forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Oral Çal??lar

oral-calislarRadikal gazetesi yazar? Oral Çal??lar, çözüm sürecinde kendilerine servis edilen baz? belgeleri yay?nlamad?klar?n? aç?klad?.

Çal??lar, editöryal ba??ms?zl??a müdahale için 24 yazar ve 5 yaz?i?leri yöneticisinin istifa etti?ini hat?rlatt?.

Oral Çal??lar, CNN Türk'te canl? yay?nlanan ve Akif Beki'nin sundu?u "kar?? gündem" program?na konuk oldu. Bir dönem Taraf'?n genel yay?n yönetmenli?ini yapan Çal??lar, kendi çal??t??? dönemi anlatarak, tat??maya ?u sözlerle kat?ld?:

MEDYA HEP KULLANILDI

"Her dönem medya siyasi iktidar kavglar?n?n aleti oldu. 28 ?ubat'ta, Ergenekon davalar?nda kullan?ld?. Taraf bu konuda tek ba??na örnek de?il. Geçen genel seçimler öncesinde MHP milletvekillerinin kasetleri yay?nland? ve diskalifiye oldular. Siyaset d???na çekilecek tarzda yay?nc?l?k yaparak bir yol aramak medyan?n i?i olmamas? gerekir. Yanl?? bir i?tir ama ne yaz?kki bu yap?l?yor kullan?l?yor. Bavulcu diye geçmi?te baz? çevrelerce hedef al?nan bavulcu ?u anda muteber bir bavulcu haline dönü?üyor baz? kesimlerce.

TARAF'TA BAZI BELGELER ÖNÜME GELD?

?imdi mesela ben gazetecilik yaparken Taraf'ta ?eye çok dikkat ediyordum. Bize gelen malzemeler, bilgiler bizi bir yere yönlendirmek istiyor mu? Siyasi oyunlar?n alet olabilir miyiz? En çok hassasiyet gösterdi?im ve dikkat etti?im konulardan biriydi.  

Geldi önüme de baz? belgeler. Sonra ben ayr?ld?ktan sonra yay?nlad?lar o belgeleri. Ama benim önüme geldi?imde hiç bir ?ekilde alet olmayaca??m? söyleyerek yay?mlamad?m.

Zaten ben o zaman aç?klam??t?m. Bar?? sürecini baltalamak istiyorlar. Gerçekten çözüm süreci ba?lam??t? biz Taraf'ta çözüm sürecini çok destekleyen ve bunun Türkiye'nin kaderi aç?s?ndan çocuklar?m?z?n ölmemesi, yeni bir Türkiye yaratmak aç?s?ndan çözüm sürecini hayati görüyorduk. Bütün ekip, ben kendi ba??ma de?il. Yazar arkada?lar?m, yaz?i?leri tak?m? hepsini birden tasfiye ettiler. 24 yazar istifa etti, yaz?i?leri yönetiminin tamam?. ?lkesel bir tav?r yüzünden.

24 yazar ?unu söylediler. Dediler ki 'editöryal ba??ms?zl??a müdahale edildi?i için biz bu gazeteden istifa ediyoruz.' Yazarlara yap?lm?? bir müdahale yoktu. Bize yap?lan müdahaleye ilkesel bir tutumla kar?? koydular. Belki dünya tarihinde olmad?k bir ?ey.

Geçenlerde gazetecilik özgürlü?ü tart??mas? yap?l?yordu. Türkiye'de bas?n özgürlü?ü yok, ayaklar alt?na al?nd?. Dedim hepinize soraca??m. 'Bir gün olsun Taraf'la ilgili herhangi bir yere yaz? yazd?n?z m? tav?r ald?n?z m?? Herhangi bir televizyon program?nda dile getirdiniz mi?' dedi?imde sustular kald?lar.

24 tane yazar?, 5 tane yaz?i?leri yönetimi tamam? istifa eden ve editöryal ba??ms?zl??? korumak için bunu yapan bir kesimin yapt??? ?ey yok say?ld?.  "

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri