya? grubunda yer alan ve 1-12. S?n?flarda okuyan 4.306 ?renciye, yz yze gr?me yntemiyle uyguland?.

ocuklar?n yzde 40?n?n odas?nda televizyon var

Ara?t?rma bulgular?na gre, ?rencilerin yzde 97,9unun evinde televizyon, yzde 73,7sinde bilgisayar/tablet, yzde 63nde internet eri?imi, yzde 44,6s?nda sabit telefon, yzde 38,3nde radyo bulunuyor.

?rencilerin yzde 52sinin evinde kendisine ait odas? bulunuyor. Kendine ait odas? bulunanlar?n yzde 65,7sini lise ?rencileri olu?turuyor. Ailenin gelir dzeyi artt?ka kendine ait odas? olan ?rencilerin oran? da ykseliyor. 

Kendisine ait odada televizyon bulunan ?rencilerin oran? yzde 40, bilgisayar/tablet bulunanlar?n oran? yzde 80, internet eri?imi olanlar?n oran? yzde 65, sabit telefonu olanlar?n oran? yzde 13,8 ve radyo bulunanlar?n oran? ise yzde 14.

ocuklar?n nem s?ralamas?nda internet ikinci, cep telefonu drdnc

?rencilerin en fazla nem verdikleri ileti?im aralar?n?n kitap, gazete ve dergi oldu?u ortaya ?kt?. Kitap, gazete ve dergi yzde 70.7 oran?yla ileti?im aralar?n?n nem s?ralamas?nda birinci s?raya otururken, internet yzde 60.8, bilgisayar/tablet yzde 48.6, cep telefonu yzde 45, televizyon ise yzde 40.5 oran?nda nem verilen ileti?im arac? oldu. ?ncelenen ileti?im aralar? iinde en eskisi olan radyo, ?renciler taraf?ndan % 55.2 oran?nda nemli de?il kategorisinde de?erlendirildi. 

En fazla zaman ayr?lan cep telefonu

?renciler cep telefonuna gnde ortalama 2 saat 39 dk, televizyona 1 saat 55 dk, internete 1 saat 48 dk, bilgisayar/tablete (internet d???nda) 1 saat 34 dk, kitap, gazete, dergi (ders kitab? d???nda) okumaya 1 saat 32 dk, radyo dinlemeye 58 dakika zaman ay?r?yorlar.

?rencilerin ileti?im aralar?na nem verme dzeyleri ile kullanma sreleri aras?nda paralellik bulunmuyor. ?rencilerin nem s?ralamas?nda yzde 45 ile drdnc s?raya yerle?tirdikleri cep telefonu en uzun zaman ayr?lan ileti?im arac? oldu.  Benzer ?ekilde % 40.5 oran? ile be?inci s?rada nemli bulunan televizyon ise en uzun zaman ayr?lan ileti?im arac? s?ralamas?nda ikinci oldu. ?leti?im aralar? aras?nda % 60.8 oran? ile nemlilik s?ralamas?nda ikinci durumda olan ?nternet, gnlk ortalama kullan?m sresi a?s?ndan nc s?raya ykseldi.

Olumlu etkilenme s?ralamas?nda internet ikinci, televizyon nc

Ara?t?rmaya kat?lan ?renciler, dilin kullan?m?, bilgi edinme, hayal gc geli?imi ve davran??lar zerindeki etkileri a?s?ndan ileti?im aralar?n? de?erlendirdiler. Her kategori iin en fazla olumlu etkilenme bildirilen ileti?im aralar? kitap, gazete ve dergi oldu. ?kinci s?rada internet gelirken, televizyon nc s?ray? ald?. Bilgisayar/tabletin ard?ndan be?inci s?raya yerle?en cep telefonu ise radyodan sonra en az olumlu etkilenme bildirilen ileti?im arac? oldu. 

ocuklar prime time izleyicisi

Ara?t?rmaya kat?lan ?rencilerin hafta iinde genel olarak televizyon izledi?i saat dilimleri, % 53.1 oran? ile 18.oo-21.oo, % 25 oran? ile 21.oo-24.oo ve  % 24 oran? ile 15.oo-18.oo ?eklinde s?ralan?yor. Gnn ?leye kadar olan blmnde ilkokul ?rencileri, 21.oo-24.oo ve 24.oo-03.oo aras?nda ise lise ?rencileri daha yo?un televizyon izliyor.

?rencilerin televizyon izleme nedenlerinin ba??nda yzde 38.6 oran? ile vakit geirmek geliyor. ?renciler E?lenmek iin % 21.3, bilgi edinmek iin % 18.6 oran?nda televizyon izliyor. Dizileri ve izgi film/ocuk programlar?n? izlemek iin televizyon kar??s?na geenlerin oran? % 14.1 iken, Haberleri izlemek, gndemi takip etmek ve dnyadan haberdar olmak iin televizyon izleyenlerin oran? % 13.2.

?rencilerin izlemekten ho?land??? program trleri tercih s?ras?na gre incelendi?inde yzde 28.7 oran ile izgi filmler, yzde 20.5 ile yar??ma programlar? ve yzde 15.6 ile yerli diziler ba?? ekiyor. E?itim seviyesi ve gelir dzeyi artt?ka yerli dizileri izleme oran? d?yor. 

Mzik programlar?n? k?z ?renciler,  spor programlar? ile yabanc? filmleri erkek ?renciler daha ok izliyor. Spor programlar? ile yabanc? filmlerin izlenme durumu ilkokul seviyesinden lise ye do?ru art?yor.  Trk filmlerini erkek ?renciler daha fazla izliyor.

Belgesele dayal? programlar? izledi?ini syleyen erkek ?rencilerin oran?, k?z ?rencilerden daha fazla. Belgesel izleme oranlar? ya? ve gelir seviyesi ile do?ru orant?l? olarak art?yor.

K?z ?rencilerin magazin programlar?n? izleme oran? % 21.4 gibi ok byk bir yo?unluk olu?tururken, ya? bydke ykselen izleme oran?, gelir dzeyi artt?ka d?yor.

Haber ve habere dayal? programlar? daha ok erkek ?renciler izliyor, izleme oran? ya? artt?ka ykselirken gelir artt?ka d?yor.

ocuklar en ok Kanal D, Star, ATV, Show TV izliyor

?rencilerin taraf?ndan en ok izlenen televizyon kanallar? s?ralamas?nda % 45 oran? ile KANAL D, % 38.6 oran? ile STAR TV, % 35.3 oran? ile ATV ve % 34.7 oran? ile SHOW TV ilk drt s?ray? payla??yor. Daha sonra % 16.8 oran? ile FOX TV, % 16.4 oran? ile TRT Kanallar? geliyor. Yzde 13 oran?nda izlenen TRT ocuk kanal? ise yedinci s?rada geliyor.

En ok izlenen ocuk kanal? TRT ocuk

?rencilerin en ok izledikleri ocuk kanallar?n?n ba??nda yzde 39.5 oran? ile TRT ocuk gelirken,  TRT ocuk kanal?n?, yzde 36.6 oranla Yumurcak TV, yzde 28.5 ile Cartoon Network, yzde 25.3le Disney Channel, yzde 10 ile Planet ocuk, yzde 9.7 ile Minika Go takip ediyor.

?rencilerin % 81.3 televizyonu ailesiyle izlerken, yzde 16.5i tek ba??na, yzde 1.6s? ise arkada?lar?yla birlikte izledi?ini ifade ediyor. 

Gelir dzeyi ykseldike aile ile birlikte televizyon izleme oran? d?erken tek ba??na televizyon izleme oran? art?yor. 

ocuklar?n yzde 66.4 hi radyo dinlemiyor

?rencilerin yzde 7si radyoyu s?ka dinledi?ini belirtirken, yzde 26.6s? ara s?ra dinliyor. Yzde 66.4 ise hi radyo dinlemiyor.

?renciler mzik dinlemek,  can s?k?nt?s?n? gidermek, vakit geirmek, bilgi edinmek, e?lenmek ve haber almak amac?yla radyo dinliyor.

ocuklar?n yzde 46.3nn cep telefonu var

Ara?t?rmaya kat?lan ?rencilerin % 46.3nn cep telefonu var. Cep telefonuna sahip olma durumu, e?itim seviyesi ve gelir dzeyi ile do?ru orant?l? olarak art?yor ve lise grubunda % 89.5e ula??yor. ?rencilerin yzde 75.5inin cep telefonunda ?nternet ba?lant?s? bulunuyor.

?renciler cep telefonlar?n?, 1. ncelikli olarak konu?ma, 2. ncelikli olarak mesajla?ma, 3. ncelikli olarak ?nternete ba?lanma, 4. ncelikli olarak sosyal a?lara ba?lanma amac?yla kullan?yorlar. 

Yzde 7.9u hi kitap, gazete, dergi okumuyor, lise ?rencilerinin yzde 30u okumay? sevmiyor

?rencilerin % 81.5i ders kitaplar?n?n d???nda, dzenli olarak kitap okudu?unu, % 28.8i gazete ve % 27.5i de dergi okudu?unu ifade ederken % 7.9u hibirini okumad???n? belirtiyor. ?rencilerin % 35.5i bilgi edinmek, % 12.3 okumas?n? geli?tirmek, h?zl? okumak,  % 12si ise okumay? sevdi?i iin kitap/gazete/dergi okudu?unu bildiriyor. Gndemi takip etmek amac?yla okuyanlar?n oran? % 6.8, kendini geli?tirmek iin okuyanlar?n oran? ise % 6.6.  E?lenmek iin kitap okuyanlar % 5.6l?k bir oran olu?tururken can s?k?nt?s?ndan kurtulmak, vakit geirmek iin okuyanlar?n oran? % 5.2 olarak belirlendi.

?renciler % 39 oran? ile hikye, roman ve % 22 oran? ile macera, aksiyon trlerini okumay? tercih ediyor. Kitap, gazete, dergi okumad???n? syleyen ?rencilerin % 26s? okumay? sevmiyor, % 17.8i  okumay? s?k?c? buluyor, % 11.7sinin okumak ilgisini ekmiyor, % 10.5i ise okumaya vaktinin olmad???n? belirtiyor.  Okumay? sevmiyorum diyen ?rencilerin oran? % 30 ile lise grubunda en st seviyeye ula??yor.

Okul d???ndaki zamanlarda gerekle?tirilen etkinlikler

?renciler okul d???ndaki zamanlar?nda hangi etkinlikleri ne s?kl?kla gerekle?tirdiklerinin de de?erlendirildi?i ara?t?rman?n bulgular?na gre, ?renciler okul d???nda en fazla aileyle birlikte vakit geiriyorlar. ?rencilerin yzde 36,2lik blm okul d???ndaki zamanlar?nda s?kl?kla ders al??t???n? belirtirken, yzde 34.5lik kesim ise okul d???ndaki zamanlar?nda her zaman ders al??t???n? ifade ediyor. Okul d???nda s?kl?kla gerekle?tirilen etkinliklerde nc s?ray? kitap, gazete, dergi okumak al?rken, drdnc s?rada arkada?larla vakit geirme geliyor. Di?er etkinlikler gerekle?tirme oranlar?na gre, spor yapma, a?k alanda oynama, TV izleme, internette vakit geirme, bilgisayarda oyun oynama, resim yapma, kapal? alanda oyun oynama, mzik ve sanatla u?ra?ma, radyo dinleme olarak s?ralan?yor.

Ara?t?rma bulgular?na gre, erkek ?renciler spor ve oyuna k?z ?rencilerden daha fazla zaman ay?r?rken, k?z ?renciler de mzik ve resim al??malar?na erkek ?rencilerden fazla zaman ay?r?yor. Oyuna, spora ve sanata ayr?lan zaman s?n?flar ilerledike azal?rken, gelir seviyesi ykseldike art?? gsteriyor.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri