forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Yeni ?afak'?n Hürriyet'le ilgili iddialar?ndan sonra, iki gazetenin yay?n yönetmenleri kar??l?kl? suçlamalarda bulundu. 

Reza Sarraf'?n ifadelerinde kendisinden 1 milyon dolar rü?vet istedi?ini iddia etti?i Yeni ?afak gazetesi konuyu haber yapan Hürriyet'e dün man?etten yüklenmi?ti. 

EN?S BERBERO?LU YEN? ?AFAK'A YÜKLEND?

Hürriyet Genel Yay?n Yönetmeni Enis Berbero?lu, Yeni ?afak'a bugün yan?t verdi. Berbero?lu sadece gerçe?in pe?inde olduklar?n? vurgularken "Devlet içindeki paralel devletle de sava??r?z"diye yazd?. Berbero?lu, "Soru?turmay? medya sava??yla karartmay?z." dedi.

??te Berbero?lu'nun  "As?l siz okura cevap verin" ba?l?kl? yaz?s?ndan ilgili bölüm... 

(...)

HER nedense Yeni ?afak, di?er gazetelerin cevap hakk? tan?mayan haberlerine ald?rmad?. 

Sadece Hürriyet’in dengeli habercili?inden rahats?z göründü.
Dün man?etinden Hürriyet’e sald?r?ya geçti.
Yeni ?afak man?etinde yer alan iddialar?n tamam? yersiz ve haks?zd?.
1) Yeni ?afak, “Bizim görü?lerimiz yay?mlanmad?, bizi dinlemediler” diyor. Hürriyet’in  birinci sayfas?ndaki “Yeni ?afak yalanlad?” ba?l???n? görmezden gelerek okurla adeta alay ediyor.
2) Yeni ?afak, “Suçlama 28 ?ubat’la ilgili” komplo teorisine s???n?yor. Yolsuzluk ile 28 ?ubat davas? aras?ndaki irtibat? nas?l kurdular, dertlerini anlatamad?klar? için yan?ta lüzum yok. 
3) Yeni ?afak, Hürriyet’in bir önceki Ankara Temsilcisi Metehan Demir’i ba?ka bir gazeteyi suçlamak için ?ahit gösterme ay?b?na ba?vurdu. Demir anlat?lanlar? a??r dille yalanlad?.

 ?BRAH?M KARAGÜL: HÜRR?YET OPERASYON GAZETES? 

Yeni ?afak Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni ?brahim Karagül, Enis Berbero?lu'na gazetenin internet sitesinden cevap verdi. Karagül, "Hürriyet operasyon gazetesine dönü?türüldü" dedi. 

"Hürriyet gazetesi o klasik 'üst düzey Amerikal?' formülü üzerinden Türkiye'ye 'ayar' vermeye ba?lad?" diyen ?brahim Karagül, ABD Büyükelçisi'ne "Çek git bu ülkeden" diyen Yeni ?afak'a rü?vet komplosu kuruldu?unu ve bu komplonun Hürriyet üzerinden servis edildi?ini söyledi.

"Yeni ?afak'la alakas? olmayan, ba?ka bir gazete ve gazetecinin ad? geçti?i olay Yeni ?afak'? hedef alan bir senaryoya dönü?türüldü" diyen Karagül, Az?c?k gazetecilik refleksi olan herkesin anlayabilece?i bir durumun Hürriyet'e man?et yapt?r?ld???n? ve cepheye sürüldü?ünü söyledi.

"Hürriyet gazetesinin bu yay?n anlay???nda merkez gazete refleksi yok" diyen Karagül, "Birileri o gazeteyi operasyon gazetesine dönü?türüyor" suçlamas?nda bulundu. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri