forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

recep-tayyip-560Ba?bakan Erdo?an, gazeteci ve k?e yazarlar?yla kahvalt?da bir araya geldi. 

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, son gnlerdeki geli?melerle ilgili olarak Dolmabahe'deki al??ma Ofisi'nde gazeteci ve yazarlarla kahvalt?da bir araya geldi.

KATILAN ?S?MLER

44 ki?inin davetli oldu?u toplant?da Ba?bakan Erdo?an'a Ba?bakan Yard?mc?lar? Blent Ar?n, Be?ir Atalay, Ali Babacan, Adalet Bakan? Bekir Bozda?, ?i?leri Bakan? Efkan Ala, Milli E?itim Bakan? Nabi Avc?, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner Y?ld?z, Kltr ve Turizm Bakan? mer elik, Ula?t?rma Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Ltfi Elvan, AK Parti ?zmir Milletvekili Binali Y?ld?r?m, AK Parti Grup Ba?kan Vekili Mahir nal, Ba?bakanl?k Ba?dan??man? ve AK Parti Ankara Milletvekili Yal?n Akdo?an, AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Hseyin elik, Hakan Albayrak, Ali Bayramo?lu, Mahmut vr, Akif Beki, Sevilay Ykselir, Y?ld?ray O?ur, Ahmet Keke, Turgay Gler, Fikret Bila, Mehmet Barlas, Avni zgrel, Abdlkadir Selvi, Osman Can, Glay Gktrk, Ali Bula, Yusuf Ziya Cmert, Nuh Albayrak, Etyen Mahupyan, Salih Tuna, Abdurrahman Dilipak, Nihal Bengisu Karaca e?lik etti.

Dolmabahe'deki al??ma Ofisi'nde kahvalt? ncesi konu?ma yapan Ba?bakan Erdo?an yolsuzluk ve r?vet iddialar? zerine ba?lat?lan 17 Aral?k operasyonu ile ilgili, "Bu operasyonu konulan isim manidard?r. Hedefin yolsuzluk operasyonu olmad??? milli irade suikast? oldu?u a?ikard?r. ?unu net sylemek zorunday?m. Ad? yolsuzluk olarak konu?ulan operasyonun arkas?nda lkemin gelece?i vard?r. Burada ok ciddi lkemin bymesine ynelik bir suikast vard?r." dedi.

"?K? DAK?KAN VAR"

Tm zanl?lar sulu ilan edildi diyen Ba?bakan Erdo?an, "Bir savc? zanl? olarak a??r?lan ki?iye eli cebinde '?ki dakika sren var, anlat ve ?k' dedi. Byle bir mant?k olabilir mi? Byle yarg? anlay??? olabilir mi?  Ne yaz?k ki lkemiz bunlar? ya?ad? ya??yor. Tarihte bunlar ya?and?. 'Efendilerinizin bundan haberi var. Gelsin ?imdi efendileriniz sizi kurtars?n' deniliyor zanl?lara." dedi.

??te Erdo?an'?n konu?mas?ndan sat?r ba?lar?;

30 Mart'ta biz di?er partilere gre a?k ara farkla ipi g?sleyebilece?imizi syleyebilirim. Partimize ve hkmetimize ynelik ilginin ykselmesi belli evreleri rahats?z ediyor. Bu evreler kavram?n?n kimlerin kapsad???n? biliyorsunuz.

?eride ve d??ar?da da ?karlar? zedelenen kesimler zm durdurmak iin Trkiye'yi ve hkmetimizi hedef ald?lar. Yeni Trkiye milli iradenin g kazand??? bir lke olurken eski Trkiye'den ?kar sa?layanlar iin kabusa dn?t. Demokrasilerde hkmetler millet eliyle i? ba??na gelir millet eliyle grevden al?n?rlar.

Milli irade d??? gler  sadece silahl? g de?ildir, Medyan?n, semayenin, uluslararas? ?kar grubunun hkmetleri y?pratmak iin seferber olduklar?n? biliyoruz.

"YOLSUZLUK KILIFI SADECE TEK BOYUTUDUR"

17 Aral?k'ta yap?lan operasyonda yolsuzluk k?l?f? sadece tek boyutudur. ok farkl? boyutlar? olan operasyon rutin hukuk i?lemi de?ildir. Birbirinden farkl? hedefler vurulmu? bir ta?la birka ku? vurmak de?il ku? katliam? yap?lmak istenmi?tir.

"KONULAN ?S?M MAN?DARDIR"

Tm operasyon dosyalar?n?n gizlilik kayd? olmas?na ra?men yarg?n?n buna uymamamas? ve servis etmesi anlaml?d?r. Bu operasyona konulan isim de manidard?r. 'En byk r?vet operasyonu' denildi. Sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada her yerde bu tabirler kullan?lmaya ba?land? ve alg? olu?turuldu. Ard?ndan hukuksuz ?ekilde yasal olarak gizli tutulmas? gereken belgeler bilgiler foto?raflar bas?na s?zd?r?lmaya ba?land?. Muhalefet partileri de bu topa girdi. Sabah operasyon yap?ld?, ak?am karar verildi. Adeta infaz karar? verildi. Medya yoluyla  tm zanl?lar sulu ilan edildi.

Bir savc? zanl? olarak a??r?lan ki?iye eli cebinde ?ki dakika sren var, anlat ve ?k dedi. Byle bir mant?k olabilir mi?Byle yarg? anlay??? olabilir mi?  Ne yaz?k ki lkemiz bunlar? ya?ad? ya??yor. Tarihte bunlar ya?and?. "Efendilerinizin bundan haberi var. Gelsin ?imdi efendileriniz sizi kurtars?n deniliyor zanl?lara. Bunlar zaman ierisinde medya ile payla??lacak bu insanlar muhatap olduklar?m konular? medya ile payla?acaklar.

 Operasyon hukuka ayk?r? ba?land?. ?lgintir. Byle operasyonla ilgili nce yarg? mensuplar?n?n hukuka uymas? ?artt?r.

"EVLADIM OLSA..."

Evlad?m da olsa ayn? ?ekilde biz korumaya de?il hukukun arkas?nda durmaya gayret ederiz. Hedefin yolsuzluk operasyonu olmad??? milli irade suikast? oldu?u a?ikard?r. ?unu net sylemek zorunday?m. Ad? yolsuzluk olarak konulan operasyonun arkas?nda lkemin gelece?i vard?r. Burada ok ciddi lkemin bymesine ynelik bir suikast vard?r.

"?NSANLAR LEKELENM??T?R"

Birok dev yat?r?mlara girmi? ve girmekte olan giri?imciler burada haklar?nda dosya a?lmak suretiyle i?lemler ba?lamad??? halde medyaya verilmek suretiyle insanlar lekelenmi?tir. Bu insanlar bugne kadar milyarlarca dolarl?k i? bitirmi? insanlard?r.  Peki bundan sonra atacaklar? ad?mlarda dev yat?r?mlarla ilgili kredi durumu ne olacak?

Bankalar kredibilite lekelendi yakla??m? ile yakla??rlarsa bu yat?r?mlar ne olacak? Bu kresel suikastt?r. Bu at?lan ad?mlarla devletle i?i olmayan i? adamlar?m?z?n da mal varl?klar?na tedbir konulmas? yoluna gidilmesi manidar de?il mi? Srekli servis yapmak suretiyle lekelemenin gayreti iine giriyorlar. Milletin seti?i hkmet Trkiye'nin istikrar? hedefe konmu?tur.

"BU OLAYIN OLUMLU YANI..."

Bu olay?n olumlu bir yan? varsa devletin iine s?zm?? bir etenin neler yapabilece?iniz milletim grd. En nemli kazan?m budur. Siz atamayla geldiniz. Bir tarafta atamayla gelenler var, bir tarafta milletin atamas?yla gelenler var. Bu millet ad?na nas?l bir karar olacakt?r.

Bu srete rgtsel mant?k iinde Trkiyede bir yarg? darbesi yap?lmak istendi. Egemenlik milletten al?n?p yarg?ya devredilmek istendi. Biz buna kar?? ?kt?k.

"M?LLET ?RADES? DI?INDA H?B?R GCN HKMET? DE???T?RMES?NE ?Z?N VERMEYECE??Z"

Trkiye'de hkmetler sand?kla greve gelirler sand?kla grevden gideler millet iradesi d???nda hibir gcn hkmet de?i?tirmesine izin vermeyece?iz. Kar?? kar??ya oldu?umuz durum Trkiye'nin istikrar?n?, istiklalini, istikbalini tehdit eden durumdur. Trkiye'de hibir siyasi parti partimizin yapt??? al??may? kendi bnyesinde yapmaz.

"HAYIR VARDIR"

Bu operasyon erken ortaya ?kt? ve bunu atlataca??z. Her olanda hay?r vard?r. Bu olay?n sonunun da lkemiz iin hay?rl? olaca?? inanc?nday?m.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri