forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

liderler-siyasiler2013 y?l?n?n medyada en çok konu?ulan siyasi partileri ve siyaset adamlar? belli oldu.

Medya Takip Merkezi (MTM)’nin haz?rlad??? rapora göre, AK Parti ve Erdo?an medyaya damgas?n? vuran isimler oldular. ??te, y?l?n siyaset gündeminin detaylar?…

2013 y?l?n? kapsayan siyaset gündemi ara?t?rmas?na göre, medyan?n en çok ilgi gösterdi?i siyasi parti Adalet ve Kalk?nma Partisi oldu. Demokrasi paketinin aç?klanmas?, Gezi Park? eylemine Ba?bakan’?n gösterdi?i tepki, Kad?n milletvekillerinin ba?örtüleri ile meclise girebilmelerine ili?kin yap?lan düzenleme, Ba?bakan’?n yut içi ve yurt d??? gezileri, aç?l?m çerçevesinde Diyarbak?r’da gerçekle?en toplu nikah töreni, mecliste ya?anan milletvekili kavgalar?, Suriye ve M?s?r’la ya?anan gerginlikler, Mart ay?nda yap?lacak yerel seçimlerde yar??acak adaylar?n belirlenmesi çal??malar?, siyaset arenas?nda y?l boyunca öne ç?kan konular aras?ndayd?.

Dershanelerin kapat?lmas?na yönelik haz?rlanan kanun tasla?? gündemde geni? yer bulurken, kamuoyunda da konuyla ilgili çe?itli tart??malara yol açt?. Y?l?n son günlerine do?ru ya?anan rü?vet ve yolsuzluk operasyonunun, AK Parti-Cemaat olay?na dönü?tü?ü iddias? ile de gündemde kalan AK Parti, y?l boyunca toplam 1 milyon 773 bin 551 haber ve yaz? ile medyada yer ald?.

Y?l boyunca medyada en fazla gündeme gelen ikinci siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi oldu.

Parti, Gezi Park? olaylar?n?n AK Parti hükümetinin uygulad??? bask?n?n bir sonucu oldu?unu iddia ederken,

Gezi Park? eylemlerine destek vermesi ile de bas?nda yer ald?. Mustafa Sar?gül’ün partiye kat?lmas?, CHP milletvekili Kamer Genç’in Emine Erdo?an’?n Japonya Büyükelçili?i’nde yapt??? konu?maya müdahale etmesi, yerel seçim listesinde parti d???ndan ve muhafazakar adaylara da yer vermesi gibi konular, CHP ile ilgili haberler aras?nda öne ç?kt?lar. CHP, y?l?n son günlerinde ya?anan yolsuzluk ve rü?vet operasyonuyla ilgili TBMM’de bir ara?t?rma komisyonun kurulmas? talebinde bulunurken, y?l boyunca 1 milyon 200 bin 341 haber ve yaz?ya konu edildi.

Medya Takip Merkezi’nin ayn? ara?t?rmas?na göre, y?l?n medyada en fazla öne ç?kan di?er siyasi partisi, Milliyetçi Hareket Partisi oldu. MHP, Ba?bakan Erdo?an’?n “2014’te 3 sand?k gelebilir.” yönündeki aç?klamalar?na, Anayasal sürece bask? te?kil ediyor gerekçesiyle tepki vermesi, y?l?n konu?ulan konular? aras?nda yer ald?. MHP Ba?kan? Devlet Bahçeli, Ba?bakan’?n Diyarbak?r’da Barzani ile bir araya gelmesini “?kinci Habur rezaleti” ?eklinde yorumlarken, sivil anayasa yap?m?nda MHP olarak masadan kalkan taraf olmayacaklar?n? aç?klad?. MHP y?l boyunca toplam, 524 bin 181 haber ve yaz? ile konu?uldu.

Ara?t?rmada öne ç?kan di?er siyasi partiler ise, Bar?? ve Demokrasi Partisi(485 bin 004)  ve Saadet Partisi(66 bin 174 haber ve yaz?) oldular. 

 

YILIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS? PART?LER?

No

Siyasi parti

2013

1

AK Parti

1.773.551

2

CHP

1.200.341

3

MHP

524.181

4

BDP

485.004

5

SP

66.174

MTM Medya Takip Merkezi taraf?ndan 2013 y?l?nda 3.000'i a?k?n gazete, dergi, TV kanal? ve internet sitelerinde yap?lan haber takip sonuçlar?ndan elde edilmi?tir.

 Erdo?an siyasetin zirvesinde…

Y?l boyunca medyaya yans?yan tüm haberlerin incelenmesi sonucu haz?rlanan ara?t?rmaya göre, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an y?l?n en çok konu?ulan siyasetçisi oldu. Akil insanlara dair aç?klamalar?, milli içkinin ayran oldu?una dair söylemlerigibi konularla medyada ilgi bulan Erdo?an, çözüm sürecine yönelik demeçleri ile de bas?nda ad?ndan s?kça söz ettirdi. Eylül ay?n?n son günü aç?klad??? 20 maddelik “Demokratikle?me Paketi” ile medyada geni? yer alan Ba?bakan, yapt??? yurt içi ve yurt d??? ziyaretlerle de ad?ndan s?kça söz ettirdi.

Pakette yer alan kamuda ba?örtü serbestli?i ve ilkokullarda okutulan “and?m?z”?n kald?r?lmas?na dair aç?klamalar?, AK Parti’nin K?z?lcahamam Kamp?’nda, k?z ve erkek ö?rencilerin kald??? evlerle ilgili ele?tirileri, Gezi Park? eylemlerine yönelik tepkileri, Ba?bakan’? medyaya ta??yan konular aras?nda yer ald?lar. Erdo?an’?n y?l içinde medyada öne ç?kt??? bir di?er konu ise Mesut Barzani ile Diyarbak?r’daki bir araya gelmesi oldu. Y?l?n son günlerinde ya?anan yolsuzluk ve rü?vet operasyonu ile ilgili Cemaat’i sorumlu tutan Erdo?an, y?l boyunca 1 milyon 496 bin 014 haber ve yaz? ile ad?ndan söz ettirdi.

KEMAL KILIÇDARO?LU VE CHP

MTM’nin siyaset gündemi ara?t?rmas?na göre, y?l?n medyada en fazla dikkat çeken di?er siyasi ismi CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu oldu. Akil insanlar heyetine sert ele?tirilerde bulunan muhalefet lideri, baz? illerde tabelalardan T.C. ibaresinin kald?r?lmas? nedeniyle Ba?bakan’a ve hükümete tepki göstermesi ilede medyada geni? yer buldu. CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, TMMOB Sanayi Kongresi'nde yolsuzluk ve rü?vet operasyonu ile ilgili yapt??? sert aç?klamayla dikkat çekerken, y?l boyunca 299 bin 172 haber ve yaz? ile konu?uldu.

CUMHURBA?KANI ABDULLAH GÜL

2013’de medyada en fazla ad?ndan söz edilen di?er siyasi isim ise, Cumhurba?kan? Abdullah Gül oldu. Taksim Gezi Park?’nda ya?anan olaylara ili?kin yaz?l? aç?klama yaparak "sa?duyu" ça?r?s?nda bulunan Cumhurba?kan? Gül’ün, yapt??? aç?klamada "Mesaj al?nd?, gere?i yap?lacak, Türkiye'nin demokrasisi test edildi" demesi ile dikkatleri çekti. Bu y?l, 30 A?ustos Zafer Bayram? resepsiyonunun ilk kez ba?komutan s?fat?yla Cumhurba?kan? Abdullah Gül taraf?ndan verilmesi, öne ç?kan bir di?er konu oldu.  Abdullah Gül, y?l boyunca 259 bin 613 haber ve yaz? ile gündeme geldi.

 

YILIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YASETÇ?LER?

No

Siyasi isim

2013

1

Recep Tayyip Erdo?an

1.496.014

2

Kemal K?l?çdaro?lu

299.172

3

Abdullah Gül

259.613

4

Barack Obama

227.264

5

Bülent Ar?nç

168.699

MTM Medya Takip Merkezi taraf?ndan 2013 y?l?nda 3.000'i a?k?n gazete, dergi, TV kanal? ve internet sitelerinde yap?lan haber takip sonuçlar?ndan elde edilmi?tir.

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri