forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:H?d?r Gevi?

hidirgevis-tarafKuruldu?u günden beri Taraf gazetesine yazan H?d?r Gevi?, bir veda yaz?s? yazarak Taraf'tan ayr?ld???n? duyurdu...

??te H?d?r Gevi?'in, 'Art?k bu gazeteye yazmak hiç içimden gelmiyor' dedi?i veda yaz?s?... 

'Bu gazetede neredeyse kurulu?undan beri yaz?yorum. Önce New York’tan Pazar yaz?lar? yazm??t?m... Bana bu f?rsat? sa?layan isim, Yasemin Çongar’d?. Kendisine her zaman minnettar olaca??m. Bir süre sonra, Taraf’?n 2. sayfas?nda, ‘Öteki Amerika’ adl? bir kö?em olmu?tu. Kendimi çok haval? hissediyordum.

Amerika’dan Türkiye’ye dönünce, Taraf’tan koptum. Sonra tekrar döndüm gazeteye. Markar Esayan, Kurtulu? Tayiz ve Tuncer Köseo?lu gibi sevdi?im arkada?lardan olu?an bir konsorsiyum, bana haftada üç gün yazmam için bu kö?eyi verdi: Pop-up i?te böyle do?du... Bu üç arkada?a her zaman minnettar olaca??m.

Gazetede yazd???m süreçte hiçbir ?ekilde yaz?lar?ma müdahale edilmedi, özgürce, can?m ne istiyorsa onu yazd?m.

Sonra o üzücü toplu ayr?l?k olay? ya?and?. Sevdi?im insanlar gitti, ben kald?m.


Taraf
’? her zaman çocukça bir duyguyla sevmi?tim. Türkiye’nin siyasi dönü?ümünde, medyan?n kirlerinden ar?nmas?nda önemli bir pay? oldu. Bu da beni duygusal olarak gazeteye ba?layan temel nedendi. Gazetenin hatalar? da oldu, olmad? de?il ama ben kendi yazarl?k tarihime bakt???mda, orada da hatalar görebiliyorum...


Taraf
’ta yazarken beni motive eden en güçlü sebep, gazetenin bu dönü?türücü ve yenilikçi ruhuydu. Ancak Taraf’taki yazarl?k motivasyonumu art?k kaybetmi? durumday?m. Burada yazmak hiç içimden gelmiyor... ?leride pi?manl?k duyaca??m acele bir karar vermemek için gazeteden izin alm??t?m... Her türlü etkiden uzak, dü?ünmek istemi?tim. Sonunda karar?m? verdim. Taraf’tan ayr?l?yorum.

Anlars?n?z ki günlük ve etkili bir gazetede haftada üç gün yazmak bir gazeteci için önemli bir ?ey. Ama inan?n ne yeni bir i? buldu?umdan ne de bir ba?ka gazeteye transfer oldu?umdan de?il, sadece buradan gitmek istedi?imden gidiyorum. Üstelik uzun süre i?siz kalma riskini göze alarak...

Son olarak... Türkiye çok kritik bir süreçten geçiyor. Birbiri ard?na, ?arjörden bo?al?rcas?na yap?lan operasyonlar?n, seçilmi? hükümete kar?? ciddi bir darbe giri?imi oldu?unu dü?ünüyorum. Ben de bu iktidar? çok ele?tirdim, ben de Erdo?an’? çok ele?tirdim. Ancak bir iktidar?n bir gecede devrilmesi giri?imi çok korkunç ve kabul edilemez bir giri?im. Hatalar ve günahlar varsa bunlar er ya da geç makul bir hukuki elekten geçer ve bir yere var?r... Ancak halk iradesiyle gelen bir hükümet yine halk iradesiyle gider, nereden geldi?i belli olmayan bir sabah operasyonuyla de?il... ??te bu nedenle, bu kritik süreçte Erdo?an’a da sahip ç?kt?m, hükümete de... Size de ayn? ?eyi yapmay? öneriyorum.

Ben, referandum döneminde Türkiye’ye dönerken, Zaman gazetesindeki sevgili dostlar, foto?raf?m? man?ete koymu? ve ?u ba?l??? atm??t?: ‘Aleviyim, Kürdüm evet demek için Türkiye’ye geliyorum.’

Do?ru bir haberdi bu. Tayyip Erdo?an öncesi Türkiye’deki bask?n politik mantaliteden, siyasetteki ola?anüstü kirlilikten, tavan yapm?? ayr?mc?l?ktan, Kürtleri hiç ac?madan öldüren ve zulmeden devletten, sava? k??k?rt?c?l???ndan ve bugün demokrat kesilen o ka?ar- elitist- fa?ist- ?rkç? gazetecilerden tiksiniyordum. Bu tiksintiyle bu ülkeden gitmi? ve Amerika’da bula??k y?kamaya fit olmu?tum.

Amerika’da zor zamanlar geçirdim, ayakta kald?m, yeniden okudum, iyi kurumlarda çal??t?m, ba?ar?l? oldum ve ülkeme demokrasi geldi?ine inand???m için bir gün valizimi al?p geri döndüm.

Ve döndükten sonra bu ülkeyi sevdim, gerçekten sevdim. Bu sevgi, insan? öyle hafifleten öyle rahatlatan bir ?ey ki çeken bilir, ya?ayan bilir... Ve ülkeme olan bu sevgimi kazanmamda Tayyip Erdo?an’?n çok büyük bir pay? var. Bu nedenle bugün O’nun yan?nday?m. Neden mi?.. Kendini ?imdi gerçekten özgür hisseden bir vatanda? olarak, kazand?klar?m? kaybetmeye hiç niyetim yok da ondan.

(...)

http://www.taraf.com.tr/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri